загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по менеджменту » Методологія і методи прийняття рішення

Методологія та методи прийняття рішення

Методологія та методи прийняття рішення


Ефективність управління залежить від комплексного застосування багатьох факторів і не в останню чергу від процедури прийнятих рішень і їх практичного втілення в життя. Але для того, щоб управлінське рішення було дієвим і ефективним, необхідно дотримуватися певних методологічні основи.

Процес і процедура прийняття рішень

Для того щоб прийняти управлінське рішення, кожен менеджер повинен добре розбиратися не тільки в понятійному апараті, але і досить кваліфіковано при цьому застосовувати на практиці :
. методологію управлінського рішення;
. методи розробки управлінських рішень;
. організацію розробки управлінського рішення;
. оцінку якості управлінських рішень.

Спробуємо коротко розглянути інструментарій і понятійний апарат менеджера.

Методологія управлінського рішення являє собою логічну організацію діяльності по розробці управлінського рішення, що включає формулювання мети управління, вибір методів розробки рішень, критеріїв оцінки варіантів, складання логічних схем виконання операцій.

Методи розробки управлінських рішень містять у собі способи і прийоми виконання операцій, необхідних у розробці управлінських рішень. До них відносяться способи аналізу, обробки інформації, вибору варіантів дій і пр.

Організація розробки управлінського рішення припускає упорядкування діяльності окремих підрозділів і окремих працівників у процесі розробки рішення. Організація здійснюється за допомогою регламентів, нормативів, організаційних вимог, інструкцій, відповідальності.

Технологія розробки управлінського рішення - варіант послідовності операцій розробки рішення, обраний за критеріями раціональності їхнього здійснення, використання спеціальної техніки, кваліфікації персоналу, конкретних умов виконання роботи.

Якість управлінського рішення - сукупність властивостей, якими володіє управлінське рішення, що відповідають тією чи іншою мірою потребам успішного вирішення проблеми. Наприклад, своєчасність, адресність, конкретність.

Об'єкт ухвалення управлінського рішення - багатогранна діяльність підприємства незалежно від його форми власності. Зокрема, об'єктом ухвалення рішення є наступні види діяльності:
. технічний розвиток;
. організація основного і допоміжного виробництва;
. маркетингова діяльність;
. економічний і фінансовий розвиток;
. організація заробітної плати і преміювання;
. соціальний розвиток;
. управління;
. бухгалтерська діяльність;
. кадрове забезпечення;
. Інші види діяльності.

Рішення - результат вибору з безлічі варіантів, альтернатив і являє собою керівництво до дії на основі розробленого проекту або плану роботи.

Правильність і ефективність прийнятого рішення багато в чому визначається якістю економічної, організаційної, соціальної та інших видів інформації. Умовно всі види інформації, які використовуються при ухваленні рішення, можна підрозділити:

. на вхідну і вихідну;
. оброблювану і необроблюваних;
. текстову і графічну;
. постійну і змінну;
. нормативну, аналітичну, статистичну;
. первинну і вторинну;
. директивну, розподільну, звітну.

Цінність одержуваної інформації залежить від точності завдання, тому що правильно поставлена ??задача визначає необхідність конкретної інформації для ухвалення рішення.

Прийняття рішень притаманне будь-якого виду діяльності, і від нього може залежати результативність роботи однієї людини, групи людей чи усього народу певної держави. З економічної й управлінської точок зору ухвалення рішення варто розглядати як фактор підвищення ефективності виробництва. Ефективність виробництва, природно, у кожному конкретному випадку залежить від якості прийнятого менеджером рішення.

Усі прийняті в будь-якій сфері діяльності рішення можна умовно класифікувати і підрозділити на рішення: по стратегії підприємства; прибутку; продажам; питань, що надають вплив на утворення прибутку.

Виконуючи свої функціональні обов'язки, кожен менеджер вибирає найбільш оптимальні рішення, що сприяють втіленню в життя поставленої задачі.

Ухвалення рішення, як правило, сполучено з вибором напрямку дії, і якщо рішення приймається легко, без спеціального пророблення альтернатив, то гарне рішення прийняти важко. Гарне рішення накладає на менеджера велике соціальне навантаження і залежить від психологічної підготовленості менеджера, його досвіду, особистісних якостей.
Ухваленню рішення передують кілька етапів:
. виникнення проблем, по яких необхідно прийняти рішення;
. вибір критеріїв, по яких буде прийняте рішення;
. розробка і формулювання альтернатив;
. вибір оптимальної альтернативи з їхніх множин;
. твердження (прийняття) рішення;
. організація робіт з реалізації рішення - зворотний зв'язок


Критерії для оцінки можливостей організаційної структури управління


1. Визначення ступеня здатності застосовуваної організаційної структури управління забезпечити одержання норми прибутку.
2. Ступінь здатності існуючої структури управління створювати умови для підвищення норми прибутку за рахунок заходів НТП.
3. Ступінь здатності швидко реагувати на зміну попиту і відповідно до цього здійснювати дії.
4. Ступінь здатності організаційної структури управління забезпечити ріст продуктивності праці за рахунок по детальної спеціалізації суспільної праці і виробництва.
5. Ступінь ефективності системи виробничого контролю при даній організаційній структурі управління.

Об'єктом для виникнення проблем можуть служити підсумкові показники діяльності підприємства (організації). Зокрема, в результаті діяльності підприємства стали різко погіршуватися показники кінцевих результатів роботи (підвищення собівартості продукції, зниження росту продуктивності праці і його якості, прибутку і рентабельності); а також виникли конфліктні ситуації, висока плинність кадрів.
Стосовно до управління всі рішення можна класифікувати як:
. загальні;
. організаційні;
. запрограмовані;
. незапрограмовані;
. раціональні;
. нераціональні;
. імовірнісні;
. рішення в умовах невизначеності;
. інтуїтивні;
. на основі компромісу;
. альтернативні.

З усієї класифікації спробуємо розглянути лише деякі рішення.
Відомо, що ухвалення рішення завжди сполучено з певною моральною відповідальністю, залежності від рівня, на якому приймається рішення.
Чим вище рівень управління, тим вище моральна відповідальність за прийняте рішення.

Управлінське рішення встановлює перехід від того, що є, до того, що повинно бути зроблено за певний період. У процесі підготовки рішення виявляються проблеми, уточнюються цілі, ведеться варіантна опрацювання рішень, вибір кращого варіанта і завершується його затвердження.

Управлінські рішення можуть бути: одноособові, колегіальні, колективні, стратегічні (перспективні), тактичні (найближчі), оперативні.

Організаційні рішення приймаються на всіх рівнях управління і є однією з функцій роботи менеджера, вони спрямовані на досягнення поставленої мети або завдання. Вони можуть бути запрограмованими і незапрограмованих.

Запрограмоване рішення - це результат реалізації певної послідовності етапів чи дій і приймається на основі обмеженої кількості альтернатив.

Щоб знайти правильні шляхи вирішення проблеми, менеджер не повинен прагнути до негайного її вирішення, так це практично і неможливо, а повинен вжити відповідних заходів по вивченню причин виникнення проблеми на основі наявної внутрішньої і зовнішньої інформації.

загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар