загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з медицини та здоров'ю » Сучасний стан нормативно-правового регулювання у фармацевтичній діяльності

Сучасний стан нормативно-правового регулювання у фармацевтичній діяльності

Міністерство охорони здоров'я Російської Федерації

Державна освітня установа вищої професійної освіти

Курський державний медичний університет

Факультет післядипломної освіти

Кафедра Фармації

атестаційних робіт:
СУЧАСНИЙ СТАН НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ

ДІЯЛЬНОСТІ

Виконав:

Новичихина О.В.

Клінічний провізор-інтерн


Науковий керівник: ас. Головенкова С.Л.

КУРСК - 2004

ЗМІСТ
| | | Стор. |
| | ВСТУП | 3 |
| 1 | Світовий досвід регулювання фармацевтичного ринку | 5 |
| 1.1. | Лікарська забезпечення: проблеми та рішення | 5 |
| 2 | Питання законодавчого забезпечення охорони здоров'я в | 9 |
| | Російської Федерації | |
| 2.1. | Розвитку законодавчої бази в галузі охорони здоров'я | 9 |
| | населення в Російській Федерації | |
| 2.2. | Розвиток нормативної бази на фармацевтичному ринку | 12 |
| 3. | Вплив державної політики на сучасний ринок | 15 |
| | лікарських засобів | |
| 4. | Деякі питання правового регулювання фармацевтичної | 18 |
| | діяльності | |
| 4.1 | Організаційно-функціональні аспекти державного | 19 |
| | регулювання фармацевтичної діяльності | |
| 4.2 | Нормативно-правове регулювання на прикладі Нижегородської | 21 |
| | і Самарської областей | |
| | ВИСНОВКИ | 26 |
| | СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ | 27 |

ВСТУП

Актуальність проблем нормативної бази аптечної торгівлі визначається медичної, соціальної та економічної роллю діяльності аптек в житті нашого суспільства. Аптеки активно беруть участь в реалізації вищої мети економічної стратегії країни - збереження здоров'я нації та піднесення його культурного рівня. У період ринкових відносин в сучасних умовах забезпечення конкурентоспроможності першочергове завдання кожної аптечної організації, вирішити яку успішно дозволити прийнятна нормативно правова база. Попереднім етапом у здійсненні даного завдання є аналіз значущості окремих факторів і ефективності різних методів діяльності аптеки

Тому метою моєї роботи є вивчення нормативно-правових бази, що регламентують фармацевтичну діяльність і розгляд перспектив розвитку цієї галузі.

Для виконання поставленої мети в процесі дослідження розглядаються наступні завдання:

- провести аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури з питання стосується вивчення конкуренції та оцінки конкурентоспроможності фармацевтичних організацій;

- Дослідити законодавчу базу фармацевтичної діяльності;

- Спрогнозувати перспективи розвитку діяльності пов'язаної з лікарським забезпеченням населення;

- Вивчити ставлення різних територій до нормативно-правовій базі та державному регулюванню фармацевтичної діяльності;

- Вибрати найбільш перспективні форми законодавчої бази фармацевтичної діяльності.

У роботі використовувалися контент-аналіз, соціологічний, статистичний методи.

Предмет дослідження є сучасний стан нормативно-правової бази фармацевтичної діяльності.

Об'єкт дослідження - ставлення до проблеми фармацевтичного персоналу.

1. Світовий досвід регулювання фармацевтичного ринку

1.1 Лікарське забезпечення: проблеми та рішення

Інтенсивність розвитку фармацевтичного ринку в Росії як стимулюючий фактор для припливу інвестицій, з одного боку, і посилювання державного регулювання фармдеятельності як стримуючий фактор хаотичного розвитку фармбізнесу.

Для забезпечення безпеки ліків для споживача необхідний перехід від контролю якості до його забезпечення на всіх етапах обігу лікарських препаратів. Забезпечити якість ЛЗ можна тільки шляхом впровадження стандартів GLP, GCP, GMP, GDP та GPP (тобто від клінічних випробувань до виробництва та реалізації ЛЗ), а також завершення акредитації регіональних центрів з сертифікації ЛЗ та організації в Росії вертикальної структури системи органів держконтролю якості.

В даний час необхідний також жорсткий контроль за закупівлями медичної продукції за рахунок бюджетних коштів, а також регулювання пільгового забезпечення населення лікарськими препаратами.

Для Росії надзвичайно цікавий світовий досвід в галузі ціноутворення, зокрема застосування граничних цін. Відповідно до міжнародної практики, граничні ціни бувають двох видів: місцеві та міжнародні. Система місцевих граничних цін групує "однакові" або
"подібні" препарати в одній країні і визначає ціну, яка буде повністю покрита страховкою.

Використання граничних цін в якості базової системи відшкодування припускає, що відшкодовується тільки зазначена ціна, а будь-яке перевищення граничного розміру ціни має бути оплачено пацієнтом. У Німеччині внутрішня система граничних цін була розроблена в 1989 р, в Нідерландах
- у 1991 р, в Швеції, Данії та Нової Зеландії - в 1993 р, в Італії - в
1996 р в Австралії - в 1998 г. Крім того, для орієнтування застосовуються міжнародні граничні ціни, тобто порівняння цін на певні препарати в певних країнах з метою встановлення безпосередньо внутрішньої ціни чи непрямого контролю ціни шляхом встановлення рівнів відшкодування. Наприклад, в
Нідерландах ціни на певні препарати порівнюються з цінами в Бельгії,
Франції, Німеччини та Великобританії; в Швейцарії такі порівняння проводяться за цінами Німеччини, Нідерландів і Данії, в Іспанії - з цінами у Франції,
Італії та Великобританії.

Слід також зазначити, що використання системи граничних цін має ряд негативних наслідків. Так, наприклад, в Німеччині, де граничнимицінами "охоплено" 60% ринку, зросли витрати виробників на деякі дженерики, порушені патентні права, а обсяг досліджень і розробок знизився за останні п'ять років на 13%. В Нідерландах, де граничнимицінами вкрите 90% фармринку, порушено міжнародне патентне законодавство, а починаючи з 1993 р обмежений доступ пацієнтів до 16 новим препаратам і 18 новим лікарським формам. У Новій Зеландії використання системи граничних цін змусило компанії GlaxoWellcome і SmithKline
Beecham вивести з ринку противірусні препарати і призупинити клінічні дослідження ЛЗ, а встановлення граничної ціни на статини викликало збільшення числа інфарктів.

Що стосується відшкодування витрат пацієнта на придбання ЛЗ, то тут слід зазначити, що більшість країн не відшкодовують витрати пацієнтів на препарати безрецептурного відпуску, застарілі лікарські засоби (тому що в даному випадку компенсація неефективна), дженерики (ціни на які повинна знижувати конкуренція) та інноваційні (нові) препарати (ціни на які повинні бути стимулюючим фактором розвитку їх розробки і виробництва).

Крім всіх перерахованих негативних факторів застосування системи граничних цін обмежує свободу лікарів при виписці рецептів, тобто
"Змушує" виписувати дешевші, а не більш якісні препарати, враховуючи ще й той факт, що препарати не завжди взаємозамінні. В цілому граничні ціни не є ефективним інструментом стримування загальних витрат на охорону здоров'я і можуть чинити негативний вплив не тільки на лікарів та пацієнтів, а й розробку нових ліків. Тому, очевидно, найбільш раціональною політикою в галузі ціноутворення є розширення можливості вільного вибору альтернативної терапії з урахуванням оптимального співвідношення ціни і якості.

Вплив перерахованих вище факторів викликало в деяких європейських країнах і США зворотний процес - тенденцію до дерегулювання ринку медичних послуг. Зокрема, яскравим прикладом розвитку системи дерегулювання цін на лікарські засоби, тобто мінімального регулювання цін з боку держави, є досвід таких країн, як
Німеччина і Великобританія. У Німеччині застосовується вільне ціноутворення на патентовані препарати, а також на дженерики та препарати безрецептурного відпуску; у Великобританії - вільне ціноутворення для нових препаратів при виході на ринок і для безрецептурних препаратів
(контроль за цінами на дженерики грунтується на середньозважених цінах основних постачальників). Для Іспанії характерне вільне ціноутворення для безрецептурних препаратів. Причинами поширення дерегулювання фармринку є не тільки поліпшення доступу пацієнтів до необхідних препаратів, але й зростання стимулюючої функції конкуренції для розвитку місцевого виробництва - насамперед це стосується нових препаратів і дженериків. Дерегулювання в області ціноутворення призвело до того, що, наприклад, у Німеччині частка ринку інноваційних (нових) препаратів зросла до 20%, тоді як в Росії, за деякими оцінками, вона складає всього лише
1% .

Регулюючої функцією держави в галузі реалізації лікарських засобів є також встановлення фіксованих націнок: в Італії, наприклад, для оптовиків націнка становить 10%, а для роздрібної торгівлі -
40 %, в Іспанії - відповідно 12,4% і 43,5%, у Швейцарії - для оптового ланки - від 11,1 до 17%, а для аптечної мережі - від 26,1 до 70,6% (крім безрецептурних препаратів) . Крім величини націнок посередників на ціну препаратів впливає також розмір ПДВ. Слід зазначити, що в Швейцарії ПДВ становить 2%, в Іспанії - 4%, в Італії - 10%, в Німеччині - 16%.

Що стосується цін на препарати компанії Merck Sharp & Dohme, то за даними Ч.Бушара, виконавчого директора Merck Sharp & Dohme, вони практично однакові у всіх країнах (різниця становить +/-10%), а високий рівень цін на ліки в Росії можна пояснити тільки високими націнками посередників.

2. Питання законодавчого забезпечення охорони здоров'я в Російській

Федерації

2.1 Розвитку законодавчої бази в галузі охорони здоров'я населення в Російській Федерації

Проблема створення, вдосконалення та подальшого розвитку законодавчої бази в галузі охорони здоров'я населення в Російській
Федерації залишається однією з найбільш злободенних.

Відомо, що ефективність діяльності системи охорони здоров'я є одним з визначальних чинників соціально-економічного розвитку будь-якої держави. На жаль, в даний час ми прийшли до ситуації, коли законодавче забезпечення охорони здоров'я в Російській Федерації на федеральному і регіональному рівнях не відповідає реаліям сьогоднішнього дня.

До того ж не можна не враховувати, що здоров'я населення країни - найважливіший елемент національної безпеки держави - знаходиться в прямій залежності від діяльності, яку здійснюють органи державної влади щодо реалізації конституційних прав громадян на охорону здоров'я та медичну допомогу .

Вітчизняна охорона здоров'я виявилося в серйозній кризі і не забезпечує надання безкоштовної та кваліфікованої допомоги всім верствам населення, що є однією з

Сторінки: 1 2 3 4 5
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар