загрузка...

трусы женские
загрузка...

Фізичні особи як суб'єкти МПП

ПЛАН


ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯК СУБ'ЄКТИ МПП
Загальна характеристика правового статусу фізичних осіб як суб'єктів МПП 2
Поняття громадянства. Колізійні питання громадянства 2
Поняття і основні категорії іноземців за законодавством
України 4
Правоздатність іноземців в Україні 6
Дієздатність іноземців в Україні. Визнання особи недієздатною та обмежено дієздатним 8
Визнання особи безвісно відсутнім або оголошення її померлою 9
Правове становище біженців, вимушених переселенців, осіб, яким надано політичний притулок ... ., 10
Регулювання трудової діяльності іноземців в Україні 12
Соціальне та пенсійне забезпечення іноземців 13
Правове становище громадян України за кордоном 15

Загальна характеристика правового статусу фізичних осіб як суб'єктів МПП

Правовий статус фізичних осіб у МПП - це сукупність їх прав, свобод і обов'язків у державі перебування.

В МПП проблеми правового статусу фізичних осіб можна розбити на наступні групи: колізійні питання громадянства; правове регулювання міжнародної міграції фізичних осіб (в'їзд іноземців в Україну; виїзд вітчизняних громадян за кордон); правовий статус іноземців на території України; правовий статус вітчизняних громадян за кордоном.

У багатьох роботах в області МПП норми, присвячені правовому становищу фізичних осіб, об'єднуються поняттям «право іноземців» .

Особливість правового становища іноземців полягає в тому, що на них одночасно поширюють свою дію кілька правопорядков:

- особистий закон іноземця - право держави до якого належить особа на підставі громадянства (підданства), постійного місця проживання
(домицилия) або звичайного місця перебування;

- закон держави перебування (тієї держави, на території якого фактично перебуває особа в конкретний момент часу).

Поняття громадянства. Колізійні питання громадянства,

Питання громадянства регулюються цілим рядом внутрішніх і міжнародних джерел. У даній області діють:
Закон «Про громадянство України» в редакції від 18.01.2001 р .;
Конвенція, яка регулює деякі питання, пов'язані з колізією законів про громадянство від 12.04.1930 г. (Україна не бере участі);
Конвенція про громадянство заміжньої жінки від 20.02.1957 р .;
Конвенція про скорочення безгромадянства від 30.08.1961 г. (Україна не бере).
Двосторонні міжнародні договори про усунення подвійного громадянства
(наприклад, Договір між, Україною та Республікою Узбекистан про запобігання виникненню випадків подвійного громадянства від 5.12.1996 р .;
Договір між Україною і Грузією про запобігання виникненню випадків подвійного громадянства та усунення вже існуючого подвійного громадянства від
28.10.1997 р).

Громадянство - це правовий зв'язок фізичної особи з державою, що виявляється у взаємних правах та обов'язках між ними. Громадянин повністю підпорядковується юрисдикції своєї держави, а держава забезпечує громадянину реалізацію його прав і свобод, а також захист як на території даної держави, так і за його межами.

За ознакою громадянства фізичні особи розподіляються в Україні на кілька груп (ст. 1 Закону «Про громадянство України» ): громадяни України - особи, які набули громадянство України в порядку, передбаченому законами України та міжнародними договорами Україна; іноземні громадяни (піддані) - особи, які не перебувають у громадянстві
України і є громадянами (підданими) іншої держави; особливу групу іноземних громадян становлять біпатриди - особи, які не перебувають у громадянстві України і є громадянами (підданими) двох і більше іноземних держав; особи без громадянства (апатриди) - особи, яких жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїми громадянами.

Кожна держава в односторонньому порядку визначає своїх громадян (ст.
2 Конвенції 1930 р ст. 3, 4 Закону «Про громадянство України» ). Підстави набуття фізичною особою громадянства тієї чи іншої держави можуть бути різні. Особи можуть набувати громадянство за походженням, за територіальним принципом, внаслідок їх прийняття до громадянства тощо. (У чинному законі - 9 різних підстав). При цьому різноманітні колізійні питання (громадянство дітей, громадянство осіб при зміні їх сімейного статусу, встановлення над ними опіки чи піклування та ін.) Вирішуються національними законами, як правило, на користь власного громадянства. Проте в результаті такого підходу в осіб часто виникає подвійне громадянство, яке становить основну коллизионную проблему в
МПП.

В Україні діє принцип єдиного громадянства (ст. 1 Закону «Про громадянство України» ). Прийняття до громадянства України допускається лише за умови відсутності громадянства іноземної держави або виходу з нього. Громадянство України автоматично втрачається при добровільному придбанні повнолітнім особою громадянства іншої держави (якщо інше не встановлено законом). Однак Закон «Про громадянство України» допускає, що подвійне громадянство може зберігатися у громадян України в наступних випадках: якщо діти при народженні одночасно з громадянством України набувають громадянство іншої держави; якщо діти, які є громадянами України і усиновлені іноземцем, набувають громадянство усиновителя; якщо громадянин України внаслідок вступу в шлюб з іноземцем автоматично набув громадянство іноземної держави; якщо за законодавством іноземної держави його громадянство було дано громадянину України автоматично, без його волевиявлення і він не отримав добровільно документ, що підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави; якщо дитина-іноземець усиновлюється громадянами України або подружжям, один з яких - громадянин України; встановлення над дитиною-іноземцем опіки чи піклування громадян
України; встановлення батьківства дитини-іноземця, якщо батьком визнано громадянин
України і пр.

За наявності в особи двох і більше громадянств, одним з яких є громадянство України, у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України (п. 1 ст. 2 Закону «Про громадянство України» ). Таке підхід до біпатридів застосовується в більшості країн.

Проблема біпатридів актуалізується, якщо вони знаходяться на території держави, громадянством якого не володіють. Якщо бипатрид знаходиться в третій країні, то виникає питання, громадянином якої країни його визнавати? Чинне законодавство України не вирішує питання про статус біпатридів, що не мають українського громадянства. Якщо громадянин України - бипатрид виїжджає за кордон, то також виникає питання про його громадянство.

Стаття 5 Конвенції 1930 встановлює, що особа в будь-якому випадку вважається які мають громадянство тільки однієї держави. Третя держава на своїй території визнає громадянство або тієї країни, в якій особа зазвичай і переважно проживає, або громадянство країни, з якою воно найбільш тісно пов'язано, з урахуванням фактичних обставин в яких воно знаходиться. Ці принципи відображені і в проекті ЦК України.

Поняття і основні категорії іноземців за законодавством України

Правовий статус іноземців на території України визначається такими нормативними актами:
Конституцією України (ст . 26);
Законом «Про правовий статус іноземців» від 4.02.1994 р .;
Законом «Про імміграцію» від 7.06.2001 р .;
Законом «Про біженців» від 21.06.2001 р

Стаття 1 Закону «Про правовий статус іноземців» дає визначення поняття
«іноземці» : «Іноземцями визнаються іноземні громадяни - особи, які належать до громадянства іноземних держав і не є громадянами України, та особи без громадянства - особи, які не належать до громадянства будь-якої держави» .

Іноді поняття «іноземці» використовується як синонім терміну «іноземні громадяни» (приклад - ст. 26 Конституції, в якій говориться про іноземців та осіб без громадянства, Закон «Про громадянство України» ).

Норми українського законодавства про іноземців дозволяють виділити наступні основні їх категорії (основний критерій поділу - мета перебування іноземця в Україні):

1. Іммігранти.

Іммігрант - це іноземець або особа без громадянства, який отримав дозвіл на імміграцію і прибув в Україну на постійне місце проживання, або, перебуваючи в Україні на законних підставах, отримав дозвіл на імміграцію і залишився в Україні на постійне проживання.

Іммігранти в'їжджають в Україну на підставі дозволу на імміграцію і імміграційної візи. В Україні їм видається посвідчення на постійне проживання (вид на проживання). стаття 12 Закону «Про імміграцію» передбачає підстави для скасування дозволу на імміграцію. Посвідчення на постійне проживання вилучається, і особа протягом місяця зобов'язана покинути Україну.

Іноземці, які постійно проживають в Україні не менше 5 років, можуть натурализоваться - набути громадянства України в установленому законом порядку.

2. Іноземці, які тимчасово перебувають на території України. До даної категорії відносяться іноземці, які прибули в Україну на обмежений термін, тобто без мети постійного проживання. Мети прибуття в Україну можуть бути різні.

Порядок в'їзду іноземців на територію України визначається:
Правилами в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затверджені постановою КМУ від 29.12.1995 м
№ 1074;
Правилами оформлення візових документів для в'їзду в Україну, затверджені постановою КМУ від 20.02.1999 р № 227.

Відповідно до ст. 26 Закону «Про правовий статус іноземців» в'їзд іноземців в Україну дозволяється за національними паспортами або документами, що їх замінюють. При цьому іноземці повинні одержати в'їзну візу, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Міжнародні договори можуть передбачати введення спрощеного порядку перетину кордону.
Спрощений порядок означає можливість безвізового перетину кордону або введення спрощеного порядку оформлення візи (безпосередньо в контрольно-пропускних пунктах). Так, спрощений порядок перетину кордону передбачений Угодою про безвізові поїздки громадян РФ та України від
16.01.1997 р Візи видаються за кордоном дипломатичними представництвами та консульськими установами України (в більшості випадків). На території
України візи видаються консульським управлінням МЗС (дипломатичні і деякі службові візи, візи представникам засобів масової інформації).
Підстави для відмови у видачі візи наведені в ст. 25 Закону «Про правовий статус іноземців» , п. 14 Правил оформлення візових документів: загроза інтересам безпеки

Сторінки: 1 2 3 4 5
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар