загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з міжнародного приватного права » Звільнення від відповідальності у зовнішньоекономічному договорі (форс-мажор)

Звільнення від відповідальності у зовнішньоекономічному договорі (форс-мажор)

Міністерство освіти і науки України

Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого

Кафедра аграрного права

Науковий доповідь

на тему: "Звільнення від відповідальності у зовнішньоекономічному договорі

(форс-мажор) "

Виконав студент 5-го курсу

40 групи 5-го факультету

Волошин Сергій Володимирович

Науковий керівник:

г. Харьков

2004

План

1. Введення

2. Загальна характеристика форс-мажорних обставин

А) юридичне значення "марності" договору в англо-американській системі права

Б) умови, за яких договір є "марною" в англо- американській системі права

В) "Force-major» в континентальної системі права

3. Наслідки настання форс-мажорних обставин

4. Форс-мажорні застереження

А) загальні положення про форс-мажорних застереженнях

Б) види форс-мажорних застережень

В) форс-мажорні застереження в зовнішньо - економічному контракті

5.Висновок

З розпадом Радянського Союзу і демократизацією суспільства в Україні та інших республіках колишнього СРСР та інших соціалістичних країнах для господарюючих суб'єктів в цих країнах стало можливим отримати вільний доступ до ринків країн решти світу. Монополія держави на цей вид діяльності була їм остаточно втрачена. Це в свою чергу дозволило розвивати економічні зв'язки та укладати тисячі контрактів на рік з господарюючими суб'єктами інших країн. Звичайно, в будь-якій угоді, навіть дуже вигідною, є ризик. Він може полягати в усьому: в простроченні виконання, в падінні курсу валюти розрахунків, в невиконанні зобов'язань контрагента і т.д.

Для того, щоб виключити всілякі ризики, необхідно якомога краще себе убезпечити при укладанні угоди. Для цього необхідно проаналізувати всю інформацію і зробити відповідні висновки. У даній роботі пропонується вивчити такий ризик, присутній при виконанні зобов'язань контракту, як обставини форс-мажору - обставини, які не залежать ні від однієї зі сторін.

Тривалий час англійське Common Law дотримувався принципу, що уклало договір обличчя безумовно пов'язано цим договором це має нести всі наслідки ситуації, коли воно буде не в змозі виконати своє зобов'язання при обставинах, що змінилися, якщо відсутня прямо виражене обмеження відповідальності. Такою була правило «абсолютного» договору, яке допускало звільнення боржника від відповідальності, навіть якщо невиконання договору в результаті події, не залежної від порушника. Це жорстке правило прецедентного права було сформульовано в рішенні по справі Paradine v. Jane в 1647 році і зберігалося недоторканим в системі договірної відповідальності аж до 1863 року, коли було винесено судове рішення у справі Taylor v. Caldwell, що поклала початок цілої низки прецедентів, які віддзеркалили новий підхід в регулюванні відповідальності за порушення договірних зобов'язань. (1, с.58)

Зараз всі правові системи передбачають звільнення від відповідальності при настанні певних обставин, не залежних від волі боржника. В англійському праві практикується доктрина «марності»
(frustration) договору. В американському ЄТК йдеться про звільнення від відповідальності внаслідок комерційної нездійсненності, у французькому - у разі форс-мажору, німецький закон визначає «відпадіння» основи угоди, а Східно-Європейські країни звільняють сторону від відповідальності при виникненні обставин непереборної сили, які розуміються як надзвичайні обставини , непередбачені і неминучі.
(2, с.107)

В англійське право доктрина «марності» договору була введена за допомогою широко використовуваної Common Law конструкції подразумеваемого умови
(implied condition). Ця доктрина отримала своє підтвердження не тільки в подальшій судовій практиці, а й була закріплена в англійському Законі про продаж товарів 1893: «Договір про продаж певних індивідуальними ознаками товарів, якщо вони згодом без провини з боку продавця або покупця гинуть до переходу ризику випадкової загибелі або пошкодження на покупця, втрачає свою силу » .

Доктрина «марності» договору досить швидко поширилася і на випадки, коли ділове підприємство, що передбачалося контрагентами, ставало «марною» та з інших причин. (1, с.59)

В американському праві також була сприйнята доктрина «марності» . Для того, щоб певна подія або обставина могла розглядатися як звільняє від відповідальності за що настала внаслідок нього неможливість виконання, воно повинно задовольняти чотирьом критеріям. По-перше, дана подія має робити «обумовлене виконання нездійсненним» . По-друге, ненастання цієї події повинно було бути
«основною передумовою укладення договору» . По-третє, нездійсненність має настати без провини боку, що претендує на звільнення від зобов'язання. По-четверте, ця сторона не повинна приймати на себе більш обтяжливе зобов'язання, ніж це випливає із закону. (1, с.63)

Основна ідея, на якій побудована договірна відповідальність у французькому праві, як і в праві інших країн, що відносяться до континентальної системи, полягає в тому, що зобов'язання, має своїм змістом те, що неможливо виконати, є юридично нікчемним. Так само це було сформульовано й у римському праві: неможливе не може бути зобов'язанням (impossibilium nulla est obligatio).
Обставина, що виступає в якості підстави звільнення боржника від відповідальності за порушення договору, в теорії і на практиці прийнято називати «форс-мажором» . Слід зазначити, що під цим терміном у французькому праві розуміється не тільки «непереборна сила» , а й «випадок» , оскільки з точки зору Закону (ст.1148 ЦК) між цими двома поняттями стоїть знак рівності, і більшість французьких авторів вважають їх синонімами , які позначають всяке обставина, стороннє боржникові і створило перешкоди до виконання зобов'язання. (1, с.67)

Право ФРН також встановлює принцип: неможливість виконання, існувала в момент укладання договору, робить договір нікчемним.
Вчення про неможливість виконання в німецькому праві більш своєрідно в порівнянні з французькою правовою доктриною, що, природно, позначилося і на позитивному праві. Регулювання даного питання в праві ФРН має свої особливості як в юридичній техніці, так і в застосуванні на практиці, хоча обидві правові системи мають однакові вихідні посилки в регулюванні інституту договірної відповідальності. (1, с.70)

В цілому у всіх правових системах доктрина «марності» особливо важливу роль відіграє в міжнародних торгових угодах, оскільки в них більше невизначеності, ніж у внутрішніх угодах, бо вони схильні до політичного і економічному впливу іноземних держав, і, напевно, невипадково, що ця доктрина в її сучасному розумінні веде свій початок з суперечок, спочатку пов'язаних з угодами з міжнародної торгівлі.

2. Загальна характеристика форс-мажорних обставин

2.а) Юридичне значення «марності» договору в англо-американській системі права

«Марність» виникає лише у випадках, коли після укладення договору ситуація несподівано змінюється істотно. Але не всяке несподіване для сторін подія спричинить даремність договору. Якщо обставини настільки значні, що створюють істотно іншу ситуацію, тоді вони представляють даремність договору. Це було чітко визначено лордом
Редкліффом і лордом Симоном. Висловлення лорда Редкліффа стало класичним визначенням аналізованої нами доктрини: ... «даремність» має місце в усіх випадках, коли право визнає, що без провини будь-якої їх сторін договірне зобов'язання стало неможливим виконати, тому що обставини, в яких потрібно виконання, зробили б його істотно відмінним від того, що було передбачено договором. Non haec in foedera veni. (Це не те, що я зобов'язався зробити)

«Марність» ніколи не є питанням чистого факту, воно завжди потребує аналізу права і відповіді на питання, чи зробили виступаючі як марні подія чи серія подій виконання радикально іншим, ніж передбачалося договором. (Справа The Nema)

З цих міркувань ясно, що міжнародні контрагенти повинні подбати про те, щоб убезпечити себе від несподіваного перебігу подій шляхом зазвичай застосовуваних захисних застережень, таких як застереження про форс мажорі, страхування або хеджування (торгова угода з метою страхування від можливих втрат).

Безумовно, що в юридичному сенсі форс-мажор нелегко передбачити тому, що він з'являється на одному з етапів ланцюга швидко мінливих подій і виникає питання: чи тягне в юридичному сенсі така подія марність договору.

... В деяких випадках, коли стверджується, що марність мала місце внаслідок настання конкретної події, відразу ясно, можна чи ні застосувати цю доктрину. В інших випадках, коли наслідок даної події веде до простроченні виконання договірних зобов'язань, часто потрібно дочекатися закінчення події з тим, щоб з'ясувати, чи роблять имевшаяся прострочення і наслідки наступної прострочення майбутнє виконання відповідного договірного зобов'язання «радикально відрізняється» від того, що було передбачено договором . (Лорд Роскилл)

Визначення, чи має прострочення, за яку жодна із сторін не несе відповідальності, ефект марності, залежить від її ступеня. Подібне питання про ступінь виникає, коли передбачається, що договір став марною через урядову заборону експорту або імпорту або в результаті страйку чи іншого промислового конфлікту. В таких випадках з початку настання подій, про які йде мова, виконання договору має бути відкладено і він може бути марним тільки після закінчення розумного часу, коли стає ясно, що заподіяна подією подією прострочення зачіпає істота договору.

Слід також додати, що арбітраж іноді здійснюється з незвично довгою затримкою, що одна зі сторін стверджує згодом у суді, що арбітражне рішення стало «марною» , так як справедливе арбітражний розгляд далі неможливо. Лорд Диплок по справі Hannah Blumenthal зазначив, що потенційну неможливість забезпечити справедливий розгляд спору через ненормального затягування процесу однієї з сторін
«не можна кваліфікувати як подія, яка веде до марності, навіть якщо це сталося без вини якійсь із сторін » .

Також не кваліфікується як подія марності дію або недогляд однієї з сторін, що робить виконання договору неможливим

Сторінки: 1 2 3 4 5
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар