загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати із зарубіжної літератури » Художній світ у романі Курта Воннегута" Сирени Титана "

Художній світ у романі Курта Воннегута "Сирени Титана"

Вступ
Дана робота являє собою спробу аналізу художнього світу твору, який є проекцією відносин внутрішнього світу письменника та реальності. Ця проблема викликає жвавий інтерес літературознавців, так як зміна стилів і літературних традицій відкрила нові можливості для вираження власного світовідчуття Художній світ поєднує в собі і фізичні параметри реального світу і духовну сферу внутрішнього світу людини.
Щоб зрозуміти ці відносини необхідно для початку пояснити терміни, які ми будемо використовувати надалі.
Реальність - це об'єктивний світ, незбагненний і непізнаваний, який людина через специфіку своєї свідомості сприймає як буденність. Саме реальність є той фантастичний світ, яку людина намагається зрозуміти і пояснити. Але все критерію оцінки цього світу відносні і не можуть відобразити істинний абсолют його існування. Те, що людина вважає знанням про реальність - просто опис звичних уявлень про світ.
Внутрішній світ людини - світ незнання. За багато тисячоліть людина навчилася описувати свої емоції і відчуття від зіткнення з миром реальності. Так як відмітними людськими якостями є уяву і здатність міркувати, то представляється абсолютно неможливим створити абсолютно чітку картину світу. Наше знання світу - є ступінь нашого незнання. Людина винайшла різні способи вираження бачення світу - мова, знакові системи, від клинопису до комп'ютерних мов. Мистецтво - одне з приватних проявів цього виразу. А література і словесне твір служить свого роду "протоколом" взаємин особистості та реального світу.
Отже, можна припустити, що з злиття двох світів може відбутися тільки лише ще один світ, з властивими тільки йому критеріями. Для доказу ми розглянемо в даній роботі деякі аспекти, які притаманні художньому світу, а саме простір і час, моральні і психологічні категорії роману.
На прикладі роману Курта Воннегута "Сирени Титана" в роботі розглядається проблема самосвідомості автора та її втілення в літературному творі. Самобутність письменника відзначалася багатьма критиками, які виділяли такі особливості, як використання іронії, глузування та прийомів чорного гумору у творчості письменника. З іншого боку уявна простота і невимогливість стилю викликала нарікання у тих дослідників, яким, можливо, була чужа цинічна трактування Воннегутом багатьох ідей. Тим не менш, загальною тенденцією у критиків є або повне і беззастережне визнання Воннегута, як самобутнього автора, або абсолютне неприйняття його як літератора взагалі. Так як тема роботи достатня вузька і спрямована, то в роботі, в основному, використовувалися джерела, безпосередньо вивчають стиль і форму творчості Воннегута, і роману "Сирени Титана", зокрема.
Дипломна робота складається з трьох частин. Перша - теоретична, де на основі робіт Д.С.Лихачева і М.М.Бахтина, описується аналіз художнього світу твору як метод, визначаються категорії, які необхідно розглянути, а також формулюється залежність внутрішнього світу твору і самосвідомості автора.
Друга глава являє собою безпосередньо аналіз твору і, в свою чергу, складається з трьох частин. У першій визначаються "фізичні" рамки твору - тобто досліджується простір і час. Друга описує взаємовідносини між автором і його створенням. Третя розкриває психологічні особливості письменника, які позначилися на самому творі.
В роботі була використана критична література з різних джерел. На жаль, специфіка роману досить вузька і по темі даної роботи існує мізерно малу кількість робіт, доступних в наших бібліотеках. Тому, поряд з паперовими джерелами використовувалися електронні версії робіт різних критиків, а також інтерв'ю і рецензії, які доступні в мережі Інтернет.

Частина I. Аналіз художнього світу твору як метод дослідження самосвідомості автора
Художній твір представляє собою цілісну, закінчену систему, яка володіє властивими лише їй одній характеристиками часу і простору. Внутрішній світ художнього твору є поєднанням "відображення" дійсності і світовідчуття художника. При аналізі художнього твору важливо правильно поставити завдання: не просто оцінити наскільки вірно зображена дійсність, але вивчити художній світ твору як єдине ціле, як якусь завершену і самостійну систему. Не можна обмежуватися тільки пошуком реальних прототипів того чи іншого героя, події, місцевості. Покликання літераторів не в тому, щоб з максимальною часткою правдивості зобразити реальні події - для цього існує історія як наука. Їх мета - створити світ, в якому б поєднувалися і дійсність, і світовідчуття письменника і в першу чергу виразилося його самосвідомість. Д.С.Лихачев в своїй статті, присвяченій внутрішнього світу художнього твору писав: "Вивчаючи відображення дійсності в художньому творі, ми не повинні обмежуватися питаннями:" вірно чи невірно "- і захоплюватися тільки вірністю, точністю, правильністю" 1.
Для того, щоб художній твір залишалося цілісним, необхідно вивчати його внутрішній світ в приватних, індивідуальних проявах.
Безсумнівно, дійсність знаходить "відображення" в літературі, але то преображення, якому вона піддається в словесному творі, має своєю метою висловити ідеї та завдання, які хвилюють письменника. "Мир художнього твору - результат і вірного відображення і активного перетворення дійсності" 2. Для того, щоб правильно інтерпретувати самосвідомість автора необхідно розглядати обидва ці аспекти як цілісну систему, як самостійний світ, наділений всіма ознаками, які ми знаходимо у світу реального.
У своїй статті Д.С.Лихачев виділяє ті характеристики, які необхідно враховувати при аналізі художнього світу твору. По-перше, кожен твір має свій життєвий простір. Його межі залежать від уяви письменника і від конструкційних потреб самого твору. Саме внутрішній світ твору диктує розмір задіяного простору. Крім фізичних кордонів, простір художнього твору володіє "географічними" параметрами: може бути реальним або уявним.
Другою важливою характеристикою Д.С.Лихачев вважає час, який як і простір має свої межі. Сюжет може тривати як завгодно довго в залежності знову ж таки від необхідності даного твору. Час також має фізичні характеристики: "може йти швидко чи повільно, переривчасто або безперервно, інтенсивно наповнюватися подіями або текти ліниво і залишатися" порожнім ", рідко" населеним "подіями" 3. Час являє собою цікавий і складний аспект при аналізі внутрішнього світу і важливі не погляди автора на час, а особливості і закономірності часового простору.
Час, як і простір лише побічно пов'язане з реальним часом письменника, який художньо "трансформує" дійсне час. На думку Лихачова "саме воно дає можливість творчості, створює необхідну художнику" маневреність ", дозволяє творити свій світ, відмінний від світу іншого твору, іншого письменника, іншого літературного напряму, стилю і т.д." 4.
Зв'язок часу і простору - одна з дискутованих проблем літературознавства. Просторово-часові відносини були досліджені М.Бахтіним, який ввів в літературознавство термін "хронотоп" (простір-час) 5. Цей математичний термін, заснований на теорії відносності Ейнштейна, має для літературознавства "метафоричне" значення - "нерозривність простору і часу (час як четвертий вимір простору)" 6. Бахтін так описав процес злиття часу і простору: "Час тут згущується, ущільнюється, ставати художньо зрілим; простір же інтенсифікується, втягується в рух часу, сюжету, історії. Прикмети часу розкриваються в просторі, і простір осмислюється і вимірюється часом" 7. Це злиття і характеризує хронотоп.
Бахтін виділ і таку особливість хронотопів як їх жанрове значення. Кожному жанру літератури властивий свій набір хронотопів, за яким можна класифікувати твір. Причому нові хронотопи можуть запозичувати мотиви з вже сформованих стилів, але у своєрідній послідовності, що веде до народження абсолютно нового поєднання. "Такі мотиви, як зустріч-розставання (розлука), втрата-набуття, пошук-знаходження, впізнавання - недізнавання та інші, входять як складові елементи в сюжети не тільки романів різних епох і різних типів, але і літературних творів інших жанрів" 8. У статті Бахтін описував різні, властиві роману хронотопи, але ми зупинимося на трьох, які мають безпосереднє відношення до теми даної роботи, - мотив зустрічі, дороги і

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар