загрузка...

трусы женские
загрузка...
На главную » Рефераты по менеджменту » Поняття та сутність менеджменту

Поняття та сутність менеджменту

*Тема 1 : ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ.

План .
1. Організація як відкрита система .
2. Менеджмент як наука та мистецтво .
3. Менеджери в організації .

1. За визначенням Честера організація - це група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети або спільних цілей .
Усі організації мають загальні для них характеристик :

1. всі організації використовують

4 основні види ресурсів:

. людські

. фінансові

. фізичні

. інформаційні

2. будь-яка організація є відкритою системою

3. розподіл праці в організації може бути :

. горизонтальний

. вертикальний

Наявність горизонтального вимагає наявність вертикального .

Діяльність пов'язана з координацією регулюючої діяльності окремих виконавців в широкому розумінні називається управління. Глобальною метою діяльності організації є досягнення успіху. Складовими успіху виступають:
1. виживання
2. результативність та ефективність
За словами Дракера результативність є наслідком того, що робляться потрібні, слушні речі, а ефективність є наслідком того, що правильно
(вірно) створюються ці самі речі . Результативність є передумовою ефективності.

2. Поняття "менеджмент" походить від латинського manus - "рука". Спочатку воно означало "дбайливо вести господарство" та інше.
Це слово вібрало в себе усі чисельні вимоги до управління як до науки, мистецтва ведення справ і спільної роботи.

У широкому розумінні менеджмент - це одночасно система наукових знань, мистецтва та досвіду втіленних в діяльності професійних управлінців для досягнення цілей організації шляхом використаня праці, інтилекту та мотивів поведінки інших людей.

У вузькому прагматичному плані сутність менеджменту краще за все сприймається через системний підхід. Робота менеджерів в організації полягає в тому, аби поєднати та скоординувати використання усіх "входів" в організацію для досягнення цілей (певних "виходів" з організації).

Тому у вузькому розуміні менеджмент - це процес планування, організації, лідерування та контролю організаційних ресурсів для результативного досягнення цілей організації .

З означення функції менеджменту логічно виконуються в певній послідовності , яка і утворює поняття цикл менеджменту .

Складається враження існування циклу менеджменту обумовлює дискретність процесу управління. Мистецтво менеджера полягає у вмінні менеджера пристосувати науку управління до особливостей :
1) власного характеру
2) підлеглих
3) сфери діяльності фірми
Висновок: наука та мистецтво менеджменту не виключають, а доповнюють одна одну.

3. Ознаки діяльності менеджера:

1. керує роботою кількох співробітників

2. управляє частиною або усією організацією, на якій працює

3. отримує певгні повнолваження та приймає рішеня в межах повноважень, які будуть мати наслідки для інших співробітників .

Сфери та рівні менеджменту:

1. елементи зовнішнього середовища непрямого впливу:

. правове

. політичне

. міжнародне

. екологічне

. .............

2. елементи зовнішнього середовища прямого впливу :

. постачальники

. партнери

. конкуренти

. ................

У відповідності до цього менеджер може взяти будь-який з цих окремих елементів внутрішніх елементів. Отже, можна сказати про існування різних сфер менеджменту (основні - виробничий, фінансовий менеджмент, управління персоналом, управління дослідженнями та розробками, фінансовий та управлінській облік, маркетинг, загальна адміністрація тощо).

В залежності від того скількома компонентами організації управляє менеджер розрізняють рівні управліня :

. вищий

. середній

. нищий

До менеджерів вищого рівня відносяться невилика група керівників організації. На вищому рівні формулюють організаційні цілі, визначається загальнокорпоративна стратегія та основні засоби її реалізації, приймають принципово нові рішення.

Середнього рівня менеджер відповідає за розвиток та реалізацію оперативних планів та реалізація процедур впровадження таких рішень. До цього прошарку входять керівники виробничих та функціональних підрозділів організації.
Нижчий рівень менеджменту здійснює управління та координацію діяльністю операційних виконавців. Характерна риса полягає у тому, що вони керують лише виконавцями - керівники груп, секторів, майстри, бригадири і т.д.
Ролі менеджера в організації .(самостійно)
За Мінцбергом :
- міжособові ролі
- інформаційні ролі
- ролі, пов'язані з прийняттям рішень

Якості необхідні менеджеру (розшифрувати)

1. Технічні здібності

2. Аналітичні здібності
3. Діагностичні
4. Спроможність взаємодіяти з людьми
5. Концептуальність

Тема 2: ПЛАНУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ.
1. Сутність планування як функції управління .
2. Цілі управлінського планування.
3. Стратегічне планування .

Цілі :
1. З'ясувати сутність планування як функції управління
2. Класифікувати цілі управлінського планування та обговорити сутність процесу МВО .
3. Розкрити зміст процесу стратегічного управління
4. Охарактеризувати методи вибору загальнокорпоративної стратегії та стратегії бізнесу.

1. Планування - процес визначення цілей діяльності організацій та прийняття рішень щодо їх досягнення.
Зміст процесу плануваня зводиться до знаходження відповіді на 3 запитання
:
- де організація знаходиться у даний момент? Який стан?
- чого організація прагне досягти?
- як організації потрапити звідти, де вона є, туди, де вона прагне опинитися?
Етапи процесу планування:
1. Визначення цілей діяльності організації .
2. Опрацювання стратегії діяльності організації .
3. Надання стратегії конкретної форми, тобто перетворення стратегії у конкретні дії.
Типи планів в організації:
1. За широтою охоплюваної сфери а) стратегічні - визначають головні цілі в організації, стратегію придбання та використання ресурсів для досягнення таких цілей б) оперативні плани, у яких стратегія деталізується у розрахованих на короткий період рішення щодо того:
- що конкрето потрібно зробити
- хто повинен це робити
- як це має бути зроблено
2. За часовим горизонтом планування: а) довгострокові - розраховані на перспективу 3-5 років; ці плани мають враховувати зміни у зовнішньому середовищі організації та вчасно реагувати на них б) середньострокові - від 1 до 3 років в) короткострокові - складаються на період до 1 року, як правило не змінюються, мають буту стабільними
3. Заступенем конкретності: а) завдання - плани, які мають чіткі, однозначні конкретно виражені цілі; їх не можна тлумачити двозначно б) орієнтири - плани, які носять характер напрямку дій . Їх використання доцільне за умов невизначеності середовища, великої ймовірності непередбачуваних змін. Визначають курс дій, але не прив/язують управління до жорстких конкретних цілей, вони надають свободу до маневру.
Ситуаційні фактори вибору типів плану в організації .
( як саме ці фактори впливають?)
1. Рівень менеджменту
2. Стадії життєвого циклу організації

(зародження, зрост, ......, занепад)
3. Невизначеність середовища

2. Мета - кінцевий стан, якого організація прагне досягти у певний момент у майбутньому. Мета - це ідеальне уявлення про майбутні рубежи фірми.
Будь-яка організація має багато різних цілей, сукупність яких утворює складну структуру. Це вимагає необхідність класифікації цілей.
1. рівень абстракції
- глобальна мета - характеризує погляд на причину існування організації з точки зору суспільства. Вона дає уявлення про суспільне призначення організації. Може бути спільною для кількох організацій.
- місія організації - характеризує погляд на причину існування організації з позиції самої цієї організації. Деталізує статус організацій і надає орієнтири для визначення її задач. Не може бути спільною для кількох організацій.
- задачі організації - це заяви організації про те, як, за допомогою чого вона збирається виконувати свою місію. Формувлюється у конкретних показниках діяльності і розраховані на певні строки. Вони являють собою спеціфічні для данної організації шляхи реалізації місії. Є індивідуальною для кожної організації.
2. об'єкт спрямованості
- фінансові цілі
- виробничі цілі
- ринкові цілі
- цілі пов'язані з персоналом
- цілі пов'язані з дослідженнями та розробками
3. ступінь відкритості
- офіційно проголошені цілі
- неофіційні (латентні, закриті, таємні) цілі (дослідження, розробки) конкурентна політика

4. організаційний рівень загальнокорпоративіні цілі дивізіональні цілі групові індивідуальні

5. часовий інтервал
- довгострокові цілі
- середньострокові цілі
- кроткострокові цілі

Критерії правильно сформульованих цілей:
1. конкурентність та вимірюваність
2. зорієнтованість у часі
3. реалістичність, досяжність
4. несуперечливість, узгодженість, взаємопов'язаність
5. сформульовані письмово

Цілі сформульовані з урахуванням зазначених умов, виступають своєрідними нормативами, за допомогою яких менеджер може робити висновки про ефективність своєї майбутньої практичної діяльності.

Управління за цілями (МВО).
Це один з практичних інструментів встановлення цілей та оцінки діяльності керівників.
Сутність МВО: загальні цілі організації розбивають за каскадом цілей. При цьому цілі діяльності кожного виконавця мають сприяти досягненню цілей його начальника. Якщо кожен виконавець досягає поставлених перед ним цілей, тоді своєї мети досягає група, підрозділ, організація вцілому.
Отже сутність концепції МВО полягає у тому :
1) кожному співробітнику визначити мету його діяльності
2) забезпечити взаємозв'язок таких цілей
3) забезпечити досягнення кожним виконавцем встановленої для нього мети
Етапи процесу управління за цілями
1. Постановка цілей
- формулювання довгострокових цілей і стратегій
- розробка загальнокорпоративних цілей
- визначення дивізіональних цілей
- встановлення

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
Подобные рефераты:
Менеджмент персонала
Без людей немає організації. Без потрібних людей жодна організація не зможе досягти своїх цілей і вижити. Безсумнівно, що управління трудовими ресурсами є одним із найважливіших аспектів теорії і практики упра
Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування
Один з найважливіших напрямків програми реформ у нашій країні - перебудова систем управління підприємством. Особливе значення ця проблема набуває на рівні тих підприємств, місце яких у ринковій економіці повні
Планування діяльності підприємства
Організація планування виробництва на підприємстві включає два основні етапи, це стратегічне планування( на 5 і більше років) і поточне планування (як правило на рік із розбивкою на менші періоди часу).
Процес управління та його основні стадії
З подальшим розвитком виробничо-господарської діяльності людей врешті-решт виникли певні організаційні форми (майстерні, господарства поміщиків, примітивні підприємства тощо). Однак у кожному випадку застосов
Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стр ...
Внутрішнє середовище організації - це сукупність факторів, які формують її довгострокову прибутковість організації і перебувають під безпосереднім контролем керівників та персоналу організації.
Системний підхід до управління персоналом фірми
В дійсний час в Україні здійснюється цілеспрямована реорганізація всього народного господарства. Змінюються форми власності. Адміністративно-командні методи управління підприємствами. Це потребує не тільки ви
Критеріі ефективності труда менеджмера
Управління підприємством - процес, в основі якого лежить вплив на колектив підприємство та всі сторони його діяльності з метою отримання максимальних результатів. Такий вплив на кожному підприємстві та організ
Контрольна по менеджменту
Час, у який ми живемо, - епоха змін. Наше суспільство здійснює винятково важку, багато в чому суперечливу, але історично неминучу і необоротну перебудову. У соціально-політичному житті це перехід від тоталітар
Банкiвський менеджмент
Банківська політика, що визначає дії на перспективу, виробляється у процесі стратегічного планування, яке являє собою найбільш відповідальну частину банківського управління. Складовими частинами банківської по
Лідерство, вплив та влада
У класичному менеджменті лідерство - це здатність завдяки особистим якостям здійснювати вплив на поведінку окремих осіб та груп працівників з метою зосередження їх зусиль на досягнення цілей організації. Понят
Планування як функція менеджменту
Стратегічне планування - це процес розробки стратегій і управління організацією для успішної її реалізації. Організації і керівники, які мислять стратегічно, дивляться вперед і визначають напрямок, в якому вон
Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин
ВІДГУК на випускну роботу |студента | |Тема випускної роботи | | | | | | | | | |Обсяг роботи стор., табл., | |мал. | |Значення теми | | | | | | | | | |Уз
Аналіз та удосконалення оперативного управління
1. Менеджер з оперативного управління очолює відділ оперативного планування і управління підприємством і підпорядковується безпосередньо заступнику генерального директора з економіки .
Структура бізнес-аналізу (в формі питань)
Чи обмежує конкурентноздатність висока вартість впровадження інших послуг або довгі затримки, які з цим пов'язані, та чи перешкоджає гнучкості у реагуванні на різні потреби та вимоги клієнтів?
Что должен знать менеджер?
Стосовно до економіки менеджерами називають фахівців, що, використовуючи різні методи і тактику керування, сприяють досягненню чи організацією підприємством визначених цілей. Методи досягнення цілей можуть бут
Стратегічне планування
Стратегічне планування являється однією з основних функцій стратегічного управління. Воно представляє собою процес прийняття управлінських рішень відносно стратегічного передбачення (формування стратегій), роз
Сучасні технології менеджменту
У наш час важко назвати більш важливу і багатогранну сферу діяльності, чим управління, або менеджмент, від якого в значній мірі залежать і ефективність виробництва, і якість обслуговування населення.
Поняття ризику в менеджменті та його класифікація
Невизначеність призводить до ризику через відсутність повної інформації та неможливість точного передбачення. Суттєво впливати на його виникнення можуть такі чинники як погодні умови, науково-технічний прогрес
Керівництво та лідерство
Більшість людей не вбачають відмінності між поняттями керівництва, влади та лідерства, вважаючи, що, перебуваючи на керівній посаді, певна особа автоматично має владу над підлеглими і є лидером колективу. Форм
Організація праці менеджера
Управління з'явилося разом із людьми. Там де хоча б дві людини об'єднувалися в прагненні досягти якоїсь спільної мети , виникало завдання координації їхніх спільних дій , розв'язання якого хтось із них пови
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар