загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з маркетингу » Маркетинг підприємства. Управління платоспроможністю і фінансовою стійкістю підприємства

Маркетинг підприємства. Управління платоспроможністю і фінансовою стійкістю підприємства

ЗМІСТ


|ВВЕДЕНИЕ...................................................................................... | 3 |
| ГЛАВА I МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ | |
| ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА .................. .. | 5 |
| | 1.1 | Роль, функції, основні принципи та методи маркетингу на | |
| | | підприємстві ......................................................... ............... | 5 |
| | 1.2 | Аналіз споживачів та сегментація ринку .................................. | 11 |
| | 1.3 | Значення і завдання аналізу маркетингової діяльності ............... .. | 20 |
| | 1.4 | Інструменти маркетингу ......... ............................................. .. | 21 |
| | 1.5 | Стратегія і організація служби маркетингу на ВАТ | |
| | | «СУДОРЕМОНТ» ......................................................... ... | 23 |
| ГЛАВА II АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ | |
| ПІДПРИЄМСТВА ................................................................ | 30 |
| | 2.1 | Мета, інформаційна база, структурно - логічна схема | |
| | | аналізу платоспроможності підприємства ........................ ..................... | 30 |
| | 2.2 | Загальна оцінка фінансового стану підприємства | |
| | | та шляхи його покращення ............ ................................................. | 32 |
| | 2.3 | Оцінка фінансової стійкості підприємства ............................ | 36 |
| | 2.4 | Аналіз показників ліквідності та платоспроможності | |
| | | підприємства .......................................... ...................... ...... .. | 39 |
| | 2.5 | Аналіз прибутковості підприємства ............................................. .. | 40 |
| | 2.6 | Прогнозування банкрутства підприємства ......................... ...... ... | 45 |
| | 2.7 | Оцінка фінансової стабільності підприємства ............................ | 47 |
| | 2.8 | Математичне моделювання фінансової рівноваги | |
| | | підприємства ............................................. ........................... | 51 |
| ГЛАВА III УПРАВЛІННЯ платоспроможного | |
| ПІДПРИЄМСТВА ................................. ..................... .. ...... | 57 |
| | 3.1 | Стратегія управління ФУ підприємства .................................... .. | 57 |
| | 3.2 | Управління показниками ліквідності .................................... ... | 62 |
| ГЛАВА IV прогнозування та розроблення МОДЕЛЕЙ | |
| ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ............. ....... | 68 |
| | 4.1 | Значення, завдання та основні методи прогнозування .................. | 68 |
| | 4.2 | Шляхи фінансового оздоровлення суб'єктів господарювання ............ | 71 |
|ЗАКЛЮЧЕНИЕ................................................................................. | 75 |
|ЛИТЕРАТУРА.................................................................................. | 77 |
| | |
| ПРИЛОЖЕНИЯ | |

ВСТУП

В сучасних умовах ринкової економіки, коли ринкова конкуренція стає більш жорсткою, в результаті появи більш досконалих методів і форм суперництва підприємств на ринку, дослідження організацій служби маркетингу стають все більш необхідними.

Актуальність обраної теми полягає в тому, що підприємство - це основне і найважливіша ланка в ринкової економіки. Вивчення, аналіз і фінансове регулювання показників платоспроможності в даний час дуже необхідно для підприємств, так як підприємство найчастіше економічно розвинене не платоспроможне, не ефективне працюють, не ефективно використовують свою отриманий прибуток, не ефективне вкладають свої грошові кошти. Дана проблема для нинішніх підприємств в перехідний період до ринкових відносин дуже актуальна, істотна і важлива.

Метою даного дослідження є вивчення аналізу і фінансового регулювання показників платоспроможності підприємства і на їх основі вироблення рекомендацій щодо удосконалення організації служби маркетингу, ефективності маркетингового управління на підприємстві, що аналізується. Для досягнення даної мети дипломної роботи в даному дослідженні вирішуються такі завдання:

1. Дослідження організації служби маркетингу на аналізованому підприємстві;

2. Аналіз господарсько - фінансової діяльності підприємства;

3. Вироблення рекомендацій та пропозицій щодо фінансового оздоровлення підприємства.

При виконанні даного дослідження використані дані обліку і звітності ВАТ СРК «СУДОРЕМОНТ» . ВАТ «СУДОРЕМОНТ» платоспроможне, фінансово - стійке підприємство здійснює різні види діяльності, дозволені чинним законодавством: ремонт суден, морське перевезення вантажів покупка і продаж рибопродукції, інвестиційна діяльність, консалтингова діяльність, лізингова та інші види діяльності. ВАТ «СУДОРЕМОНТ» регулярно платить податки, виплачує робітникам і службовцям підприємства заробітну плату, премії, інші виплати, виплачує акціонерам дивіденди, з прибутку, що залишився в розпорядженні підприємства після сплати податків та відсотків за кредит.

При виконанні дипломної роботи вивчені: законодавча база та роботи наступних провідних економістів: Бланка І.А., Котлер Ф., Ковальова В.В.,
Поддерегін А М.М.., та ін.

Дипломна робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку літератури та додатків.

I МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Роль, функції, основні принципи та методи маркетингу на підприємстві

Маркетинг-це комплексна система організації виробництва і збуту продукції, орієнтована на задоволення конкретних споживачів і отримання прибутку на основі дослідження і прогнозування товарного ринку.

Розглянемо основні принципи маркетингу.

1. Націленість на комерційний результат - оволодіння бажаною часткою ринку на основі певного терміну, ресурсів і відповідальності.

2. Комплексний підхід до досягнення висунутих фірмою цілей.

3. Максимальне пристосування до умов і вимог обраного ринку з одночасним цілеспрямованим впливом на нього.

4. Довготривалий "горизонт бачення" своїх цілей і відповідно до цього вибір напрямку діяльності.

Активність, наступальність, заповзятливість менеджерів всіх рівнів підвищує швидкість сприйняття нових ідей, проблем і методів їх вирішення.

Основною властивістю маркетингу є виробництво і продаж тих товарів і послуг, які обов'язково будуть куплені.

Методи маркетингу пройшли тривалий шлях розвитку і вони постійно мінялися, удосконалювалися з урахуванням і відповідно до розвитку ринкових відносин.

Виділяється в економічній літературі чотири періоди розвитку маркетингу, кожен з яких мав свої прийоми і способи. У даній главі курсової роботи коротко розглянемо ці періоди:

1). «Метод товарної орієнтації» (1860 - 1930 рр.) - Означає прагнення поліпшити якість товару, виходячи насамперед з власних уявлень виготовлювача про набір корисних якостей товару, послуги. Смаки і запити покупця були вторинні. Причина полягала перш за все в нестачі товару і як наслідок цього - перевищення попиту над пропозицією;

2). «Метод збутової орієнтації» , (1930 - 1950 рр.) Тобто прагнення забезпечити максимум продажів завдяки рекламі та іншим методам, що привертає покупця до придбання товару. В цей період відбулося загострення конкуренції, хоча ще був великий обсяг незадоволеного попиту;

3). «Метод ринкової орієнтації» (1950 - 1960 гг.) Полягає у виділенні товарів, що користуються особливим попитом через високу споживчої вартості і забезпечення максимуму їхніх продажів. У цей період ринок вже був насичений і тільки велика різноманітність товарів могло залучити покупця, який вже в цьому періоді став диктувати свою волю виробнику товарів;

4). «Метод - маркетингове управління» (1960 роки і по теперішній час), який містить в собі такі прийоми:

. довгострокове (5-15 років) перспективне планування дій фірми;

. цілеспрямовані дослідження ринку, товару і покупців;

. використання комплексних методів формування попиту і оптимизирования збуту;

. орієнтація на товари ринкової новизни, які задовольняють потреби ретельно розрахованої групи можливих покупців. Представляють інтерес умови застосування маркетингу на міжнародному ринку:

1. глибоке насичення ринку товарами, перевищення пропозиції над попитом;

2. посилена боротьба за покупця через гостру конкуренції;

3. вільні ринкові відносини - від вибору ринку до визначення ціни;

4. вільна діяльність на підприємстві з вирішення всіх управлінських, фінансових, мотиваційних питань.

Перші дві умови є дуже важливими. Так якщо в країні або ряді інших країн не вирішені перші дві умови, то впровадження маркетингу недоцільно, так як витрати на маркетинг надзвичайно великі.

Необхідно відзначити, що важливим вихідним моментом успіху маркетингу є наявність сучасного, вигідного покупцю товару.

Термін «маркетинг» - в буквальному сенсі процес просування на ринок
- не відображає повною мірою внутрішньої подвійності процесу і акцентує більш «активну» бік маркетингу в порівнянні з
«аналітичної» . Щоб охарактеризувати цю подвійність, застосовують терміни «стратегічний» і «операційний» маркетинг.

Рис. 1 - Двоїстість маркетингу

Операційний маркетинг - це активний процес з короткостроковим горизонтом планування, направлений на вже існуючі ринки. Це класичний комерційний процес отримання заданого обсягу продажів шляхом використання тактичних засобів, що відносяться до товару, збуту, ціною і комунікації.

Рис. 2-Роль маркетингу в економічних операціях фірми

Роль, яку відіграє маркетинг в економічних операціях фірми, показана на рис. 2. Тут наведені основні фінансові зв'язки між чотирма головними функціями управління (дослідженнями і розробками, виробництвом, маркетингом і фінансами).

Основна мета операційного маркетингу - генерація доходів від продажу, тобто цільової оборот. Це означає «продавати» і отримувати замовлення на закупівлю шляхом використання найбільш ефективних методів продажів при одночасній мінімізації витрат. Мета досягнення певного обсягу продажу трансформується у виробничу програму для відділу операцій і в програму збереження і фізичного збуту для відділу продажів. Таким чином, операційний маркетинг є визначальним елементом, який безпосередньо впливає на короткострокову рентабельність фірми.

Активність операційного маркетингу - вирішальний фактор у діяльності фірми, особливо на тих ринках, де конкуренція загострена. Будь-який товар, якого навіть чудовим якістю, повинен мати ціну, прийнятну для ринку, бути доступним в збутової мережі, пристосованої до звичок цільових споживачів, і мати комунікаційну підтримку, сприяє просуванню товару і подчеркивающую його відмітні якості. Рідкісні ринкові ситуації, при яких попит перевищує пропозицію, коли фірма добре відома потенційним споживачам і відсутня конкуренція.

Існує багато прикладів перспективних товарів, потерпілих фіаско на ринку в силу недостатньої комерційної підтримки. Це особливо характерно для випадків, коли на фірмах переважає «інженерний» настрій, тобто панує переконання, що товар хорошої якості може сам по собі здобути визнання, і фірмі бракує готовності адаптуватися до потреб покупців.

Операційний маркетинг - найбільш драматичний і найбільш видимий аспект маркетингу, головним чином зважаючи на важливу роль, яку відіграє діяльність з реклами та просування товарів. Деякі фірми прийшли до маркетингу через рекламу. Інші фірми, наприклад багато виробників промислових товарів, також асоціюючи маркетинг з рекламою, протягом довгого часу, навпаки, вважали, що маркетинг до їхнього бізнесу не підходить.

Отже, маркетинг - це комерційний важіль фірми, без якого навіть найкращий стратегічний план не може

Сторінки: 1 2 3 4 5
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар