загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з логістики » Оперативно-календарне планування на промисловому підприємстві

Оперативно-календарне планування на промисловому підприємстві

Міністерство освіти Російської Федерації

Санкт-Петербурзький державний технічний університет


Факультет "Економіки і менеджменту"

Кафедра "Підприємництво і комерція"

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни

«Промислова логістика»

на тему

«Оперативно-календарне планування на промисловому підприємстві»

Виконав: студент гр. 33/00

Яковлєв Е.В.

Прийняв: д.е.н., проф. Дуболазов В.А.

Санкт-Петербург

2002

ЗМІСТ


ВСТУП 3

1. ВИХІДНІ ДАНІ 4

2. РОЗПОДІЛ РІЧНИЙ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ЗАВОДУ ПО кварталі і
МІСЯЦЯ 5

3. РОЗРАХУНОК необхідної кількості І ЗАВАНТАЖЕННЯ ОБЛАДНАННЯ 6

4. РОЗРАХУНОК КАЛЕНДАРНО-планові нормативи 8

4.1. Розрахунок розмірів і ритмів партій деталей 8

4.2. Розрахунок тривалості виробничих циклів обробки партій деталей
8

4.3. Розрахунок заділів, випереджень запуску і випуску партій деталей 9

5. СКЛАДАННЯ подетальної МІСЯЧНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ цехам
11

5.1. Розрахунок розмірів і ритмів перших партій деталей 11

5.2. Розрахунок загальної кількості деталей, що підлягають запуску і випуску за місяць 11

5.3. Розрахунок термінів запуску і випуску партій деталей 12

5.4. Складання графіка запуску-випуску партій деталей 13

ВИСНОВОК 16

ЛІТЕРАТУРА 17

ДОДАТКИ 18

ВСТУП

У курсовому проекті здійснюється оперативно-календарне планування
(ОКП) на умовному машинобудівному заводі, що складається з трьох цехів: перший і другий - механічні, третє - складальний. Відомі склад і кількість устаткування цехами, змінність його роботи. На заводі і збирається певна номенклатура деталей (10 найменувань) і виробів (3 найменування). Задані маршрут і трудомісткість їх обробки за групами взаємозамінного обладнання, інші нормативно-довідкові дані, необхідні для ОКП.

У процесі оперативно-календарного планування необхідно встановити, в яких виробничих підрозділах і коли повинні виконуватися виробничі завдання з виготовлення деталей і збірці виробів, що підлягають випуску. Правильна організація ОКП повинна забезпечити виконання заданого плану випуску продукції за кількістю та номенклатурою з найкращими техніко-економічними показниками.

Основою оперативно-календарного планування є календарно-планові нормативи (КПН), дозволяють зробити взаємну ув'язку планів і узгодження роботи взаємопов'язаних робочих місць, дільниць, цехів і забезпечують найбільш ефективне використання обладнання, матеріальних та грошових ресурсів підприємства.

Розраховані ВПП і результати розподілу річної виробничої програми заводу з плановим періодам використовуються для складанняподетальної місячної виробничої програми цехів, графіка запуску і випуску партій деталей по цехах, подетально-поопераційного календарного плану-графіка.

1. ВИХІДНІ ДАНІ

Вихідні дані по курсовому проекту наведені в таблицях 1 - 4 додатків: таблиця № 1 - загальні вихідні дані, таблиця № 2 - вихідні дані про обробці деталей по групах устаткування, таблиця № 3 - фактичні залишки деталей в заробленнях, таблиця № 4 - індивідуальні вихідні дані по виробах.

Крім цього, задається, що на кожній групі устаткування виконується одна операція, тому приймається, що індекс групи устаткування відповідає індексу операції.

Технологічний процес обробки деталей і групи обладнання, на яких виконуються операції, не задані і тому вибрані самостійно.

Так само самостійно були вибрані і значення показників, за якими в таблиці № 1 наведено граничні значення.

2. РОЗПОДІЛ РІЧНИЙ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ЗАВОДУ ПО кварталі і

Місяць

Річну виробничу програму заводу (ГППЗ) з виробництва і відвантаження продукції , як правило, спочатку розподіляють по кварталах. Потім квартальну виробничу програму розподіляють по місяцях. Можливо відразу по місяцях.

При розподілі ГППЗ прагнуть в основному до стабільності ходу виробництва, тобто до рівномірного по планових періодах випуску продукції, отримання прибутку, витрат заробітної плати, до рівномірного завантаження устаткування, використання робочої сили і т. д. Рівномірність виробництва має виключно велике значення для підвищення його ефективності.

Як показник оптимальності розподілу ГППЗ найчастіше рівномірне завантаження устаткування, відображену різними показниками усунення абсолютних (в станкочасах) або відносних відхилень від среднеквартальной (місячної) завантаження устаткування.

У даному ж курсовому проекті ГППЗ розподіляють по планово-обліковими періодами пропорційно числу робочих днів у періодах (кварталах, місяцях) в планованому році, тобто число виробів, що випускаються в k-му місяці, Nmk одно:

Nmk = Дрk, де Nm - кількість виробів m-го найменування, запланованих до випуску за рік; Дрk і Др - число робочих днів відповідно в k-му місяці (кварталі) і в планованому році.

Так для січня місяця 2001 року кількість робочих днів - 20, кількість робочих днів в планованому році - 251, а планований випуск 1-го вироби -
1310. Отже , випуск цього виробу в січні повинен скласти
1310 * 20/251 = 104 шт.

Розподіл річної виробничої програми по кварталах і місяцях зведено в таблицю 5.

3. РОЗРАХУНОК необхідної кількості І ЗАВАНТАЖЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

На основі заданої ГППЗ визначається розрахункова кількість обладнання, необхідного для її виконання,

? sl =] Тsl / Фўеф sl [, де? sl - кількість одиниць обладнання s-ї групи (s = 1, S), необхідне для, виконання ГППЗ в l-му цеху (l = 1, L), шт.; Тsl - трудомісткість виконання ГППЗ на s-й групі устаткування в l-му цеху з урахуванням виконання норм часу, ч / год; L - число основних цехів; S - загальна кількість груп взаємозамінного обладнання.

Розрахунок Tsl здійснюється за формулою

Тsl = tmsl Nm, де tmsl - трудомісткість обробки m-го вироби на s-й групі взаємозамінного обладнання в l-му цеху з урахуванням виконання норм часу, ч / вид.

Величина tmsl визначається як

tmsl = t'msl /? Sl,

де t'msl - нормативна трудомісткість обробки m-го виробу на s-й групі взаємозамінного обладнання в l-му цеху, ч / вид; ? Sl - коефіцієнт виконання норм часу на s-й групі устаткування в l-му цеху з урахуванням завдань щодо зниження трудомісткості обробки.

T'msl = t шк isl ЧKim,

де Isl - число найменувань деталей, що обробляються на s-й групі устаткування в l-му цеху; t шк isl - норма штучно-калькуляційного часу обробки i-й деталі на на s-й групі устаткування в l-му цеху, ч / шт.

Розрахунки tmsl зведені в таблицю 6.

Нормативна трудомісткість обробки першого виробу на першій групі устаткування визначається як t'111 = 1 * 0,5 +3 * 0, 2 +3 * 0,1 = 1,4. Коефіцієнт виконання норм часу по першій групі устаткування дорівнює 1,2, отже t111 = 1,4 / 1,2 = 1,17.

Трудомісткість виконання ГППЗ на першій групі устаткування дорівнює Тsl =
1,17 * 1310 +1,08 * 1050 +1,17 * 1380 = 4276

Ефективний фонд часу одиниці обладнання s-ї групи в l-му цеху Фўеф sl дорівнює

Фўеф sl = Фн (1 - Рпp s / 100),

де Фн - номінальний фонд часу роботи одиниці обладнання за рік, год / рік; Рпp s - відсоток часу простою s-ї групи устаткування в ремонті,
%.

Номінальний фонд часу роботи одиниці обладнання визначається за виробничим календарем планованого року за формулою де Др - число робочих днів у році, раб.дн.; КСМ - число робочих змін в робочому дні; ПВМ - тривалість зміни.

Ефективний фонд часу роботи s-ї групи устаткування в l-му цеху

Фефsl = Фўефsl (sl.

Результати занесені в таблицю № 7 додатків.

Наведемо приклад розрахунку цих показників.

Номінальний фонд часу дорівнює Фн = 251 * 2 * 8 = 4016.

Відсоток простою першої групи устаткування в ремонті дорівнює 6%, значить ефективний фонд часу одного верстата Фўеф sl = 4016 * (1-6/100) = 3775, а перші групи обладнання - Фефsl = 3775 * 5 = 18 875, т.к . у першій ргуппе 5 верстатів.

Тепер можна визначити потрібну кількість обладнання для першої групи? sl =] 4276/3775 [= 2. Кількість зайвих верстатів у першій групі
? лішн1 = 5-2 = 3. Коефіцієнт завантаження устаткування дорівнює 4276/18875 = 0,23.

4. РОЗРАХУНОК КАЛЕНДАРНО-планові нормативи

4.1. Розрахунок розмірів і ритмів партій деталей

У випадку, розглянутому в курсовому проекті, коли на підприємстві випускається декілька найменувань виробів з великим числом уніфікованих деталей і складальних одиниць, визначають єдиний оптимальний ритм партій деталей rопт, який більшою мірою сприяє досягненню рівномірного випуску продукції і рівномірної роботи, поліпшенню результатів діяльності підприємства.

Тоді nil = RоптЧ NДН i, де nil - розмір партії деталей i-го найменування в l-му цеху, шт; Rопт - оптимальний ритм партій деталей, раб. дн.; NДН i - середньоденна потреба деталей на складанні виробів, шт / раб. дн.:

NДН i =, де Др - число робочих днів у плановому періоді, раб.дн / рік (кв., міс.); Nm
- число m-х (m = 1, M) виробів, що випускаються в плановому періоді, шт / рік (кв., міс.); K im - кількість i-х деталей, що входять в m-е виріб, шт / вид.

У даному курсовому проекті розрахунок Rопт не проводиться, ритм партії деталей для всіх найменувань деталей приймається рівним 5, тобто Ri1 = Ri2 = 5.

У цьому випадку nil = Ril Nдн i,

де Ril - ритм запуску-випуску партій деталей i-го найменування в l-му цеху.

Середньоденна потреба третій деталі визначається як Nдн i =
1310/251 = 5,3. Тоді розмір партії для третього деталі буде nil = 5,3 * 5 = 27.

4.2. Розрахунок тривалості виробничих циклів обробки партій деталей

Тривалість виробничого циклу обробки партії деталей визначається в робочих днях по кожному цеху за формулою

? nil Jil tшкij

Tц il =----S----+ Jil tмо + tес il,

KсмTСМ j = 1? jl q j де? - Коефіцієнт паралельності, що враховує одночасно виконання операцій; КСМ - число робочих змін на добу; ПВМ - тривалість зміни, год; Jil

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар