загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з архітектури » Розрахунок плоских стрижневих конструкцій

Розрахунок плоских стрижневих конструкцій

© С.Еремін, 1999-2003, esa_russia @ rambler

Програма

РОЗРАХУНКУ стержневих конструкцій.

1. Призначення програми.

Програма призначена для статичного розрахунку плоских стержневих конструкцій (балок, рам, ферм, арок тощо) з будь-яким ступенем статичної невизначеності. У результаті розрахунку обчислюються деформації конструкції
(лінійні переміщення й кути повороту вузлів) і зусилля в стержнях
(нормальні і поперечні сили і згинальні моменти). Можливий розрахунок на кілька видів завантаженні (постійних, тривалих, короткочасних і особливих) і підбір найбільш невигідних сполучень навантажень з урахуванням коефіцієнтів сполучень.

2. Використання програми.

Для підготовки вихідних даних складається розрахункова схема конструкції із зазначенням розмірів, навантажень і перерізів стрижнів.

Нумеруються вузли конструкції. При цьому слід дотримуватися наступних правил: а) номери вузлів - цілі числа, починаючи з одиниці, без пропуску номерів; б) вузлом вважається місце зміни напрямку осі конструкції, зміни перетину конструкції; в) для полегшення подальшого розрахунку конструкції вузли можна призначати не тільки в місцях, зазначених у пункті "б", але й там, де потрібно отримати значення переміщень і зусиль, наприклад, в місцях прикладання навантажень; г) для економії пам'яті ЕОМ і скорочення часу розрахунку бажано прагнути до того, щоб максимальна різниця номерів вузлів стрижнів по всій конструкції була мінімальною (особливо для конструкцій, що містять кілька десятків вузлів і стержнів).

Нумеруються стрижні конструкції в будь-якому порядку цілими числами, починаючи з одиниці, без пропуску номерів.

Нумеруються опори конструкції в будь-якому порядку цілими числами, починаючи з одиниці, без пропуску номерів.

Нумеруються типи перетинів елементів в будь-якому порядку цілими числами, починаючи з одиниці, без пропуску номерів.

Після цього заповнюються шість документів (таблиць) з вихідними даними.

Документ 0 включає в себе один рядок, в якій вказуються через кому в наступному порядку:

- кількість вузлів в конструкції;

- Кількість стрижнів;

- Кількість опорних вузлів;

- Кількість типів перетинів (жорсткостей) стрижнів;

- Кількість навантажень.

Документ 1 містить інформацію про координати вузлів конструкції і включає в себе стільки рядків, скільки вузлів в конструкції. У кожному рядку через кому зазначаються:

- координата X (в метрах);

- Координата Y (в метрах) вузла.

Система координат прийнята такою, що вісь X спрямована горизонтально зліва направо, вісь Y - вертикально знизу вгору. Номер рядка документа відповідає номеру вузла.

Документ 2 містить інформацію про стрижнях конструкції і включає в себе стільки рядків, скільки стержнів у конструкції. У кожному рядку через кому зазначаються:

- номер вузла на початку;

- Номер вузла в кінці;

- Тип обпирання;

- Тип перетину (жорсткості) стрижня.

Номер вузла на початку повинен бути менше номера вузла в кінці стрижня.

Можливі чотири типи обпирання стрижня:

0 - жорстке на початку і в кінці;

1 - шарнірне на початку і жорстке наприкінці;

2 - жорстке на початку і шарнірне в кінці;

3 - шарнірне на початку і в кінці.

Тип перетину - номер рядка документа 4, в якій описані геометричні характеристики перерізу. Номер рядка документа відповідає номеру стрижня.

Документ 3 містить інформацію про опорах конструкції і включає в себе стільки рядків, скільки опорних вузлів у конструкції. У кожному рядку через кому зазначаються:

- номер вузла;

- Тип опори.

Можливі чотири типи опор:

0 - жорстке защемлення;

1 - шарнірна опора, що перешкоджає зсуву уздовж осі X;

2 - шарнірна опора, що перешкоджає зсуву уздовж осі Y;

3 - шарнірна опора, що перешкоджає зсуву уздовж осей X і Y.

Документ 4 містить інформацію про геометричні характеристики перерізу і включає в себе стільки рядків, скільки різних перетинів в конструкції. У кожному рядку записуються через кому:

EF (Т),

EI (ТхМ2); де E - модуль пружності матеріалу стержня (т/м2);

F - площа перетину (М2).

I - момент інерції перерізу в площині конструкції (М4);

Документ 5 містить інформацію про навантаження, що діють на конструкцію. У кожному рядку записуються через кому:

- номер вузла або номер елемента, до якого прикладена навантаження;

- Тип навантаження;

- Величина навантаження;

- Відстань від початку стрижня до початку навантаження;

- Відстань від початку стрижня до кінця навантаження;

- Номер завантажених.

Можливі шість типів навантажень:

1 - зосереджена вузлова, паралельна осі X (Т);

2 - зосереджена вузлова, паралельна осі Y (Т);

3 - вузловий момент (пара сил, ТХМ);

4 - зосереджена сила, прикладена перпендикулярно осі стрижня
(Т);

5 - рівномірно розподілене навантаження, прикладена перпендикулярно осі стрижня (Т / М);

6 - момент (пара сил), прикладений до стрижня (ТХМ);

Правило знаків для величини навантажень: для типів 1 і 2 - позитивний напрямок навантаження - проти напрямку відповідної осі; для типів 3 і 6 - позитивний напрям - проти годинникової стрілки; для навантажень, що діють на стрижні: якщо повернути площину креслення так, щоб початок стрижня була зліва, а кінець стрижня - праворуч, то позитивний напрямок навантажень для типів 4 і 5 - зверху вниз.

Відстань від початку стрижня до початку навантаження вказується в метрах для типів навантажень 4, 5, 6 (для решти - 0). Відстань від початку стрижня до кінця навантаження вказується в метрах для типу навантаження 5 (для інших - 0).

Номер загружения - ціле число, починаючи з одиниці. Зусилля і деформації конструкції обчислюються для кожного загружения окремо.

Вихідні дані можна вводити в програмі з клавіатури або з текстового файлу, ввівши його ім'я на вимогу.

Висновок результатів розрахунку можливий в текстовий файл або на принтер.

Правило знаків для переміщень вузлів: позитивне лінійне переміщення збігається з напрямком координатних осей; позитивний поворот - за годинниковою стрілкою.

Правило знаків для зусиль в стержнях:

3. Приклад розрахунку.

Розрахувати гратчастий прогін з нерозрізним верхнім поясом з двох швелерів № 30 і гратами з швелерів № 10. Навантаження: перші завантажені - рівномірно розподілене навантаження 0.2 т / м; другий завантажені - зосереджені сили P = 5.9 т.

На схемі вузли позначені цифрами, стрижні - цифрами з індексом в гуртках (індекс - номер типу перетину), опори - цифрами в прямокутниках.
Розміри на кресленні в метрах.

Документ 0:

5, 7, 2, 2, 5

Документ 1:

5.965,-1.5

0, 0

3.715, 0

8.215, 0

11.93, 0

Документ 2:

2, 3, 1, 1

3, 4, 0, 1

4, 5, 2, 1

1, 2, 3, 2

1, 3, 3, 2

1, 4, 3, 2

1, 5, 3, 2

Документ 3:

2, 2

5, 3

Документ 4:

170 100, 2440

22890, 4.3

Документ 5:

1, 5, 0.2, 0, 3.715, 1

2, 5, 0.2, 0, 4.5, 1

3, 5, 0.2, 0, 3.715, 1

3, 2, 5.9, 0, 0, 2

4, 2, 5.9, 0, 0, 2

ВИХІДНІ ДАНІ
---------------
ДОКУМЕНТ 0: 5, 7, 2, 2, 5
ДОКУМЕНТ 1 (координати):
5.965,-1.5
0, 0
3.715, 0
8.215, 0
11.93, 0
ДОКУМЕНТ 2 (стрижні):
2, 3, 1, 1
3, 4, 0, 1
4 , 5, 2, 1
1, 2, 3, 2
1, 3, 3, 2
1, 4 , 3, 2
1, 5, 3, 2
ДОКУМЕНТ 3 (опори):
2, 2
5, 3
ДОКУМЕНТ 4 (жорсткості):
170 100, 2440
22890, 4.3
ДОКУМЕНТ 5 (навантаження):
1, 5, .2, 0, 3.715, 1
2, 5, .2, 0, 4.5, 1
3, 5, .2, 0, 3.715, 1
3, 2, 5.9, 0, 0, 2
4, 2, 5.9, 0, 0, 2

4. Приклад виводу результатів.

ПЕРЕМІЩЕННЯ ВУЗЛІВ
| № | Загружен | Горизонтальне | Вертикальне, | Кут повороту, |
| вузла | не |, | | |
| | | Мм | мм | Радий |
| 1 | 1 | 0,09 |-3,59 | 0,00000 |
| | 2 | 0,56 |-23,20 | 0,00000 |
| 2 | 1 | 0,17 |-0,00 | 0,00066 |
| | 2 | 1,11 |-0,00 | 0,00430 |
| 3 | 1 | 0,11 |-3,83 | 0 , 00066 |
| | 2 | 0,71 |-24,75 | 0,00430 |
| 4 | 1 | 0,06 |-3, 83 |-0,00066 |
| | 2 | 0,40 |-24,75 |-0,00430 |
| 5 | 1 | 0, 00 |-0,00 | 0,00000 |
| | 2 | 0,00 |-0,00 | 0,00000 |

зусилля в стержнях
Стрижень | завантаженість | Поздовжня
Сила, Т | Згинальні моменти, ТХМ | Поперечні сили, Т | | | | | на початку | наприкінці | на початку | в Наприкінці | | 1 | 1
2 |-2,859
-18,473 | 0,000
0,000 | 0,381
4,661 | 0,474
1,255 |-0,269
1,255 | | 2 | 1
2 |-1,781
-11,505 | 0,381
4,661 | 0,381
4,661 | 0,450
0,000 |-0,450
0,000

Сторінки: 1 2
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар