загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з міжнародного приватного права » Особливості укладення зовнішньоекономічних угод

Особливості укладення зовнішньоекономічних угод

РОСІЙСЬКА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ РФ

Факультет перепідготовки державних і муніципальних службовців

Кафедра приватного права

Допустити до захисту

"___" _____________ 2000

ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ

УГОД

Дипломна робота

юриспруденція

Науковий керівник

ст. викладач кафедри ПП

ОГЛАВЛЕНИЕ

с.

ВВЕДЕНИЕ.....................................................................................4

РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ, ВИДИ І УМОВИ

ДІЙСНОСТІ УГОД ......................... ...... .8

1.1. Співвідношення поняття угоди та договору .............................. ..8

1.1.1. Види угод .................................................................. ... ...... 12

1.2. Умови дійсності угод. Форма угоди, наслідки недотримання необхідної форми ........................ .16

1.3. Недійсні угоди. Порядок і наслідки визнання угод недійсними ..................... ... ......... ..21

РОЗДІЛ 2 ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ УГОД ......... ................ ......... .24

2.1. Поняття, види і сторони ВТС ..................................... ...... ..24

2.2. Правове регулювання ВТС ............................................. .31

2.2.1. Коротка характеристика нормативних актів та інших документів, що застосовуються при укладенні та виконанні договорів міжнародної купівлі-продажу

(зовнішньоторговельної поставки) ....................................... ... ... .34

2.3. Зміст зовнішньоторговельного контракту .............................. 45

2.3.1. Обов'язкові умови зовнішньоторговельного контракту купівлі-продажу ....................................................... ... ... ......... 47

2.3.2. Додаткові (можливі) умови зовнішньоторговельного контракту ........................................................................... .50

2.4. Типові помилки при складанні зовнішньоторговельного контракту ........................................................................ 50

РОЗДІЛ 3 АРБІТРАЖНЕ РОЗГЛЯД

СПОРІВ З ВТС ......................................................... 55

3.1. Поняття та види арбітражу. Підвідомчість і підсудність справ арбітражним судам ................................. .55

3.2. Арбітражне розгляд суперечок у практиці російських організацій ................................................ .. ... 63

3.3. Визнання та виконання арбітражних рішень ............... ... ... 65

ВИСНОВОК ............................................................... ... ... ..68

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

І ЛІТЕРАТУРИ ............................................................... .. ... 71

ВСТУП

Важливою складовою частиною економічного життя будь-якого сучасного держави є зовнішньоекономічна діяльність. Роль, яку відіграє та чи інша держава у світовій торгівлі, багато в чому визначає його авторитет як члена світової спільноти. Саме тому кожна держава прагне створити належні умови для участі у зовнішньоекономічній діяльності своїм підприємствам і фірмам. Один з найбільш ефективних шляхів досягнення цієї мети - активна участь у заходах світового рівня зі створення найбільш сприятливого правового режиму в міжнародному економічному обороті. Приєднання до цього все більшого числа країн є важливою запорукою в досягненні такого становища, коли відмінності в правовому регулюванні різних країн тих чи інших торгових операцій будуть зводитися до мінімуму, усуваючи тим самим бар'єри для розвитку міжнародного економічного співробітництва.

За останній час зовнішньоекономічна діяльність набрала обертів і стала різноманітна і багатопланова. Суб'єктний склад цієї діяльності значно виріс, в порівнянні з попередніми роками. А, отже, питома вага зовнішньоекономічної діяльності порівняно з внутрішньоекономічної теж виріс. Це говорить про те, що всебічне вивчення ЗЕД на даному етапі необхідно. Зокрема, необхідно вивчення
ЗЕД з правової точки зору.

Зовнішньоекономічна діяльність багатопланова, і, безумовно, корисна.
Але, як і будь-яка громадська діяльність, вона підлягає правовому регулюванню.

При укладенні зовнішньоекономічної угоди перед суб'єктами завжди стоїть питання про вибір права, що застосовується до її регулювання. Він виникає внаслідок того, що місце перебування сторін, а так же місце виконання зовнішньоекономічних угод не збігаються. Сторонам потрібно вибрати право конкретної країни для врегулювання своїх відносин.

Треба визнати, що механізм правового регулювання зовнішньоекономічних угод кілька складний, хоча добре напрацьований практикою. Складність його обумовлюється наявністю безлічі колізійних норм в нашому вітчизняному праві, що в якійсь мірі перешкоджає якісному застосуванню права до угоди.

Наявність колізійних норм в праві, що стосується зовнішньоекономічної діяльності, пояснюється тим, що право різних держав регулює одні й ті ж відносини по-різному. І до тих пір, поки право держав не будуть регулювати ці відносини однаково, існуватимуть колізії.
Представляється, що дана проблема не буде вирішена в найближчому майбутньому і тому на сьогоднішній день має сенс і необхідність вивчення даної теми. А точніше питання про особливості оформлення, укладення та виконання зовнішньоекономічних угод.

Для того щоб угода була укладена і виконана грамотно, сторонам, в ній беруть участь, необхідно добре орієнтуватися в наступних питаннях: по-перше, що таке угоди, їх види та форми, а також умови їх дійсності; по-друге, що собою являють зовнішньоекономічні угоди: їх види, зміст; по-третє, порядок вирішення спорів, що випливають із зовнішньоекономічних угод і механізм визнання і виконання рішень арбітражу.

Представляється, що розкриття обраної теми дасть відповіді на всі вищевказані питання.

Об'єкт дипломної роботи - суспільні відносини, що виникають у зв'язку з укладенням, виконанням зовнішньоекономічної угоди.

Предметом роботи є чинне законодавство, арбітражна практика з вирішення спорів, що виникають між сторонами зовнішньоторговельного контракту.

При підготовці дипломної роботи використана така методика, як опитування, вивчення, статистика. Методологічну основу роботи складають загальнонаукові методи: метод системного аналізу, узагальнення нормативних, наукових і практичних матеріалів, історичний метод; приватно-наукові методи: порівняльний, логічний, техніко-юридичний та інші.

У пропонованій роботі автор дипломної роботи мав на меті - вивчити чинне законодавство, що регулює питання укладання, виконання зовнішньоекономічної угоди, судову практику, виявити прогалини чинного законодавства, труднощі, що виникають у повсякденній практиці роботи підприємств, що ведуть зовнішньоекономічну діяльність , а так же торкнутися питання, що викликають інтерес комерційних підприємств при укладенні зовнішньоторговельного контракту.

При написанні дипломної роботи були розглянуті наступні завдання:

- узагальнити вивчений нормативний, практичний і судовий матеріал;

- Дати порівняльний аналіз норм чинного законодавства;

- Виявити прогалини, труднощі, протиріччя;

- Розкрити найчастіші помилки при укладенні зовнішньоторговельного контракту;

- Дати рекомендації.

Даній темі присвячено багато робіт вчених і провідних фахівців у галузі міжнародного приватного права, які були використані при написанні дипломної роботи. Теоретичну основу дослідження становлять наукові роботи, статті, монографії М. І. Брагінського, В. В. Вітрянського,
А. П. Сергєєва, М. М. Богуславського, М. Г. Розенберга, В . Бублика.

Нормативна базу дипломної роботи складають: Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (Відень, 1980 рік), Конвенція про право, застосовне до міжнародного купівлі-продажу товарів (Гаага, 15 червня
1955), Конституція Російської Федерації, Цивільний кодекс РФ, Основи громадянського законодавства Союзу РСР і республік, Закон РФ «Про міжнародний комерційний арбітраж» , Федеральний Конституційний Закон РФ
«Про арбітражних судах Російській Федерації » та інші нормативні акти.

Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів і висновку.

У вступі обгрунтовується актуальність дослідження, визначаються цілі та завдання дослідження.

Перша глава називається «Поняття, види та умови дійсності угод» . У ній дається визначення угоди, виявляється співвідношення поняття угоди та договору, розкривається порядок і наслідки визнання угоди недійсною.

Друга глава присвячена питанням правового регулювання зовнішньоторговельного контракту, розкривається зміст зовнішньоторговельного контракту, виявляються типові помилки при його складанні.

В третьому розділі розглянуті питання арбітражного розгляду спорів по зовнішньоторговельної угоді.

РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ, ВИДИ І УМОВИ ДІЙСНОСТІ УГОД

1.1. Співвідношення поняття угоди та договору

Договір - одна з найбільш древніх правових конструкцій. Раніше його в історії складалася зобов'язального права виникали тільки делікти.
Тенденція до підвищення ролі договору, характерна для всього сучасного цивільного права, стала з'являтися в останні роки в усі зростаючому обсязі і в сучасній Росії. Пункт 1 ст. 420 ГК розглядає договір як угоду двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Зазначене визначення явно має на увазі договір-угоду. Не випадково, тому п. 2 тієї ж статті містить відсилання до норм і про угоду: «До договорів застосовуються правила про дво-або багатосторонніх угодах» 1.

Угоди - одне з найбільш поширених видів юридичних фактів. У статті 153 ГК РФ визначається поняття угоди - це дії громадян і юридичних осіб, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Таким чином, угоду характеризують такі прізнакі2: а) угода - це завжди вольовий акт, тобто дія людей; б) це правомірні дії; в) угода спеціально спрямована на виникнення, припинення або зміна цивільних правовідносин; г) угода породжує цивільні правовідносини, оскільки саме цивільним законом визначаються ті правові наслідки, які настають у результаті здійснення операцій.

Як вольовому акту угоді притаманні психологічні моменти, які представляють собою намір, бажання особи породити певні юридичні права і обов'язки. Таке бажання називається внутрішньої волею.
Проте, наявності лише внутрішньої волі недостатньо. Для здійснення угоди необхідно її довести до відома інших осіб. Способи, якими воля виражається у поза, називається волеіз'явленіем1.

Всі способи вираження внутрішньої волі можуть бути згруповані за трьома групами:

1) пряме волевиявлення, яке здійснюється в усній чи письмовій формі, наприклад, укладення договору, повідомлення про згоді відшкодувати збиток, обмін листами і т.п .;

2) непряме волевиявлення, має місце у випадку, коли від особи, яка має намір здійснити операцію, виходять ті дії, зі змісту яких випливає намір здійснити операцію. Такі дії називаються конклюдентними (від лат. Сoncludere - укласти, зробити висновок). Оплата проїзду в метро, ??приміщення товару на прилавку самі по собі вже означають наміри укласти угоду. Відповідно до п. 2 ст. 153 ГК РФ, конклюдентними діями можуть міститися лише ті угоди, які відповідно до закону можуть бути вчинені усно.

3) виявлення волі може мати місце і за допомогою мовчання. Однак такий вираз волевиявлення допускається тільки у випадках, передбачених законом або угодою сторін. Так, сторони можуть домовитися про те, що мовчання одного з учасників договору на пропозицію іншого учасника про зміну умов договору означає його згоду зі зробленою пропозицією. Законом можуть бути передбачені випадки, коли

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар