загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з міжнародного приватного права » Особливості правового становища іноземних громадян в МПП

Особливості правового становища іноземних громадян в МПП

ЗМІСТ


Введення 3


ГЛАВА 1 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 3

Поняття «іноземний громадянин» 3
Випадки подвійного і множинного громадянства 4

РОЗДІЛ 2 ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ІНОЗЕМНИХ
ГРОМАДЯН 5

Класифікація іноземних за часу перебування в країні 5
Класифікація іноземних громадян з інших підстав 6
Біженці 7

РОЗДІЛ 3 Аналіз конституційно-правового статусу іноземних громадян 7

Громадянство 8
Правоздатність 8
Права і обов'язки іноземних громадян 9
Обмеження в правах 11
Дієздатність 12
Правові режими для іноземних громадян 12

1. Національний режим 13

2. Спеціальний режим 13

3. Режим найбільшого сприяння 13

Межі застосування національного режиму 14

ВИСНОВОК 15


Список використаної літератури 17

ВСТУП

Правове становище (правовий статус) іноземних громадян та осіб без громадянства формується в цілому на основі загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, міжнародних договорів, права країни громадянства
(країни місця проживання) особи і права країни його перебування. Більш вузьким є розуміння правового становища (правового статусу) іноземного громадянина і особи без громадянства як сукупності прав, наданих цим особам, і обов'язків, покладених на них, в країні перебування. У міжнародне право йдеться про права та обов'язки, що виникають у таких областях, як цивільні, сімейні, трудові відносини, ускладнені іноземним елементом.

До майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони іншій, у тому числі до податкових і інших фінансових і адміністративних відносин, цивільне законодавство не застосовується, якщо інше не передбачено законодавством (п. 3 ст. 2 ГК
ПМР). Питання правового становища іноземців та осіб без громадянства, які виникають у сфері відповідних галузей публічного права, перебувають здебільшого за рамками аналізованої теми і зачіпаються в справжній роботі в основному в силу їх тісному зв'язку з відносинами, складовими предмет міжнародного приватного права. Виняток утворює процесуальне право: питання правового становища іноземців та осіб без громадянства в міжнародному цивільному процесі ставляться до галузі міжнародного приватного права.

Визначення статусу іноземних громадян - дуже гостра проблема, часто залежна від політичної ситуації в світі, від міжнародної політики, що проводиться нашою державою. Тому необхідно виділити положення, які не могли б бути розхитані охолодженням відносин між країнами; положень, які непохитно стояли б на сторожі прав і свобод особистості, що знаходиться на території ПМР і що вважається іноземним громадянином.

ГЛАВА 1 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Поняття «іноземний громадянин»

Основний принцип, що визначає правовий статус іноземних громадян та осіб без громадянства в ПМР, закріплений в ст. 3 Конституції ПМР. Відповідно до неї зазначені особи користуються правами і свободами громадян
Придністровської Молдавської Республіки, якщо інше не встановлено законом.

Закону ПМР, конкретизуючого правовий статус іноземних громадян та осіб без громадянства, поки ще немає.

Іноземними громадянами визнаються особи, які не є громадянами ПМР і мають докази своєї належності до громадянства іноземної держави [1]. Таким чином, іноземним громадянином слід вважати будь-яка фізична особа, яка, перебуваючи в певній правового зв'язку з державою, не є її громадянином і полягає у громадянство
(підданстві [2]) іншої держави.

Однак найчастіше в літературі застосовується термін «іноземець» як синонім терміну «іноземний громадянин» . Покладається, що іноземцями слід вважати як іноземних громадян, так і осіб без громадянства. Закон
ПМР «Про громадянство в ПМР» під іноземним громадянином розуміє особа, що володіє громадянством іноземної держави і не має громадянства
ПМР, а під особою без громадянства - особа, що не належить до громадянства ПМР і не має докази приналежності до громадянства іншої держави.


Випадки подвійного і множинного громадянства

У сучасних умовах наявні невідповідності між законами деяких держав призводять до появи осіб з подвійним або навіть множинним громадянством. Наприклад, якщо за нашим законодавством укладання шлюбу громадянином ПМР з особою, яка не належить до громадянства
ПМР, не тягне за собою зміни громадянства, то за законодавством ряду латиноамериканських держав (Болівія, Бразилія, Перу) іноземка, вийшла заміж за громадянина даної держави, автоматично набуває громадянство свого чоловіка.

Тому доречно спеціально розглянути подібні випадки і визначити статус таких осіб в ПМР.

Якщо особа є громадянином Придністровської Молдавської Республіки і одночасно має докази приналежності до громадянства іноземної держави, то, перебуваючи в ПМР, воно не може вважатися іноземцем. Така особа розглядається як громадянин ПМР, і на нього поширюється той же правопорядок, який встановлений для власних громадян [3]. Адже згідно зі ст. 7 Закону «Про громадянство ПМР» іноземним громадянином визнається лише той, хто володіє громадянством іноземної держави і не має громадянства ПМР. Якщо ж особа з подвійним громадянством перебуває на території ПМР, у громадянстві якої воно не складається, то його слід вважати іноземцем. Але в цьому зв'язку виникає цілком логічне запитання про те, яке з цих іноземних громадянств необхідно вважати визначальним.
Як відомо, у чинному законодавстві прямої відповіді на це питання немає. Разом з тим у ряді випадків це має важливе практичне значення, перш за все тоді, коли законодавство пов'язує певні юридичні наслідки з приналежністю особи до конкретного громадянству.

В юридичній літературі говориться, що третя держава може розглядати обличчя з подвійним громадянством як громадянина будь-якого з держав, громадянином якої вона є. Покладається, що в питанні про те, громадянству якої країни повинен віддаватися «пріоритет» , необхідно виходити з того, в якій з цих країн останнім часом проживав чоловік
(так званий принцип найбільш тісного зв'язку).

Аналогічний підхід ми можемо зустріти і в законодавстві ряду зарубіжних країн. Так, за Законом Австрії про міжнародне право, особа, яка має громадянство кількох іноземних держав, вважається громадянином тієї держави, з яким воно більш тісно пов'язано. [4]

РОЗДІЛ 2 ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ІНОЗЕМНИХ

ГРОМАДЯН

Класифікація іноземних громадян за часом перебування в країні

Чинне законодавство ПМР розрізняє постійно проживають і тимчасово перебувають в країні іноземних громадян. В пп. 2-3 глави
1 Положення «Про правила перебування на території ПМР і транзитного проїзду через територію ПМР іноземних громадян» [5], говориться, що іноземні громадяни можуть постійно проживати в країні, якщо вони мають на то дозвіл вид на проживання, видані органами внутрішніх справ.
Іноземні громадяни, які перебувають на іншій законній підставі, вважаються тимчасово перебувають. Вони зобов'язані в установленому порядку зареєструвати свої паспорти і виїхати з країни після закінчення певного терміну перебування.

Належність до тієї чи іншої категорії має важливе практичне значення, оскільки обсяг прав і обов'язків іноземних громадян залежить про того, до якої категорії вони відносяться. Правовий статус постійно проживаючих (доміцільовані) іноземців ширше, ніж іноземців, лише тимчасово перебувають на території ПМР. Це стосується, наприклад, таких важливих питань, як трудова діяльність, користування медичною допомогою, надання соціального забезпечення.

Відзначаючи важливу практичну роль поділу іноземних громадян на постійно проживають і тимчасово перебувають, слід підкреслити, що воно не може бути визнано достатнім, так як відображає не всі особливості їх правового статусу.


Класифікація іноземних громадян з інших підстав

Необхідно пам'ятати, що обставини, що впливають на конституційно-правовій статус іноземних громадян, не можна розглядати у відриві один від одного.

У зв'язку з цим представляється можливим вказати наступні групи іноземців:

- іноземні громадяни, що не володіють імунітетами і привілеями;

- Іноземні громадяни, наділені певними імунітетами і привілеями;

- Іноземні громадяни, які отримали притулок. [6]

До першої групи належать постійно проживають і тимчасово перебувають в ПМР іноземці, які підпорядковані юрисдикції ПМР в повному обсязі, нарівні з її власними громадянами. Дана група іноземців є в
Придністровської Молдавської Республіці переважної, і з нею найчастіше стикаються в ході своєї професійної діяльності працівники органів внутрішніх справ. Оскільки іноземці можуть перебувати в ПМР з самими різними цілями, то перераховувати всі навряд чи представляється можливим. До них належать іноземні громадяни, які прибули в ПМР для роботи на різних спільних підприємствах, іноземні студенти, журналісти, спортсмени, бізнесмени, артисти і багато інших.

До групи іноземних громадян, що володіють певними імунітетами і привілеями, відносяться співробітники дипломатичних і консульських представництв, члени урядових і парламентських делегацій, працівники міжурядових організацій і деякі інші особи [7].

Залежно від характеру та обсягу послуг привілеїв та імунітетів мають ними іноземні громадяни можуть бути розділені на наступні підгрупи:

- користуються повним імунітетом;

- Користуються частковим імунітетом.

До іноземних громадянам, які користуються повним імунітетом від юрисдикції
ПМР, відносяться глави дипломатичних представництв (в ранзі послів, посланників, повірених у справах), члени дипломатичного персоналу представництв ( радники, торгові представники та їх заступники, військові аташе та їх помічники, перші, другі і треті секретарі, аташе та секретарі-архівісти), а також члени сімей глав дипломатичних представництв і члени сімей дипломатичного персоналу представництв, якщо вони проживають разом із зазначеними особами та не є придністровськими громадянами.

Крім того, до них відносяться ще й представники іноземних держав
(глави держав, урядів і т. Д.), Члени парламентських та урядових делегацій, які приїжджають для участі в міждержавних переговорах і конференціях або з іншими офіційними дорученнями, а також представники іноземних держав, наступні для тих же цілей транзитом через територію нашої країни, та члени сімей зазначених осіб, які їх супроводжують (якщо

Сторінки: 1 2 3 4
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар