загрузка...

трусы женские
загрузка...
На главную » Рефераты по криминалистике » Свiдок у кримiнальному судочинствi

Свiдок у кримiнальному судочинствi

МIНIСТЕРТСВО ВНУТРIШНIХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЗАПОРIЗЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ IСНТИТУТ

кафедра кримiнального процесу

та кримiналисти

КУРСОВА РОБОТА З КРИМIНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

СВIДОК У КРИМIНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВI

Виконав: курсант 302 навчального

взводу Мінаєв М.В.

Перевірив: старший викладач

пiдполковник мiлiцї

Яцюк В.I.

Запорiжжя 2000

П Л А Н

Вступ........................ .........................................................3-5
1. Правове положення свідка в кримінальному процесі .. ...........6-12
2. Права та обов'язки свідка ........................ .............................13-16
3. Забезпечення безпеки свідка як учасника кримінального процесу..................................................................................17-23
Висновок............................................. ......................................24
Список літератури.................................... .................................25-26

В С Т У П.

Як об'єктивна істина в цілому, так і окремі факти, обставини справи встановлюються слідчими органами, прокурором і судом лише шляхом кримінально-процесуального доказування, під час яко-го збираються, перевіряються, оцінюються докази і на їх підставі приймаються й обґрунтовуються процесуальні рішення. У вирішенні питання : як встановлення об'єктивної істини , ми виходимо з то-го, що кожен злочин завжди залишає визначену сукупність слідів в навколишньому світі. Їх можна поділити на дві групи.


Перша група слідів - це сліди , які залишені подією злочину

в пам'яті людей, які торкнулись злочинного діяння чи його наслідків.


Друга група слідів - це зміни матеріальних об'єктів, ма-

теріального середовища.

Усі ці сліди складають той фактичний матеріал, за допомогою якого слідчий і суд встановлюють об'єктивну істину. Джерелом інформації першої групи слідів є , наприклад, показання свідка--очевидця.

Формування показань свідка пов'язано з різними джерелами от-римання інформації про злочин. існує кілька таких джерел. Перше - безпосереднє сприйняття злочинних дій. Повнота і точність уяв-лень про обставини злочинних дій безпосередньо визначається смис-ловою стороною сприйняття.
Це залежить від життєвого досвіду і обсягу знань ( загальних чи професійних) свідка.

Другим джерелом одержання свідком відомостей про мотиви , мету своїх дій , а також про інші суб'єктивні елементи злочину в момент його вчинення є вислови самого підсудного. Свідок часто запам'ятовує не тільки зміст висловлювань , але й окремі « клю-чові « слова підсудного : « давай гроші « , « мовчи « та інші
Третім джерелом одержання свідком відомостей є сприйняття ним конфліктних стосунків між потерпілим та підсудним, які пере-дували злочинній події.

Усі ці джерела інформації свідка про злочин приводять до то-го , що показання свідка є найбільш поширеним видом джерел до-казів , а свідок є найважливішою постаттю в кримінальному судо-чинстві, інформація якого допомагає слідчому краще розібратися в справі , а суду - винести вірне рішення. Сказане визначає неабия-ку актуальність обраної теми, важливість її поглибленого вивчен-ня в курсі « Кримінально-процесуальне право
України « і визначен-ня місця свідка в кримінальному судочинстві.

У даній роботі для всебічного розгляду теми використано різноманітну літературу і підручники радянських вчених Карева Д.С (1), Коблікова А.С
(2), і головне, це підручники українських вчених, докторів юридичних наук
, Михеїнко М.М (3), Тертишник В.М.(4)

Головним нормативним документом, де вказані права , обов'яз-ки і правовий статус свідка, є Кримінально-процесуальний кодекс (КПК ) України від 28 грудня 1960 року.

1.Советский уголовный процесс : Учебник / Под ред.проф. Д.С. Ко-сарева.
М.: Высшая школа , 1963. - 552 с.

2.Советский уголовный процесс : / Под ред. А.С.Кобликова. - М., 1972. -
534 с.

3.Михеїнко М.М., Нор В.Г., Шибіко В.П. Кримінальній процес України
: Підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Либідь , 1999. - 536 с.

4.Тертишник В.М. Кримінальне-процесуальне право України : Навч.

Посіб. - К.: Юрінком інтер, 1999. - 576 с.

Обєктом дослідження в курсовій роботі є відносини, які ви-никають між свідком та іншими учасниками під час їх діяльності в кримінальному судочинстві.
Предметом дослідження є свідок як особа, яка бере безпосе-редню участь в кримінальному судочинстві.

Мета курсової роботи полягає в тому , що необхідно визначи-ти місце свідка через учасників кримінального судочинства.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі завдання :

. ознайомитися з учбовою та нормативною літературою, яка аналізує правове становище свідка в кримінальному судочинстві;

. використати цю літературу для розгляду прав і обов'язків свідка, як учасника кримінального процесу;

. визначити норми за допомогою яких проводиться забезпечення без-пеки свідка від негативного впливу інших учасників процесу.

Для більш вдалого написання роботи і вирішення її головних завдань були використані такі методи : аналіз, синтез, уза-гальнення, дедукція, індукція. Саме індуктивний метод знадо-биться при написанні висновків.

Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, виснов-ку та переліку використаної літератури.

1. ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ СВІДКА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

З розвитком демократичних традицій, зростанням політичної і громадської активності підвищується роль правоохоронних органів. Взаємовідносини громадянина і держави все більшою мірою бу-дуються на принципах пріоритету і законності. Зміцнення даних прин-кипів наближає нас до країн розвинутої демократії, таких, як :

ФРН, Великобританія, Франція, що дозволить Україні посісти серед них належне місце. Але це потребує копіткої праці у законодавчій та правозастосовчій практиці, вирішення багатьох правових проб-лем і завдань. До однієї з таких відноситься статус свідка у кримінальному процесі України.

Свідком по кримінальній справі може бути будь-яка особа, якій відомі будь-які обставини справи, якщо вона при цьому не є заінтересованою в кінцевому результаті справи як учасник процесу : потерпілий, підозрюваний, обвинувачений чи підсудний. Будь--який громадянин
України, якщо він став очевидцем розслідуваної події, незалежно від його становища ( начальник міліції, мер, суддя, президент та ін. ), може бути допитаний в якості свідка. Вік свідка не обмежений. Діти також можуть бути допитані як свідки, якщо завдяки свого розвитку правильно сприймали обстави-ни, які мають значення до справи.

При аналізуванні ролі свідка у кримінальному процесі зус-трічаються труднощі при визначенні його статусу. Поняття « учас-ник кримінального процесу» , на нашу думку, можна розглядати у двох розуміннях - широкому та вузькому. У вузькому - це обвинува-чений, підозрюваний, захисник, а також потерпілий, цивільний по-зивач, цивільний відповідач та їхні представники, тобто особи, названі у п.8 ст.32 КПК України.

У широкому розумінні, загальному для всього кримінального судочинства, до названого поняття повинні включатися ті, хто так чи інакше бере участь хоча б у одній стадії процесу, хто наділяється у ньому тими чи іншими правами й обов'язками. До них можна віднести прокурора, громадського обвинувача, громадського захисника, експертів та спеціалістів.

Законодавець називає їх учасниками судового розгляду ( ст. 261 КПК
України), а експерта і спеціаліста - особами, які беруть участь у справі
( ст. 295 КПК України).

Вказівки про надання будь-якого статусу свідку в кримінальнопроцесуальному законі відсутні, і це невипадково. Та-ке становище свідка склалось з часу, коли його функції у кримінальному процесі зводились до того, щоб поставити підпис під показаннями, які викривають « ворога народу «, а наступного дня самому бути у такому ж становищі. (1)

Але , незважаючи на це , свідок є основним джерелом інфор-мації, яку можна отримати при його допиті про обставини, що підлягають встановленню в даній справі, зокрема про факти, які характеризують особу обвинуваченого, підозрюваного і потерпілого, і його взаємовідносин з ними ( ч.і і 2 ст.68, ч.і ст. 167 КПК України).

За чинним КПК України як свідки можуть бути допитані :

запідозрені і потерпілі - до того , як вони офіційно, в передба-ченому законом порядку визнані підозрюваним, обвинуваченим, по-терпілим; цивільні позивачі, цивільні відповідачі, законні пред-ставники підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого; особи, офіційно визнані обвинуваченими - у цих випадках, коли справа що-до них була закрита, виділена в окреме провадження або розгляну-та раніше, ніж щодо інших осіб, причетних до вчинення того ж зло-чину.

1 // Право України . - 1998. - № 4. - С.89.

Свідок дає показання про обставини, які ґрунтуються на без-посередньому сприйнятті, так і такі , які сприйняті з інших дже-рел, наприклад, зі слів іншої особи чи з будь-якого документа. В останньому випадку свідок повинен вказати джерело, з якого йому стали відомі факти, про які він розповідає.» Не можуть бути дока-зами дані, повідомлені свідком, джерело яких невідоме» ( ч. З ст.68 КПК України).

Предметом показання свідка також можуть бути факти довідко-вого

Страницы: 1 2 3 4 5 6
 
Подобные рефераты:
Криминалистические версии
Слідчий стикається з дедукцією і в тих випадках, коли йому необхідно робить якісь висновки на основі свідчень свідків. Наведемо приклад, використаний І.М. Лузгіним: якщо свідок стверджує, що він бачив, як було
Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи
Формування предмета науки криміналістики має певний історичний аспект, суть якого до цього часу становить дискусійну проблему. Предмет будь-якої науки розвивається, вдосконалюються його зміст і методи у відпов
Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів. Криміналі ...
Для того щоб швидко і повно розкрити будь-який злочин і викрити винних осіб при розслідуванні, необхідно знати певні кримінально-правові і криміналістичні особливості окремих видів злочинів, методичні принципи
Юридична характеристика складу злочину Диверсія
Суть диверсії розкривається в диспозиції ст.60 - це "вчинення з метою ослаблення держави вибухів, підпалів, чи інших дій, спрямованих на масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їх з
Поняття криміналістичної версії
Важливе загальне правило перевірки версій полягає в тому, що перевірка здійснюється доти, поки висунута версія не буде спростована або поки не з'являться умови, за наявності яких її можна буде вважати об'єкти
Історія розвитку криміналістики в Україні
1. Криміналістика - багатогранна наука, яка межує з багатьма іншими науками. Тому розвиток і впровадження криміналістичних знань пов"язаний в деякій мірі з ровитком окремих галузей спеціальних знань.
Методики розслідування хуліганства
На підгрунті досвіду практичних працівників міліції та вивченні статистичних данних можно зробити висновок, що хуліганство являється своєрідною "початковою школою" злочинності. Хуліганство, як вид протиправног
Розслідування крадіжок державного та громадського майна
Криміналістична характеристика розкрадання, що вчиняються службовими особами, містить відомості про злочинців, майно, що викрадається, мету і мотиви розкрадення, засоби підготовки, вчинення і приховування розк
Судебная баллистика
В сучасній криміналістичній науці існує декілька думок про те, що вивчає судова балістика. Але всі вони погоджуються в одному: що одним з предметів вивчення є ручна вогнепальна зброя і сліди її дії. Очевидно,
Судебная баллистика
План. Вступ. Основні питання вивчення судової балістики. 1) Загальна характеристика судової балістики як галузі криміналістичних знань. 2) Поняття вогнепальної зброї та її класифікація. 3) Криміналістичне дослідження слідів застосування вогнепальної зброї при вчиненні злочину - загальна характеристика. 4) Нові технічні засоби проведення судово-балістичної експертизи. Висновки по викладеній інформації, проблемні питання. Вступ. В сучасній криміналістичній науці існує декілька думок про те, що вивчає судова балістика.
Система органов прокуратуры
Генеральная прокуратура РФ. Генеральный прокурор РФ. Прокуратуры субъектов РФ.
Объект и предмет преступления
Учение об объекте преступления является одним из наиболее сложных разделов науки уголовного права. Проблема объекта преступления является не менее важной и философски глубокой проблемой, чем проблема вины и пр
Уголовно-процессуальные отношения
Уголовно-процессуальные отношения тесно связаны с понятием уголовно-процессуального права, регламентирующего условия производства как уголовного дела в целом, так и отдельных следственных и судебных действий,
Запаховые следы в расследовании преступлений
Понятие и содержание одорологии. Методы собирания проб. Процессуальные проблемы одорологии.
Взаимодействие органов предварительного следствия,дознания и экспертно-крим ...
Глава1 Вопросы процессуального положения следователя, органов дознания и экспертно-криминалистичестических подразделений при расследовании уголовных дел и общая характеристика их взаимодействия.
Характеристика компьютерных преступлений в Великом Новгороде и Новгородской ...
Компьютерные преступления впервые попали в сферу социального контроля в начале 70-х годов, когда в США было выявлено значительное количество подобных деяний. Этот факт привлёк к сфере компьютерной информации п
Взаимодействие органов предварительного следствия,дознания и экспертно-крим ...
ОГЛАВЛЕНИЕ Введение 3-6 Глава1 Вопросы процессуального положения следователя, органов дознания и экспертно-криминалистичестических подразделений при расследовании уголовных дел и общая характеристика их взаимодействия. Параграф 1.Процессуальноеположениеследователя при7-18 производствепредварительного расследования.
Методология науки криминалистики (Контрольная)
Материалистическая диалектика является общей методологией, теоретическим фундаментом всех отраслей знания, в том числе и юридического, что включает и науку криминалистику. Диалектика как теория познания выполн
Оружиеведение
СОДЕРЖАНИЕ. Введение.с.1-4 Глава 1. Предмет криминалистического оружиеведения
Методика криминалистической экспертизы холодного оружия
Правовое регулирование представляет собой сложный и многообраз-ный процесс, осуществляемый с помощью определенных средств юриди-ческого воздействия на общественные отношения. Юридическая наука различает понятия правового воздействия и пра-вового регулирования.
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар