загрузка...

трусы женские
загрузка...

Internet в Росії

2РЕФЕРАТ

Курсова робота: 54 стор., 2 табл., 3 джерела.

Internet, Комп'ютерні мережі, Relcom, WWW - сервер, FTP - сервер,
Сервіс-провайдери, Електронна пошта, підключення.

Метою роботи є дослідження розвитку Internet в Росії.
Метод проведення роботи - аналіз літературних джерел по соот-
ветствующим питанню.
Результатом виконання роботи є висновки про темпи росту In-
ternet в російських умовах і проблемах виникаючих при цьому.
.

- 2 -

ш1.7
2СОДЕРЖАНІЕ

2ВВЕДЕНІЕ 0 ..... .................................................. .3

21. РОСІЙСЬКІ КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ 0 ................................. 4
1.1. Relcom ................................................. .6
1.2. Sovam Teleport ......................................... 10
1.3. Sprint-Russia .......................................... 12
1.4. GlasNet ................................................ 13
1.5. RUHEP / Radio-MSU ........................................ 13
1.6. RUNNet ................................................. 15
1.7. RSSI ................................................. ..17
1.8. RELARN-IP .............................................. 17
1.9. FREEnet ................................................ 18
1.10. "Дефекти" російського Internet ......................... 20

22. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 0 ...................................... 28
2.1. World Wide Web ......................................... 29
2.2. FTP-сервери і файлові архіви .......................... 34
2.3. Телеконференції ........................................ 37

23. ДОСТУП ДО ПОСЛУГ INTERNET 0 ................................... 42
3.1. Сервіс-провайдери та способи підключення ................ 42
13.1.1. 0 1Постоянное підключення локальної мережі 0 ........... 44
13.1.2. 0 1Сеансовое IP-підключення ............. 0 ........... 46
13.1.3. 0 1Доступ в режимі віддаленого термінала. 0 ........... 48
13.1.4. 0 1Почтовий доступ 0 ................................. 50

2ЗАКЛЮЧЕНІЕ 0. .................................................. ..53

2ЛІТЕРАТУРА 0 .................................... ................. 54
.

- 3 -

ш1.8
2ВВЕДЕНІЕ.

Слово "Internet" кілька років тому було відомо лише вузькому
колу фахівців з комп'ютерних мереж, а сьогодні воно не сходить з
смуг комп'ютерних газет і журналів, часто зустрічається в неспеціалізі-
рова виданнях і звучить в передачах телебачення і радіо. Чим же
залучає настільки пильна увага ця глобальна мережа, з розвитком
якою пов'язують новий етап в інформаційній революції кінця двадца-
того сторіччя? Перш за все практично необмеженими можливостями
поширення інформації, доступу до накопичених інформаційним ре
сурсов і спілкування між користувачами комп'ютерних мереж у різних
країнах світу.
Число користувачів Internet в світі строго підрахувати неможливо,
але за приблизними оцінками вона становить кілька десятків мілі-
онов чоловік. За однією з методик підрахунку кількість хост-компьюте-
рів, підключених до Internet, в січні 1996 року перевищила 9.5 мільйо-
нов, і цей показник останнім часом щорічно подвоювався. Колі-
кість WWW-серверів зростає ще більш високими темпами, що призвело до
справжнього інформаційного вибуху. У червні 1996 року однієї з програм
автоматичного пошуку в світі було виявлено більше 240 тисяч WWW-сер-
веров.
У Росії поки не було опубліковано обгрунтованих даних про загальну
кількості користувачів Мережі і хост-комп'ютерів, але в результаті об-
судження цього питання в колі фахівців і спроб зробити розумні
оцінки, все схиляються до того, що число працюючих хост-комп'ютерів
становить кілька десятків тисяч, а число користувачів, працюючих
в режимі on-line, перевищила стотисячний рубіж. Число російських
WWW-серверів, на яких представлена ??найрізноманітніша інформація,
в липні 1996 року становило близько півтори тисячі. Звичайно, для такої
країни, як Росія, це ще дуже скромні показники, однак темпи
росту і проявляється до Internet інтерес вселяють оптимізм.
.

- 4 -

21. 0 2РОССІЙСКІЕ КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ.

Internet являє собою всесвітнє об'єднання взаємозалежних
комп'ютерних мереж. Використання загальних протоколів сімейства TCP / IP і
єдиного адресного простору дозволяє говорити про Internet як про
єдиної глобальної "метасеті", або "мережі мереж". При роботі на компь-
ютер, що має підключення до Internet, можна встановити зв'язок з будь-яким
іншим підключеним до Мережі комп'ютером і реалізувати обмін інформацією
з використанням того чи іншого прикладного сервісу Internet (WWW,
FTP, E-mail та ін.).
Домашній комп'ютер або робоча станція локальної мережі отримує
доступ до глобальної мережі Internet завдяки встановленню з'єднання
(постійного або сеансового) з комп'ютером сервіс-провайдера (Internet
service provider) - організації, мережа якої має постійне подк-
лючение до Internet і надає послуги іншим організаціям і від-
слушною користувачам. Регіональний сервіс-провайдер, що працює з ко
нечному користувачами, підключається, в свою чергу, до більш великому
сервіс-провайдеру - мережі національного масштабу, що має вузли в раз-
особистих містах країни або навіть в декількох країнах. Національні мережі
отримують доступ в глобальний Internet завдяки підключенню до междуна-
рідним сервіс-провайдерам - мережам, які входять у світову магістральну
інфраструктуру Internet. Крім того, регіональні та національні сірий-
вис-провайдери, як правило, встановлюють з'єднання між собою і
організують обмін трафіком між своїми мережами, щоб знизити завантаження
зовнішніх каналів.
Темпи розвитку Internet в тій чи іншій країні багато в чому визначаються-
ються розвитком національної інфраструктури IP-мереж (комп'ютерних се-
тей, побудованих на основі протоколів TCP / IP), що включає магістраль-
ниє канали передачі даних усередині країни, зовнішні канали зв'язку з зару-
бажаних мережами і вузли в різних регіонах країни. Ступінь розвиненості


- 5 -

цієї інфраструктури, характеристики каналів передачі даних, наявність
достатньої кількості місцевих сервіс-провайдерів визначають умови
роботи кінцевих користувачів Internet і справляють істотний влия-
ня на якість надаваних послуг.
Користувач, що отримав повний доступ до Internet, стає
рівноправним членом цієї світової спільноти і, взагалі кажучи, може
не цікавитися тим , які регіональні та національні сервіс-про-
Вайдер надають цей доступ. Будь-який користувач Relcom, Sovam
Teleport, RUNNet або який-небудь іншої російської мережі, що входить в In-
ternet, однаково легко може відправити електронний лист в Австра-
Лію, подивитися на улюблені полотна імпресіоністів на WWW-сервері Лув-
ра, отримати доступ до баз даних, пропонованим компанією "Демос",
або скопіювати нове програмне забезпечення з FTP-сервера, установ-
ленного в штаб-квартирі фірми Microsoft в Редмонді, США.
Проте умови роботи користувачів, підключених до Internet че-
рез різні мережі, можуть все ж дещо відрізнятися. Це пов'язано зі
наступними обставинами:

* вартість послуг та умови підключення можуть відрізнятися
у сервіс-провайдерів, які представляють різні мережі;
* Через відмінності в характеристиках каналів магістральної
структури тієї чи іншої мережі, а також каналів, связиваю-
щих дану мережа з міжнародними та іншими російськими
мережами, швидкість обміну інформацією з хост-комп'ютерами
і мережами, розташованими в різних частинах Internet, може
істотно розрізнятися. Наприклад, відсутність високоско-
ростной доступу в глобальний Internet (або перегружен-
ність цих каналів) користувачі відчують у вигляді низ-
кой швидкості передачі даних з зарубіжних серверів;
* Деякі мережі можуть пропонувати своїм користувачам ус-
луги (наприклад, доступ до інформаційних систем), кото-


- 6 -

рие для користувачів, підключених через інші мережі,
закриті або вимагають додаткової оплати.
У Росії, як і в інших країнах світу, існує і розвивається
кілька національних мереж, що є сервіс-провайдерами Internet.
Щоб мати уявлення про розвиток IP-мереж в Росії, їх історії та
географії, характеристиках каналів передачі даних і пропонованому ин-
формационном сервісі, в даному розділі наводиться коротка інформація про
ряді комп'ютерних мереж, що надають російським користувачам ус-
луги Internet. Оскільки глобальні мережі мають досить складну ие-
рархіческую структуру, поняття "мережа" може мати на увазі різні
об'єднання комп'ютерів і локальних мереж. Наприклад, можна говорити про
мережі місцевого сервіс-провайдера, про об'єднану регіональної мережі, про
корпоративної мережі національного масштабу і, нарешті, про логічної се-
ти, побудованої на основі однієї або кількох фізичних мереж. В
даний огляд включені тільки фізичні мережі, що мають вузли в різних
містах Росії, що здійснюють мережеве взаємодія з закордонними
сервіс-провайдерами по власних каналах і обмін трафіком з іншими
російськими мережами.
Всі розглянуті нижче мережі інтенсивно розвиваються: з'являються
нові вузли в різних містах Росії, організовуються нові канали і
збільшується швидкість передачі даних в уже використовуваних лініях свя-
зи, створюються нові інформаційні служби і розширюється спектр послуг,
пропонованих користувачам.

1.1. Relcom

Мережа Relcom (Релком) була створена в 1990 році на основі компь-
ютерної мережі, що поєднувала розробників і користувачів UNIX-совмес-
тімих систем інституту атомної енергії ім. І. В. Курчатова (нині Рос-
сийской науковий центр "Курчатовський інститут") і малого підприємства
"Демос" (нині Компанія "Демос"). Назва мережі утворено в результаті


- 7 -

скорочення двох англійських слів "RELiable COMmunications" - "Надійні
комунікації". Протягом 1990 року до цієї мережі підключилося кілька
московських науково-дослідних організацій, а в серпні 1990 року
мережа Relcom підключилася до мережі EUnet - крупному європейському коммер-
ческому сервіс-провайдеру, що має точки присутності практично у
всіх країнах Європи, - і була зареєстрована як частина європейського
мережевого консорціуму EUnet .
Надалі мережа Relcom інтенсивно розвивалася і стала крупней-
шим сервіс-провайдером Internet на території колишнього СРСР. Relcom

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар