загрузка...

трусы женские
загрузка...
На главную » Рефераты по зарубежной литературе » Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?

Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?

Реферат

По теме: " Сюжет та історія створення роману Панаса Мирного

" Хіба ревуть воли, як ясла повні? ""

Ліцей " Інтелект "

10 - В

Міхальов Максим

16 Октября 1997 г.

"ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ"

Історія створення роману. У 1872 р. Панас Мирний виїхав у службових справах з Полтави до Гадяча, де у свій час навчався і працював у повітовому суді. По дорозі візник розповів йому цікаву історію про місцевого розбійника Василя Гнидку, якого недавно відправили на каторгу. Доля сільського чесного парубка, що стає на хибний шлях, зацікавила молодого письменника, і він написав нарис "Подоріжжя від Полтави до Гадячого" (1872), який
1874 р. було надруковано у львівському журналі "Правда". Однак письменник на цьому не заспокоївся, він задумався над причинами, які призвели Гиндку до розбійництва, написав художній твір про
"безталанну дитину свого віку" і назвав його "Чіпка" (1872). Руко-пис повісті прочитав Іван Білик (старший брат письменника Іван
Рудченко, відомий літератор, фольклорист, критик) і порадив соціальне вмотивувати його вчинки. Поради були слушними, і бра-ти прийнялися за поширення і удосконалення твору; було здійс-нено кілька редакцій і 1875 р. під назвою "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" подано до цензури. Однак роман не був надрукований у зв'язку з опублікуванням Емського акта (1876) про повну забо-рону друкування творів українською мовою. Тоді письменник переслав роман у Женеву до дядька Лесі Українки М. Драгома-нова, де за його сприянням у 1880 р. твір було надруковано. До революції роман друкувався у Львові (1887) і в Києві (1903, 1905), але в Києві - під назвою "Пропаща сила".
Тема. Сюжет. Особливості композиції. Роман Панаса Мирного та Івана Білика "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" багатоплано-вий. У ньому відображено життя українського селянства протя-гом кількох поколінь-від заселення південних степів і закріпа-чення сіл до реформи 1861 р. і введення пореформених порядків.
Найбільше ж уваги автори приділили висвітленню передреформе-ного періоду, самого процесу розкріпачення селян і введенню зем-ських порядків у країні. Письменники переконливо показали, що селяни були обдурені, що реформа не принесла справжньої волі, її було здійснено в інтересах поміщиків та капіталістів. Це й при-вело народні маси до шукання виходу з нестерпного становища, викликало стихійний протест, який вилився в численні повстання проти безправ'я і нового гноблення.
Роман складається з чотирьох великих частин, кожна з яких поділяється на розділи, їх у творі тридцять. Кожна частина і роз-діл мають свій зміст і композиційну завершеність. У першій части-ні йдеться про дитячі і юнацькі роки головного героя Чіпки, у дру-гій подано історію села Пісок за півтораста років, третя продов-жує розповідь про тяжку долю селянського бунтаря, а остання знайомить читача з його трагедійним кінцем. Події в романі розгор-таються кількома сюжетними лініями: життя, боротьба і шукання соціальної справедливості Чіпки; життєвий шлях Максима Ґудзя, змалювання його морального занепаду: зображення процесу закрі-пачення, кріпосницького свавілля, царської реформи і народних рухів проти гноблення на всіх етапах розвитку села Пісок. Важли-ничи є також менші сюжетні лінії: історія династії панів Поль-ських. життєвий іплях товариша Чіпки Грицька, матері Чіпки
Мотрі, дружини Галі.
Полії в романі відбуваються не в хронологічній, а в логічно-психологічній послідовності. З головним героєм твору ми знайо-мимоси, коли ранньою весною він, сільський парубок, іде оглядати свою ниву, де зустрічається з "польовою царівною"-дівчиною
Галею, а потім йде розповідь про його дитячі роки, працю за під-пасича і те, як він стає господарем. Про дідів і батьків Чіпки і Мак-сима йдеться не в першій, а в другій частині. Крім того, у творі багато спогадів і згадок персонажів, вставних епізодів, пейзажів, описів, масових сцен, розповідей, які поширюють панораму зобра-ження сслиііськиго життя, дають соціально-психологічну мотивацію вчинкам персонажів, їх поведінці. Екскурс у минуле в другий части-ні роману, ясна річ, гальмує розвиток основних подій, дуже поши-рює експозицію, однак дає багатющий матеріал для характери-стики головних персонажів, можливість авторам відобразити спо-конвічну боротьбу народних мас за волю, за людські права. Пер-ший серйозний конфлікт Чіпки з місцевою владою - це епізод, коли у нього відбирають землю, якою його матір наділила громада.
Це й становить зав'язку твору. Молодий дбайливий господар шукає справедливості, сподівається знайти захист у суді, але скрізь кругова порука і кривда, що й приводить його до стихійного бунтарства. Талановитий юнак боляче сприймає грабіжницький характер розкріпачення і сміливо захищає кріпаків під час бунту.
Щоб помститися кривдникам, він стає на шлях розбою, "рівняє бідних з багатими". Але сильна натура не може відразу впасти.
До чесного життя повертається Чіпка після одруження з Галею.
Односельці обирають його членом земської управи, він хоче бути корисною для громади людиною. Однак для повітових земських діячів він виявився небезпечним, і його незаконно виключають із земства через "неблагонадійність". "Як сто зміїв разом ужалило його серце"-таким порівнянням підкреслюються переживання
Чіпки. Боротьба з земським панством і губернськими чиновниками
"за правду" є кульмінацією в творі. Перемагають хитрі і під-ступні вороги. Чіпка знову стає на хибний шлях розбійництва, схо-диться з злочинним товариством; життя зробило його жорстоким.
Арешт і заслання Чіпки до Сибіру, трагічна загибель Галі-його дружини-така розв'язка твору.
Як бачимо, композиція роману складна, кожна складова частина
ЇЇ підпорядкована розкриттю причин, чому кращі люди з народу стають злодіями, розбійниками, власне "пропащою силою".


 
Подобные рефераты:
Образ Чипки по роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi
Вразлива душа й допитливий розум прискорюють визрiвання Чiпки. Його добре, гаряче серце, розбуджене побаченим чи почутим, довго не могло заспокоµтися. Розповiдi дiда Уласа пре крiпацьку неволю, зокрема про нещ
Поети розстріляного відродження
Упродовж багатьох років - понад півстоліття - ім(я Миколи Хвильового якщо й нагадувалось, то лише з характеристикою «ворога народу» . Письменника обвинувачували в націоналізмі, ворожості офіційному курсу партії
Экзаменационные билеты по Украинской литературе
Білет 1 1.Повість Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я» як енциклопедія народознавства Ще І. Франко зазначав, що повість «Кайдашева сім'я» «з огляду на високоартистичне змалювання селянського житт
Лесь Курбас
Лесь Курбас - український митець. Курбас Лесь (Олександр Степанович) (1887-1937), український режисер, актор, педагог, народний артист України (1925). Реформатор українського театру. Організатор та кер
П.Загребельний
Павло Загребельний належить до тієї когорти радянських письменників, що і його ровесники В. Астаф'єв, Ю. Бондарєв, В. Биков, Ю. Друніна... Обпалені війною, вони до глибини осягли труди і дні фронтового поколі
Творчий шлях П. Сосюри
Володимир Миколайович Сосюра - представник високого поетичного світу, де пахнуть білі акації, палахкотять загравами донецькі ночі й цвіте різнобарв"ям Україна. Він - тонкий лірик і творець розгорнутих ліро-еп
Василь Стефаник - майстер психологічної новели
Його новели - як найкращі народні пісні, в яких нема риторики, ані сентиментальності, а тільки наочне, голе, просте, не підфарбоване життя, дуже часто сумна дійсність, але оздоблена золотом найправдивішої поез
Трансформацiя образу Фауста у творчостi Й.В. Гете та О.С. Пушкiна
Фауст - особа iсторична, про що свiдчать численні спогади його сучасників. Вiн жив на межi 15 i 16 столiть, мав iм`я Йоган-Георгiю згiдно з католицьким i лютеранським звичаєм, прізвище Фауст. Вчені по рiзному
Котляревський
Вступ 1.Відомості про життя І. П. Котляревського. 2. І. П. Котляревський - засновник нової української літератури. Його поема "Енеїда." 3. Значення творчості І. П. Котляревського.
Культура України в 30-х рока
За останні триста з гаком років українська література, перебуваючи в колоніальному становищі, не могла розвиватися на всю силу генетично закладених у ній можливостей; спираючись на невмирущі скарби народної тв
Философия абсурда Альбэра Камю
В С Т У П У французькій філософії середини ХХст. проблема абсурду стає чи не однією з найважливіших
Жизнь и творчество украинского писателя В.К. Винниченко
Програма УСДРП передбачала ліквідацію самодержавства і встановлення демократичного ладу в Росії, ліквідацію залишків феодалізму в соціально-економічній сфері, право націй на самовизначення, запровадження своб
Неоклассицизм
Неокласицизм (від грец. neos - новий і classicus - зразковий) - тенденція в розвитку літератури і мистецтва, яка проявлялася після занепаду класицизму як літературного напрямку і знаходила вияв у використанні
Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу
Отже, щодо мови цього роману. Перше, що ми помічаємо, починаючи читати (доречі, не тільки цей роман, а й більшість інших речей О.Забужко) - це велика кількість довгих, складних речень, з багатьма ускладненнями та знаками пунктуації. Деякі речення можуть «розповзатись» на цілу сторінку і навіть більше.
Матеріали до уроку по роману "Гаргантюа та Пантагрюель"
"О, четырежды славься, благословенная !" - та-кими словами встретил Маяковский Великую Ок-тябрьскую социалистическую революцию.
Роберт Оуэн - социалист-утопист
Роберт Оуэн - выдающийся английский социалист-утопист. Оуэн родился в мелкобуржуазной семье. С десятилетнего возраста самостоятельно зарабатывал себе средства к существованию. К двадцати годам он был уже директ
Гюстав Флобер
Значение Флобера в истории французской литературы и публицистики настолько огромно, что трудно поддается оценке. Он вывел в литературу целый ряд молодых талантливых прозаиков, одним из которых был, например, Г
Тристан и Изольда
Роман "Тристан и Изольда" является классическим примером средневекового творчества. Несмотря на время, роман не потерял своего внутреннего смысла и по сей день остаётся одним из выдающихся образчиков рыцарской
Романтизм
Романтизм. Романтизм - это своеобразная реакция на Французскую революцию (Карл Маркс). Великая французская буржуазная революция завершила эпоху Просвещения. Писатели, художники, музыканты оказа
Жизнь и творчество Джеймса Олдриджа
В годы освободительной борьбы испанского народа молодой Олдридж с горячим сочувствием следил за всеми перипетиями исторических боев с фашизмом в Испании, где сражались многие выдающиеся представители английско
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар