загрузка...

трусы женские
загрузка...

Криміналістика 1

ПЛАН.

Введення. 3
1. Тактика слідчого експерименту 4

1.1. Поняття та види і завдання слідчого експерименту 4

1. 2. Підготовка й проведення слідчого експерименту 6

1.3. Фіксація ходу і результатів слідчого експерименту 8
2. Поняття і класифікація слідів в трасології 9

2.1. Сліди ніг 11

2.2. Фрагмент протоколу огляду місця події. 17
3. Застосування криміналістичної техніки попередження злочинів.
19

3.1. Поняття і класифікація техніко-криміналістичних засобів 19

3.2. Пошукові техніко-криміналістичні засоби 20

3.3. Техніко-криміналістичні засоби фіксації і вилучення об'єктів

22

3.4. Техніко-криміналістичні засоби дослідження об'єктів 24

3.5. Техніко-криміналістичні следообразующие кошти 30
4. Методика розслідування згвалтувань. 35

4.1. Особливості розслідування згвалтувань 35

4.2. Особливості порушення справи 37

4.3. Встановлювані і доказувані обставини 38

4.4. Допит заявниці (потерпілої) 39

4.5. Огляд місця події 42

4.6. Огляд одягу та огляд потерпілої 42

4.7. Виявлення і допит свідків 43

4.8. Виявлення і допит підозрюваного 44

4.9. Огляд одягу та огляд підозрюваного 46

4.10. Судові експертизи 46

4.11. Обшук 48

4.12. Способи перевірки версій 48
Висновок. 51
ЛІТЕРАТУРА. 53

Введення.

Задачі успішного розслідування злочинів, як показує слідчий досвід не можуть бути вирішені досить швидко і методично правильно тільки за допомогою засобів і прийомів криміналістичної техніки і тактики. Професійно розкрити злочин і вирішити всі інші завдання їх розслідування, практично неможливо, не керуючись при цьому спеціальними науково-розробленими системами методів ведення слідства і попередження злочинів.

Методика розслідування окремих видів злочинів як частина криміналістики має своєю основною і головною задачею озброїти слідчих необхідним комплексом знань і навичок розкриття, розслідування та попередження окремих видів злочинів в різних слідчих ситуаціях, що виникають в процесі зазначеного виду криміналістичної діяльності .

У той же час саме в рамках специфічних методів розслідування різних видів злочинів практично реалізуються і всі рекомендації криміналістичної техніки і тактики. Вона органічно ув'язує технічні засоби, способи їх використання і тактику слідства зі специфікою методів розслідування окремих видів злочинів. З метою вирішення завдань, які методикою завдань в ній виявляється, вивчається й узагальнюється все типове й особливе, наявне в практиці вчинення різних видів злочинів і в діяльності по їх розслідуванню.

1. Тактика слідчого експерименту

1.1. Поняття та види і завдання слідчого експерименту

Слідчий експеримент - це перевірка досвідченим шляхом у спеціально створених умовах можливості сприйняття будь-яких об'єктів, процесів, явищ тощо. Д. Або вчинення будь-яких дій з певним результатом для з'ясування обставин, що мають значення для справи. Слідчий експеримент є самостійним слідчим дією, яке найчастіше направлено на перевірку вже зібраних по справі доказів в результаті проведення інших слідчих дій (допитів, обшуків, огляду місця події та ін.). Однак досвідченим шляхом можуть перевірятися і дані, отримані непроцесуальним шляхом, (наприклад, в результаті оперативно-розшукових заходів), а також припущення слідчого про ті чи інші обставини вчиненого злочину (перевірка слідчих версій). Досвідчений характер проведених під час експерименту дій відрізняє це слідча дія від інших, таких, як огляд місця події, перевірка показань на місці. Слідчий експеримент за своїм характером близький до проведення деяких видів експертиз, в рамках яких експертом проводяться досвідчені дії. Водночас відмінність між цими самостійними слідчими діями полягає в тому, що досліди, що проводяться в рамках слідчого експерименту, не вимагають для з'ясування їх суті і результатів спеціальних знань і доступні для сприйняття всіма учасниками експерименту. Досліди, здійснювані під час проведення експертизи, є частиною загального процесу експертного дослідження та вимагають їх оцінки фахівцем. Необхідність проведення слідчого експерименту може виникнути тоді, коли з'явилися або в подальшому можуть з'явитися сумніви в можливості існування будь-яких фактів (явищ, подій або ж здійснення яких-небудь дій) в певних умовах, що мають істотне значення для розслідуваної події. Доцільність проведення слідчого експерименту визначається можливістю перевірки цих фактів досвідченим шляхом.

Слідчий експеримент може проводитися за умови, що при цьому забезпечується безпека для життя і здоров'я його учасників та інших осіб. Досвідчені дії не повинні бути пов'язані з приниженням честі і гідності людини, заподіювати матеріального збитку громадянам, підприємствам і установам і повинні виключати інші небезпечні наслідки. Слідчий експеримент може бути первинним і повторним. Повторний експеримент проводиться в тих випадках, коли в ході первинного не було дотримано процесуальні чи тактичні вимоги або ж виникли сумніви в достовірності отриманих результатів. Слідчі експерименти можуть проводитися для вирішення наступних завдань:

- встановлення можливості існування будь-якого факту або виникнення явища за даних умов;

- Встановлення можливості здійснення певного механізму події або окремих його елементів за певних умов;

- Встановлення можливості здійснення яких-небудь дій;

- Встановлення можливості сприйняття будь-яких фактів або явищ;

- Встановлення часу, який необхідно витратити на вчинення певних дій. Керівником слідчого експерименту є слідчий. Ним визначається коло учасників експерименту. Обов'язковими учасниками, крім слідчого, є поняті, кількість яких має бути не менше двох. Проте їх кількість може бути збільшена залежно від характеру і цілей проведених дій. У тих випадках, коли хід і результати експерименту повинні спостерігатися одночасно в декількох місцях, в кожному з них повинно бути не менше двох понятих. На розсуд слідчого в проведенні досвідчених дій можуть брати участь особи, чиї показання перевіряються (підозрювані, обвинувачені, потерпілі, свідки). Вони залежно від обставин розслідуваної події можуть самі здійснювати досвідчені дії або ж тільки бути присутнім при їх вчиненні. Для надання допомоги слідчому при проведенні слідчого експерименту можуть бути запрошені фахівці, працівники МВС, представники громадськості.

1. 2. Підготовка й проведення слідчого експерименту

Ефективність результатів проведення слідчої дії залежить від ретельності його підготовки. При цьому підготовчі дії, що забезпечуються слідчим, можна поділити на два етапи: підготовка до виїзду на місце проведення експерименту і безпосередньо на місці до скоєння самих досвідчених дій. На першому етапі слідчий повинен визначити мету експерименту, т. Е. Що саме необхідно з'ясувати шляхом його проведення, що є істотним для даної події, які факти, яким способом і в яких умовах підлягають перевірці. Ці дані можуть бути отримані слідчим з матеріалів справи, результатів оперативно-розшукових заходів або ж можуть випливати з висунутих слідчих версій. Ретельне вивчення цих матеріалів дозволяє визначити місце, час і умови виробництва експерименту, коло його учасників і роль кожного з них.
Важливо визначити, які предмети будуть використовуватися при його проведенні. Підготовка проведення експерименту вимагає деяких організаційних заходів. Необхідно вжити заходів до забезпечення охорони місця експерименту, відновити по можливості колишню обстановку, якщо вона була порушена, попередити власників відповідних приміщень про час передбачуваного експерименту. В деяких випадках бажано попередньо ознайомитися з місцем проведення, щоб визначити найбільш доцільну розстановку учасників експерименту, необхідність використання між ними засобів зв'язку. Після з'ясування всіх цих питань слідчий складає план експерименту, в якому передбачає: місце: час проведення; потреби, які підлягають вирішенню: учасників експерименту, роль і місце кожного; зміст досвідчених дій, їх послідовність і можливі варіанти; заходи щодо забезпечення явки учасників; предмети, матеріали, необхідні для експерименту; заходи з відновлення порушеною обстановки на місці експерименту; необхідні науково-технічні засоби і засоби зв'язку: запобіжні заходи. Другий етап підготовчих дій здійснюється на місці проведення експерименту.
До початку досвідчених дій слід оглянути місце їх проведення, сфотографувати і вжити заходів безпеки, а його учасникам роз'яснити їх права і обов'язки, попередити про відповідальність за розголошення даних експерименту. На розсуд слідчого їм може бути повідомлена мета експерименту. Необхідно вислухати короткі показання тих осіб, чиї дії перевіряються, які стосуються предмета експерименту, з'ясувати, чи відповідають умови експерименту тим, в яких відбувалося проверяемое подія. Кожному учаснику слід вказати місце, де він повинен перебувати під час експерименту, визначити порядок і зміст його дій. Після цього всі повинні зайняти свої місця. Основними тактичними вимогами до проведення слідчого експерименту є створення умов для проведення дослідних дій, максимально наближених до умов, що перевіряються, повторення цих дій і варіювання умов експерименту, кількаразове виконання їх в кілька змінених умовах. Умови проведення експерименту визначаються характером і метою досвідчених дій. Вони повинні проводитися, як правило, в тому ж місці, де сталося проверяемое подія (в тому ж приміщенні, на тій же ділянці відкритій місцевості). Експеримент бажано проводити в той же час доби, при такому ж по виду та інтенсивності висвітленні (денному, штучному), при тих же погодних і кліматичних умовах. Особливо це важливо при досвідченої перевірці фізіологічних можливостей людини (бачити, пересуватися з певною швидкістю), при перевірці характеру і швидкості зміни властивостей різних речовин. Дотримання ж звукових умов (сигнал, розмова, ступінь гучності, тембр, висота звуку) особливо важливо при встановленні можливості чути щось на певній відстані і в певних умовах. Умовою достовірності результатів досвідчених дій є неодноразовість їх проведення та стабільність отриманих результатів. У тих випадках, коли слідчий не має точними даними про умови, яких-небудь параметрах події, що перевіряється (наприклад, тривалості впливу, силі удару), слід варіювати умови проведення досвідчених дій, неодноразово проводячи кожне з них стосовно кожного зі змінених

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар