загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати за логікою » Моделювання як науковий метод пізнання

Моделювання як науковий метод пізнання

З Про Д Е Р Ж А Н І Е
ВСТУП
1.Моделірованіе ЯК НЕОБХІДНИЙ ЕТАП ПОЗНАНЬ СУЩНОСТИ досліджуваного явища чи про-процесу ПРИ РОЗРОБЦІ ЙОГО ТЕОРІЇ 2.ГІПОТЕЗИ ЯК НЕОБХІДНІ ОЗНАКИ, визна-ляющие ВЛАСТИВОСТІ РОЗРОБЛЮВАНОЇ МОДЕЛІ АБО ПРОЦЕСУ
3.ПРЕДСКАЗАНІЯ - найважливіший критерій ІСТИН-НОСТИ РОЗРОБЛЮВАНОЇ ТЕОРІЇ 4.Прімененіе РОЗРОБЛЕНОЇ ТЕОРІЇ ДО практи-но ЗАДАЧАМ5.СВЯЗЬ МОДЕЛЮВАННЯ З детермінованих та стохастичні методи ВИВЧЕННЯ явле-ня ВИСНОВОК
Список використаних джерел
В В Е Д Е Н І Е

Бурхливе зростання промисловості і науки в усіх сферах людської діяльності привели в даний час до такого стану речей, що створення і розробка будь-яких нових технологій, технічних засобів (машин, приладів, устаткування і т. п.), а також методик їх застосування для потреб людини стає скрутним, а в деяких випадках неможливим, без інтенсивного застосування наукових методів пізнання і пошуку [2 ].
Однією з таких обов'язкових сторін наукового дослідження є метод моделювання, без якого не обходиться жодна конструкторська і жодна дослідницька робота. З цієї причини, в рефераті зроблено значний акцент на метод моделювання як необхідний науковий метод пізнання явищ природи і використання цього пізнання для практичних цілей [4].

1. МОДЕЛЮВАННЯ ЯК НЕОБХІДНИЙ ЕТАП
ПОЗНАНЬ сутність досліджуваних ЯВИЩА
АБО ПРОЦЕСУ ПРИ РОЗРОБЦІ ЙОГО ТЕОРІЇ

Всяке знову досліджуване явище чи процес нескінченно складно і різноманітне і тому до кінця принципово не пізнаванності і не ізучаемо. Тому, приступаючи до вивчення явища або процесу, дослідник замінює його схематичне моделлю, яка вибирається тим складнішою, ніж докладніше і точніше потрібно вивчити згадане явища. У моделі зберігається лише найсуттєвіші сторони досліджуваного явища, а все мало істотні властивості та закономірності відкидаються [6].
Які сторони досліджуваного явища необхідно зберегти в моделі і які відкинути, залежить від постановки задачі досліджень. Мета і завдання досліджень формулюються перед початком розробки теорії ще невивченою явища або уточнення вже існуючої теорії з метою більш адекватного опису досліджуваного процесу або явища [7]. Побудова теорії починається з вибору деякого достатнього безлічі понять і визначення тих об'єктів, з якими буде оперувати формована теорія. Іноді список початково визначених понять і об'єктів називають термінами теорії. Вони повинні бути визначені так, щоб сприймалися будь-яким дослідником однозначно.
Далі необхідно ввести, при побудові моделі явища, найнеобхідніші властивості обумовлених об'єктів ("цеглин" теорії) і правила їх взаємодії і перетворення. Список введених властивостей і правил повинен бути повним, тобто таким, оперуючи з яким можна здійснити будь-яку дію за рішенням поставлених у дослідженні завдань і доведення рішення логічного та однозначного результату. Зазначений список повинен бути логічно несуперечливим, інакше створювана теорія призведе до помилкових висновків. Вводяться правила повинні бути здійсненні, а результати їх використання однозначними і певними.
Виділене безліч об'єктів-термінів теорії та правил їх перетворення повинно допускати перевірку практикою або іншими надійними методами. При цьому вибрана модель повинна забезпечувати необхідну точність результатів [6].
У філософському сенсі дати визначення деяких понять-терміну - це значить підвести вужче визначається поняття або подпонятіе під більш широкого і вказати відмінну особливість. Це означає, що, даючи визначення що вводиться в теорію термінам, ми визначаємо їх врешті-решт через ряд невизначених вихідних понять. Тим самим стає можливим неоднозначне тлумачення, яке дозволяє докладати сформульовану теорію до будь-яких явищ, що мають в своїй основі аналогічні структури вихідних понять.
Так, наприклад, в курсі геометрії в розділі планиметрия поняття точки не вводиться, а поняття відрізок прямої ob вводиться як континуальної безліч точок - послідовність точок c, що ведуть з початкової точки відрізка o до кінцевої точки b, має найменшу довжину

Рис. 1
Шляхом продовження відрізка в напрямку від точки d до с отримуємо полупрямую, а продовжуючи відрізок і в протилежну сторону від точки d, матимемо нескінченну пряму (рис. 1).
Надалі, точки розглядаються як місця перетину ліній.
Розглянемо проективні моделі Рімана: проведемо через точку o прямий перпендикуляр (рис. 2), на якому відзначимо точку op, на відрізку oo p, як на діаметрі, побудуємо коло, що стосується прямої в точці o. Крапку o назвемо полюсом.

Рис. 2
З'єднаємо полюс з точками d, c і b, кожна з наведених проектують прямих перетинає коло в точках d?, C? і b?. Очевидно, між точками d і d?, C і c?, B і b?, Мається взаімооднозначном відповідність. Полюс op взаімооднозначном відповідає нескінченно віддаленій точці прямої. Як видно в проективної моделі Рімана є образ однієї нескінченно віддаленої точки прямої - це точка, що збігається з полюсом op, в той час як на рис. 1 могло здатися, що пряма володіє двома нескінченно віддаленими точками. У розвиток цієї моделі наведемо проективну модель Рімана для сфери і площини N.
Візьмемо площину N, в точці o якій помістимо сферу діаметром oo p. Розглядаючи точку op як полюс проектування, спроектуємо

Рис. 3
прямими, що проходять через полюс op, розташовані в площині N, то точки d, c, b на поверхню сфери у вигляді крапок-образів d?, C?, B?. Як і в лінійному випадку (рис. 2) між точками d, c, b і їх проективними образами d?, C?, B? мається взаємно однозначна відповідність. Доводиться, що при такому проективної перетворенні зберігаються кути між лініями d, c, b на площині і лініями d?, C?, B? на поверхні сфери. Розглянуте Проектована перетворення служить теоретичним підгрунтям для зображення карти земної поверхні на площині N і широко використовується в навігації, в морському та авіаційному штурманському справі. Полюс проектування op за Ріманом, також як і в лінійному випадку (рис. 2), є проективним чином нескінченно віддаленої точки площині. Ріманова модель дає підставу вважати, що площина містить не безліч нескінченно віддалених точок, а тільки одну. Такий підхід дає великі зручності для математичних побудов в теорії функції комплексного змінного і в прикладних задачах.

2. ГІПОТЕЗИ ЯК НЕОБХІДНІ ОЗНАКИ,
визначає властивості РОЗРОБЛЮВАНОЇ
МОДЕЛІ АБО ПРОЦЕСУ

Вивчення всякого непізнаного явища починається з спостереження його прояви у природі або в лабораторії. Зроблені спостереження дозволяють висловити ряд вихідних припущень (гіпотез), що дозволяють пояснити на моделі досліджуване явище і його властивості. Справедливість висловлених гіпотез перевіряється експериментом. Підтверджені експериментом гіпотези шляхом логічних міркувань бажано оформлених у вигляді математичного опису та побудови перетворюються в теорію досліджуваного явища. При цьому висвічуються дві сторони явища - якісне і кількісне [1].
Таким чином, модель досліджуваного явища з допомогою вводяться гіпотез набуває ряд властивостей, спираючись на які можна шляхом математичних та логічних дій простежити, як прийнята модель взаємодіє з навколишніми об'єктами і, отже, як вона реагує на зовнішнє вплив. При цьому варіанті можливо, що і початкове властивість моделі зміниться [5].
Проілюструємо роль вводяться гіпотез на прикладах.
Для зберігання стисненого газу при високих тисках звичайно застосовуються тонкостінні циліндричні резервуари-балони, що представляють собою циліндричну оболонку обертання. Оболонка вважається тонкостінної, якщо товщина стінки в 20-30 разів менше діаметра балона. Така оболонка може розраховуватися за безмоментной теорії, отже елемент стінки балона працює тільки на розтяг-стиск, таким чином гіпотеза про малій товщині стінки зводиться до того, що згинальними моментами, що виникають у стінці балона можна знехтувати; в цьому випадку для визначення діючих в оболонці нормальних напружень можна користуватися відомим рівнянням Лапласа (див. рис. 4)

де, - радіуси меридіана кільцевого перетину;
- Тиск газу;
- Товщина стінки.
З цього рівняння виходить, що меридіональні нормальні напруги? М в стінці балона в 2 рази менше тангенціальних (кільцевих)?? напруг, отже руйнування балона відбувається у вигляді тріщини, зорієнтованої уздовж твірної оболонки.
Для розрахунку товстостінній циліндричної оболонки доводиться застосовувати моментную теорію, засновану на гіпотезі, що і в стінці оболонки діють разом з нормальними напруженнями ще й поперечні сили і згинальні моменти (рис. 5). Це

Сторінки: 1 2 3
 
Подібні реферати:
Евристика
- знання, отримане з розгляду якого-або об'єкта, переноситься на менш вивчений, подібний за істотним властивостям, якостям об'єкт; такі умовиводи - одне з джерел наукових гіпотез.
Нечіткі множини в системах управління
Математична теорія нечітких множин, запропонована Л. Заде понад чверть століття тому, дозволяє описувати нечіткі поняття і знання, оперувати цими знаннями і робити нечіткі висновки. Засновані на цій ті
Гіпотеза
У науці, повсякденному мисленні ми йдемо від незнання до знання, від неповного знання до більш повного. Нам доводиться висувати і потім обгрунтовувати різні припущення для пояснення явищ та їх зв'язку з іншими
Теорія і гіпотеза
Як і есенціальні факти, положення теорії відображають певні суттєві зв'язки дійсності. Але, на противагу фактам, вони представляють їх в узагальненому вигляді. Кожне положення теорії є
Метод моделювання в науці і техніці, його об'єктивне і логічні основи
Матеріал даного публічної доповіді розташований послідовно: спочатку йде ознайомлення в цілому з даними предметом, потім-безпосередньо розкриття теми, в кінці йде узагальнення і висновки вище перераховані
Індуктивне умовивід
Загальне в природі і суспільстві не існує самостійно, до і поза одиничного, а одиничне не існує без загального; загальне існує в одиничному, через одиничне, тобто проявляється в конкретних предметах.
Роль Лейбніца
Зміст Введення 1. Життя і діяльність Лейбніца 2
Гіпотеза як форма пізнання
Гіпотезою називають висловлювання або теорію (сукупність певних висловлювань), що представляють собою деяке, припущення, тобто гаданий відповідь на деякий питання про існування, про причин
Простий категоричний силогізм
ПЛАН РОБОТИ ВСТУП 1. Умовиводи, ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 2
язність текстової інформації
язність є одним з важливих властивостей текстової інформації. Будь-яка інформація являє собою набір тих чи інших фактів, причому частина з них неодмінно пов'язана між собою. Очевидно, що при передачі пов
Менеджмент
Наприкінці XX століття в нашій країні відбулися серйозні економічні перетворення: змінилися відносини власності, а разом з ними - цілі діяльності організацій, механізми їх взаємодії. Административн
Логіка предикатів з одним змінним
Таким чином, формула ([pic] [pic] Q) [pic] P є здійсненним, отже, [pic] є тотожно істинною формулою в алгебрі висловлювань [pic] U також тотожно істинна формула на поле, воно містить
Логічні парадокси
План: I. Введення II
Логіка
1. ПРЕДМЕТ ЛОГІКИ
Індукція
Пізнання в будь-якій області науки і практики починається з емпіричного пізнання. У процесі спостереження однотипних природних і соціальних явищ фіксується увагу на повторюваності у них певних ознак.
Поняття, судження, умовивід
Логіка - це наука про мислення. Але на відміну від інших наук, що вивчають мислення людини, наприклад психології, логіка, вивчає мислення як засіб пізнання; її предметом є закони і форми, прийоми і опер
Полеміка як мистецтво переконання
У масиві філософської літератури помітно виділяється струмінь, в якій глибокі, змістовні ідеї обгрунтовуються у формі словесного протиборства. У цьому списку першими повинні бути названі діалоги Платона, г
Логіка
Важливим етапом у розвитку вчення Аристотеля стала логіка античних стоїків, дополнившая аристотелевську теорію силогізму описом складних умовиводів. Логіка стоїків - основа іншого математиче
Логіка. Формальна або діалектична?
Щоб це було більш наочно, ми всі ці квадрати (черт.1) виріжемо, від'єднавши один від одного, а потім безпосередньо накладемо їх один на одного, так як "взагалі дві які-небудь геометричні фігури счітаютс
Логістика на підприємстві
Серед базисних логістичних активностей, що визначають комерційний успіх фірми на ринку, головна роль належить збуту. В останні 10-15 років на Заході у зв'язку з бурхливим прогресом логістики дещо змістив
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар