загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з математики » Функція та її властивості

Функція та її властивості

Російська гімназія

КОНСПЕКТ

на тему:

Функція

Виконав учень 10 «Ф» класу Бурмістров Сергій

Керівник вчитель Математики

Юлина О.А.

Нижній Новгород

1997

Функція та її властивості

Функція-залежність змінної у від змінної x, якщо кожному значенню х відповідає єдине значення у.
Мінлива х-незалежна змінна або аргумент.
Мінлива у-залежна змінна
Значення функції-значення у, відповідне заданому значенню х.
Область визначення функції-всі значення, які приймає незалежна змінна.
Область значень функції (безліч значень) - всі значення, які приймає функція.
Функція є парною-якщо для будь-якого х з області визначення функції виконується рівність f (x) = f (-x)
Функція є непарною-якщо для будь-якого х з області визначення функції виконується рівність f (-x) =-f (x)
Зростаюча функція-якщо для будь-яких х1 і х2, таких, що х1 <х2, виконується нерівність f (х1) f (х2)

Способи завдання функції
- Щоб задати функцію, потрібно вказати спосіб, за допомогою якого для кожного значення аргументу можна знайти відповідне значення функції.
Найбільш вживаним є спосіб завдання функції за допомогою формули у = f (x), де f (x)-деякий вираз із змінною х. У такому випадку говорять, що функція задана формулою або що функція задана аналітично.
- На практиці часто використовується табличний спосіб завдання функції. При цьому способі наводиться таблиця, яка вказує значення функції для наявних в таблиці значень аргументу. Прикладами табличного завдання функції є таблиця квадратів, таблиця кубів.

Види функцій та їх властивості

1) Постійне функція-функція, задана формулою у = b, де b-деяке число. Графіком постійної функції у = b є пряма, паралельна осі абсцис і проходить через точку (0; b) на осі ординат


2) Пряма пропорційність-функція, задана формулою у = kx, де до (0 .
Кількість k називається коефіцієнтом пропорційності.

Властивості функції y = kx:
1. Область визначення функції-безліч всіх дійсних чисел
2. y = kx - непарна функція
3. При k> 0 функція зростає, а при k0 функція зростає, а при k0, то функція спадає на проміжку (0; + () і на проміжку (-

(; 0). Якщо k1 тим крутіше йдуть вгору, чим більше n, а при | х | 1.

На малюнку зображено графік функції y = x2 / 3. Подібний вид має графік будь-якої статечної функції y = xr, де 0

 
Подібні реферати:
Шпора 2 по мат аналізу
Визначення 1. Якщо кожній точці [pic] безлічі D ставиться у відповідність єдине число у з I, то говорять, що задана функція n змінних у = f (x1, ..., xn). Безліч D називається областю визначення фун
Математичний аналіз
Нехай [pic] - деяке числове безліч, і нехай кожному елементу [pic] поставлено у відповідність число [pic]. Тоді кажуть, що на безлічі [pic] визначена числова функція. Функцію позначають деяким
Математичний аналіз
Шпаргалка по матаналізу.
Збірник Лекцій 2 по Мат.Аналізу
Нехай є n +1 змінна x1, x2, ..., xn, y, які пов'язані між собою так, що кожному набору числових значень змінних x1, x2, ..., xn відповідає єдине значення змінної y. Тоді говорять
Hpor
| Квиток № 1 | Квиток № 2 | | | 1) Функція y = F (x) | 1) Точка Х0 наз-ся | Квиток № 3 | | називається | точкою максимуму | 1) арксинуса числа а | | періодичної, якщо | функції f, якщо для | називається число, для | |
Bilet
Т, не рівне нулю, що для будь-яких значень аргументу з області визначення функції виконуються рівності f (xT) = f (x) = f (x + T). Число Т називається періодом функції. Наприклад, y = sinx - періодична функція
Складання та рішення нестандартних рівнянь графоаналітичним методом
Складання рівняння даної задачі є основний прийом, за допомогою якого математика застосовується до природознавства і техніці. Без рівняння немає математики як засобу пізнання природи.
Первообразная
Визначення первообразной, правила знаходження.
Функція та її властивості
Визначення функції. Види функцій та їх властивості.
Лекції з математичного аналізу
Визначення функції декількох змінних. Мінлива u називається f (x, y, z, .., t), якщо для будь-якої сукупності значень (x, y, z, .., t) ставиться у відповідність цілком певне значення змінної u.
Елементарні конфортного відображення
Елементарні функції комплексної змінної. Рішення завдань.
Алгебра і Початок аналізу
Відповідь № 2. Опр. Квадратичною функцією називається функція, яку можна задати формулою виду y = ax2 + bx + c, де х - незалежна змінна, а, b і з - деякі числа, причому а [pic] 0.
Збірник Лекцій з Маттани
Нехай D - деяка безліч чисел. Якщо заданий закон, за яким кожному числу x з безлічі D ставиться у відповідність єдине певне число y, то будемо говорити, що на множині D задана функція
Математика (квитки)
Відповіді на питання 25 квитків.
Елементарні конформні відображення
Коротка довідка. Нехай є дві множини комплексних точок [pic] і [pic]. Якщо заданий закон [pic], що ставить у відповідність кожному [pic] точку (або точки) [pic], то кажуть, що на безлічі [pic] заду
Обчислення коренів нелінійного рівняння
При а = 0 функція f (x) = 0 має значення кореня x = 0.77 Знаходимо точніше значення кореня [pic] [pic]-обчислювальний блок [pic] [pic]-процедура перебування кореня [pic] - більш т
Лекції з математичного аналізу
Визначення функцій декількох змінних. Межа і неперервність функції. Приватні похідні і повний диференціал.
Шпаргалки з вищої математики (1 курс)
Основні поняття мат аналізу. Матем-наука про прості формах і кількостей відносин навколишнього нас світу. Змінною величиною наз величина d Брали різного при числові значення. величина значення d не змінюється наз
Контрольні квитки по алгебрі
Контрольні квитки по алгебрі (посібник для учнів та вчителів).
Математичний аналіз
Шпаргалка по матаналізу.
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар