загрузка...

трусы женские
загрузка...

Муніципальне право

| № 7 Концепції | №8 Іноземні | №9 Місцевий | №10 Радянська |
| МСУ-сукупність | системи МСУ. | Самоврядування в | система організації |
| положень про | 1) Англосаксонська-ха | дореволюційної | МСУ. Поради поєднували |
| МСУ.Сегодня 5 видів: | рактер загальний | Росії. МСУ | в собі |
| 1) Держ-прав-е; | Принцип наділення | проявлялося у формі | представницькі та |
| 2) заг-екон-е; | МСУ законом | виробничих і | виконавчі |
| 3) дуалістічен-е; | Своєї | територіальних | функції. При них |
| 4) соц-реформіст-е; | Компетенцією по | громад. Форма | формувалися |
| 5) соц. Обслуговування. | Питань місцевого | здійснення | виконкоми. Поради |
| Перші | значення, в | місцевого | функціонували на |
| заг-екон-е (Ф.Перье). | Реалізацію яких | самоврядування була | непостійній основі. |
| Їх Зароджуючись-е пов'язано | гос-во не втручання-ся. 3 | спочатку родова, а | Місцеві ради бфлі |
| з необхідністю | способу організації | потім | підзвітні |
| теоретич-го | МСУ: а) Мер-Рада. | Безпосередня | вищестоящим. Вони |
| обгрунтування боротьби з | Характерний для | представницька | перебували під |
| абсолютизмом. Проект | великих міст. | Демократія, яка | жорстким |
| закону про реформу | Мер-виборний має | проявлялася в | парт-політичним |
| МСУ, в яких | право рішення | вечевом управлінні. | Контрлем. По «К» |
| комуни ка | місцевих питань. | Компетенція громад | 1978 поради |
| організація місцевого | Б) гір керуючий. | Здійснювалася через | департаментів |
| СУ | Обирається гір | Віче та обрані ним | трудящих |
| протиставлялася | радою. | Органи. В | перейменували в |
| абсолютизму короля. | Представницькі | давньоруському | поради нар |
| При цьому комуни | органи. В) | державі місцеве | депутатов.Реформа |
| наділялися великим | Комісійна. | Самоврядування мало | радянської системи |
| об'ємом екон-х і | Застосува-ся в сельск | всі необхідні | МСУ нач в 1990, з |
| управлінських | місцевості. | Ознаки: | прийняттям закону |
| відносин, | 2) Континентальна (Фр | економічну та | СРСР «Про основи МСУ |
| дозволяють їм | Анція)-жорсткою | юридичну | та місцевого госп-ва » . |
| Функц-ть автономно | підпорядкування | самостійність, | Але він не |
| від державної влади. Вони | представникам | здійснення на | реалізується, т.к. |
| Розглядає-ь як 4 | править-ва на місцях. | Рівні старших | СРСР розпався. Пізніше |
| гілка | деят-ть регулир-ся | міст і місцевих | закон РФ «про мсу» . По |
| власті.Основная | не лише законами, | Віче. З приходом | нього розділ-ся |
| проблема-трудність | а й декретами. | Татаро-монгол | представники |
| чіткого розмежувати-ия | Комуни наход-ся під | вечевая влада була | виконає влади МСУ. |
| Гос і МУП | адмін і суд | істотно | Замість виконкомів |
| повноважень. Тому | контролем. | Підірвана на два з | місцеві |
| пізніше в Німеччині | 3) Змішана (Німеччина | гаком століття. До XVI | адміністрації, глава |
|-поль-е напрвление |, Італія)-Германия | століття утворилися | якої міг і |
| гос-правової | характерізунтся | нові форми | обиратися і |
| концепції .Родоначаль | наявністю 4-х | народовладдя - | призначатися. |
| Ник-Фанштейна. Він | різновидів | селянська община | Суб'єкти РФ |
| розглядав органи | організації МСУ: а) | і козацьке | встановили |
| МСУ як низове | Північнонімецьку; | Самоврядування. | Многоуровневость |
| ланка едіой | б) південнонімецька; | Притаманне слов'янським | Рад, починаючи з |
| вертикалі гос | в) магістратська; | Племенам общинне | районних та |
| влади. Комуни | г) бургамістрская. | Управління являло | закінчуючи |
| підконтрольні і | Розрізняються в | собою справжню | сільрадою. Ця |
| підзвітні | порядку формування | модель місцевого | система існувала |
| центральному | органів і д.л. і | самоврядування - | до 1993р. |
| Уряду. Ця | розподілених | мало економічну | |
| теорія розглядає | повноважень між | основу і | |
| комуну як особливу | ними. | Народовладдя. | |
| Різновид ЮЛ, з | Іспанія-міські, | Судебник 1550 року | |
| достатнім обсягом | сільські та синдикати | посилив | |
| екон-х повноважень, | комун виконують | державну | |
| але зі збереженням | функції зростає кожної | влада і привів до | |
| організація-ой | сільських, міськ-х | виникненню | |
| залежності від державної | комун в їх | кріпосного права, а | |
| органів . В 50-х | взаємовідносини з | Іван IV відділив | |
| роках 10 століття нач-т | д-м. | Місцеве | |
| розвиток | 4) Традиційна-2 | самоврядування від | |
| дуалістична | види: а) гос-во, де | держави. XVII | |
| концепція. Ця | МСУ несе відбитки | століття поклав початок | |
| теорія об'єднує в | феод общинного СУ.б) | бюрократизації | |
| собі елементи як | країни , де | місцевого | |
| заг-екон-х, так і | збереглися | самоврядування. | |
| Гос-правових | соціалістичні | Існували дві | |
| концепцій. В | системи МСУ. | Форми місцевого | |
| узагальненому сенсі | | самоврядування: | |
| дуаліст-ая концепція | | губернські і земські | |
| розглядає МСУ | | установи та | |
| як як щодо | | воєводська система | |
| децентралізоанное | | управління. | |
| Ланка держ апарату. | | Міські реформи | |
| На початку 20 в. під | | Петра I несли в собі | |
| впливом ідей | | елементи зародження | |
| комуни і анархізму | | земської моделі | |
| формується | | місцевого | |
| соц-реформістська | | самоврядування, | |
| концепція. Ця | | проте, при | |
| теорія розглядає | | збереженні сильного | |
| МСУ як перходная | | державного | |
| етап від гос деспотії | | втручання | |
| до комунізму. | | Катерина II | |
| Згідно концепції | | проголосила | |
| соц ??| | принцип становості | |
| обслуговування-основни | | і самостійності | |
| е ідеї МСУ складаються в | | в місцевому | |
| його соц захисті. | | Самоврядування, | |
| | | видала кілька | |
| | | актів, які й | |
| | | визначили систему | |
| | | місцевого | |
| | | самоврядування | |
| | | аж до введення | |
| | | Олександром II | |
| | | земських установ. | |
| | | Найбільш значущими в | |
| | | історико-правовому | |
| | | аспекті були дві | |
| | | реформи місцевого | |
| | | самоврядування: | |
| | | земська 1864 і | |
| | | міська 1870. | |
| | | Система земства | |
| | | грунтувалася на всі | |
| | | становості, але | |
| | | критерієм висунутий, | |
| | | був майновий | |
| | | ценз. Земство мало | |
| | | господарську | |
| | | самостійність. | |
| | | Не будучи | |
| | | державної | |
| | | структурою, земства | |
| | | наділялися правом | |
| | | видавати для | |
| | | населення | |
| | | постанови, | |
| | | обкладати його різного | |
| | | роду зборами. | |
| | | Однак, створивши | |
| | | земське | |
| | | самоврядування, | |
| | | уряд | |
| | | обмежило його | |
| | | самостійність, | |
| | | видаючи різні | |
| | | закони і | |
| | | роз'яснення, | |
| | | посилюють | |
| | | залежність земств | |
| | | від бюрократії. | |
| | | Тимчасове | |
| | | уряд | |
| | | зробило ставку на | |
| | | земства і заявило про | |
| | | намір провести | |
| | | вибори земств | |
| | | загальним прямим, | |
| | | рівним таємним | |
| | | голосуванням, | |
| | | поклавши, таким | |
| | | чином, в їх основу | |
| | | демократичний | |
| | | принцип. Ним був | |
| | | прийнятий "Закон про | |
| | | земської реформи". | |
| | | Однак Жовтнева | |
| | | революція принесла з | |
| | | собою ліквідацію | |
| | | земства і | |
| | | становлення нової | |
| | | моделі місцевого | |
| | | самоврядування - | |
| | | радянської. | |
| №11 Сучасні | №1 Поняття і предмет | №2 Система МП. Під | №3 Джерела МП. 3 |
| реформи МСУ в РФ. | Муніципального права | системою МП | виду джерел: |
| Сучасна реформа | Місцевий | розуміють об'єднання | 1) Н.А. 3-х рівнів і |
| починається з | самоврядування | муніципальної-правові | 2-х видів: |
| скасування системи |-целостная систему | х норм в | |
| рад в соотв. С | заг-их відносин, | муніципальної-правові | Закони |
| Указом Президента | зв'я-их з | е інститути, | Підзаконні акти |
| № 1400 26.09.93 | територіальної | розташовані в | |
| «Ореформе МСУ» . На | самоорганізацією | певної | РФ |
| період до | населення, | послідовності в | 1) До РФ |
| формування цих | самостійно | залежно від їх | 2) ФКЗ і ФЗ |
| органів всі функції | вирішального питання | значення і ролі в | 3) Закони |
| зосередилися в | місцевого значення, | регулюванні | 1) Укази През-та |
| комітеті місцевої | питання влаштування і | муніципальних | 2) Постановляючи-я Пр-ва |
| адміністрації. | Функціонування | відносин. 1) елемент | |
| Прийнята в грудні | місцевої | системи | S-т |
| 1993 «К» РФ | (муніципальної) | муніципального права | «К» і статути s-тов. |
| Устанавливат загальні | влади. Ознаки | є | Укази і постановл-я |
| принципи МСУ. По | відносин, | муніципальної-правові | глав ісп-й влади |
| «К» РФ МСУ-одна з | складають предмет | е норми, | S-ів. |
| Основ конст строя.По | муніципальної-правово | закріплюють | |
| указу «Про гарантії | го регулювання: 1) | становище МСУ в | місця |
| МСУ » формування | відносини мають | системі | 1) Статути МО |
| представницьких | локально-территориал | народовладдя, | 2) Рішення предст-х |
| органів у містах | ьний | визначають його | ОМСУ |
| сільських поселеннях | характер; 2) відносини | роль у розвитку | 3) Регламент |
| явл-ся обов'язковим. | носять комплексний | демократичних | Постановляючи-е глав МСУ |
| В серпні 95 | характер, так як | почав в управлінні | |
| приймається ФЗ «про | пов'язані з | заг-м і д-м. | |
| Загальних | реалізацією завдань і | 2) елемент-| 2) Адміністративний |
| принципах »-спроба | функцій місцевого | об'єднує норми, | договір : а) між МО |
| встановити | самоврядування у | закріплюють основи | про перерозподіл |
| одноманітні початку | всіх сферах місцевої | діяльності МСУ: | террітор-ой |
| функціонування МСУ | життя: | територіальні, | компетенції. |
| В країні. Паралельно | економічної, | організаційні, | Б) договір про |
| Суб'єкти приймають |бюджет-но-финансовой|финансово-экономичес|сотрудничестве

Сторінки: 1 2
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар