загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з маркетингу » Визначення впливу асортиментних зрушень на собівартість продукції

Визначення впливу асортиментних зрушень на собівартість продукції

МОСКОВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СТАЛИ І СПЛАВІВ

(ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ)

Старооскольського ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра АіПЕ

Курсова робота

По курсу: «Алгоритмізація»

Тема: «Визначення впливу асортиментних зрушень на собівартість продукції»

Виконав: ст. гр. АТП-97-2 Д

Сивцов С.Н

Прийняв: ст. пр. Козир О. Ф.

м Старий Оскол, 2001 г.

ЗМІСТ
1. ЗАВДАННЯ до курсової роботи. 3
2. ВСТУП 4
3. ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАВДАННЯ 5
4. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 7
5. алгоритм вирішення задачі 9
5.1. Покроковий алгоритм РІШЕННЯ ЗАВДАННЯ 9
5.2. УКРУПНЕНИЙ АЛГОРИТМ РІШЕННЯ ЗАВДАННЯ 11
5.3. Докладний алгоритм РЕЖИМУ РЕДАГУВАННЯ БД 14
ВИСНОВОК 16
Список використаної літератури 17

1. ЗАВДАННЯ до курсової роботи.


1. Дати економічну характеристику завдання.
2. Вказати зв'язок з іншими завданнями.
3. Періодичність рішення задачі.
4. Побудувати структури БД необхідних для розв'язання задачі та вказати зв'язки між ними.

Задача.
Організувати перегляд робочої бази даних по полю "Виріб".
Видати наступну форму звіту:

Звід витрат на продукцію за період з ____ по ____ роки

Лист № ___

| | | | | |
| N п / п | Виріб | Товарний випуск | Товарний випуск | Витрати на 1 |
| | | в оптових цінах | по | рубль |
| | | | собівартості | товарної |
| | | (тис. руб.) | (тис. руб.) | продукції |
| | | | | (копійки) |
| | За рік __________ | | | |

Разом за рік? 1

? 2? 3

Витрати на 1 карбованець товарної продукції (копійки) розраховуються за формулою:

(Товарний випуск за собівартістю) / (Товарний випуск в оптових цінах) · 100

2. ВСТУП

Формування ринкової економіки обумовлює розвиток аналізу на рівні окремих підприємств і їх внутрішніх структурних підрозділів, так як ці ланки (при будь-якій формі власності) складають основу ринкової економіки.

Дослідження економічних процесів починається з окремого господарського факту, явища, ситуації, які в сукупності і представляють господарський процес, що виражає сутність господарської діяльності в тому чи іншому ланці керованої підсистеми і керуючої системи. Під предметом економічного аналізу розуміються господарські процеси підприємств, об'єднань, асоціацій, соціально-економічна ефективність і кінцеві результати їх діяльності, що складаються під впливом об'єктивних і суб'єктивних факторів, що одержують відображення через систему економічної інформації. Характерними особливостями методу економічного аналізу є: використання системи показників, що всебічно характеризують господарську діяльність, вивчення причин зміни цих показників, виявлення і вимірювання взаємозв'язку між ними з метою підвищення соціально-економічної ефективності. До характерних особливостей методу економічного аналізу відносяться виявлення і вимірювання взаємозв'язку і взаємозалежності між показниками, які визначаються об'єктивними умовами виробництва і обігу товарів. Раціонально організований і відповідним чином регульований інформаційний потік служить надійною базою для економічного аналізу, а отже, і для прийняття оптимальних управлінських рішень.

Впровадження дієвого комерційного розрахунку в усі галузі господарства, забезпечення кращих результатів при найменших витратах, дотримання найсуворішого режиму економії вимагають постійного спостереження за всіма складовими виробничої собівартості, глибокого аналізу витрат за статтями та елементами. При цьому ретельно повинні аналізуватися непродуктивні витрати і втрати. Тільки повсякденний контроль за такими витратами і втратами, оперативний аналіз чинників, що їх зумовили, допоможуть виключити нераціональні витрати живої і матеріалізованої праці. Дотримання режиму економії підвищує економічну ефективність виробництва, збільшує прибуток і розширює можливості матеріального стимулювання.

3. ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАВДАННЯ

В системі показників, що характеризують ефективність виробництва і реалізації, одне з провідних місць належить собівартості продукції.

Собівартість продукції - це виражені в грошовій формі витрати на її виробництво і реалізацію. У собівартості продукції як синтетичному показнику відбиваються всі сторони виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємства: ступінь використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, якість роботи окремих працівників і керівництва в цілому.

Обчислення цього показника необхідно з багатьох причин, в тому числі для визначення рентабельності окремих видів продукції і виробництва в цілому, визначення оптових цін на продукцію, здійснення внутрішньовиробничого госпрозрахунку, обчислення національного доходу в масштабах країни. Собівартість продукції є одним з основних чинників формування прибутку. Якщо вона підвищилася, то при інших рівних умовах розмір прибутку за цей період обов'язково зменшиться за рахунок цього фактора на таку ж величину. Між розмірами величини прибутку і собівартості існує зворотна функціональна залежність. Чим менша собівартість, тим більший прибуток, і навпаки. Собівартість є однією з основних частин господарської діяльності і відповідно одним з найважливіших елементів цього об'єкта управління.

Одне з основних умов отримання достовірної інформації про собівартість продукції - чітке визначення складу виробничих витрат. У нашій країні склад собівартості продукції регламентується державою. Основні принципи формування цього складу визначені в
Законі РФ "Про податок на прибуток підприємств і організацій" та конкретизовано в Положенні про склад витрат. Крім того, на основі даного Положення міністерства, відомства, міжгалузеві державні об'єднання, концерни розробляють галузеві положення про склад витрат та методичні рекомендації з питань планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) для підвідомчих підприємств.
Регламентуюча роль держави по відношенню до собівартості продукції проявляється також у встановленні норм амортизації основних засобів, тарифів відрахувань на соціальні потреби та ін.

Положенням про склад витрат визначено, що собівартість продукції
(робіт, послуг) являє собою вартісну оцінку використовуваних у процесі виробництва природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів, а також інших витрат на її виробництво і реалізацію .

Крім того, в практиці планування, обліку, калькулювання та аналізу розрізняють цехову, виробничу і повну собівартість. Цехова собівартість продукції складається з витрат (прямих і непрямих) всіх цехів не її виготовлення. Виробнича собівартість формується з усіх витрат підприємства, пов'язаних з процесом виробництва і управління.
Повна собівартість складається з виробничої собівартості і позавиробничих витрат (тобто витрат, пов'язаних з реалізацією продукції покупцям).

У більшості галузей промисловості завдання по собівартості затверджується підприємством у вигляді граничного рівня витрат на карбованець товарної продукції.

Показник витрат на рубль товарної продукції характеризує рівень собівартості одного рубля знеособленою продукції. Він обчислюється як частка від ділення повної собівартості всієї товарної продукції на її вартість в оптових цінах підприємства. Це найбільш узагальнюючий показник собівартості продукції, виражає її прямий зв'язок з прибутком. До достоїнств цього показника можна також віднести його динамічність і широку порівнянність.

Безпосередній вплив на зміну рівня витрат на карбованець товарної продукції надають 4 фактори, які перебувають з ним у прямий функціонального зв'язку:
. зміна структури випущеної продукції;
. зміну рівня витрат на виробництво окремих виробів;
. зміна цін і тарифів на спожиті матеріальні ресурси;
. зміна оптових цін на продукцію.

Завдання визначення впливу асортиментних зрушень на собівартість продукції належить до комплексу завдань планування, обліку та аналізу показників для прийняття управлінських рішень в підсистемах управління.
Таким чином, для вирішення даного завдання вхідні дані беруться із завдань планування та обліку показників фінансово-економічної діяльності підприємства, а вихідна інформація необхідна для забезпечення центрів відповідальності за витратами необхідною інформацією для оперативного управління формуванням собівартості продукції.

4. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Інформаційне забезпечення - сукупність єдиної системи класифікації та кодування техніко-економічної інформації, уніфікованих систем документації і масивів інформації, що використовуються в АСУ.

Аналіз господарської діяльності грунтується на системі показників і припускає використання даних цілого ряду джерел економічної інформації, Ці відомості надходять під Внутрімашінная базу даних шляхом прямого введення з клавіатури ЕОМ, або за допомогою проміжних машиночитаємих носіїв.

Основними джерелами інформації, необхідної для проведення аналізу собівартості, є:
. звітні дані;
. дані бухгалтерського обліку (синтетичні та аналітичні рахунки, що відображають витрати матеріальних, трудових і грошових коштів, відповідні відомості, журнали-ордери і в необхідних випадках первинні документи);
. планові (кошторисні, нормативні) дані про витрати на виробництво і реалізацію продукції та окремих виробів (робіт, послуг).

Для вирішення поставленої задачі була використана вхідні інформація, яка формувалася на основі двох баз даних - робочої БД tovar.dbf і довідкової - sprav.dbf, структура яких наведена в табл. 1.

Таблиця 1 Структура баз даних.
| Ім'я БД | Шифр ??| Найменування | Тип | Діапазон | Обмеження |
| | реквізит | реквізиту | даних | зміни | |
| | а | | | | |
| | | | | | |
| tovar.d | kod | Код вироби | числовий | до 3 цифр | тільки цифри |
| bf | optom | Товарний випуск в | числовий | до 6 цифр | лише цифри |
| | | оптових цінах | | | |
| | sebist | Товарний випуск по | числової | до 6 цифр | лише цифри |
| | | собівартості | | | |
| | zatrata | Витрати на 1 рубль | числовий | до 6 цифр | лише цифри |
| | | товарної продукції | | | |
| | | Рік | числовий | 4 цифри | тільки цифри |
| | god | | | | |
| | | | | | |
| sprav.d | kod | Код продукції | числової | до 3 цифр | лише цифри |
| bf | izdelie | Найменування | символьний | до 30 | будь-які символи |
| | | продукції | | символів | |

Робоча БД tovar.dbf пов'язана з довідковою БД sprav.dbf за значеннями ключового поля kod. Тип ставлення - "один до одного" (див. Рис.1.). Обидві бази даних упорядковані по зростанню кодів (по полю kod).

Рис.1. Структурна

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар