загрузка...

трусы женские
загрузка...

Колізійні норми

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА РФ

Кубанського державного АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра цивільного та міжнародного приватного права

Допустити до захисту в ДАК

__________________2001 р

Зав. кафедрою, професор

___________ В.В.Меркулов

застосування колізійних НОРМ

Дипломна робота

студента 5 курсу

юрідічского факультету

за фахом 021100

«Юриспруденція»

Хлипалова Андрія Владіміровча

Студент _________ Хлипалов А.В.

Науковий керівник:

ст. препод .______ Глінщікова Т.В.

Нормоконтролер:

ст. препод .__________ Танага А.Н.

КРАСНОДАР, 2001 г.

ЗМІСТ

Введение...........................................................................................С.3

ГЛАВА I. Поняття колізійних норм ................................................ С.6

1.1. Поняття і сутність колізійних норм .............................. С.6

1.2. Структура колізійних норм .......................................... С.11

1.3. Види колізійних норм ................................................ С.18

ГЛАВА II. Механізм колізійного регулювання ......................... ... ..С.22

2.1. Межі та умови застосування колізійних норм. ............ ... С.22

2.2. Взаємність і реторсии. .................................... .. ............ ... С.23

2.3. Кваліфікація юридичних понять колізійної норми ... .... С.28

2.4. Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої країни.

......... .... С.32

ГЛАВА III. Встановлення змісту іноземного права ..................... С.39

3.1. Механізм встановлення змісту іноземного права ......... С.39

3.2. Застереження про публічний порядок .................................. .... ... ..С.45
Основні висновки і пропозиції ....................................... ............. ... С. 53
Список використаних нормативних актів та літератури .................. .... С.57

ВСТУП

Важливою складовою частиною життя будь-якого сучасного держави є його зовнішньоекономічна діяльність. Розширення правових відносин веде до того, що виникають питання, вирішувати які необхідно грунтуючись на норми права тієї чи іншої держави. Таким чином, виникає необхідність вибору між законами різних країн. Проблема вибору права, що підлягає застосуванню до того чи іншого частноправовому відношенню, ускладнені іноземним елементом, є предметом колізійного права.

Інтеграція Росії в систему міжнародних економічних відносин, активна участь іноземних інвесторів у розвитку вітчизняного производст-ва, а також діяльність російських підприємств за кордоном і торгове сотрудни-кість російських компаній із зарубіжними партнерами вимагає знання норм і принципів як власного, так і міжнародного приватного права. Таким обра зом питання про застосування колізійних норм приватноправових відносин в сучас-них умовах стає найбільш актуальним. Актуальність вивчення колізійних норм насамперед пов'язана з різноманітністю цивільно-правових відносин, ускладнених іноземним елементом, які необхідно регулювати грунтуючись на колізійні норми міжнародного приватного права. Але на практиці питання про застосовне право викликає у правоприменителя певну складність, оскільки він повинен з'ясувати не тільки яка колізійна норма підлягає застосуванню і до права якої вона відсилає, але і в разі вибору іноземного права вирішити справу грунтуючись на законодавство іншої країни.

Необхідність вивчення проблеми застосування колізійних норм обуслов-лена також недостатнім рівнем знань у самих учасників приватноправових відносин. Нерідко сторони, вступаючи в переговори з іноземним партнером про укладення контракту, не перевіряють ні правового статусу партнера, ні його фи-нансового становища, ні повноважень його представника на укладення контракту. Не завжди береться до уваги, що рішення одних і тих же суперечок у праві різних країн здійснюється по-різному.

Недостатнє освячення в юридичній літературі деяких питань, ка-сающіхся застосування колізійних норм, негативно відбивається на правопрі-менітельной діяльності суду. Наприклад, практично відсутні спеціальні роботи, присвячені інституту зворотної посилання. Переважно ця пробле ма розглядається в рамках навчальних курсів або роботах, присвячених якомусь комплексу проблем міжнародного приватного права. У зв'язку з цим право-применителей доводиться вирішувати виниклі питання, виходячи з власних пра вових переконань і грунтуючись на зарубіжну правозастосовчу практику.

Відсутність кодифікованого законодавства з питань застосування колізійних норм до приватноправових відносин, ускладненим іноземним елементом є однією з найбільш важливих проблем російського международ-ного приватного права. В даний час колізійні норми знаходяться в відмінності-них міжнародних правових договорах і федеральних законах
Російської Фе-дераціі. З цієї причини прийняття Третьої частини Цивільного кодексу РФ, со-що тримає розділ VII «Міжнародне приватне право» , могло б стати важливим кроком на шляху уніфікації колізійних норм міжнародного приватного права.

Таким чином, збільшення кількості спорів між учасниками приватноправових відносин з іноземним елементом і пов'язаних з цим правозастосовних проблем, відсутність узагальнення в юридичній літературі питань, що стосуються застосування колізійних норм, недосконалість правової бази в області міжнарод-приватноправових відносин, а також низький рівень правових знань самих учасників цивільно-правових відносин послужили причиною обрання даної теми.

У нашій роботі ми розглянемо питання, які найчастіше виникають у правоприменителя в процесі вирішення міжнародних приватноправових спорів, а також проблеми, з якими стикаються сторони при укладенні внешне-економічних угод. Зміст досліджуваних питань ми прагнули поки-мовити на основі порівняльного аналізу російського законодавства, законів ряду держав і міжнародних договорів. В процесі вивчення проблеми примене-ня колізійних норм ми використовували роботи таких видних діячів науки міжнародного приватного права як І. С. Перетерского, Л.А.Лунц, М.М.Богуславс-кий, В.П.Звеков,
О.Н.Садіков, М.Г.Розенберг, Г.К.Дмітріева, А.А.Рубанов; зару-бажаних вчених
Д.Чешир, П.Норт, М.Іссад, Е.Дженкс і т.д. Дослідження праць цих та багатьох інших авторів дозволило узагальнити і систематизувати правової матеріал з даної проблеми в нашій роботі.

В першому розділі ми розглянемо теоретичні питання застосування коллізіон-ной норми: дамо визначення колізійної норми, покажемо специфіку та осо-сті методу колізійного регулювання, відобразимо структуру та їх види.

Друга глава присвячена проблемам, з якими стикається правопрімені-тель при визначенні меж і умов застосування колізійної норми. В рамках даної глави розглядаються такі питання як: взаємність, реторсии, кваліфікація юридичних понять, відсилання до права третьої країни та ін.

В третьому розділі викладено матеріал, що стосується застосування іноземного права, показана особливість і складність встановлення змісту іноземного права, а також роль самих учасників міжнародних приватноправових відносин в процесі встановлення застосовного права.

В заключній частині, іменованої «Основні висновки і пропозиції» , підводиться підсумок дослідження обраної теми. Стисло викладаються основні питання, розглянуті в даній роботі, а також пропонуються рекомендації, які на наш погляд можуть сприяти вдосконаленню механізму примі нения колізійних норм.

Розділ I. ПОНЯТТЯ КОЛІЗІЙНІ НОРМ

1.1 Поняття і сутність колізійних норм

У процесі регулювання цивільно-правових відносин з іноземним елементом однієї з найбільш складних проблем є вибір застосовного права. Суд чи інший правозастосовний орган, зустрічаючись при вирішенні спорів та розгляді інших справ зі ставленням, ускладненим іноземним елементом, виявляється перед необхідністю відповісти на питання: нормами якого права регулюватимуться ці відносини і законодавством якої країни повинен керуватися правопріменітель при вирішенні виниклих суперечок.

Необхідність регулювання вищевказаних відносин обумовлює існування спеціального виду норм права - колізійних норм права, які складають основу міжнародного приватного права будь-якої держави.
Наявність же іноземного елемента в цих відносинах породжує явище, іменоване у вітчизняній правовій доктрині "колізією" законів.

"Колізія" - слово що від латинського collisio, що означає зіткнення. Говорячи про колізії законів мають на увазі необхідність вибору права між законами різних держав. Колізія права обумовлена ??двома причинами: наявністю іноземного елемента у частноправовом відношенні і різному вмісті права різних держав, з якими це відношення пов'язано. Коллизионная проблема - проблема вибору права, що підлягає застосуванню до того чи іншого правовідносин, - типова, перш за все, для міжнародного приватного права. Якщо в інших галузях права питання колізії законів мають другорядне значення, то тут саме колізійна проблема, а також її усунення становлять основний зміст цієї правової галузі, що відбилося в тому, що в ряді країн її називають колізійним правом (наприклад, Англія, США, Японія та ін.).
Сукупність колізійних норм тієї чи іншої держави становить
"колізійне право" цієї держави.

Коллизионная норма - це норма, яка визначає яке право має застосовуватися до відносин, що виникають в умовах міжнародного спілкування, коли на регулювання таких відносин може претендувати правопорядок декількох країн і необхідно дозволити виникає колізію, підпорядковуючи відносини з іноземним елементом праву певної країни. Звідси і назва колізійних норм, які в юридичній літературі визначаються також як конфліктні, відсильні.

Коллизионная норма як правило відправляє правоприменителя до матеріальних норм відповідної правової системи, сама при цьому не вирішуючи по суті регульоване правовідносини. У зв'язку з цим стає ясно, що оскільки колізійна норма є нормою відсильний характеру, то нею можна керуватися тільки разом з якими-небудь матеріально-правовими нормами, до яких вона відсилає, тобто нормами законодавства, вирішальними дане питання. Але незважаючи на те, що ця норма лише вказує закони якої країни підлягають застосуванню її роль не варто недооцінювати, адже разом з матеріально-правовою нормою, до якої вона відсилає, колізійна норма виражає певне правило поведінки для учасників цивільного обороту.

В юридичній літературі значення колізійних норм дається вельми не однозначно. Ряд вчених висловлює думку про те, що ці норми здійснюють досить самостійні регулюючі функції. Так, у своїй фундаментальній роботі з міжнародного приватного права І. С. Перетерского і
С.Б.Крилов стверджують, що "... колізійна норма регулює дозвіл певного питання, але не самостійно, а в сукупності з тим джерелом права, на який вона посилається "1. М. М. Богуславський кажучи про роль колізійної норми в сучасному міжнародне право відзначає, що дана правова норма не тільки відсилає правоприменителя до певній правовій системі вона також відшукує право, яке найбільш прийнятно для регулювання аналізованих правоотношеній.2

Зустрічаються також і протилежні погляди, згідно з якими
"не можна вважати, що колізійні норми регулюють цивільні правовідносини, ускладнені іноземним елементом, оскільки їх функція полягає тільки в одному - відіслати ці відносини до певній правовій системі ( своєї або чужої). Вся ж

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар