загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з криміналістики » Криміналістична характеристика посадових злочинів

Криміналістична характеристика посадових злочинів

Істотна шкода чіткої організації і діяльності державного апарату будь-якої держави заподіюється злочинним і корумпованою ставленням посадової особи до виконання своїх службових обов'язків.
Будучи наділені бильшімі правами і розпоряджаючись нерідко значними матеріальними цінностями, такі особи своїми зловживаннями заподіюють не тільки великий матеріал, але й моральну шкоду, дискредитують державний апарат. Склади цього виду злочинів передбачені в главі Кримінального кодексу. Це: зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень, халатність, хабарництво, службове підроблення.

У посадових злочинів є єдиний родовий об'єкт - нормальна діяльність державного апарату та охоронювані законом права та інтереси громадян. Вони можуть бути вчинені лише спеціальним суб'єктом - посадовою особою (за винятком дачі хабара і посередництва в хабарництві, які можуть відбуватися й недолжностнимі особами).

Сутність розглянутих злочинів полягає у вчиненні посадовою особою, всупереч інтересам служби, протиправних дій
(бездіяльності) з використанням свого службового становища, що заподіюють істотну шкоду державним чи громадським інтересам або охоронюваним законом правам та інтересам громадян.

Криміналістичну характеристику посадових злочинів утворюють такі елементи, як способи і мотиви їх вчинення, обставини, що сприяють їм, а також зв'язок посадових злочинів з іншими злочинними діяннями.

Способи вчинення посадових злочинів різноманітні. Практика показує, що у випадках, коли злочин відбувається шляхом активних завідомо протиправних дій, що порушують обов'язкові для виконання правила, інструкції, положення, використовуються різні способи. До них можна віднести наступні:

- внесення завідомо неправильних записів в офіційні документи;

- Видання незаконних наказів і розпоряджень;

- Приховування незаконної діяльності інших осіб шляхом самоуправних дій;

- Тимчасове запозичення і використання державних або громадських коштів на особисті потреби;

- Витрачання грошових коштів не за призначенням;

- Видача безтоварних накладних;

- Підчистка, травлення та інші зміни тексту документів;

- Незаконне застосування зброї представником влади;

- Нанесення побоїв підлеглим по службі.

При бездіяльності доожностние злочину виражаються головним чином у злочинно-недбале ставлення до ввіреного майну, до виконання службових обов'язків і виконання посадових інструкцій, в недбалому ставленні до прийому та відпуску товарно-матеріальних цінностей, в безконтрольності та т . п. В результаті неправомірних дій (бездіяльності) посадової особи по службі наступають матеріальні наслідки, залишаються сліди, що відбиваються в письмових документах, накладних, рахунках на оплату, наказах про виплату незаконних премій і т.д. Виявлення цих слідів допомагає скласти правильне уявлення про характер допущених порушень, встановити час, місце і спосіб вчинення злочину, виявити свідків, які можуть повідомити важливі відомості по справі.

Як показує криміналістичний аналіз, мотивами злочинів найчастіше виступають зиску, і інша особиста зацікавленість, заздрість, помста, бажання створити видимість добре поставленої роботи, помилково зрозуміла
«службова необхідність » і т.д.

Практика показує, що всякого роду зловживання - це результат багатьох обставин, між якими є тісний зв'язок. Типовими обставинами, які сприяють вчиненню службових злочинів, є: порушення принципів підбору і розстановки кадрів; недоліки в організаційно-господарської діяльності підприємств, установ, організацій (безгосподарність, порушення дисципліни, неналежний облік і незадовільні умови зберігання і транспортування товарно-матеріальних цінностей (і т.д.), відсутність контролю за діяльністю посадових осіб з боку вищестоящих організацій та контрольно-ревізійних установ; недоліки в діяльності правоохоронних органів. Важливою обставиною, що сприяють вчиненню даного виду злочинів і корумпованості державного апарату, в сучасних умовах є недостатній рівень матеріальної забезпеченості посадових осіб, перебої з виплатою заробітної плати, та інші економічні причини.

Важливим елементом криміналістичної характеристики посадових злочинів є сукупність даних про їх типових зв'язків з іншими злочинами. Невиконання посадовою особою покладених на нього службових обов'язків нерідко створює сприятливий грунт для вчинення інших злочинів: розкрадання державного та колективного майна, спекуляції, приписок, випуску недоброякісної продукції , корумпованих дій державних службовців. На зв'язок посадових злочинів з розкраданнями можуть вказувати: необумовлені виправлення в приймально-здавальних матеріалах; актах на знищення що прийшла в непридатність і морально застарілої продукції; підробки в документах; пересортиця; несвоєчасне оприбуткування матеріальних цінностей; безтоварні операції з майном; велика кількість прийшли в непридатність товарів; несвоєчасне подання звітів про рух товарно-матеріальних цінностей і неналежне їх оформлення; порушення технологічних умов при виробленні виробів; факти звернення винним у свою користь державного або колективного майна.

 
Подібні реферати:
Злочини в економічній сфері діяльності
Злочини, вчинені у сфері економіки, тобто посягають на економічні та майнові відносини, займають високу питому вагу в структурі злочинності. Досить відзначити, що щорічно в РФ осуждаетс
Особливості розслідування злочинів, пов'язаних з професійною деятел ...
В даний час в криміналістичній науці існує багато методів розслідування різних видів злочинів . Серед них відносно новою є методика розслідування злочинів пов'язаних з профе
Криміналістичні особливості розслідування хабарництва
Виключно високий ступінь суспільної небезпеки отримання хабара визначається тим, що воно різко деформує нормативно встановлений порядок здійснення деякою частиною нечесних посадових осіб своїх
Кримінально-процесуальні відносини
Кримінально-процесуальні відносини тісно пов'язані з поняттям кримінально-процесуального права, що регламентує умови виробництва як кримінальної справи в цілому , так і окремих слідчих і судових дій,
Методика криміналістичної експертизи холодної зброї
Правове регулювання представляє собою складний і різноманіття-ний процес, здійснюваний за допомогою певних засобів юриди-чеського впливу на суспільні відносини. Юридична наука розрізняє поняття правового впливу і пра-вового регулювання.
Об'єкт і предмет злочину
Вчення про об'єкт злочину є одним з найбільш складних розділів науки кримінального права. Проблема об'єкта злочину є не менш важливою і філософськи глибокої проблемою, ніж проблема провини і пр
Удосконалення системи реєстрації прав на нерухомість і реєстрації сд ...
Добре відомо, що кращим способом боротьби з будь-якими злочинними проявами є їх профілактика. Повною мірою це стосується і шахрайства, скоєного на ринку нерухомості.
Визначення найбільш ефективних форм і методів організованої злочинності
До недавнього часу дослідженню організованої злочинності в кримінології та кримінальному праві приділялося недостатньої уваги. У нинішніх же умовах ця проблема стала дуже актуальною в силу необхідності
Оперативно-розшукова діяльність
1. Поняття ОРД (ст. 1 ФЗ "Про ОРД") - вид діяльності, здійснюваної гласно і негласно оперативними підрозділами державних органів, уповноважених на те ФЗ "Про ОРД" в межах їх повноважень поср
Розкрадання на складі-сховище
Розслідування злочинів - це складна, різнобічна діяльність, здійснювана тільки уповноваженими особами в певні, встановлені законом терміни. При цьому ставиться завданням виявити всі істотні
Криміналістична характеристика дорожньо-транспортних злочинів
Злочинні порушення правил дорожнього руху відрізняються значною поширеністю і підвищеною суспільною небезпекою. Успішне розслідування дорожньо-транспортних пригод (ДТП), вдосконалення
Організована злочинність
ЗМІСТ ВВЕДЕНІЕ4 Глава I. ПОНЯТТЯ ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННОСТІ ИСТОКИ І ПЕРЕДУМОВИ ЇЇ ВОЗНІКНОВЕНІЯ.7 (1
Огляд місця події як слідча дія при розслідуванні крадіжок
Крадіжки є одним з основних видів розкрадання, які посягають на майно, що належить організаціям і громадянам на праві державної, колективної і приватної власності. За своїм характером крадіжки вельми
Зарубіжний досвід боротьби з організованою злочинністю і можливість його при ...
У багатьох країнах світу організована злочинність поширена настільки широко, що вже руйнівним чином впливає на внутрішні демократичні процеси. Політичну корупцію, неминуче породжуючи
Криміналістичне оружиеведение
До зброї не відносяться вироби, сертифіковані в якості виробів господарсько-побутового та виробничого призначення, спортивні снаряди , конструктивно подібні зі зброєю (далі - конструктивно подібні з ор
Криміналістика
Московський інститут МВС Росії проводить дослідження проблем методики розслідування діяльності злочинних струк-тур у сфері економікі.Очень вдячні Вам за те, що Ви СОГ-ласілісь заповнити дану анкет
Деякі проблеми злочинності на Державному кордоні РФ (за даними 19 ...
-активізація націоналістичних і реваншистських сил, що вимагають перегляду проходження лінії Державного кордону РФ, особливо на карельському, прибалтійській напрямках, а також активним формуванням японськ
Тяжкі злочини, вчинені неповнолітніми
Зміст 1. Ставлення суспільства , держави до підростаючого покоління. 4 лютого
Комп'ютерні злочини
Сучасний етап розвитку російського суспільства характеризується стратегічним курсом на створення правової держави. У країні здійснюються радикальні соціально-економічні реформи, йде процес демокра
Розслідування підпалів, вибухів та інших катастроф
Кримінальні пожежі з'явилися наслідком навмисних дій або злочинно-недбалого поводження людей з вогнем, можуть виникнути в різних місцях людської діяльності і по самих різних мотивів і причин
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар