загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з міжнародних відносин » Баланси міжнародних розрахунків

Баланси міжнародних розрахунків

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНИЙ СОЛОМОНОВ УНІВЕРСИТЕТ

РЕФЕРАТ :

«БАЛАНС МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ»

Я намутив це з Диплома за такою самою темою шляхом жорстокого обрізання всіх виступаючих частин тіла вірусу ... тьху! Блин! Завчити один .. Удачи!

Не пишіть мені сюди: corrupter @ mail

Amen .. God Damn! Q2 rulezz (z)!

Викладач:

Професор Клочко В.П.

КИЇВ 2000

Зміст:

1. Сутність платіжного балансу та основні принципи його складання - с. 5


2. Структура платіжного балансу. - С. 13


3. Підходи до визначення сальдо платіжного балансу - с. 15


4. Ідеї Дж.М.Кейнса та аналіз платіжного балансу - с. 21


5. Сучасні методи аналізу платіжного балансу: монетаристский підхід - с. 26


6. Список Літератури - с. 30

Вступ:

Органи державної влади, що визначають економічну, фінансову і грошово-кредитну відчувають постійну необхідність в інформації про взаємини держави як суб'єкта міжнародних економічних відносин з економічними агентами зовнішнього світу. Такого роду інформація також необхідна самим економічним агентам для прийняття рішень щодо майбутніх дій на фінансових, валютних і грошових ринках, в області інвестиційної та цінової політики. Традиційно важливе значення має інформація про стан зовнішньоекономічної діяльності країни і для економістів-дослідників, що займаються аналізом і прогнозом економічної ситуації в країні, а також дослідженням місця країни в системі світових господарських зв'язків.

Основні потреби в подібній інформації задовольняють баланси міжнародних розрахунків, а частіше основна їх частина - платіжний баланс держави, який відображає товарні та фінансові потоки між даною країною і всім іншим світом. Підготовка багатьох політичних та економічних рішень потребує такого роду даних. Можна відзначити три випадки, коли інформація, що міститься в платіжному балансі, особливо необхідна;

1) За допомогою аналізу результатів обміну між країнами легше судити про стабільність системи плаваючих валютних курсів: платіжний баланс допомагає виявити масштаби акумулювання іноземних валют у тих економічних агентів, які більше зацікавлені в їх володінні, і тих, хто більш схильний позбутися цих валют.

2) В умовах фіксованих валютних курсів платіжний баланс допомагає визначити обсяг припливу іноземної валюти в країну, ступінь тиску на курс національної валюти, а також дозволяє вирішити питання про доцільність підтримки фіксованого курсу валюти, якщо їй загрожує криза .

3) Рахунки платіжного балансу в частині розрахункового балансу надають інформацію про накопичення зовнішньої заборгованості, виплати відсотків і платежів за основною сумою боргу і можливості країни акумулювати валюту для майбутніх платежів. Ця інформація необхідна для оцінки того, наскільки країні-боржнику стало обходитися дешевше чи дорожче погашати борги іноземним кредиторам.

Разом з тим, для того, щоб на основі платіжного балансу можна було робити правильні висновки про стан зовнішньоекономічних зв'язків держави, необхідний аналіз механізмів впливу тих чи інших економічних явищ на рахунки балансу, так як самі по собі вони не можуть дати нам позитивних чи негативних оцінок тих чи інших явищ.

1. Сутність платіжного балансу та основні принципи його складання

Платіжний баланс країни являє собою статистичну систему, в якій відбиваються всі економічні операції між резидентами даної країни і резидентами інших країн (нерезидентами), які мали місце протягом певного періоду часу. В даний час платіжні баланси в більшості країн світу складаються відповідно до рекомендацій, розроблених фахівцями Міжнародного валютного фонду, які випускаються у вигляді видання "Balance of Payments Manual" або "Рекомендації щодо складання платіжного балансу". Всього за час існування МВФ було випущено п'ять редакцій "Рекомендацій ...", остання з яких датована
1993 роком.

Економічні операції, совершающиеся між резидентами і нерезидентами, охоплюють угоди, об'єктом яких є товари, послуги і дохід, вимоги і зобов'язання по відношенню до решти світу, а також трансферти (які з облікової точки зору можна класифікувати як односторонні операції по рахунках). Сама по собі економічна угода визначена МВФ як економічний потік, який відбиває створення, трансформацію, обмін, передачу деякої вартості і супроводжуючий зміна власності на товари та / або фінансові активи, надання послуг, а також надання праці або капіталу за плату.

Крім платіжного балансу, заснованого на відображенні фінансових потоків
(flow-oriented), в системі балансів міжнародних розрахунків використовується розрахунковий баланс, або позиція країни з міжнародних інвестицій, який складає станом на певну дату - як правило, кінець року
(stock-oriented). Міжнародна інвестиційна позиція показує обсяг і структуру іноземних активів резидентів, тобто вимог резидентів до нерезидентів, а також обсяг і структуру іноземних зобов'язань резидентів. Іноді, шляхом зіставлення активів і зобов'язань, можливо отримати чисту міжнародну інвестиційну позицію країни, яка еквівалентна частці національного багатства, наданого або взятого в борг у зовнішнього світу (нерезидентів). Зміни в інвестиційній позиції порівняно з попереднім періодом можуть бути викликані економічними операціями з активами і зобов'язаннями, переоцінкою активів і зобов'язань в результаті зміни обмінних курсів, цін тощо, а також в результаті інших дій (наприклад, безоплатних передач фінансових ресурсів) . На відміну від інвестиційної позиції, платіжний баланс відображає зміни, що відбулися тільки в результаті економічних операцій.

Основний принцип, що лежить в основі побудови платіжного балансу - принцип подвійного запису, тобто будь-яка економічна угода знаходить подвійне відображення в балансі шляхом запису по кредиту однієї статті та за дебетом іншої. Це правило має дуже просту економічну інтерпретацію: більшість економічних операцій полягає в обміні економічними цінностями. З цього випливає, що сума всіх кредитових проводок повинна співпадати з сумою дебетових, а загальне сальдо - рівнятися нулю, однак на практиці баланс ніколи не досягається. Це відбувається тому, що дані, що характеризують різні сторони одних і тих же операцій, беруться з різних джерел. Наприклад, дані про експорт товарів містяться в митній статистиці, в той час як дані про надходження іноземної валюти на рахунки підприємств за постачання з експорту зазвичай беруться з банківської статистики. Розбіжність між сумами кредитових і дебетових проводок називається "чистими помилками та пропусками". При цьому, навіть якщо показник
"чистих помилок та пропусків" становить відносно невелику величину, це не означає, що сума абсолютних величин помилок і пропусків мала, так як протилежні за знаком помилки і пропуски можуть погашати друг друга. З іншого боку, за наявності помітних стійких негативних чи позитивних значень зазначеного показника протягом досить довгого періоду часу, по величині статті «чисті помилки і пропуски» можна судити про систематичну недо-або переоцінці того чи іншого показника платіжного балансу.

В тому випадку, якщо відбувається безоплатне надання економічних цінностей (товарів, послуг або фінансових активів), для того, щоб відобразити цю операцію двічі, в системі платіжного балансу вводиться особлива стаття, яка називається "трансферти" .

Згідно принципам складання платіжного балансу, записи по кредиту проводяться у випадках, що стосуються:

1) Руху реальних (товарних) потоків, супроводжуючих експорт.

2) Руху фінансових потоків, що відображає зменшення закордонних активів країни або збільшення зарубіжних зобов'язань.

З іншого боку, запис, вироблена за дебетом, відображає:

1) Рух реальних потоків, супроводжуючих імпорт.

2) Зміна фінансових потоків, що відбиває збільшення активів і зменшення зобов'язань.

Іншими словами, для активів (реальних або фінансових) позитивна запис (кредит) означає відтік вартостей, за яким повинен послідувати компенсуючий приплив вартостей (платежі) в дану країну, а негативна запис (за дебетом) - приплив вартостей, за який резиденти повинні платити. В систематизованому вигляді правила відображення операцій в платіжному балансі за дебетом і за кредитом наведені у таблиці 1

Таблиця 1
Правила відображення операцій в платіжному балансі за дебетом і за кредиту
| Операція | Кредит, плюс (+) | Дебет, мінус (-) |
| А. Товари та | Експорт товарів і | Імпорт товарів і |
| нефакторні послуги | експорт послуг | імпорт послуг (надання |
| | (надання послуг | послуг нерезидентами) |
| | нерезидентам) | |
| Б. Послуги праці та | надані нерезидентам | надані резидентам |
| капіталу (оплата праці | резидентами | нерезидентами |
| і доходи від | | |
| інвестицій) | | |
| В. Трансферти (поточні | отримання коштів | передача коштів |
| і капітальні) | | |
| Г. Операції з | збільшення | збільшення вимог |
| фінансовими активами | зобов'язань по | до нерезидентів |
| або зобов'язаннями | відношенню до | (наприклад, |
| | нерезидентам | надання |
| | (наприклад, | кредитів нерезидентам) |
| | придбання | або зменшення |
| | нерезидентами готівкової | зобов'язань по |
| | національної валюти) | відношенню до |
| | або зменшення | нерезидентам |
| | вимог до | (наприклад, погашення |
| | нерезидентам | резидентами цінних |
| | (наприклад, зниження | паперів , придбаних |
| | залишків за рахунками | нерезидентами) |
| | резидентів в | |
| | банках-нерезидентах ) | |

Основу концепції платіжного балансу складають також кілька принципів, які наводяться нижче в короткому викладі.

Концепції економічної території, резидентності та центру економічних інтересів. Ці концепції використовуються як при побудові платіжного балансу, так і в системі національних рахунків. Сенс їх полягає в тому, щоб визначити, яких економічних суб'єктів відносити до суб'єктів зовнішнього світу, а яких - до внутрішніх, які економічні операції і потоки вважати зовнішньоекономічними.

Керівництво по складанню платіжного балансу МВФ в абзаці 21 визначає економічну територію країни як територію, що знаходиться під юрисдикцією уряду країни, в межах якої можлива вільне переміщення людей, товарів і фінансових ресурсів. При цьому можна відзначити, що ця територія не завжди

Сторінки: 1 2 3 4 5
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар