загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати за логікою » Вимоги до оформлення кадрових документів

Вимоги до оформлення кадрових документів

ЗМІСТ

ПОНяТИЕ І ВИДИ КАДРОВИХ ДОКУМЕНТІВ 3

Трудові контракти 5

Накази з особового складу 8

Трудові книжки 11

Особисті картки 13

Особисті справи 15

Література 21

Поняття і види кадрових документів

Сукупність документів , в яких зафіксовані етапи трудової діяльності співробітників, називається документацією з кадрів (особового складу, персоналу). До таких документів належать:

> трудові контракти (договори), укладені підприємством з працівником;

> Накази з особового складу (про прийом, звільнення, переведення співробітника);

> Трудові книжки;

> Особисті картки форми Т-2;

> Особисті справи;

> Особові рахунки по заробітній платі.

Прийом на постійну роботу повинен супроводжуватися складанням документів за наступною схемою:
| | | Трудовий контракт (договір) з працівником | | |
| | | | | |
| | | Наказ про прийом на роботу | | |
| | | | | |
| Запис у трудовій | | Особиста картка | | Особовий рахунок по |
| книжці | | ф.Т-2і/ілі особиста справа | | заробітної плати |

Одним з основних документів, що регулюють правовідносини підприємства з працівником, є трудовий контракт (договір). Після підписання контракту видається наказ про прийом співробітника.

На підстав наказу про прийом оформляється особиста картка форми Т-2
(або заводиться особиста справа), робиться запис у трудовій книжці.

Копії наказу про прийом надходять в особисту справу і в бухгалтерію, де надійшов працівникові присвоюється табельний номер і на нього заводиться особовий рахунок по зарплаті.

Звільнення працівника проводитися за наступною схемою:
| | | Заява працівника про звільнення | | |
| | | | | |
| | | Наказ про звільнення | | |
| | | | | |
| Запис у трудовій книжці | | Запис в особистій картці |
| | | ф.Т-2і/ілі особовій справі |

Заява про звільнення, працівник пише за два тижні до передбачуваного терміну звільнення з роботи і надає його на погодження керівнику (стаття 31 КЗпП РФ). Керівник фірми видає наказ по особовому складу про звільнення, відповідно до якого робиться запис у трудовій книжці і в особистій картці ф.Т-2. Копії наказів надходять в особисту справу працівника і в бухгалтерію, де на підставі наказу проводиться повний розрахунок з працівником.

При переведенні працівника на іншу посаду в рамках фірми порядок оформлення документів здійснюється за наступною схемою:
| | | Наказ по л / с про переведення на іншу | | |
| | | посаду | | |
| | | | | |
| Запис у трудовій | | Запис в особистій картці | | Запис в особовому |
| книжці | | ф.Т-2 і / або особовій справі | | рахунку по заробітній |
| | | | | платі |

Керівник фірми видає наказ по особовому складу про переведення працівника на іншу посаду, на підставі якого робиться відповідний запис із зазначенням новій посаді у трудовій книжці і в особистій картці ф. Т-2. Копії наказу направляються в особову справу і в бухгалтерію і, в разі зміни окладу, провадиться відповідна зміна в особовому рахунку по заробітній платі.

Трудові контракти

Трудовий контракт (договір) - документ, що фіксує згоду сторін про встановлення трудових правовідносин і регулює їх. Сторонами трудового контракту, є підприємство (роботодавець) і працівник (контрактант).

Відповідно до статті 18 КЗпП, РФ трудовий контракт повинен укладатися в письмовій формі. Письмова форма контракту підвищує гарантії сторін в реалізації досягнутих домовленостей по найважливіших умов праці.

При укладанні контракту, рекомендується вказувати такі основні умови:

> місце роботи (найменування підприємства, куди приймається працівник, його адреса);

> Конкретну роботу відповідно до кваліфікацією за визначеною професії або посади, яку повинен виконувати працівник;

> Дату початку роботи і її закінчення, якщо укладається строковий трудовий контракт;

> Оплату праці;

> Обов'язки, підприємства щодо забезпечення охорони праці.

Контракт може містити і додаткові умови, що конкретизують зобов'язання сторін. До їх числа можна віднести:

> випробувальний термін;

> Суміщення професій (посад);

> Підвищення кваліфікації;

> Додаткову відпустку та ін

Контрактна форма найму, організації та оплати праці поширюється на наступні категорії працюючих:

> на постійних працівників;

> На тимчасових працівників;

> Працюють на основному місці роботи;

> Працюючих але сумісництвом.

У трудовому контракті визначаються обов'язки працівника відповідно до тієї професією або посадою, на яку його прийнято, або робиться посилання на відповідну посадову інструкцію, розроблену і затверджену керівництвом підприємства.

Згідно КЗПП РФ (стаття 17) трудовий контракт може укладатися на невизначений термін, на певний строк не більше 5 років, на час виконання певної роботи.

У трудовому контракті вказується розмір посадового окладу працівника, різні надбавки і доплати стимулюючого і компенсаційного характеру: за високу кваліфікацію; за професійну майстерність; за особистий трудовий внесок та ін

За угодою сторін ці надбавки можуть бути конкретизовані і в окремих випадках можуть бути збільшені або зменшені порівняно із загальною нормою, передбаченою в організації.

Поряд з доплатами боку можуть домовитися про інші видах заохочень, наприклад, про додаткову відпустку, підвищеному винагороду за підсумками роботи за рік тощо

При укладенні трудового контракту не можуть встановлюватися за погодженням сторін такі умови:

> підстави звільнення працівника;

> Дисциплінарні стягнення, не передбачені законодавством;

> Введення для працівників повної матеріальної відповідальності, крім випадків, передбачених статтею 121 КЗпП РФ.

Контракт складається у двох примірниках, підписується керівником та працівником, завіряється печаткою. Один примірник контракту зберігається на підприємстві, другий - у працівника.

Трудові контракти можуть включатися до складу особистих справ працівників підприємства. У цьому випадку їх термін зберігання відповідає терміну зберігання особистих справ (75 років). Якщо особисті справи не заводяться, контракти формуються в окрему справу за алфавітом прізвищ працівників. Трудові контракти зберігаються
75 років - "В", якщо відсутні з якихось причин накази з особового складу, і - 5 років після звільнення працівника за наявності наказів.

Накази з особового складу

Наказами з особового складу оформляються прийом, звільнення і переклад співробітників підприємства. Укладення трудового контракту з працівниками не виключає видання наказу по особовому складу про його зарахування на роботу
(стаття 18 КЗпП РФ).

Накази з особового складу групуються в окрему справу і мають самостійну нумерацію з додаванням індексу "л / с" (№ 1 л / с, № 2 л / с ...).

Оформляються накази з особового складу на бланках підприємства для внутрішніх документів.

Реквізит "заголовок до тексту" наказу по особовому складу може бути оформлений таким чином: "Про прийом на роботу Зотова А.В.", "Про звільнення Гудкова Л.И.", "Про зміну штатів АТ "(якщо наказ стосується прийому та звільнення відразу кількох співробітників).

Текст наказу ділиться на констатуючу і розпорядчу частини. У першій частині наказу можуть бути вказані причини його видання / наприклад, факти порушення трудової дисципліни. На розсуд керівника констатуюча частина наказу може не вказуватися.

Друга, розпорядча частина наказу, починається словами:
"ПРИЗНАЧИТИ", "ЗВІЛЬНИТИ", "ПЕРЕВЕСТИ", які друкуються від межі лівого поля. Після них, наступним рядком вказується прізвище працівника
(прописними буквами), ім'я та по батькові (без скорочень), посада, термін звільнення, призначення або переведення; стаття КЗпП РФ (у разі звільнення).
При прийомі на роботу зазначається оклад працівника, вид прийому (постійна або тимчасова робота), з випробувальним терміном або без нього і т. п.

Накази з особового складу можуть складатися на кількох співробітників незалежно від того, приймаються вони на роботу або звільняються. Такі накази складаються з кількох пунктів, кожен з яких стосується окремого співробітника.

Тексти наказів по особовому складу, як правило, однотипні і можуть бути представлені у формалізованому вигляді.

Аналогічно можна скласти наказ про звільнення, для цього необхідно змінити:
> в реквізиті "заголовок" фразу "Про прийом" на "Про звільнення ...";
> Графу "вид прийому" на "причину звільнення";
> Графу "дата прийому" на "дату звільнення".

У графі "підстава" вказуються документи, що послужили причиною звільнення (заява, доповідна або пояснювальна записка) чи стаття
КЗпП РФ, відповідна причини звільнення.

Накази про переведення на іншу посаду всередині підприємства також можуть бути представлені у формалізованому вигляді. У цьому випадку слід вказати нову посаду і оклад, новий структурний підрозділ і вид перекладу.
Якщо переклад тимчасовий, необхідно вказати його термін.

Накази з особового складу візуються юрисконсультом, заступником директора з кадрів або іншою посадовою особою, в обов'язки якого входить робота з персоналом фірми.

Накази з особового складу з'являються працівникові під розписку (стаття
18 КЗпП РФ). Відмітка про ознайомлення з наказом проставляється нижче реквізитів "підпис" і "віза" самим працівником і містить наступне: "З наказом ознайомлений", підпис працівника і дату ознайомлення. Особливо необхідна ця позначка на наказах про звільнення, т. к. при виникненні трудових спорів працівник має право звернутися до суду в місячний строк з дня ознайомлення з наказом (стаття 211 КЗпП РФ).

Накази з особового складу зберігаються 75

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар