загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з криміналістики » Методика криміналістичної експертизи холодної зброї

Методика криміналістичної експертизи холодної зброї

Правове регулювання представляє собою складний і многообраз-
ний процес, здійснюваний за допомогою певних засобів юриди-
чеського впливу на суспільні відносини.
Юридична наука розрізняє поняття правового впливу і пра
вового регулювання. У цьому є оределенний сенс право вже
своїм існуванням значно впливає на поведінку
людей. Як культурна й інформаційна цінність, право опреде-
ляет напрямок людської діяльності, вводить її в загальні рам-
ки цивілізованих суспільних відносин. Саме в цьому сенсі
правовий вплив ширше, ніж правове регулювання обществен-
них відносин.
Проте слід відзначати суворо визначені засоби пра
вового впливу на суспільні відносини, спеціально предназ-
начен для їх безпосереднього регулювання. Ці кошти об-
роззують цілий, системний юридичний механізм, що забезпечує уре-
лювання все сукупності суспільних відносин, які
є предметом правового регулювання.
Основні структурні елементи механізму правового регульоров-
ня.
1.Норми права встановлюють загальні і юридично обов'язкові
правила поведінки тих учасників суспільних відносин, які
знаходяться в сфері правового регулювання. Вони викладаються в раз
особистих по своїй юридичній силі нормативно-правових актів, що не
втрачаючи при цьому своєї общеобязательности. Основоположне регули-
рующее вплив норми права на суспільні відносини полягає
в тому, що вона визначає коло суб'єктів, на яких распростра-
няется її дію; формулює обставини, при яких дан-
ниє суб'єкти керуються її приписами; розкриває содер-
жаніе самого правила поведінки; встановлює заходи юридичної від-
ветственности за порушення зазначених правил. Норми права - це
початковий елемент механізму правового регулювання, визначаю-
щий його основу, ті напрямки правової поведінки, які прог-
рамміруются в реальних суспільних відносинах.
У юридичній науці і практиці правові норми зовсім спра-
ведливо вважаються нормативно основою механізму правого регулювати
вання, так як в них сконструйована та модель суспільного від-
носіння, яка відповідають потребам і інтересам громадян
правової держави.
Втілення розпоряджень правових норм у поведінці людей осущес-
твлятся через інші елементи механізму правового регулювання
суспільних відносин.
2. Правовідносини - це найважливіший і необхідний елемент
реальному житті права. У ньому загальні, знеособлені права і зобов'язаний-
ності, закріплені в нормах права, перетворюються в конкретні
взаємозалежні права й обов'язки індивідуальних суб'єктів (осіб
або організацій), відповідно до яких ті повинні сообразови-
вать свою поведінку.
Правовідносини встановлює персональну міру можливої ??і
належної поведінки учасників суспільних відносин. При попада-
нии в сферу конкретного правового впливу можлива реалізація
свободи дії в передбачених межах. Переклад загальних прав і
обов'язків, які у правовій нормі, в правовідносини дає
механізм правового регулювання "можливість" завершити свою ре-
гулятівную функцію, тобто реально втілити права і обязаннос-
ти суб'єктів правовідносин у фактичні суспільні відносини.
3. Акти реалізації юридичних прав і обов'язків - це фак-
тическое поведінка суб'єктів правовідносин про здійснення їх
прав і обов'язків. За допомогою цих актів досягаються мети пра
вового регулювання, задовольняються конкретні законні интере-
си уповноважених і зобов'язаних осіб. Як зазначалося раніше, основ-
вими формами реалізації права й обов'язків є использова-
ня наданих нормами права можливостей, виконання обязи-
вающего правового розпорядження, дотримання правових заборон. При
неможливості самостійної реалізації суб'єктами права принад-
лежачих їм юридичних прав і обов'язків, держава в особі
своїх компетентних органів здійснює правозастосовчу дея-
ність, покликану забезпечить їхню повну реалізацію.
Генеральної метою правового регулювання є установле-
ня такого порядку в суспільному житті, який би максимально
відповідав розпорядженням правових норм, закладеним в інших
принципах соціальної справедливості.
МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Юридична Суб'єктивне Реалізація
норма право прав
і юридична та обов'язків
обов'язок
Законність-основа нормальної життєдіяльності цивілізованого
суспільства, всіх ланок його політичної системи. Охоплюючи своїм
дією найбільш важливі сфери людського гуртожитку, закон-
ність вносить в нього відповідну гармонію, забезпечує спра-
ведливость диференціацію інтересів людей.
Як стійке явище громадського життя, законність метушні-
кає і формується в умовах цивілізованого суспільства, здатності
го забезпечити реальну рівність громадян перед законом. Такі ус-
ловия значною мірою створюються ринковими економічними від-
носіння, при яких воля частої власності ставиться рав-
ной можливістю для всіх. Забезпечити рівність у сфері произ-
ництва матеріальних благ, поставити виробників в однаково
вигідні умови - головна задача закону правової держави.
Майнове ж нерівність створюється не юридичними законами, а
природними можливостями кожної людини. Тому до тих пір,
поки в суспільстві існують нерівне положення людей у ??сфері
виробництва матеріальних і духовних цінностей, не можна говорити
про їх рівність перед законом, а отже, і про законність.
Законність, як необхідна умова гармонічного функциониро-
вання людського суспільства, стає реальною силою в більш
пізній час, коли суспільні відносини набуває нового ка-
кість, тобто коли з відносин залежності, придушення і уг-
Нетен вони поступово перетворюються щодо незалежних і
вільних продуктивних матеріальних благ. Цим створюється
необхідна база для дії справедливих, правових, законів, в
однаковій мірі захищають інтереси всіх членів суспільства, учас-
твующіх в його відтворенні.
В суспільстві, що функціонує в режимі міцної законності,
реально існують чіткий поділ і гармонійне взаємодій-
ствие законодавчої, виконавчої та судової влади.
Що таке законність?
ЗАКОННІСТЬ Є СТРОГЕ І ПОВНЕ ЗДІЙСНЕННЯ РОЗПОРЯДЖЕНЬ
ПРАВОВИХ ЗАКОНІВ І ЗАСНОВАНИХ НА НИХ ЮРИДИЧНИХ АКТІВ УСІМА
СУБ'ЄКТАМИ ПРАВА.
Законність характеризується наступними основними ознаками:
По-перше, найважливішою рисою законності є її все спільність.
Вимога дотримуватися юридичні норми відноситься до всіх, хто на-
ходиться в межах дії права. Ніхто не може ухилятися від-
виконання встановлень, що виходять від держави, точно так же,
як і держава не може ухилитися від забезпечення і захисту за-
кінних прав особистості. Пріоритетним суб'єктом правового регулювати
вання є громадяни держави. Держава зобов'язана созда-
вать найбільш сприятливий режим для задоволення разнообраз-
вих інтересів своїх громадян.
Загальність, як необхідна риса законності, однаковою
мірою відноситься і до держави, і до його громадян. Держава
відповідально перед громадянином, а громадянин перед державою.
Якщо в законах держави виражаються дійсні інтереси його
громадян, то правові розпорядження реалізуються без примусових
заходів державного впливу. Зрозуміло, що держава не мо
жет врахувати всю гаму індивідуальних інтересів, та й не повинно.
Однак за допомогою законодавчої діяльності воно може і дол-
жно надавати своїм громадянам можливість самостійно рас-
поряжаться власними благами і вільної діяльності .
Забезпечення загальності дотримання правових розпоряджень - за-
дачі держави та її органів. Володіючи необхідними организа-
ційними, матеріальними і примусовими засобами, воно покликання
але надійно охороняти законні права й інтереси громадян. Самі граж-
данє внегосударственно-правових структур не можуть установити ре-
жим законності в суспільному житті.
По-друге, законність нерозривно пов'язано з правом, юридично-
ми нормами. Однак оцінити стан режиму законності в країні
можна тільки на підставі того, якою мірою закони держави
відображають об'єктивні потреби суспільного розвитку. Якщо з-
що даються державою правові норми закріплюють і охороняють инте-
реси тільки окремих осіб та певних соціальних груп, що не
враховуючи загальних і індивідуальних інтересів усього населення країни,
- законність відсутня. Якщо правові норми лише формально від-
ражают інтереси різних верств населення, але не гарантують їх,
- то і тут не може йти мови про законнсті.
Таким чином, режим законності в правовій державі предпо-
лагает наявність двох взаємозалежних факторів:
- зробленого, чітко відпрацьованого законодавства, отвечающе-
го потребами
- повний і безумовною реалізацією розпоряджень законів і подза-
кінних правових актів державними органами, посадовими ли-
цями, громадянами і різними об'єднаннями.
Які ж основні вимоги законності?
1. Верховенство закону по відношенню до всіх інших правових
актам. У правовій державі закон володіє вищою юридичною
сили. Він виступає головним, основним регулятором общес-
ничих відносин. Ті відносини, які в силу отб'ектівних ус-
ловий повинні знаходитися в сфері правового впливу, регули-
руются, як правило, законом. Підзаконні акти діють лише в
тому випадки, коли які-небудь відносини законодавчо не урегулі-
рова. При цьому він повинні видаватися в строгій відповідності з за-
Коном і на основі закону.
2. Єдність розуміння і застосування законів на всій території
їх дії. Закони представляють абсолютно однакові вимоги
до всіх суб'єктів, що знаходиться в сфері тимчасової і простран-
ственного дії. Закони федеративної держави мають

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар