загрузка...

трусы женские
загрузка...
На главную » Рефераты по менеджменту » Система маркетингового планування на підприємстві

Система маркетингового планування на підприємстві

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Інститут менеджменту та бізнесу

Масленнікова Максима Ігоровича

ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему: "Система маркетингового планування на підприємстві"

шифр групи ВМ-3-97

спеціальність: "Менеджмент у виробничій сфері"

Робота на здобуття кваліфікаційного рівня молодлго спеціаліста за спеціальністю "Менеджмент у виробничій сфері"

Науковий керівник

Кандидат економічних наук, доцент

Примак Т.О.

Київ 1999

ЗМІСТ
Вступ. 4
І розділ. Сутність планування. 9

1.1. Характеристика планування діяльності підприємства. 8

1.2. Планування ділових відносин та управлінське розуміння планування.
13

1.3. Необхідність та вигода від планування в мікроекономіці. 15

1.4. Особливості планування в економіці України.

18

1.5. Принципи та типи планування в організації. 19

1.6. С истема планів організації. 26
ІІ розділ. Рекламна стратегія у плануванні виробництва. 31

1. Цілі та види реклами. 31

1. Критерії оцінки реклами при плануванні. 40

1. Методи формування бюджету. 42

1. Стратегія реклами. 46

1. Фактори рекламного планування. 53
ІІІ розділ. План роботи маркетингового відділу фірми Seagram's. 61

3.1. Маркетингові дослідження. 61

3.2. Реклама. 61

3.3. Mass Media. TV. 62

3.4. Press advertorials. 63

3.5. Аналіз ринку. 63

3.6. Аналіз товару. 64

3.7. Марчендайзінг. 65

3.8. Внутрішня реклама. 66

3.9. Зовнішня реклама. 67

3.10. Promotion. 67

Висновки та пропозиції 69


Список використаної літератури 72

Додатки 74

Вступ.

Мета та завдання об'екту досдідження:
1. Показати необхідність та вигоди планування,незважаючи на нестабільність економіки України.Викласти основні методологічні положення і вимоги ,щодо планування на підприємстві та у приватній фірмі.
2. Розглянути основні принципи планування.Зупинитися на їх сутності.Навчитися застосовувати певні типи планування в залежності від мети, що ставить перед собою фірма (підприємство).
3. Підкреслити роль планування ,як уміння передбачати або прогнозувати ситуацію.
4. Відслідкувати відмінності, що існують між системою планування на державному та приватному підприємстві. Порівняти зростаючу роль колективу і зростання принципу участі та єдності у плануванні на приватному підприємстві у порівнянні з державним. Вміти відрізняти стратегічне планування від тактичного,а також неможливість існування одне від одного.Адже основне призначення стратегічного планування це - те "чого хочемо досягти " завдяки плану,а тактичного це - "як досягти". Фактично різниця між стратегічним та тактичним плануванням полягає у цілях та засобах. На конкретному прикладі (План маркетингового відділу фірми
"Seagram's") втілити у практику усі методологічні подложення, щодо планування,викладені у розділі три. Показати, як спрацьовує принцип наступності, адже план маркетингового відділу є складовою загального плану підприємства.

Актуальність роботи - сьогодні відсутність чіткого плану, а також тактичних дій на шляху до досягнення певної мети фірми або підприємства, може бути причиною для загрози існуванню фірми.

А тому в цій роботі розглянуті методологічні положення щодо складання стратегічного та тактичного планів.

Мета - розглянути систему маркетингового планування на підприємстві та визначити особливості для української економіки.

Система планування на підприємстві займає одну з найважливіших частин політики компанії. А тому в одному з перших пунктів плану буде викладено про сутність планування в мікроекономіці, як найважливішої частини менеджменту. Необхідно розглядати планування як вміння передбачити майбутне підприємства та використати це передбачення. Всі суб'єкти господарювання варто розглядати, як учасників ринкової системи в цілому, яка підпорядкована ціновому механізму.

Особлива увага приділяється плануванню ділових відносин. Адже планування становиться можливим лише тоді,коли відносини між фірмами перетворюються із випадкових, одноразових у більш стійкі та тривалі. А це в свою чергу може статися лише за умови чіткої уяви своїх відносин зі своїми партнерами по бізнесу.

Крім того в окремому розділі буде розглянуто ті вигоди, що дає планування нашим підприємствам сьогодні, коли досить висока рухливість внутрішніх та зовнішніх процесів.

Особливості планування в економіці України займає також чільне місце. Це пов'язано з нестабільністю економіки України сьогодні. А тому в данному випадку особливу роль при складанні плану починає відігравати
"інтуіція" підприємця.

Вміння передбачити результати діяльності фірми та її ресурси - це також складові планування, що є основою у розумінні цього процесу.

Принципи планування. (єдність, гнучкість, безперервність, участь, точність,) Всього їх п'ять, але вони тісно пов'язані між собою.

Плани можуть бути довгостроковими, середньостроковими та короткостроковими. (Періоди планування).

Окремий розділ присвячений виробленню стратегії фірми, як функції напрямку. Стратегія не просто діє на якомусь періоді часу, а включає у себе сукупність глобальних ідей розвитку фірми. Тактичне планування є предметом турбот середнього та нижнього керівницького персоналу, на відміну від стратегічного плану, який є піклуванням найвищого керівництва підприємства.

При складанні плану бажано зосередитися на наступних моментах: чим повинна займатися організація, яка мета при цьому переслідується, рекламна політика, та правильність її складу, цілі реклами, методи пладнування бюджету де організація знаходиться в теперішній час, які результати її попередньої діяльності, куди вона збирається рухатись, як і за допомогою яких ресурсів можуть бути досягнені цілі організації, аналіз ефективності проведеноі роботи. Слід також пам'ятати, що планування - це не тільки вміння передбачати усі необхідні дії, це також здатність передбачати усі непередбачені ситуації.

Як приклад, планів наводиться складання плану рекламного відділу. У пункті "Рекламна стратегія" розглядаються основні завдання реклами та її складові, а також основні види реклами (поюяснвално-пропагандиська, реклама марки, престижна, реклама розпродажу, рубрична реклама). Наводиться відома формула вираження механізму реклами :

Увага, інтерес, бачення, мотив, дія. Обов'язково при плануванні реклами, необхідно звернути увагу на критерії оцінки реклами, а також на методи формування рекламного бюджету.

Робота має 78 сторінок та два додатки.

І розділ. Сутність планування.

1.1. Храктеристика планування діяльності підприємства.

Планування є найважливішою частиною підприємницької практики.

Розуміти планування в мікроекономіці можна в двох варіантах: перший, широкий спосіб розуміння визначає планування з точки зору мікроекономіки в цілому; другий, вузький, розглядає планування як вид керівної діяльності, спосіб оптимізації дії суб'єкта, який є господарем. Планування - вміння передбачити майбутнє підприємства та використовувати це передбачення.

Обидві сторони планування - на рівні макроекономіки і конкретно-керівнича дуже близько зв'язані між собою. Можливість планування як конкретного виду діяльності спливає з природи мікроекономічних процесів, на пряму визначається загальними умовами господарювання.

З точки зору мікроекономіки в цілому планування - це спосіб здійснення дій, основаних на розумінні вольових рішень суб'єктів мікроекономіки, механізм, який заміняє ціни та ринок.

В аспекті ринкової системи головним координатором дій її учасників є ціни. Саме ціни визначають вигідні для продавців та покупців обсяги і способи виробництва та споживання товарів. Господарчі суб'єкти - підприємства, домашні господарства, як учасники ринкової системи повинні підкоритися ціновому механізму, закону попиту та пропозиції, оскільки не мають можливості відмінити її вплив. Тому в оточуючому світі ринку вони лише клітини великого організму, в основному не розуміючі своєї загальної ролі.

З іншого боку суб'єкти мікроекономіки не тільки підкоряються законам ринку, але й прямують до самостійного прийняття рішень, їх поведінка практично завжди є усвідомленою. Виявимо сфери, у яких використовується планування: по-перше, це внутрішнє середовище господарчих суб'єктів, , де механізми планування діють з найбільшою силою, та є домінуюючими; по-друге, сфера господарських відносин, співпраця суб'єктів ринкової діяльності, де поряд з ринковими механізмами працюють механізми планування.

Можна виділити дві форми планування в мікроекономіці: планування діяльності окремих господарчих одиниць та планування господарських відносин. В обох випадках мова йде в першу чергу про підприємство та ділових відносинах між підприємствами. В домашніх господарствах практика планування спрощена, а тому, такі господарства не можуть виконувати роль активного учасника господарських відносин, а тому й впливати на них. Тому, конкретно фірма та простір її ділових відносин стануть предметом вивчення у данному розділі. Планування дільності підприємства основане на тому, що у внутрішньому середовищі кожного підприємства механізм цін майже повністю відокремлений усвідомленими діями та авторитетними рішеннями підприємців та менеджерів. Підприємець усвідомлено визначає основні напрямки внутрішньо-фірмової діяльность. Тобто внутрішня природа підприємства в цілому базується на системі планових рішень. Робітники, як учасники внутрішньо-фірмової діяльності втрачають своду діяльності, характерну для самостійних та незалежних один від одного суб'єктів ринку.
Та їх поведінка виявляється під контролем керуючих підприємством.

Чому планування, як система вольових, усвідомлено прийнятих рішень, витісняє ринок у внутрішній діяльності підприємства?

У економістів є декілька відповідей на це питання.

1. Обмежені розміри підприємства дозволяють контролювати дії, які відбуваються у ньому, і таким чином зменшують невизначеність ринкового середовища та його негативні наслідки.

2. Застовуючи планування, фірма знищує саме ті витрати, виробництва, які вона могла б мати, якби усі внутрішні справи фірми здійснювались на основі купівлі та продажу. У всякій торговій угоді (трансакції) мають місце трансакційні витрати: витрати на пошуки покупця або продавця, проведення переговорів про предмет та зміст угод; платня за послуги консультантів тощо;

Відхиляючи відношення купівлі-продажу, підприємство знищує додаткові витрати.

Здійснюючи адміністративну функцію, зв'язану з вольовим керівництвом та прийняттям

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7
 
Подобные рефераты:
Аналіз та удосконалення оперативного управління
1. Менеджер з оперативного управління очолює відділ оперативного планування і управління підприємством і підпорядковується безпосередньо заступнику генерального директора з економіки .
Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин
ВІДГУК на випускну роботу |студента | |Тема випускної роботи | | | | | | | | | |Обсяг роботи стор., табл., | |мал. | |Значення теми | | | | | | | | | |Уз
Планування діяльності підприємства
Організація планування виробництва на підприємстві включає два основні етапи, це стратегічне планування( на 5 і більше років) і поточне планування (як правило на рік із розбивкою на менші періоди часу).
Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможно ...
2. Аналіз виробництва і реалізації продукції: 24 а) аналіз виробничої прграми 24 б) аналіз асортименту продукції 28 в) аналіз якості продукції 31 г) аналіз обсягу реалізації продукції 32 д) ана
Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування
Один з найважливіших напрямків програми реформ у нашій країні - перебудова систем управління підприємством. Особливе значення ця проблема набуває на рівні тих підприємств, місце яких у ринковій економіці повні
Банкiвський менеджмент
Банківська політика, що визначає дії на перспективу, виробляється у процесі стратегічного планування, яке являє собою найбільш відповідальну частину банківського управління. Складовими частинами банківської по
Виробнича практика з менеджменту
Звіт є результатом практики на базі Приватного Підприємства "ВіКо". В роботі використано знання , отримані в процесі вивчення ряду економічних дисциплін. Ціль практики - закріплення раніше отриманих знань на
Системний підхід до управління персоналом фірми
В дійсний час в Україні здійснюється цілеспрямована реорганізація всього народного господарства. Змінюються форми власності. Адміністративно-командні методи управління підприємствами. Це потребує не тільки ви
Менеджмент персонала
Без людей немає організації. Без потрібних людей жодна організація не зможе досягти своїх цілей і вижити. Безсумнівно, що управління трудовими ресурсами є одним із найважливіших аспектів теорії і практики упра
Процесс создания открытого акционерного общества
Україна є однією з найбільших держав Європи, вона має багату сировинну базу, великий виробничий потенціал, значні науково-техничні досягнення і можливості. Але ступінь їх використання в сучасних умовах є ще вк
Критеріі ефективності труда менеджмера
Управління підприємством - процес, в основі якого лежить вплив на колектив підприємство та всі сторони його діяльності з метою отримання максимальних результатів. Такий вплив на кожному підприємстві та організ
Процес управління та його основні стадії
З подальшим розвитком виробничо-господарської діяльності людей врешті-решт виникли певні організаційні форми (майстерні, господарства поміщиків, примітивні підприємства тощо). Однак у кожному випадку застосов
Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стр ...
Внутрішнє середовище організації - це сукупність факторів, які формують її довгострокову прибутковість організації і перебувають під безпосереднім контролем керівників та персоналу організації.
Контрольна по менеджменту
Час, у який ми живемо, - епоха змін. Наше суспільство здійснює винятково важку, багато в чому суперечливу, але історично неминучу і необоротну перебудову. У соціально-політичному житті це перехід від тоталітар
Планування як функція менеджменту
Стратегічне планування - це процес розробки стратегій і управління організацією для успішної її реалізації. Організації і керівники, які мислять стратегічно, дивляться вперед і визначають напрямок, в якому вон
Инвестиционная политика фирмы
- визначення співвідношення різних форм інвестування на окремих етапах перспективного періоду. Форми інвестування визначаються функціональною направленістю діяльності підприємства, його розмірами, стадією його
Маркетинговi дослiдження фiрми
Як видно з даних таблиці, мають місце суттєві зміни в асортименті продукції. Зокрема, на 22% зменшився випуск хромових шкіртоварів, більш ніж в 2 рази збільшився випуск жорстких шкіртоварів. Разом з тим різко
Методи управління підприємством
Управління - складний і динамічний процес, керований і здійснюваний людьми для досягнення поставленої мети. Після того як встановлено цілі управління, необхідно знайти найбільш ефективні шляхи та методи досягн
Управління затратами
Своєчасний вплив на рівень витрат на виробництво і формування собівартості продукції можливий при такій організації і методології обліку, при якій причини змін собівартості, допущення перевитрат і отримання ек
Сучасні технології менеджменту
У наш час важко назвати більш важливу і багатогранну сферу діяльності, чим управління, або менеджмент, від якого в значній мірі залежать і ефективність виробництва, і якість обслуговування населення.
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар