Головна
Реферати » Реферати з логістики
Шляхи соершенствованія вантажних перевезень на різних видах транспорту
Показники ефективності комерційної діяльності магазину приватного підприємця Сидорова А. Ф.
| Показники | Роки | 2002 р. у |
| | |% |
| | | до 2002 |
| | 2000р. | 2001р. | 2002р . | |
| Тов
Схема логістичного процесу на складі
Переміщення матеріальних потоків в логістичній ланцюга вимагає концентрації у певних місцях необхідних запасів, для зберігання яких призначені відповідні склади. Рух через склад зв'я
Логістика
- узгодженість та інформаційний єдність (визначається розробкою системи показників, в якій виключалася можливість неузгоджених дій і виведення неправильної інформації)
Ранжування критеріїв при виборі перевізника споживачами транспортних послуг
Вихідні дані
Введення
1. Теоретичний огляд проблеми:
1.1 Роль транспорту в просуванні товарів у логістичній системі
1.2 Опис ситуації, в якій здійснюється вибір перевізника
2
Варіант квитків з логістики
ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК Екзаменаційні питання


1. Дайте визначення терміна «логістика» .
2
Оперативно-календарне планування на промисловому підприємстві
У процесі оперативно-календарного планування необхідно встановити, в яких виробничих підрозділах і коли повинні виконуватися виробничі завдання з виготовлення деталей і збірці виробів , підлий
Варіант квитків з логістики
1. Дайте визначення терміна «логістика» .
2. Назвіть мета логістики і шість умов, за яких мета логістики вважається досягнутою.
3. Визначте, що таке логістичний ланцюг.
4. Дайте визначення
Gaisa transporta attistiba (турецький)
Gaisa transporta politika.
1999 - 2004


?? politika ir izstr? d? ta,? emot v? r? Latvijas Republikas ilglaic? G? S ekonomisk? S intereses, saist? Bas, ko Latvijas Republika ir uz?? Musies k? Starptautisk? S civil? S avi? Cijas organiz? Cijas un Eiropas civil? S avi? Cijas konferences dal? Bvalsts, saist? Bas, kas izriet no Latvijas Republikas vald? Bas nosl? Gtajiem divpus? Jiem un daudzpus? Jiem l? Gumiem avi? cijas jom?, Eiropas Savien? bas gaisa transporta politiku un pieredzi, kas g? ta restrukturiz? jot un moderniz? jot gaisa transporta sist? mu, un nosaka pamatprincipus, kas j? iev? ro att? stot gaisa transportu laika posm ? no 1999
Транспортна логістика
Транспорт - це галузь матеріального виробництва. здійснює перевезення людей і вантажів. У структурі суспільного виробництва транспорт відноситься до сфери виробництва матеріальних послуг.
Лекції з логістики
Лекція 1
1. Поняття логістики
Транспортна логістика
Підвищення ефективності автомобільних перевезень вантажів пов'язано з технічним удосконаленням рухомого складу автомобільного транспорту і навантажувально-розвантажувальних засобів, впровадженням прогресивної техноло
Маркетингова політика розподілу
В останні роки в сфері товарного обігу ряду країн відбулися суттєві перетворення. У господарській практиці стали використовуватися нові методи і технології доставки товарів. Вони базуються на концеп
Логістика
Логістика - наука про планування, управління, контроль і регулювання руху матеріальних та інформаційних потоків у просторі і в часі від їх первинного джерела до кінцевого споживача.
Транспортноя логістика
Транспорт - це галузь матеріального виробництва. здійснює перевезення людей і вантажів. У структурі суспільного виробництва транспорт відноситься до сфери виробництва матеріальних послуг.
Транспортні потоки
Поняттю «система» в енциклопедичному словнику наведено таке визначення: це безліч елементів, що знаходяться у відносинах і зв'язках один з одним, утворюють певну цілісність, єдність.
Лекції з логістики
1: Логістика - наука про планування, контроль і управління транспортуванням, складуванням та ін матеріальними і нематеріальними операціями, здійснюваними в процесі доведення сировини і матеріалів до промислов
Основи логістики
1.Опред-ие поняття і етапи розвитку лог-ки
Лог-ка відбулася від грец. слова logistike - мистецтво обчислювати, рассуждать.Історія виник-я і розвинений лог-ки сягає в далеке минуле.
Перші посади логістів
Управління морським транспортом
СЕУ. Спочатку виробляють угруповання готівкового флоту по експлуатаційним характеристикам, за умовами плавання, розмірами вантажопотоків, придатності та пристосованості для перевезень даного вантажу. Вари
Складське господарство
У даному рефераті мова піде про матеріально-технічному постачанні автобази і зокрема про роботу складу даного підприємства.
Дане підприємство є досить важливим господарським елементом в структурі,
Вибір постачальника
За покуп-ім звичкам потреб-їй можна виділити товари повсякденного попиту (купують без роздумів і порівняння з іншими, мило, сигарети), товари попереднього вибору (порівнює між собою за показ-ям запро
Системний аналіз і управління логістичними системами
Об'єктом вивчення дисципліни "Логістика" є матеріальні і пов'язані з ними інформаційні потоки. Актуальність дисципліни і зростаючий інтерес до її вивчення обумовлені потенційними можливостями
Логістіка_3
1.2. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЛОГІСТИКИ
У логіці термін «поняття» позначає думку, у якій узагальнюються і виділяються предмети деякого класу за певними загальними і в сукупності специфічним для них ознаками.

Якщо розглянути в сукупності коло проблем, які зачіпає логістика, то загальним для них будуть питання управління матеріальними і відповідними їм інформаційними потоками *.
У вітчизняній і зарубіжній економічній літературі можна зустріти більш широке трактування поняття логістики, в якій об'єкт управління не обмежується матеріальним потоком
Поняття та види договору перевезення вантажів.
За договором перевезення транспортна організація (пере-
возій) зобов'язується доставити ввірений їй відправником вантаж
в пункт призначення і видати його уповноваженій на отри-
ня вантажу особі (одержувачу), а відправник зобов'язується сплата платником
тить за перевезення вантажу встановлену плату (ст, 72 Основ,
ст.
Шляхи соершенствованія вантажних перевезень на різних видах транспорту
ЗМІСТ

ВСТУП

I. РОЛЬ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ У КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1
Логістика
Якщо розглянути в сукупності коло проблем, які зачіпає логістика, то загальним для них будуть питання управління матеріальними і відповідними їм інформаційними потоками *.
Автоматизовані системи бронювання
Згідно використовуваної в КСБ термінології компанія - постачальник турпослуг іменується «провайдером» . Представлення готелю на будь КСБ обов'язково має включати в себе наступні позиції: загальний опис, опис
Системи управління запасами
ЗМІСТ

ЗАВДАННЯ

Питання. Роль запасів в економіці підприємства.

Введення.
1
Управління запасами на підприємстві Будсервіс
Багато зарубіжні автори обов'язково наголошують на необхідності такого нормування. Основою для дієвого аналізу, оцінки і контролю за отриманими результатами може бути тільки нормативна база по всіх е
Управління пасажирськими перевезеннями
Функціональна структура підсистеми АСУ-Л включає в себе комплекс економіко-математичних, технологічних, організаційних методів, які забезпечують вирішення завдань оперативного регулювання і довгострокового пл
Сторінки: 1 2