загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з логістики » Управління запасами на підприємстві Будсервіс

Управління запасами на підприємстві Будсервіс

Зміст
Зміст 3
Введення 4
Глава 1 Теоретичні аспекти логістичного підходу при управлінні запасами на підприємстві. 8
1.1. Поняття і роль логістики. 8
1.2. Оцінка ефективності використання матеріальних ресурсів 24
1.3. Методи нормування запасів. 34
Глава 2 Управління запасами на прикладі підприємства "Будсервіс" 47
2.1. Коротка характеристика підприємства «Будсервіс» 47
2.2. Аналіз запасів за традиційною методикою. 49
2.3. Управління запасами з урахуванням методів логістики. 61
Глава 3 Організаційно-інженерна частина.

Типова технологічна карта. Монтаж збірних залізобетонних огорож. 81
3.1. Область застосування 81
3.2. Організація і технологія будівельного процесу 81
3.3. Калькуляція витрат праці 84
3.4. Графік проведення робіт 85
3.5. Схема операційного контролю якості робіт 86
3.6. Матеріально-технічні ресурси 88
3.7. Техніко-економічні показники 89
3.8. Техніка безпеки 89
Глава 4 Охорона праці. 91
4.1. Розрахунок механічної вентиляції 91
4.2. Розрахунок занулення 97
4.3.Схема розташування світильників. 101
4.4. Пожежна безпека 103
Висновок 118
Література 122

Введення

Здійснення ефективного керівництва промисловим підприємством має базуватися на застосуванні нормативних методів управління.
Неприпустимо орієнтуватися на зіставленні отриманих результатів тільки з фактичними витратами в звітному періоді або базуватися на оцінці виниклих відхилень від відповідних даних, отриманих в попередньому звітному періоді. Необхідно, крім того, весь час порівнювати фактичні витрати з економічно обгрунтованими, тобто обчисленими на основі технічних, техніко-економічних і економічних норм і нормативів: з нормами витрати матеріальних ресурсів на випуск одиниці готової продукції, нормами виробітку, нормативами чисельності, нормами і нормативами використання виробничих потужностей і т.д. Західні підприємці давно відкрили для себе, що нормативні методи більш економічні.

Багато зарубіжні автори обов'язково наголошують на необхідності такого нормування. Основою для дієвого аналізу, оцінки і контролю за отриманими результатами може бути тільки нормативна база по всіх елементах, створена і діюча на підприємстві.

У процесі переходу і становлення ринкової економіки в РФ виникло стільки важких проблем і завдань, що вимагають першорядного рішення, що питання нормування на промислових підприємствах якось природно відійшли на задній план і абсолютно втратили свою актуальність. Інтерес до норм помітно ослаб і посилилася помилкова тенденція, що жити можна взагалі без норм. У зв'язку з цим були розформовані підрозділи і розігнані фахівці, що займаються цим питанням.

Формування необхідної нормативної бази для управління виробництвом, матеріальними і фінансовими потоками є обов'язковим, сьогодні без цього не можна підвищити ефективність господарської діяльності.
Але створення на основі розроблених методичних документів нормативної бази по всіх елементах шляхом розрахунків, виконуваних вручну, достатньо трудомістка і дорога задача. В значній мірі витрати можуть бути скорочені при розробці системи норм за допомогою застосування автоматизованих програмних комплексів, які дають можливість формувати і періодично оновлювати нормативну базу. Крім того, вона дозволить в автоматизованому режимі здійснювати контроль за ефективністю виробничо-господарської та фінансової діяльністю підприємства. Всі витрати на формування нормативної бази з лишком окупляться в перспективі.

Органічно в цю систему вписуються норми запасів матеріальних ресурсів і норми оборотних коштів, вкладених у ці запаси. Власнику і керівництву підприємства небайдуже, при якому рівні виробничих і збутових запасів забезпечується у нього безперебійність процесу виробництва, постачання і збуту, і скільки для цього відволікається з обороту власних фінансових ресурсів, тобто як успішно функціонують служби постачання і збуту на підприємстві. В умовах ринкової економіки стають особливо актуальними питання раціональної та ефективної організації процесів управління і контролю за рухом матеріальних і фінансових потоків в АТ з метою підвищення ефективності матеріально-технічного постачання самого підприємства і збуту виробленої ним готової продукції. Це необхідно для оптимізації рівня запасів та ефективного їх використання, зменшення їх рівня на підприємстві, а також мінімізації оборотних коштів, вкладених у ці запаси.

Недолік виробничих запасів у підприємства призводить до порушення ритмічності його виробництва, зниження продуктивності праці, перевитрати матеріальних ресурсів через вимушені нераціональних замін і підвищення собівартості продукції, що випускається. Недолік збутових запасів не дозволяє забезпечити безперебійний процес відвантаження готової продукції, відповідно це зменшує обсяги її реалізації, знижує розмір одержуваного прибутку і втрату потенційної клієнтури споживачів продукції, що випускається підприємством. У той же час наявність невикористовуваних запасів сповільнює оборотність оборотних коштів, відволікає з обороту матеріальні ресурси і знижує темпи відтворення і веде до великих витрат з утримання самих запасів. Функціонування промислового підприємства при відносно високому рівні у нього запасів буде абсолютно не ефективним. В даному випадку підприємство має у себе по окремих групах товарно-матеріальних цінностей запаси більше дійсно необхідних їх значень - зайві запаси.

Актуальність даної теми полягає в тому, що ефективне управління в сучасних умовах ринку - необхідна умова підвищення ефективності бізнесу, створення, розвитку та реалізації конкурентних переваг підприємства.

Мета дипломної роботи - аналіз управління запасами на підприємстві за допомогою сучасних логістичних методів.

Предмет дослідження - організація запасів на підприємстві.

Об'єкт дослідження - ТОВ «Будсервіс» . Основним видом діяльності розглянутого підприємства є будівельно-монтажні роботи.
Підприємство виступає в ролі генерального підрядника. У ТОВ «Будсервіс» виділяють структуру апарату управління і виробничу структуру. Загальна чисельність фірми 82 людини: з них ІТП - 20 осіб, керівний склад
- 8 осіб

Для досягнення мети дипломної роботи необхідно вирішити наступні завдання:

- виділити роль і визначити місце логістики при організації управління запасами на підприємстві;

- Визначити основні методи управління запасами на підприємстві,

- виділити російську специфіку по оптимізації поставок.

- Зробити аналіз управління запасами на підприємстві «Будсервіс» на основі відомих методів і на основі логістичних методів;

- Зробити висновки і привести пропозиції щодо оптимізації управління запасами на підприємстві «Будсервіс» .

При виконанні роботи була використана навчальна література та статті з сучасних економічних журналів.

Глава 1 Теоретичні аспекти логістичного підходу при управлінні запасами на підприємстві.

1.1. Поняття і роль логістики.

В економічній літературі зустрічаються різні визначення логістики. Наведемо деякі з них.

Логістика (Logistics) це:

- планування та забезпечення матеріально-технічного постачання, підготовки та пересування людського складу.

- Організація служби тилу.

- Матеріально-технічне забезпечення магазину.

- Тил і постачання, матеріально-технічне постачання, робота тилу.

- Рух матеріалів і запасів.

- Наука про планування, організації, управлінні, контроль і регулювання руху матеріальних та інформаційних потоків у просторі і в часі від їх первинного джерела до кінцевого споживача.

Логістику також визначають як науковий напрямок, пов'язаний з пошуком нових можливостей підвищення ефективності матеріальних потоків.

В даний час можна відзначити і більш широкий підхід до логістики, який окрім вищеназваного включає аналіз ринку постачальників і споживачів, координацію попиту і пропозиції на ринку товарів і послуг, а також гармонізацію інтересів учасників процесу руху товарів. В цьому випадку багато функцій маркетингу переходять до логістики.

У ланцюзі по якій проходять матеріальний та інформаційний потоки від постачальника до споживача виділяються наступні ланки: поставка матеріалів, сировини, напівфабрикатів, зберігання продукції і сировини, виробництво товарів, їх розподіл, споживання готової продукції.

В економічній літературі логістичну систему поділяють на макро-і микрологистику. Макрологистика досліджує проблеми, пов'язані з аналізом ринку постачальників і споживачів, виробленням загальної концепції розподілу, розміщенням розподільних центрів, вибором найбільш ефективного виду транспорту і т.д. Микрологистика вирішує проблеми в рамках окремих ланок логістики (наприклад, внутрішньовиробничих логістика). Микрологистика забезпечує операції з планування, підготовки, реалізації та контролю за процесами переміщення товарів всередині промислових підприємств.

Поняття логістики спочатку з'явилося у військовій сфері, де охоплювало проблеми транспорту, постачання, переміщення військових підрозділів. Потім поняття і методи логістики були перенесені в цивільну сферу, де використовувалися в управлінні матеріальними потоками в сфері обігу і виробництва. При цьому поняття і методи логістики стали застосовуватися в економіці порівняно недавно. Так до початку 60-х років питанням оптимізації матеріальних потоків великої уваги не приділялося.

Перший етап (60-ті роки) характеризується інтеграцією складського господарства з транспортом, які починають функціонувати за єдиним графіком і за узгодженою технологією. При цьому критерієм ефективності став бути мінімум загальних витрат на матеріальне розподіл, а не оцінка ефективності окремо складського господарства і транспорту.

Другий етап (80-ті роки) характеризується інтеграцією складського господарства і транспорту з виробництвом. Це дозволило оперативно реагувати на зміни зовнішнього середовища, поліпшити використання устаткування і скоротити терміни виконання замовлень. Критерієм оптимальності стала мінімізація загальних витрат всіх вищеназваних підрозділів. При цьому очевидно, що мінімізація загальних витрат може бути досягнута зниженням ефективності роботи окремих ланок підприємства. Спроби мінімізувати витрати будь-якого окремого виду діяльності можуть привести до підвищення всіх витрат при організації матеріального потоку. Наприклад, зниження запасів може знизити витрати, пов'язані із зберіганням, але збільшити витрати, пов'язані з роботою транспорту.

Третій етап (час) характеризується інтеграцією всіх учасників логістичного процесу.

У країнах з ринковою економікою логістика охоплювала насамперед товарні потоки в сфері обігу. У нашій країні вирішувалися завдання оптимізації насамперед потоків продукції виробничо-технічного призначення.

Таким чином, метою дисципліни "Логістика" є формування у фахівців теоретичних і практичних навичок в управлінні матеріальним потоком.

В логістиці

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар