загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з маркетингу » Формування та управління асортиментом

Формування та управління асортиментом

Зміст


1. Введення ..................... ....................................... 2


2. Формування та управління асортиментом ............ 3

2.1 Номенклатура і товарний асортимент ...... ............ 3

2.2. Асортиментна концепція ................................. ..4

2.3 Структура асортименту .................................... ..5

2.4. Прогноз і планування ....................................... .6

2.5. Управління асортиментом ................................. .8

2.6. Вилучення неефективних товарів ........................ .10

3. Конкурентоспроможність і якість товару ............ .11

4. Список джерел ......... ................................. ..18

1. Введення

На сьогоднішній день на ринку присутня величезна кількість компаній. Кожна з них займається яким-небудь видом діяльності - виробництво, торгівля, послуги тощо

Споживач пред'являє все нові, більш вишукані вимоги до товарів. Покупці хочуть, щоб куплені ними товари були більш практичними, красивими, довговічними. А виробники змушені задовольняти постійно зростаючі запити своїх клієнтів. Ось чому корекція асортименту дуже важлива сьогодні.

Сутність планування, формування та управління асортиментом у тому, щоб виробник своєчасно пропонував певну сукупність товарів, які, відповідаючи в цілому профілю його виробничої діяльності, найбільш повно задовольняли вимогам певних категорій покупців.

Отже, товарний асортимент - це вся сукупність виробів, випущених підприємством. Вона включає різні види товарів. Вид товару ділиться на асортиментні групи відповідно до функціональними особливостями, якістю, ціною. Кожна група складається з асортиментних позицій (різновидів або марок), які утворюють нижчу щабель класифікації.
Для початку слід розглянути основні поняття при розгляді асортименту. До них відносяться:

. Ширина. Це загальна кількість асортиментних груп (товарних ліній) у виробника (продавця). Кількість груп пов'язано з кількістю сегментів ринку.

. Насиченість (повнота). Це загальна кількість складових асортимент конкретних товарів. Вона характеризує ступінь або щільність заповнення марками товару всередині товарної лінії.

. Глибина. Варіанти пропозиції кожного окремого товару в рамках асортиментної групи.

. Гармонійність асортименту. Це ступінь близькості товару різних асортиментних груп отностительно їх кінцевого використання, вимоги до організації виробництва, каналів розповсюдження та інших показників.

. Раціональність. Здатність набору товарів найбільш повно задовольняти потребу покупців.

. Стійкість. Здатність набору товарів задовольняти попит на одні і ті ж товари. Особливість таких товарів - наявність стійкого попиту на них.

. Новизна. Це здатність асортименту задовольняти змінилися потреби за рахунок нових товарів.

. Управління асортиментом - діяльність, спрямована на досягнення вимог раціональності асортименту.

2. Формування та управління асортиментом

2.1 Номенклатура і товарний асортимент

Сутність планування, формування та управління асортиментом у тому, щоб товаровиробник своєчасно пропонував певну сукупність товарів, які, відповідаючи в цілому профілю його виробничої діяльності, найбільш повно задовольняли вимогам певних категорій покупців. Набір товарів, пропонованих підприємством-виробником на ринку, називають асортиментом.

Номенклатура, або товарний асортимент, - це вся сукупність виробів, випущених підприємством. Вона включає різні види товарів.

Вид товару (автомобіль, трактор, металообробний верстат) ділиться на асортиментні групи (типи) відповідно до функціональними особливостями, якістю, ціною. Кожна група складається з асортиментних позицій (різновидів або марок), які утворюють нижчу щабель класифікації. Наприклад, підприємство виробляє холодильники і пральні машини. Холодильники представлені одно-, двох-і трьох камерними моделями і морозильними камерами. Останні мають кілька марок, відрізняються обсягом і деякими технічними

даними.

Товарний асортимент характеризується широтою (кількістю асортиментних груп), глибиною (кількістю позицій у кожній асортиментній групі) і сопоставимостью (співвідношенням між запропонованими асортиментними групами з погляду спільності споживачів, кінцевого використання, каналів розподілу і цін) .

Формування асортименту - проблема конкретних товарів, їх окремих серій, визначення співвідношень між «старими» і «новими» товарами, товарами одиничного і серійного виробництва, «наукомісткими» і «звичайними» товарами, упредметненими товарами і або ліцензіями і «ноу-хау» . При формуванні асортименту виникають проблеми цін, якості, гарантій, сервісу, чи збирається виробник відігравати роль лідера в створенні принципово нових видів продуктів чи змушений слідувати за іншими виготовлювачами.

2.2. Асортиментна концепція

Формуванню асортименту передує розробка підприємством асортиментної концепції. Це спрямоване побудова оптимальної асортиментної структури, товарної пропозиції, при цьому за основу приймаються, з одного боку, споживчі вимоги певних груп (сегментів ринку), а з іншого, - необхідність забезпечити найбільш ефективне використання підприємством сировинних, технологічних, фінансових та інших ресурсів з тим, щоб виробляти вироби з низькими витратами.

Асортиментна концепція виражається у вигляді системи показників, що характеризують можливості оптимального розвитку виробничого асортименту даного виду товарів. До таких показників відносяться: розмаїтість видів і різновидів товарів (з урахуванням типології споживачів); рівень і частота оновлення асортименту; рівень і співвідношення цін на товари даного виду та ін. Мета асортиментних концепцій - зорієнтувати підприємство на випуск товарів, найбільш відповідних структурі і різноманітності попиту конкретних покупців.

Підкріплена заходами організаційного та іншого характеру щодо забезпечення випуску продукції передбачених структурі та наборі асортиментна концепція може розглядатися як свого роду програма з управління розвитком виробництва і реалізацією відповідних товарів. Цільова її частина включає вимоги до оптимальної структурі асортименту, а програмна - систему заходів для її досягнення за певний період. Цій програмі додає комплексний характер включення в неї питань, пов'язаних з оптимізацією асортименту. В якості критеріїв оптимальності виступають вимоги споживачів до асортименту і якості товарів, ресурсні можливості, соціальні установки.

2.3 Структура асортименту

Досягнення відповідності між структурно-асортиментним пропозицією товарів підприємством і попитом на них пов'язано з визначенням і прогнозуванням структури асортименту. Прогноз структури асортименту на довгостроковий період, в якому були б враховані такі важливі для споживача ознаки товару, як естетичні характеристики, точні розміри, конкретна ціна, малоймовірний. Справа не в деталізації асортименту по споживчим властивостям (наприклад, по кольорах, розмірам виробів, співвідношенню цін), а, приміром, в оптимальному розмаїтті асортименту за певними ознаками (типи телевізорів, набори предметів кухонного вжитку, доцільні градації цін і т.д .) з розрахунком на конкретні групи (сегменти) споживачів. Прогнозується лише тенденція розвитку асортименту (а більш точно - асортиментна структура попиту і товарної пропозиції). Так, можна визначити, яка різноманітність телевізорів буде відповідати вимогам різних груп споживачів, але нереально дати прогноз потреби у конкретних моделях з набором конкретних властивостей) на перспективу. Зазначені прогнози, враховуючи вплив чинника взаємозамінності товарів, необхідно розглядати у взаємозв'язку.

2.4. Прогноз і планування

Прогноз тенденції розвитку асортименту повинен показувати таку траєкторію розвитку процесу, що дозволить забезпечити досягнення планованого відповідності товарного пропозиції підприємства мінливою в перспективі асортиментної структурі попиту на ринку.

Отже, суть проблеми формування асортименту складається в плануванні фактично усіх видів діяльності, спрямованих на відбір продуктів для майбутнього виробництва та реалізації на ринку і на приведення характеристик цих продуктів у відповідність з вимогами споживачів. Формування на основі планування асортименту продукції - безперервний процес, що триває протягом усього життєвого циклу продукту, починаючи з моменту зародження задуму про створенні і закінчуючи вилученням з товарної програми.

Система формування асортименту включає наступні основні моменти:

1. Визначення поточних і перспективних потреб покупців, аналіз способів використання продукції і особливостей купівельної поведінки на відповідних ринках.

2. Оцінка існуючих аналогів конкурентів по тим же напрямкам.

3. Критична оцінка випущених підприємством виробів на тому самому асортименті, що у в.п. 1 і 2, але вже з позиції покупця.

4. Вирішення питань, які продукти слід додати в асортимент, а які вилучити з нього через зміни в рівні конкурентоспроможності; чи варто диверсифікувати продукцію за рахунок інших напрямків виробництва підприємства, виходять за рамки його сформованого профілю.

5. Розгляд пропозицій про створення нових продуктів, удосконалення існуючих, а також про нові способи й області застосування товарів.

6. Розробка специфікацій нових або поліпшених продуктів відповідно до вимог покупців.

7. Вивчення можливостей виробництва нових або вдосконалених продуктів, включаючи питання цін, собівартості і рентабельності.

8. Проведення випробувань (тестування) продуктів з урахуванням потенційних споживачів з метою з'ясування їхньої прийнятності за основними показниками.

9. Розробка спеціальних рекомендацій для виробничих

підрозділів підприємства щодо якості, фасону, ціни,

найменування, упаковки, сервісу і т .буд. відповідно до результатів

проведених випробувань, підтверджують прийнятність

характеристик виробу чи визначили необхідність їхньої зміни.

10. Оцінка і перегляд всього асортименту.

Планування та управління асортиментом - невід'ємна частина маркетингу.

Навіть добре продумані плани збуту і реклами не зможуть нейтралізувати наслідки помилок, допущених раніше при плануванні асортименту.

2.5. Управління асортиментом

Управління асортиментом передбачає координацію взаємозалежних видів діяльності - науково-технічної та проектної, комплексного дослідження ринку, організації збуту, сервісу, реклами, стимулювання попиту. Складність вирішення даної задачі полягає в складності об'єднання всіх цих елементів для досягнення кінцевої мети оптимізації

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар