загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з міжнародних відносин » Розвиток відносин Россиской Федерації з Міжнародним Валютним Фондом

Розвиток відносин Россиской Федерації з Міжнародним Валютним Фондом

ПЛАН
Введення __________________________________________________ стр.1

Глава 1 МВФ в міжнародній системі валютно-фінансових відносин і його еволюція до 90 - м рокам ___________________ стор. 4

Параграф 1.1. Виникнення і цілі МВФ _____________________ стор.4

Параграф 1.2. Еволюція МВФ _______________________________ стор.9

Параграф 1.3. Роль, функції і місце МВФ у міжнародній валютно-фінансовій системі ________________________________________ стр. 11

Глава 2 Організаційно-фінансова структура МВФ. Фінансова і консультаційна діяльність Фонду ________________________ стр.16

Параграф 2.1. Організаційна структура Фонду _____________ стр.16

Параграф 2.2. Види, джерела ресурсів Фонду _______________ стор. 19

Параграф 2.3. Структура формованих Фондом ресурсів ______ стр.24

Глава 3 Фінансові угоди і операції Фонду. Політика та механізми фінансування ___________________________________________ стор. 26

Параграф 3.1. Загальні умови надання фінансової допомоги __________________________________________________ стр. 26

Параграф 3.2. Політика та механізми фінансування ______ стор. 31

Параграф 3.3. Спеціальні механізми фінансування ____ стор.35

Параграф 3.4.Доходи і витрати МВФ _________________________ стор.37

Глава 4 Особливості взаємовідносин РФ з МВФ в 90-і роки ____ стор. 41

Параграф 4.1.Обусловленность вступу Росії до МВФ _______ стор.41

Висновок ________________________________________ с. 49

Бібліографія ____________________________________ стр. 56

ВСТУП

Інтеграція російської економіки в світове господарство є складним і суперечливим процесом. Тривала відносна економічна самоізоляція СРСР і країн Заходу, і завдання відтворення ринкових відносин обумовлюють необхідність активації зовнішньоекономічного співробітництва в цілях швидкого відновлення економіки Росії і використання вигод від участі в міжнародному поділі праці.

Світове господарство і його валютно-фінансова сфера вступили в кінці 80-х років в якісно нову стадію розвитку, яка може бути охарактеризована як світова лібералізація руху капіталів. Процес глобалізації нерозривно пов'язаний і реалізується через лібералізацію міжнародної торгівлі, міжнародних поточних платежів і міжнародного руху капіталів.

Процес економічних реформ та інтеграції Росії в систему міжнародної економіки почався з наростаючого співпраці з низкою міжнародних економічних організацій, і, перш за все з Міжнародним валютним фондом (МВФ) .Международная Валютний Фонд виступає найважливішим каталізатором глобалізації, сприяючи цьому процесу через лібералізацію зовнішньої торгівлі країн-позичальників і усунення ними валютних обмежень за міжнародними поточними платежами.

МВФ займає центральне місце в міжнародній системі валютно-фінансових відносин і є, мабуть, єдиною міжнародною фінансовою організацією, до авторитетної думки якої прислухаються будь інвестори. Будь то уряду, приватні корпорації або банки. Це послужило подальшому висуненню світового господарства та світового фінансового співтовариства на новий рівень, при якому все більше число країн мають вільну оборотність національних валют, а економіка носить найбільш відкритий характер. Наприклад, з 147 держав, що визнали свої зобов'язання за статтею VIII Статуту МВФ, яка передбачає скасування валютних обмежень з міжнародних поточних операціях, більше половини припадає на період 1995-2000 рік.

Разом з тим, форсований розвиток міжнародних валютних і фінансових відносин внаслідок лібералізації міжнародного руху капіталу супроводжується посиленням його перетоків між країнами і регіонами.

Введення плаваючих валютних курсів і прийняття II поправки до Статуту істотно змінили роль МВФ. Серйозне зрушення зазнала його функція як органу міждержавного регулювання світової валютної системи та світового господарства. Крім того, в 90-і роки вступив в стадію завершення процес реалізації його важливої ??статутною та системної функції - сприяти розвитку міжнародної та багатосторонньої торгівлі через усунення обмежень по міжнародним поточних операціях і введення обмеженою оборотності валют.

В реалізації такої важливої ??статутної функції як надання фінансової допомоги для ліквідації тимчасових дефіцитних платіжних балансів країн відбулися істотні зміни: основне місце в ній стали займати кредити і позики на цілі структурної перебудови економіки. Фонд став переважно кредитувати економічні програми. Підміняючи тим самим діяльність міжнародного банку Реконструкції та Розвитку (МБРР) і регіональних банків.

Якісно новою важливою роллю МВФ в 910-і роки стало врегулювання криз національних фінансових систем країн - членів Фонду. МВФ виступив в ролі організатора «пакетів» фінансової допомоги для країн, охоплених кризою. Активну участь у врегулюванні кризи в Мексиці (1994-1995),
Бразилії (1998-1999), Росії (1998), Азіатського фінансової кризи (1997
1998 ) підтверджує висунення на передній план його функції регулятора світової фінансової системи.

Найважливішим напрямком діяльності МВФ в 90-і роки стало сприяння демонтажу адміністративно-командної системи, управління економікою в постсоціалістичних країнах, її переводу на ринкові відносини та інтеграції в світове господарство.

Позитивний розвиток взаємин з МВФ підвищує шанси Росії прискорити процес відродження економіки, відкриває можливість повноцінного повернення на світові фінансові, фондові і товарні ринки. Сфера впливу МВФ на світове господарство і світову валютно-фінансову систему значно розширилася з прийняттям в цю організацію Росії та інших колишніх соціалістичних країн. Відмінною особливістю кредитних відносин Фонду з Росією став їх довгостроковий характер і еволюція функції фонду в них від кредитного джерела до гаранта зовнішньої платоспроможності.
Для МВФ, в свою чергу, прийняття Росії та інших постсоціалістичних країн сприяло деякому ослабленню гостроти проблеми самовиживання.

У зв'язку з викладеним, дослідження питань взаємодії Росії з міжнародним співтовариством, його економічними і фінансовими інститутами є надзвичайно актуальними. Обрана тема курсової роботи є важливим елементом методів зовнішньоекономічної діяльності держави. Від правильного розуміння цього питання, від уміння поглянути на Росію очима
МВФ і зрозуміти мотивації його дій багато в чому буде залежати успіх розвитку всієї подальшої зовнішньоекономічної діяльності нашої країни.

Враховуючи теоретичну широту розглянутої теми, в даній роботі основна увага приділена дослідженню питань, пов'язаних з особливостями еволюції функціонування МВФ, практичним дослідам взаємин Росії з
МВФ в період з 1992 року по 2001 рік, а також проблем, що стосуються перспектив цих взаємин.
Мета роботи: дослідження ролі МВФ в світогосподарських зв'язках і світової валютно-фінансовій системі, що реалізовується за допомогою сприяння процесу глобалізації участі у врегулюванні фінансових криз, структурному регулюванні економіки розвиваються і постсоціалістичних країн, а так же ролі в реформованому ямайському порядку.
Для досягнення поставлених цілей вирішувалися такі:

. Був проведений аналіз становлення і розвитку МВФ, як міжнародної наднаціональної організації

. Більш точно визначена роль, функції та місце Фонду в мінливій валютно-фінансовій системі

. Розглянуто питання, що стосуються організаційно-фінансової структури

МВФ, а також принципів його фінансової та консультаційної діяльності

. Вивчено причини вступу Росії в МВФ, економічні та політичні аспекти прийняття Росії. Це допомагає нам відзначити зв'язок розширення географії регулюючого впливу Фонду з проблемою його самовиживання.

Предметом дослідження є взаємини Російської Федерації
(РФ) і МВФ і їх результати.

Об'єктом дослідження є діяльність Міжнародного валютного фонду, представлена ??комплексом основних напрямків діяльності МВФ.
Вивчення цього комплексу дозволяє показати і аргументувати його нову роль у світових господарських зв'язках.

Фонд був створений в 1944 році для стабілізації міжнародних валютних відносин і в його установчому угоді були закріплені основні правила і зобов'язання країн у світовій валютній системі. Вся післявоєнна діяльність фонду була націлена на лібералізацію міжнародних платежів і усунення валютних обмежень, що перешкоджають міжнародній торгівлі.

Аналіз еволюції МВФ в роботі дає можливість показати трансформацію фонду з органу міждержавного регулювання валютних курсів та світової валютної системи в орган регулювання фінансової системи. Активну роль відіграє МВФ у процесі глобалізації. Ця функція реалізується через лібералізацію міжнародних валютних і кредитних відносин країн - позичальників, усуненні ними зовнішньоторговельних і валютних обмежень.

Теоретичну і методологічну базу дослідження склали праці вітчизняних і зарубіжних авторів, класичних і сучасних вчених з проблем міжнародних валютно-фінансових відносин, що визначають місце, роль і функції МВФ в сучасній валютно-фінансовій системі. У роботі використані оригінальні документи, які регламентують фінансову та консультаційну діяльність МВФ.

Серед вітчизняних авторів можна виділити: Анікіна А.В., Богданова
О.С., Казакевича В.П., Красавіна Л.Н., Ларіонова К .А., Портного М.А.,
Федякіна Л.Н., Шенаева В.М .; серед іноземних: Берд Р., Гілберт М., Фішер
С, Ебке В.

При розробці теми були використані роботи російських економістів, присвячених МВФ: Горбунова С. В., Евстегнеева В.Р., Чижова К.Я .; зарубіжних економістів: Геллера П, Кана М., Найта М., Сакса Дж, Фітцджеральда Е.

У роботі використані огляди, доповіді та прогнози Міністерства економіки РФ, Міністерства фінансів РФ, аналітичні матеріали російських незалежних економістів . Використовувалися матеріали російської та зарубіжної преси. При вирішенні поставлених задач використані такі методи дослідження, як системний і ситуаційних аналіз, метод логічного мислення, методи прогнозування і моделювання.

Глава 1 МВФ в міжнародній системі валютно-фінансових відносин і його еволюція до 90-их рр.

1. Виникнення і цілі МВФ.

Розвиток міжнародної валютно-фінансової системи пройшло ряд етапів.
Однією з найважливіших історичних повік цього розвитку є Бреттон -
Вудська угода (1944 рік), яке стало найважливішою ланкою в процесі пошуку міжнародно-правового регулювання кредитно-фінансових і валютних відносин, а також початком нового етапу створення механізму міжнародного регулювання в цих взаємопов'язаних між собою областях.

До закінчення Другої Світової Війни стала ясна тісний взаємозв'язок між світовим ринком і національними економіками. Одним з катастрофічних результатів цієї війни став розвал європейського регіонального ринку, що уповільнило або звело нанівець розвиток міждержавного економічного співробітництва. З цих причин з'явилася необхідність однакового, універсального міжнародного регулювання економічних відносин. [1]
Одним з механізмів такого регулювання став Міжнародний валютний фонд
(МВФ).

Необхідність в організації, подібної МВФ, стала очевидною під час
Великої депресії, що уразила світову економіку в 30-ті рр. Не в меншій мірі в цей період постраждав світ від криз, що сталися на міжнародних фінансових і грошових ринках. Загальне

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар