загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з муніципального права » Муніципальна власність як об'єкт муніципального управління (на прикладі МО "Місто Архангельськ")

Муніципальна власність як об'єкт муніципального управління (на прикладі МО "Місто Архангельськ")

ЗМІСТ

ВСТУП 3
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «МУНІЦИПАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ»
6
1.1. Категорія «власність» в суспільних науках 6
1.2. Загальносоціальні характер власності 8
1.3. Загальне та особливе у змісті поняття «муніципальна власність»
10
2. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВЛАСНІСТЮ У МО «Місто
Архангельськ» 25
2.1. Нормативно-правове забезпечення управління муніципальної власністю 25
2.2. Характеристика муніципальної власності МО «Місто Архангельськ» 38
2.3. Система органів управління муніципальної власністю та їх роль 43
3. ПРОБЛЕМИ І ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ
МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВЛАСНІСТЮ У МО «Місто Архангельськ» 55
3.1. Економічна ефективність управління муніципальної власністю
55
3.2. Проблеми управління муніципальної власністю 57
3.3. Шляхи підвищення ефективності управління муніципальної власністю
60
ВИСНОВОК 66
Список використаних джерел 71
ДОДАТОК 1. Система управління муніципальної власністю
МО «Місто Архангельськ» ............................................................... 74

ВСТУП

Тема управління муніципальної власністю в сучасній Росії одна з найактуальніших. По-перше, ще п'ятнадцять років тому такої форми власності на території Російської Федерації не було. Процес її становлення триває і сьогодні. По-друге, ефективність діяльності владних структур обумовлена ??життєздатною структурою місцевого самоврядування: «адже майже всі державні рішення, що стосуються інтересів громадян, так чи інакше проходять через місцеві органи, реалізуються в життєдіяльності місцевих громад» [1]. Люди відчувають результати державної політики і оцінюють її крізь призму задоволення своїх життєвих потреб та інтересів. Саме цим потребам та інтересам місцевої громади та покликана служити муніципальна власність. І цьому, в першу чергу, сприяє грамотне та ефективне управління муніципальної власністю.

У зв'язку з цим метою роботи є вивчення діяльності органів місцевого самоврядування з управління муніципальною власністю: їх компетенція, практика управління та ефективність діяльності. Для досягнення мети дипломного проекту необхідно вирішення наступних завдань:

. вивчення категорії «муніципальна власність» з економічної та правової точок зору;

. вивчення муніципальної власності МО «Місто Архангельськ» : формування і склад;

. вивчення місцевих органів влади, що беруть участь в управлінні муніципальної власністю;

. виявлення основних проблем, що перешкоджають найбільш ефективному управлінню муніципальної власністю;

. пошук шляхів вирішення існуючих проблем, в тому числі з використанням стороннього досвіду.

Відповідно до Статуту муніципального освіти «Місто
Архангельськ» , муніципальна власність є однією зі складових економічної основи місцевого самоврядування поряд з місцевими фінансами, майном, що перебуває у державній власності і переданому в установленому порядку в управління органам місцевого самоврядування та іншими. У зв'язку з цим, об'єктом вивчення в процесі написання даного дипломного проекту є діяльність органів і посадових осіб місцевого самоврядування муніципального освіти «Місто Архангельськ» в галузі управління муніципальної власністю. Предметом виступає ефективність використання муніципальної власності, ефективність управління їй з боку органів місцевого самоврядування м Архангельська.

У відповідності з поставленими завданнями, об'єктом і предметом дипломного проекту провідним методом при аналізі діяльності органів місцевого самоврядування є статистичний. Даний метод дозволяє на основі наявних показників оцінити результативність діяльності відповідних органів з управління муніципальною власністю, в тому числі в порівняльному аспекті. Також використовувався аналіз документів
(законів, інших нормативних правових актів). Поряд із статистичним методом і аналізом нормативних документів застосований метод економічного аналізу, предметом якого є «господарські процеси підприємств, їх соціально-економічна ефективність і кінцеві фінансові результати діяльності, що складаються під впливом об'єктивних і суб'єктивних факторів, що знаходять відображення через систему економічної інформації» [2] .

При дослідженні означеної вище теми виникли складності, насамперед з публікаціями та іншими джерелами, присвяченими проблемі управління муніципальної власністю в Російській Федерації на сучасному етапі. Центральне питання дипломного проекту можна визначити як мало вивчений в рамках економічної науки, особливо вітчизняної.
Проте, в роботі були застосовані такі основні групи джерел:

. федеральні закони;

. закони суб'єктів Російської Федерації;

. муніципальні нормативні правові акти;

. книги та публікації окремих авторів, присвячені як правило загальноекономічною питань;

. статистичні джерела.

Для більш якісного вивчення питання управління муніципальної власністю в рамках дипломного проекту необхідно більше публікацій, присвячених саме управлінню муніципальної власністю. Більшість авторів загострюють свою увагу на процесі формування муніципальної власності, процесах приватизації і пр.

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «МУНІЦИПАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ»

1.1. Категорія «власність» в суспільних науках

Там, де є економічна діяльність, там завжди присутній проблема власності. Відносини власності пронизують всю систему економічних відносин і супроводжують людину з моменту її народження до відходу в інший світ. Скрізь і всюди ми постійно натрапляємо на один загальний корінне питання: кому належить економічна влада, хто привласнює матеріальні умови існування людей, є господарем землі, фабрики, духовного багатства?

Розглядаючи муніципальну власність, в тому числі як об'єкт управління, необхідно, перш за все, розглянути поняття «власність» , його розуміння наукою. У науці існують досить численні і дуже неоднозначні тлумачення цього питання.

Значною популярністю користується речовий розуміння власності - як відношення людей до речей, в тому числі грошовим знакам.
Наприклад, П. Самуельсон вважає, що власність є володіння товарами або грошовими сумами. Макконнелл і Брю характеризують власність як розпорядження матеріальними ресурсами. Подібне розуміння зустрічається і у радянських суспільствознавців: «власність - приналежність яких-небудь об'єктів суб'єкту, яким можуть бути окремі люди, їх групи, держава, суспільство» [3]. Між тим Г.І. Черкасов у своїй книзі «Загальна теорія власності» зазначає, що «там, де немає відносин між людьми, не існує і власності» [4].

Широке поширення має юридичне тлумачення власності, згідно з яким «це поняття відноситься до сукупності прав» [5]. Даний підхід є занадто вузьким, так як в реальному житті власність далеко не завжди юридично оформляється або відповідає правовим нормам.

Власність як породження природної природи людини розглядається природно-біологічним уявленням про власності. У науковій літературі зустрічаються також релігійно-ідеалістичне розуміння власності. На думку багатьох авторів, таке бачення природи власності, м'яко кажучи, сумнівно.

Прихильники багатопланового тлумачення власності бачать природу даного явища у відносинах двоякого роду: і між людьми, і між людьми і речами. З одного боку, це правомірно: адже власність без участі людей і речей існувати не може; з іншого - відносини між людьми далеко не завжди обумовлені власністю і їх ставленням до неї
(наприклад, самооцінка). У той же час існують відносини, які виникають між людьми тільки завдяки наявності власності. Наприклад, професор Г.І. Черкасов виділяє як одну з характерних рис власності її здатність виступати в якості «опосередкованої зв'язку» між суб'єктами. А прикладом тут може служити ситуація, коли власник підприємства знаходиться в одній країні, а працівники - в іншій.

Розглянувши вище зазначені підходи до поняття «власність» , вважаю за можливе зробити висновок, що найбільш близькими до реальності є речовий і багатопланове тлумачення даного поняття. При цьому варто відзначити, що багатоплановий підхід до визначення власності в деякій мірі доповнює речовий розуміння, так як важко не погодитися з твердженням, що відносини між людиною і річчю, хоч і не в усіх аспектах, але впливають на відносини між людьми. Наприклад, люди можуть сильно відрізнятися зовні (зріст, статура), і це буде визначальним чинником, що впливає на їх взаємовідносини (за інших рівних умов), але до тих пір, поки вони або не знають про рівень добробуту один одного (або воно незначно у обох) або якщо дані суб'єкти займають практично рівні позиції в суспільстві (щодо обсягів засобів виробництва, якими вони володіють).

1.2. Загальносоціальні характер власності

Муніципальне утворення в особі органів місцевого самоврядування покликане здійснювати свою діяльність з вирішення питань місцевого значення, «виходячи з інтересів населення, його історичних та інших місцевих традицій» [6]. Очевидно, що захищати інтереси місцевого співтовариства органи
МСУ можуть, не тільки здійснюючи законотворчу діяльність, представляючи інтереси місцевого населення на вищестоящому (державному) рівні або іншими діями, а й значною мірою за рахунок використання муніципальної власності, складової економічну основу місцевого самоврядування
(ФЗ «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській
Федерації» , ст. 28).

З упевненістю можна стверджувати, що питання місцевого значення, які вирішуються через користування та розпорядження власністю, відносяться до самих різних сфер («інтереси населення» досить широкі): не тільки економічної чи правової. Саме поняття «власність» є, перш за все, економічною категорією, а юридичне закріплення об'єктів власності є значним фактором в межсуб'ектних взаєминах. Тим не менше, відносини власності (на місцевому рівні це видно краще) присутні і в духовній, і в соціально-політичній сферах життя суспільства. Таким чином, «власність носить загальносоціальні характер» [7] як одну з її змістовних характеристик.

Спробуємо обгрунтувати дане твердження. По-перше, в перерахованих вище сферах складаються привласнення і відчуження - основи відносин власності. У соціально-політичній сфері життя суспільства неминуче розподіл влади, привілеїв, можливостей і гарантій. Духовна сфера включає в себе привласнення і відчуження (навіть елементарне використання) ідей, знань, інформації, художніх творів та ін. Дані явища в цих сферах повинні існувати в певній суспільній формі, тобто у вигляді власності. У той же час варто відзначити, що, наприклад, однією з функціональних статей видатків місцевих бюджетів є
«організація, утримання і розвиток закладів освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, ЗМІ, інших установ , що знаходяться в муніципальній власності або у віданні органів місцевого самоврядування » [8] (Бюджетний Кодекс РФ, ст. 87). Цей пункт показує участь відносин власності в соціально-політичній і духовній сферах життя населення (в даному випадку органи

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар