загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з логістики » Основи логістики

Основи логістики

1.Опред-ие поняття і етапи розвитку лог-ки
Лог-ка відбулася від греч.слова logistike - мистецтво обчислювати, рассуждать.Історія виник-я і розвинений лог-ки сягає в далеке минуле.
Перші посади логістів появ-сь в Др.Афінах. У період Римської імперії сущ-Чи служителі логісти або логістики, до-і заним-сь розподіль-ем продуктів, формують-ем запасів, обміном м / у провінціями. У Візантії в 1 тисячоліття н.е. завданнями лог-ки явл озброєння армії, снабж-е її військовим імущих-ом.
Перші науч праці з лог-ки появ у Франції на поч XIX ст автор А. Жоміні військовий спец-т.
Особливо бурхливий розвинений лог-ка получ в період II світ війни, к-да була застосована для вирішення страт-их завдань і чіткого взаємодій-ия перевертнів промисло-ти, снабж-їх баз і транспорту з метою своеврем-го обеспеч-я армії вооруж-ем і продовольством. В 60-ті р лог-ка поступово переходить з військової обл в гражд-ую, а потім в пр-во. Наприкінці ХХ ст логистич наука вкл в себе закупівельну, транспортну, произв-ую, інформаці-ую, збутову лог-ку. Т / о лог-ка прагне max-но удовл-ть запити потреб-ля з min-ми з-тами для произв-ля.
Лог-ка - це наука про планир-ванні, контролі і упр-ии транспортиров-ем, складують-ем і ін. Матер-ми і нематер-ми операціями, здійснюваними в процесі доведення сировини і мат-лов до вироб-го пред-ия, внутрішньозаводської переробки сировини і мат-лов і п / ф, доведення ДП до потреб-ля в соот-ии з інтересами і треб-ями останнього, а також передачею зберігання і переробки соот-щей інф-ції і соот-щих фін.потоков. Лог-ка - наука про упр-ии товародвиж-ем.
2. Концепції та основні поняття логістики
К - це система поглядів, те чи інше розуміння явищ, процесів.
Система поглядів на совершенстввованіе господарської діяльності шляхом раціоналізації управління матеріальними потоками характеризує концепцію логістики. Основні сосотовляющіе даної концепції є:
- реалізація принципу системного підходу при вирішенні логістичних задач
(керована на основі інформації отримується з зовнішнього середовища)
- прийняття рішень на основі економічних компромісів (інтереси різних підрозділів припускає-я)
-Облік витрат протягом усього логістичного ланцюга (управління витратами з доведення матер. Потоку від привчає. до кінц. потреб.
- орітація на логістику як фактор підвищення конкурентноздатності підприємств. (з точки зору їх влічнія на доходи від продажу товарів.)
Матеріальний потік (МП) - сукупність ресурсів одного найменування, що у процесі додатку до них різних логістичних операцій
(складування - елементарний МП).
Безліч елементарних МП формуються на підприємстві складають загальний мат. потік, що забезпечує функціонування підприємства. МП має розмірність (обсяг, час, кількість, маса), формою існування МП може бути вантажообіг складу або вантажний потік (у вантажів, перевезене окремими видами транспорту від пункту відправлення до пункту призначення за опр. період часу).
Інформаційний потік (ІП) не завжди відповідає дан. МП, тобто ІП і МП можуть бути синхронні і асинхронні.
Логістична операція - відособлена сукупність дій, спрямованих на перетворення ІП або ВП. Логістична операція може бути матеріальною
(транспортування, складування, навантаження) і нематеріальної (збір даних про
МП, зберігання і передача даних).
Логістичний канал - частково упорядкований безліч, які з постачальника, споживача, перевізників, посередників, страховиків і т.д.
Споживач або постачальник в умовах ринкової економіки мають можливість вибору за критеріями з допомогою застосування різних методів обчислення рейтингів.
Виробничий цикл - частина логістичного циклу (від запуску на операцію до виготовлення).
Логістичний цикл - включає сферу обігу. Логістичні витрати - витрати на виконання логістичних операцій (складування, збереження ...). За ек. змісту логістичні витрати представляють:
Логістична система - адаптивна система зі зворотним зв'язком, виконує ті чи інші логістичні функції або операції, що складається з підсистем, має розвинені зв'язки з зовнішнім середовищем.
Сім правил логістики:
1. продукт повинен бути необхідний споживачеві
2. продукт повинен бути сооответсвующего якості
3. продукт повинен бути в необхідній кількості
4. продукт повинен бути доставлений в потрібний час
5. продукт повинен бути доставлений в потрібне місце
6.продукт повинен бути доставлений з мінімальними витратами
7. продукт повинен бути конкретному споживачеві

3.Логістічесік функції та операції
Логістична функція - це укрупнена група логістичних операцій, спрямованих на реалізацію цілей логістичної системи.
Кожна з функцій логістики надає собою однорідну (сточки зору мети) сукупність дій.
До основних логістичних функцій відносять планування матеріального забезпечення виробничих замовлень, управління запасами, управління распеделеніем продукції. До логістичних функцій можуть бути також Онес прогнозування, контроль, регуліровніе.
Логістичних операція - це обособленнная сукупність дій, спрямованих на перетворення матеріального та інформаційного потоку. До них відноситься складування, транспортування, упаковку та ін. Виділяє зовнішні і внутрішні логістичні операції. До зовнішніх логістичним операціям відносять всі дії в галузі постачання та збуту готової продукції, а до внутрішніх
- операції з управління матеріальним потоком у виробництві. Крім того, опрецііі можуть бути односторроннімі або двухстронній, пов'язаними з переходом права сосбственності на товар з однієї юридичної особи на інше.
4Матер. потік
Матеріальні потоки утворюються в резузультате трансортіровкі, складтровнія і виконання інших матерільних операцій із сировиною, напівфабрикатами і готовими виробами - починаючи від певічного джерела сировини і закінчуючи кінцевим споживачем.
Мат. потік - це віднесена до тимчасового інтервалу сукупність товарно-матеріальних цінностей, що розглядаються в процесі додатки до них різних логістічесікх опрераціі.
Сукупність ресурсів одного наіманованія, що знаходяться на всьому протязі від конкретного джерела виробництва до моменту споживання, утворює елементарний метеріально потік. Безліч елементарних потоків, що формуються на підприємстві, состовляет загальний матеріальний потік, обеспекчівающій нормальне функціонування підприємства.
Виділяють зовнішній і внутрішній, що входить і виходить матер. потоки.
Зовнішній мат. потік - це потік, який протікає у зовнішній по відношенню до даної логістичної системі середовищі.
Внутрішній м. П. - Це п. Кіт. протікає у внутрішньому середовищі ао отнош. даної логистич. системі.
Вхідний - це зовнішній потік, що входить в дану логістичну систему.
Що виходить матеріальний п. - Це що виходить у зовнішнє середовище потік з даної логістичної системи
Управління мат. п. передбачає визначення параметрів траєкторії руху матеріалів, до числа яких належать:
- найменування. мат. ресурсів, - кол-во мат. ресурсів,-початкова точка (вибір постачальника),-Час (термін виконання замовлення)
Поняття розподільчої логістики.
Завдання - довести товар до споживача з мінімальними витратами й у найкоротший термін.
Місце розподільної логістики та її функції в логістичній системі
Розподільна логістика пов'язана з рухом товарів в сфері розподілу:
- планування і контроль за фізичним переміщенням матеріалів і готових виробів від місць походження до місць їх використання.
Існує два підходи до визначення функцій логістики розподілу.
Перший охоплює комплекс операцій з відвантаження готової продукції зі складу постачальника. Другий - більш широкий. У цьому випадку вважається, що розподільна логістика реалізує весь процес звернення матеріальної продукції який з моменту, коли вона потрапляє на склад споживача. При цьому слід мати на увазі, що завдання розподілу вирішуються на рівні мікро-і макрологистики.
Завдання:
- планування процесу реалізації;
- Вибір упаковки продукції, її комплектація та консервування;
- Організація відвантаження продукції;
- Контроль за транспортуванням до місця споживання і доставка продукції споживачеві;
- Організація послереалізованного обслуговування.
На макрорівні до завдань розподільній логістики відносяться:
- вибір схеми розподілу матеріальних потоків;
- Формування какнадлв розподілу;
- Розміщення розподільних центрів.

5. Логіст. системи та їх види.
Логістична система - адаптивна система зі зворотним зв'язком, виконує ті чи інші логістичні функції або операції, що складається з підсистем, має розвинені зв'язки з зовнішнім середовищем.
Логістичні інформаційні системи являють собою відповідні інформаційні мережі, що починаються з денних вимог замовників
(які мають суто стохастическую величину), що поширюються через розподіл і виробництво до постачальників. Ці системи зазвичай поділяються на три групи.
Інформаційні системи для прийняття довгострокових рішень про структури і стратегіях (так звані планові системи). Вони служать головним чином для створення й оптимізації ланок логістичного ланцюжка. Для планових систем характерна пакетна обробка завдань.
Інформаційні системи для прийняття рішень на середньострокову і короткострокову перспективу (так звані диспозитивні або диспетчерські системи). Вони спрямовані на забезпечення налагодженої роботи логістичних систем. Йдеться, наприклад, про розпорядження (диспозиції) внутризаводским транспортом, запасами готової продукції, забезпеченні матеріалами і підрядними постачаннями, запуску замовлень у виробництво. Деякі завдання можуть бути оброблені в пакетному режимі, інші вимагають інтерактивної обробки (on-line) через необхідність використовувати як можна більш актуальні дані. Дипозитивная система підготовляє усі вихідні дані для прийняття рішень і фіксує актуальний стан системи в базі даних.
Інформаційні системи для виконання повсякденних справ (так звані виконавчі системи). Вони використовуються головним чином на адміністративному та оперативному рівнях управління, але іноді містять також деякі елементи короткострокової диспозиції. Особливо важливі для цих систем швидкість обробки і фіксування фізичного стану без запізнювання
(тобто актуальність усіх даних), тому вони в більшості випадків працюють в режимі on-line. Йдеться, наприклад, про управління складами та облік запасів, підготовці відправлення, оперативному управлінні виробництвом, управлінні автоматизованим обладнанням. Управління процесами і устаткуванням вимагає інтеграції інформаційних систем комерційного характеру і систем керування автоматикою.
Створення інформаційних систем вимагає системного мислення. Структура логістичної системи підприємства, матеріальний потік, що забезпечують логістичні, інформаційні системи взаємопов'язані і взаємозалежні. Щоб логістичні інформаційні системи могли забезпечити необхідну ефективність логістичних процесів, їх треба інтегрувати вертикально і горизонтально.
6.Проізводственная логістика
Порівняння штовхає і тянущей систем Характеристика традиційного
(толкающего) підходу: виготовлення деталей відповідно до графіка
(деталі надходять принаймні готовності з попереднім операції у наступну)
Тягне система полягає в тому, що наступний ділянку замовляє і вилучає деталі,

Сторінки: 1 2 3 4
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар