загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з маркетингу » Фінанси в маркетингу

Фінанси в маркетингу

Міністерство загальної та професійної освіти РФ

Пермський державний університет

Кафедра економіки, підприємництва та менеджменту

Фінанси в маркетингу

Курсова робота з дисципліни "Менеджмент" студента 3 курсу, заочного відділення, спеціальність "Менеджмент" група 2

Науковий керівник

Доцент Бурилова Лілія

Григорівна

г. Пермь 1999

Про Р Л А У Л Е Н І Е

Введення
................ .................................................. ..........
............................. 03

Розділ 1 Збутова політика
................................. ................. .................... 04

Розділ 2 Ціноутворення на підприємстві ........................................ ... 10

2.1. Розрахунок ціни за методом «середні витрати плюс прибуток» .......................................................... ............. 11

2.2. Розрахунок ціни на основі аналізу беззбитковості і забезпечення цільового прибутку ............. ........................................... ............. 14

2.3. Встановлення ціни на основі цінності товару .... ...................................................... ... .......... 16

2.4. Встановлення ціни на основі рівня поточних цін .... ...................................................... .. ... ... .......... 16

2.5. Встановлення ціни на основі закритих торгів ...... ..... ... ... .......... 17
Розділ 3 Операційний аналіз як основа прогнозування прибутку ..........
17

3.1. Постановка управлінського обліку. Максимізація прибутку
.......... 17

3.2. Запас фінансової міцності та прогнозування прибутку
.............. 20
Висновок
. .................................................. .........................
................ ........ 21

Список використаної літератури
.................... ....................................... 23

Введення

Перехід нашої країни на нову систему господарювання, звичайно ж, торкнувся і підприємства. Раніше керівники радянських підприємств навіть не замислювалися про конкуренцію, про підвищення ефективності, про збільшення прибутку, тому що підприємства не були власністю начальника або директора.

Нині ж політика підприємства цілком змінилася і керівництво змушене включати в апарат управління службу маркетингу. Фахівці в області маркетингу на підприємстві називаються маркетологами. Завданнями маркетологів є дослідження ринку, товарів, конкурентів, споживачів і інших областей. Служба маркетингу займається розробкою тактики фірми і здійсненням товарної, цінової, збутової політики та стратегії просування товару на ринку.

Встановлення певної ціни на товар або послугу служить для подальшого їх продажу і отримання прибутку. Дуже важливо призначити ціну таким чином, щоб вона не виявилася дуже високою або дуже низькою.

Встановлення потрібного рівня цін тим більш важливо, що підприємець має можливість безпосередньо спілкуватися з клієнтом і той у свою чергу може висловити свої претензії за встановленими цінами за товари або послуги.
Призначення високої ціни може бути чревате втратою інтересу до придбання.
Призначення низької ціни теж може викликати негативну реакцію, наприклад, сумнів у якості продукту або в умінні і досвіді підприємця. Таким чином, запитувана ціна визначає якість товару або послуги в свідомості покупця і допомагає визначити положення даного продукту на ринку.

Зрозуміло, чому висока ціна викликає незадоволення покупця, але не завжди зрозуміло, чому низька ціна може викликати незадоволення.

У разі, коли товар потребує післяпродажному, гарантійному чи іншому обслуговуванні, а призначена за нього ціна занадто мала, прибуток отриманий від продажу виявляється недостатньою для обслуговування клієнта далі на належному рівні. В такому випадку, покупці розчаровуються в даному товарі, яку виявив їм обслуговуванні і в даному підприємстві.

Визначення ціни є однією з найважчих завдань, що стоять перед будь-яким підприємством. І саме ціна зумовлює успіхи підприємства - обсяги продажів, доходи, одержуваний прибуток.

Підприємства малого бізнесу мають невелике число співробітників, і тому існують деякі особливості ціноутворення для таких підприємств. По-перше, часто мале підприємство не має окремого відділу, який би займався проблемами економічного аналізу та ціноутворення, і цю роботу доводиться проробляти керівнику (власнику) підприємства, отже, потрібно економити час на складних математичних розрахунках. По-друге, номенклатура продукції таких підприємств, як правило, не велика.

Проте, зміст маркетингової діяльності, як для малого, так і для великого бізнесу не змінюється.

Головна мета, яка ставиться перед маркетингом, - сприяти збільшенню прибутків фірми. Вивчення ринків збуту, визначення номенклатури виробів, встановлення цін та інші питання маркетингових досліджень мають за мету перебування оптимальних (з точки зору отримання максимального прибутку) умов реалізації товарної продукції.

Розділ 1 Збутова політика

Система збуту товару - одна з найважливіших у маркетинговій політиці підприємства. В збутової політиці маркетологи торкаються питань вибору найбільш оптимального каналу збуту, методу збуту товару, що при ефективному використанні, безсумнівно, збільшить прибуток компанії.

Одним з пунктів збутової політики підприємства є вибір оптимального каналу збуту. Канал збуту (розподілу) товару - це організація або людина, що займається просуванням і обміном конкретного товару (декількох груп товарів) на ринку. Реалізація продукції в більшості випадків проводиться через посередників, кожен з яких формує відповідний канал розподілу. Використання посередників у сфері обертання вигідно, насамперед, для виробників. В цьому випадку їм доводиться мати справу з обмеженим колом зацікавлених осіб по реалізації продукції. Крім того, забезпечується широка доступність товару при русі його безпосередньо до ринку збуту. За допомогою посередників, можливо, скоротити кількість прямих контактів виробників із споживачами продукції.

Як посередників можуть виступати постачальницько-збутові організації, великі оптові бази, біржові структури, торгові доми і магазини. Серед основних причин, що обумовлюють використання посередників, можна виділити такі: організація процесу товарообігу потребує наявності визначених фінансових ресурсів; створення оптимальної системи товарообігу припускає наявність відповідних знань і досвіду в області кон'юнктури ринку свого товару, методів торгівлі і розподілу.

Посередники завдяки своїм контактам, досвіду і спеціалізації дозволяють забезпечити широку доступність товару і доведення його до цільових ринків.
Підприємства в умовах ринкової економіки значну увагу приділяють проблемам оптимізації процесу просування товарів від виробника до споживача. Результати їхньої господарської діяльності багато в чому залежать від того, наскільки правильно обрані канали розподілу товарів, форми і методи їх збуту, від широти асортименту і якості наданих підприємством послуг, пов'язаних з реалізацією продукції.

Канал розподілу приймає на себе і допомагає передати кому-небудь іншому право власності на конкретний товар або послугу на шляху від виробника до споживача. Канал розподілу можна трактувати і як шлях пересування товарів від виробників до споживачів. Учасники каналів розподілу виконують ряд функцій, що сприяють успішному рішенню вимог маркетингу. До них слід віднести такі функції, як: проведення науково-дослідної роботи, стимулювання збуту, налагодження контактів з потенційними споживачами, виготовлення товарів відповідно до вимог покупців, транспортування і складування товарів, питання фінансування, прийняття відповідальності за функціонування каналу розподілу.

Канали розподілу можуть бути трьох видів: прямі, непрямі і змішані.

Прямі канали пов'язані з переміщенням товарів і послуг без участі посередницьких організацій. Вони найчастіше встановлюються між виготовлювачами і споживачами, що самі контролюють свою маркетингову програму і мають обмеженими цільовими ринками.

Непрямі канали пов'язані з переміщенням товарів і послуг спочатку від виготовлювача до незнайомого учасника-посередника, а потім від нього - до споживача. Такі канали звичайно залучають підприємства і фірми, які з метою збільшення своїх ринків і обсягів збуту, згодні відмовитися від багатьох збутових функцій і витрат, але відповідно і від певної частки контролю над збутом, а також готові дещо послабити контакти зі споживачами.

Змішані канали об'єднують риси перших двох каналів товароруху.
Так, підприємства машинобудівного комплексу мало використовують переваги прямих контактів із постачальниками, вони реалізують продукцію через систему посередників. Виникають і інші державні і комерційні посередницькі організації і підприємства, що гарантують значно більший набір постачальницько-збутових послуг.

Таким чином, видно, що від підприємства потрібно значне уміння в проведенні своєї збутової політики. Слід також зауважити про те, коли важливо займатися розвитком власної торгової мережі. Це доцільно, якщо кількість товару достатньо велико, щоб виправдати прибутком витрати на організацію торгової мережі, якщо споживачі знаходяться досить близько від фірми і їх невелика кількість, тому що витрати на організацію мережі будуть невеликі, якщо товар потребує висококваліфікованого сервісного обслуговування й ін.

Не даремно вище було розглянуте поняття каналу збуту продукції. З цим поняттям співвідносяться поняття протяжності і ширини каналу збуту.
Протяжність каналу збуту - це число учасників збутового процесу, тобто число посередників у всьому збутовому ланцюжку. Розрізняють кілька рівнів протяжності, найпростіші з яких наступні: виробник - роздрібні продавець - споживач і виробник - оптовий продавець - роздрібний продавець - споживач. Сюди включається поняття оптового методу збуту.

Ширина каналу збуту - це кількість незалежних об'єктів збутового процесу у визначене його стадії, наприклад кількість оптових продавців товару.

Оптова торгівля охоплює по суті всю сукупність товарних ресурсів, є як засобами виробництва, так і предметами споживання. Як правило, при оптовій торгівлі товар закуповується великими партіями. Закупівлі оптом здійснюють посередницькі організації з метою наступного перепродажу низовим оптовим організаціям, підприємствам роздрібної торгівлі. У більшість випадків оптова торгівля не пов'язана з реалізацією продукції конкретним кінцевим споживачам, тобто вона дозволяє виготовлювачам за допомогою посередників збувати товари з мінімальними безпосередніми контактами зі споживачами. На товарному ринку оптова торгівля являє собою активну частину сфери обігу.

Крім того, оптова торгівля є важливим важелем маневрування матеріальними ресурсами, сприяє скороченню зайвих запасів продукції на всіх рівнях і усуненню товарного дефіциту, бере участь у формуванні регіональних і галузевих товарних ринків. Через оптову торгівлю посилюється вплив споживача на виробника, з'являються реальні можливості домогтися відповідності між попитом і пропозицією, забезпечити кожному споживачу можливість набувати продукції в межах своїх фінансових можливостей і відповідно до потреб.

В свою

Сторінки: 1 2 3 4
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар