загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з логістики » Вибір постачальника

Вибір постачальника


16. Маркетинг асортименту.
Асортимент - це набір товарів, пропонованих підприємством-виробником на ринку.
Номенклатура, або товарний асортимент, - це вся сукупність виробів, що випускаються підприємством.
Товарний асортимент характеризується широтою (кількістю асортиментних груп), глибиною (кількістю позицій у кожній асортиментній групі) і сопоставимостью (відношенням між запропонованими асортиментними групами з т.з. спільності споживачів, кінцевого використання, каналів розподілу і цін).
Формуванню асортименту передує розробка підприємством асортиментної концепції. Вона поставши. Це спрямоване побудова оптимальної асортиментної структури, товарної пропозиції, при цьому за основу приймаються, з одного боку, споживчі вимоги певних груп (сегментів ринку), а з іншого - необхідність забезпечити найбільш ефективне використання підприємством сировинних, технологічних, фінансових та інших ресурсів з тим, щоб виробляти вироби з витратами.
Асортиментна концепція виражається у вигляді системи показників, що характеризують можливості оптимального розвитку виробничого асортименту даного виду товару. До таких показників відносяться: розмаїтість видів і різновидів товарів (з урахуванням типології споживачів); рівень і частота оновлення асортименту; рівень і співвідношення цін на товари даного виду та ін
Управління асортиментом передбачає координацію взаємозалежних діяльності - науково-технічної та проектної, комплексного дослідження ринку, організації збуту, сеанси реклами, стимулювання попиту.
Завдання планування і формування асортименту полягають у тому, щоб підготувати «споживчу» специфікацію на виріб, передати її проектному (конструкторському) відділу, а потім простежити, щоб досвідчений зразок був випробуваний, при необхідності модифікований і доведений до рівня вимог споживачів.
Один з важливий елементів асортименту у цілому товарної політики - вилучення з програми неефективних товарів. Вилучатися можуть товари морально застарілі й економічно неефективні, хоч і, можливо, користуються деяким попитом.
73. Маркетинг цін: завдання, інструментарій та інструменти.
Кожен підприємець самостійно встановлює ціну за свій товар.
Є два підходи до ринкового ціноутворення: встановлення індивідуальних цін або єдиних цін. Перша формується на договірній основі в результаті переговорів між покупцем і продавцем, що забезпечують узгодження інтересів сторін. Друга характерна тим, що всі покупці купують товар за однаковою ціною.
Ціна - грошове вираження вартості товару, це економічна категорія, яка служить для непрямого вираження суспільно необхідного часу, витраченого на виробництво товару
Мінімальна ціна визначається собівартістю продукції, максимальна ціна наявністю будь-яких унікальних, особливих достоїнств у товарі фірми.
У структурі ЖЦТ ціна може зіграти вирішальну роль - забезпечити або максимально можливу, або нульову тривалість циклу; зумовити або високий прибуток, або збитки і крах фірми.
Ціна є потужним фактором в управлінні маркетинговою діяльністю на ринку. Вона виконує ряд функцій:

> закріплення фірми на ринку;

> Забезпечення необхідних обсягів прибутку;

> Забезпечення високої якості товарів;

> Забезпечення необхідного рівня післяпродажних послуг.
Цінова політика - система поглядів, уявлень, концепцій, кіт. Повинна відрізнятися
77. Етапи життєвого циклу галузі.
Важливе значення має поняття життєвого циклу галузі. Як і продукт, галузь проходить різні стадії у своєму розвитку - зародження, зростання, зрілість і занепад. На кожній з цих стадій різне рух потоку грошових коштів. На стадії зародження галузь поглинає фінансові ресурси, а на стадіях зрілості і занепаду генерує позитивний потік грошових коштів.
Відповідно до життєві циклом можна всі галузі розділити на кілька типів: зароджуються, зрілі і старіючі галузі. Для того щоб охопити всі можливі випадки. Необхідно додати ще два типи галузей - неструктуровані і глобальні.
Неструктурованого галузями називають такі галузі, в яких оперує багато невеликих і середніх підприємств і жодне з них не домінує на ринку і не має великої ринкової частки. До таких галузей, наприклад, відноситься видавничий бізнес, багато галузей сфери обслуговування.
Для кожного типу галузей є свої базові можливості.

7.
Товарний маркетинг: завдання та інструментарій. Товарні стратегії.
Товар-це продукція задовольняє небудь попит і призначена для продажу на ринку. Для того щоб отримати прибуток і існувати, будь-яке підприємство повинно призвести свій товар, визначити його ціну і вийти з ним на зовнішній чи внутрішній ринок.
Сущ-ет 3 основних рівня товару:
1. Товар за задумом (Що насправді буде набувати покупець?)
2 . товар у реальному виконанні. Володіє 5-ю характеристиками: рівень якості, набір властивостей, специфічне оформлення, марочне назву і специфічної упаковкою. Розробнику належить перетворити товар за задумом в товар у реальному виконанні.
3. Розробник може передбачити надання доп. Послуг і вигод, складових разом товар з підкріпленням.

За ступенем властивої їм довговічності чи матеріальної відчутності товари діляться:

1. Товари тривалого користування (матеріальні вироби, що витримують багаторазове використання, холодильник, одяг).

2. Товару короткочасного користування (матеріальні вироби, повністю споживаються за один або кілька циклів використання, мило, сіль).

3. Послуги - об'єкти продажу у вигляді дій, вигод або задоволення, перукар.

За покуп-ім звичкам потреб-їй можна виділити товари повсякденного попиту (купують без роздумів і порівняння з іншими, мило, сигарети), товари попереднього вибору (порівнює між собою за показ-ям придатності, якості , ціни, зовн. оформлення; меблі, старі авто), товари особливого попиту (з унікальними харк-ми окремі марочні товари, щоб пріоб-ти готові затратити доп. зусилля; чоловічі костюми) і товари пасивного попиту (зазвичай не замислюються про їх купівлі ; страхування життя).

Товарна політика - сукупність заходів і стратегій, орієнтованих на постановку і досягнення підприємницьких цілей. Товарна політика включає в себе асортиментну політику, а також передбачає використання товарних стратегій.

Товарні стратегії - напрями оптимізації товарної номенклатури і визначення асортименту товарів, які створюють умови для стабільної конкурентоспроможності та ефективної діяльності фірми.

Товарні стратегії - принципові напрями товарної політики, слідуючи яким підприємство може забезпечувати стабільний обсяг продажів і прибуток на всіх стадіях життєвого циклу продукту. Зазвичай до товарних стратегіям відносять: інновацію, варіацію, елімінацію товару або послуги.

Елімінація товару - вилучення існуючого товару з виробничої програми підприємства. Для перевірки товару на необхідність його елімінації використовуються критерії обсягу продажів, частка ринку, місце в життєвому циклі, частка обороту товару загалом, обороті підприємства, рентабельність, оборот капіталу та ін

Варіація товару - модифікація товару , який вже виробляється і перебуває на ринку, шляхом зміни його окремих властивостей або показників якості. При варіації товару можуть змінюватися фізичні (матеріал, якість), естетичні (дизайн, колір, форма), символічні (назва марки товару) властивості товару.

Інновація товару - процес безперервного вдосконалення продукту, пов'язаного із створенням оригінальних, поліпшених або модифікованих продуктів. При інновації товару використовуються способи диференціювання і диверсифікації продукту.
52. Державний і приватно-державний бізнес.

Служба управління персоналом - сукупність підрозділів організації, що виконують функцій системи управління персоналом.

Підпорядкованість служби управління персоналом - організаційний статус служби управління персоналом в загальній системі управління організації.
Організаційний статус підтверджується набором повноважень і відповідальності.

Повноваження служби управління персоналом - сукупність службових обов'язків і прав посадових осіб та підрозділів, що входять до складу служби управління персоналом. Повноваження спрямовані на реалізацію функцій і цілей системи управління персоналом. Обсяг повноважень залежить від організаційного статусу служби.

Психолог служби управління персоналом - фахівець служби управління персоналом, що забезпечує:

- психодіагностику професійно важливих якостей та особистісних особливостей співробітників;

- Соціально-психологічне вивчення, аналіз і вироблення рекомендацій щодо вдосконалення спільної діяльності фахівців;

- Психологічне консультування співробітників по професійному використанню і розвитку індивідуальних здібностей.


загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар