загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з архітектури » Управління якістю будівництва

Управління якістю будівництва

Московський державний агроінженерний університет ім.

Інженерно-економічний інститут

Кафедра: "Управління та права в АПК"

К у р с о в а я р а б о т а.

З дисципліни: "Організація будівельного виробництва в АПК"

На тему: "Управління якістю будівництва"

Варіант № 21

Виконав: студент

Перевірив: проф.

Москва-2002

Анотація

У цій роботі розглянуто теоретичні та концептуальні положення в управлінні якістю будівництва.

Проведено аналіз сучасного стану управління якістю будівництва на прикладі ДСК-3 м Москви.

Курсова робота викладена на 35 сторінок машинописного тексту включаючи додаток, міститься 1 таблицю і 3 схеми, бібліографія в кількості 6 найменувань літературних джерел.

Введення.

Метою курсової роботи є підготовка кваліфікованих фахівців-організаторів будівельно-монтажних робіт, які знають теоретичні основи, вміння користуватися документацією, СНіПами, нормами і правилами та практичні навички з організації та планування будівельного виробництва і вміння їх використовувати в практичній діяльності будівельних організацій, фірм, трестів і т.д.

Зміст.

Стр
Анотація
..................... .................................................. .....
.................. 2
Введення ....... .................................................. ...........
.............................. 4
Глава 1 Теоретичні та концептуальні положення в управління якістю будівництва .............................. .................................
........ .5
1.1 Загальне положення .................................... ...............................
.......... .5
1.2 Етапи формування якості будівельної продукції ......... 7
1.3 Комплексна система управління якістю будівельної продукції
(КСУКСП) ............................................. .......................
........ 11
1.4 Основні принципи створення комплексної системи управління якістю будівельної продукції ............................... 13
1.5 Організація контролю якості будівельної продукції ........ 14
1.6 Оцінка якості будівельної продукції .................... ............... 17
Глава 2 Аналіз сучасного стану управління якістю будівництва ................. ..............................................
............................. 20
2.1 Функції комплексної системи управління якістю будівельної продукції
(КСУКСП) .................................... ................. 20
Глава 3 Економічна ефективність впровадження проектних пропозицій ................ .................................................
........ 32
Основні висновки і пропозиції .................... ...................................... 37
Список використаних літературних джерел ........................... 38
Додаток:
Перелік міжнародних стандартів ІСО з управління якістю
Перелік державних стандартів з Російської Федерації з управління якістю

Глава 1 Теоретичні та концептуальні положення в управління якістю будівництва.

1.1 Загальне положення.

В умовах економічної реформи істотно підвищення якості будівельної продукції є найважливішою умовою інтенсивного розвитку будівельної галузі в цілому.

Низький рівень якості знижує економічну ефективність капітальних вкладень, негативно впливає на всю економіку країни, ускладнює вирішення соціально (економічних задач.

Значну роль у вирішенні проблеми підвищення якості будівельної продукції покликана зіграти Міжнародна організація по стандартизації
(ІСО), що є всесвітньою федерацією національних організацій по стандартизації (комітетів (членів ІСО). Кожен комітет (член, зацікавлений в діяльності, для якого створюється технічний комітет має право бути представленим у цьому комітеті. Міжнародні представництва та неурядові організації, які взаємодіють з ISO, також беруть участь в роботах.

Міжнародні стандарти містять вимоги до систем якості, які можна використовувати для забезпечення якості. Стандарти встановлюють вимоги, які визначають, які елементи необхідні для включення до системи якості. Однак метою цих міжнародних стандартів не є нав'язування однаковості систем якості.

Ці стандарти є загальними і не залежать від якої (якої конкретної галузі промисловості. На розробку і впровадження системи управління якістю впливають специфіка потреб організації, її конкретні завдання, яку поставляють продукція і послуги, а також застосовувані процеси виробництва і практичний досвід.

У цьому зв'язку Міжнародні стандарти приймаються в їх справжнім вигляді, однак іноді вони потребують спеціальної адаптації шляхом додавання або вилучення певних вимог до системи управління якістю в залежності від конкретних умов.

Міжнародні стандарти встановлюють вимоги до системи управління якістю, спрямовані на задоволення споживача за допомогою попередження невідповідності продукції нормативним вимогам на всіх стадіях від проектування до експлуатації.

В даний час Міжнародною організацією зі стандартизації розроблено 17 міжнародних стандартів ІСО з управління якістю
(Додаток 1).

Останнім часом в Російській Федерації проводиться певна робота у вирішенні проблеми підвищення якості. Тільки в 1995 (1996 рр. Розроблено ряд державних стандартів Російської Федерації з управління якістю (Додаток 2).

Велика робота з управління якості будівельної продукції здійснюється в м Москві. Так, в результаті комплексної перевірки інспекцією архітектурно-стоительного нагляду. Мосстройінспекціей,
Об'єднанням администротивно-технічних інспекцій і Мосстройсертіфікаціей споруджуваних об'єктів було виявлено:

. використання несертифікованої продукції;

. відсутність на об'єктах сертифікатів на сертифіковану продукцію;

. відсутність в супровідної технічної та товару (супровідної документації записів про проведення сертифікації;

. відсутність маркування законів відповідності сертифікованої продукції .

З метою усунення виявлених в процесі перевірки недоліків уряд Москви прийняв розпорядження про сертифікацію систем якості в будівництві. В результаті розроблено та затверджено перелік систем, які підлягають сертифікації. Сертифікації підлягають системи якості організацій при виробництві продукції, робіт (послуг), що використовуються при реалізації московських міських і муніципальних будівельних програм на об'єктах нового будівництва, реконструкції, технічного переозброєння та ремонту. Крім того, Московської ліцензійною палатою, Мосстройліцензіей і
АТ "ЦНИИОМТП" розроблені збірники нормативних вимог до якості виконання будівельних робіт відповідно до класифікатора СНиП частина 3
"Організація, виробництво і приймання робіт ".
Систематична повсякденна робота з реалізації розробок Міжнародної організації зі стандартизації (ІСО), організацій Російської Федерації по стандартизації, інших організацій сприятиме успішному вирішенню проблеми підвищення якості будівельної продукції, розробці та впровадженні систем управління якістю.

1.2 Етапи формування якості будівельної продукції

Під управлінням якості будівництва розуміється розробка і виконання комплексу технічних, економічних і організаційних заходів на всіх етапах створення, функціонування кінцевої продукції будівництва та рівнях управління, спрямованих на встановлення, забезпечення і підтримку необхідного рівня якості, здійснюваних шляхом систематичного контролю, суворе виконання інших функцій управління і цілеспрямованого впливу на умови і чинники, що впливають на якість цієї продукції.

Під якістю закінчених будівництвом об'єктів слід розуміти сукупність властивостей пускових комплексів, черг будівництва та об'єктів різного призначення, який зумовлює їх придатність задовольняти певні потреби відповідно до призначення продукції в конкретних умовах експлуатації.

Дане визначення характеризує споживчий рівень якості закінчених будівництвом об'єктів, який встановлюється на передпроектної стадії при розробці нормативної документації (стандартів, норм і правил), забезпечується при проектуванні, виготовленні матеріалів, конструкцій, деталей і виробів, виробництві будівельно (монтажних робіт і підтримується в процесі експлуатації.

Розгляд етапів формування якості дозволяє виділити такі поняття рівня якості кінцевої продукції будівництва, як
"нормативний", "фактичний" і "експлуатаційний" (Рис. 1.1).

Нормативний рівень якості визначається вимогами СНиП, ГОСТів,
СН, ТУ та інших нормативних документів і цей рівень повинен бути суспільно необхідним, оскільки не високе підвищення рівня якості продукції є благом для суспільства. Нормативний рівень якості кінцевої продукції будівництва встановлюється на стадіях наукових і експериментальних досліджень, виходячи з вимог рішення соціально-економічних задач, перспектив розвитку науково-технічного процесу, технічних та економічних можливостей держави .

Фактичний рівень (це досягнутий рівень якості кінцевої продукції будівництва на стадіях проектування і здійснення проекту.
Він характеризує рівень якості проекту, якість роботи будівельників.
Фактичний рівень якості на стадії проектування залежить від ступеня дотримання його нормативного рівня. На стадії виконання проекту, тобто виробництва, фактичний рівень якості обумовлюється ступенем виконання вимог проекту. Проте рівень якості кінцевої продукції будівництва остаточно виявляється в процесі експлуатації. На цій стадії він характеризує ступінь фактичного задоволення споживачів, формуючи тим самим експлуатаційний рівень якості.

Фактичний рівень якості кінцевої продукції будівництва залежить від якості науково-дослідних і експериментальних робіт, нормативної та проектної документації, будівельних матеріалів, конструкцій та обладнання, що застосовуються будівельних машин і механізмів, а також якості праці безпосередніх виконавців і техніко-економічних особливостей будівництва.

Експлуатаційний рівень якості виявляється і підтримується в процесі експлуатації закінчених будівництвом об'єктів.

Наведені вище складові визначення рівнів якості вказують на тісний взаємозв'язок єдиного процесу відтворення якості кінцевої продукції будівництва, який слід розглядати в динаміці.

Ця обставина свідчить про міжгалузеву характері проблеми якості кінцевої продукції будівництва і про складності її вирішення. Іншими словами, щоб проблеми якості кінцевої продукції будівництва, треба вирішити проблему якості проміжної продукції, що включає нормативну і проектну документацію, будівельні матеріали, конструкції та обладнання, будівельно-монтажні роботи, а також проблему якості експлуатації будівель і споруд.

Встановлення необхідного рівня якості кінцевої будівельної продукції передбачає обгрунтування мінімальної кількості показників для об'єктивної оцінки якості продукції, методів розрахунку і кількісного виміру цих показників, відображення їх у нормативних документах. На стадії встановлення рівня якості продукції вирішується порядок розробки, накопичення, вивчення, зберігання, користування та перегляду нормативних документів, а також передбачається систематичне підвищення техніко-економічного та архітектурно-технічного рівнів якості будівельної продукції. Процес встановлення пов'язаний з формуванням нормативних рівнів якості проміжної і кінцевої продукції будівництва. Низький рівень нормативного якості не може бути компенсований навіть самим ретельним виконанням робіт на подальших стадіях циклу визначення якості продукції.

Забезпечення якості кінцевої продукції будівництва досягається розробкою про здійсненням комплексу з взаємопов'язаних заходів, що розробляються на основі вивчення умов і факторів для досягнення стабільного виконання вимог нормативної документації на етапі формування фактично досягнутого рівня якості цієї продукції.
Забезпечення охоплює проектування та виробничу стадію, що включає виготовлення будівельних конструкцій, матеріалів, виробів, обладнання, будівельно-монтажні та спеціальні роботи. Для досягнення необхідного рівня якості повинен бути забезпечений відповідний рівень якості праці на кожному робочому місці і якість проміжної продукції на всіх етапах створення кінцевої продукції.

Підтримання досягнутого рівня якості кінцевої продукції будівництва (післявиробничий стадія) полягає в розробці та реалізації заходів, що дозволяють зберегти фактичний досягнутий рівень якості при експлуатації об'єктів протягом заданого періоду в певних умовах експлуатації.

1.3 Комплексна система управління якістю будівельної продукції

(КСУКСП)

Комплексна система управління якістю будівельно-монтажних робіт (сукупність заходів, методів і засобів, спрямованих на забезпечення відповідності якості будівельно-монтажних робіт і закінчених будівництвом об'єктів вимогам нормативних документів і

Сторінки: 1 2 3 4 5 6
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар