загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з муніципального права » Контрольна робота по муніципальному праву Варіант 2

Контрольна робота по муніципальному праву Варіант 2

Міністерство освіти Російської Федерації

Новокузнецький філія-інститут

Кемеровського Державного університету

юриспруденція

Контрольна робота

з муніципального права

ВАРІАНТ № 2

Виконав: студентка 5 курсу гр. ЮЗ-982

Пушкіна М.М.

Перевірив:

г.Новокузнецк - 2003 г.

Про Р Л А У Л Е Н І Е:

1. Види муніципальної-правових норм 3
2. Схема «Система територіального громадського самоврядування» . 7
3. Задача 10
Використана література 12

1. Види муніципальної-правових норм

Муніципальної-правові норми - правові норми, що закріплюють і регулюють відносини, що виникають в процесі організації та діяльності місцевого самоврядування.

Муніципальної-правові норми мають специфічні риси:

1. Якщо звичайні правові норми, з'являються в результаті діяльності держави, то муніципальної-правові норми поряд з цим, в результаті , в тому числі правотворчої діяльності органів місцевого самоврядування.

2. Кожна муніципально-правова норма одночасно є і нормою будь-якої іншої галузі права.

Класссіфікація муніципально-правових норм:

1. По об'єкту правового регулювання, тобто по колу регульованих відносин:
. норми, що регулюють суспільні відносини у галузі основ місцевого самоврядування, принципів і функцій місцевого самоврядування;
. норми, що регулюють територіальні основи місцевого самоврядування;
. норми, що регулюють фінансово-економічні основи місцевого самоврядування;
. норми, що регулюють організаційні основи місцевого самоврядування;
. норми, що регулюють гарантії місцевого самоврядування;
. норми, що регулюють відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування;
. норми, регулюючі повноваження місцевого самоврядування (муніципальних утворень) в окремих галузях і сферах місцевого життя.

2. За характером які у них розпоряджень муніципальної-правові норми діляться на:
. управомочівающіе норми (норми-дозволи, встановлюють, що можна робити). Управомочивающие норми, наприклад, визначають предмети ведення місцевого самоврядування;
. зобов'язуючі норми (норми, містять приписи, що потрібно робити).

Так, органи місцевого самоврядування та посадові особи місцевого самоврядування зобов'язані забезпечити кожному можливість ознайомлення з документами і матеріалами, безпосередньо зачіпають права і свободи людини і громадянина. Дані норми встановлюють також обов'язки державних органів по відношенню до муніципальних органам, обов'язки інших суб'єктів муніципального права;
. заборонні норми (норми-заборони, що встановлюють, що не можна робити).

Це норми, що закріплюють те чи інше правило заборонного характеру, забезпечують, зокрема, недоторканність прав місцевого самоврядування. Наприклад, забороняється обмеження прав місцевого самоврядування, встановлених Конституцією Російської Федерації, федеральними законами.

3. За ступенем визначеності (категоричності) які у них розпоряджень норми муніципального права діляться на імперативні і диспозитивні.
. Імперативна норма, наприклад, встановлює порядок набрання чинності нормативних правових актів органів місцевого самоврядування та посадових осіб місцевого самоврядування, які зачіпають права, свободи, обов'язки людини і громадянина (потрібно їх офіційне опублікування (оприлюднення).
. Прикладом диспозитивних норм можуть служити норми, що встановлюють порядок розгляду і вирішення законодавчим (представницьким) органом державної влади суб'єкта Російської Федерації питання про припинення повноважень відповідного органу місцевого самоврядування, виборного посадової особи місцевого самоврядування (ст.49 Федерального закону «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в

Російської Федерації » ).

4. Територією дії норми муніципального права можуть бути:
. федеральними діють на всій території Росії );
. муніципально-правові норми суб'єктів РФ;
. локальні муніципальної-правові норми, що діють в межах території муніципальних утворень

5. За джерелами, тобто за характером актів, в яких міститься норми муніципального права:
. муніципально-правові норми, що містяться в Конституції Російської

Федерації, конституціях і статутах суб'єктів Російської Федерації; у федеральних законах, законах суб'єктів Російської Федерації в актах

Федеральних Зборів РФ;
. в указах Президента Російської Федерації, актах Уряду

Російської Федерації, актах органів виконавчої влади суб'єктів

Російської Федерації;
. в постановах Конституційного Суду;
. в рішеннях, прийнятих шляхом прямого волевиявлення громадян, рішеннях органів місцевого самоврядування та посадових осіб місцевого самоврядування (статути муніципальних утворень, загальнообов'язкові правила з предметів ведення муніципального освіти).

6. Крім того, норми муніципального прав можуть бути поділені на норми матеріально-правові та процесуальні.
. Матеріально-правові норми закріплюють повноваження органів місцевого самоврядування та посадових осіб місцевого самоврядування, права та обов'язки громадян, інших суб'єктів муніципального права.
. Процесуальні норми муніципального права визначають порядок

(процедуру) виборів і діяльності органів місцевого самоврядування, порядок прийняття рішень безпосередньо населенням муніципальних утворень, процедуру реалізації права населення на правотворчу ініціативу в питаннях місцевого значення і т.д.

7. Класифікація норм муніципального права можлива не тільки за їх видами, а й по муніципальної-правовим інітітутам.

Правовий інститут в муніципальному праві являє сукупність муніципально-правових норм, що регулюють певне коло взаємопов'язаних суспільних відносин, які утворюють в рамках предмета муніципального права самостійну, відокремлену групу.

До муніципальної-правовим інститутам ставляться, наприклад, основи діяльності місцевого самоврядування. Це досить складний інститут, який складається з простіших інститутів: інституту територіальної основи місцевого самоврядування, інституту муніципальної власності, інституту муніципальної служби та ін.

2. Схема «Система територіального громадського самоврядування» .

Федеральний закон "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування" розглядає територіальне громадське самоврядування як одну з форм місцевого самоврядування. Одночасно, територіальне громадське самоврядування - це змішана форма участі населення у місцевому самоврядуванні, здійснювана за допомогою як безпосередніх, так і представницьких форм участі.

Територіальне громадське самоврядування населення - самоорганізація громадян за місцем їх проживання на території муніципального освіти для самостійною і під свою відповідальність здійснення власних інтересів у питаннях місцевого значення безпосередньо населенням або через створювані їм органи територіального громадського самоврядування [1] .

Згідно ст.80 Закону «Про місцеве самоврядування в РФ» система територіального громадського самоврядування населення включає в себе загальні збори (сходи), конференції громадян, місцеві референдуми, інші форми безпосередньої демократії; органи територіального громадського самоврядування населення (ради або комітети мікрорайонів, житлових комплексів, селищ, сільських населених пунктів), а також інші органи самоврядування населення за місцем проживання (ради або комітети вулиць, кварталів, будинків тощо).

Система територіального громадського самоврядування населення


| Загальні збори (сходи), конференції | Органи територіального |
| громадян, місцеві референдуми, інші | громадського самоврядування |
| форми безпосередньої демократії | населення (ради або комітети |
| (звернення громадян, нормотворча | мікрорайонів, житлових комплексів, |
| ініціатива) | селищ, сільських населених |
| | пунктів; ради або комітети вулиць, |
| | кварталів, будинків та ін . |
| Загальні збори (сходи), конференції | Органи територіального |
| громадян скликаються місцевими Радами | громадського самоврядування |
| і органами територіального | населення створюються з ініціативи |
| громадського самоврядування | громадян на основі їх добровільного |
| населення в міру необхідності. | волевиявлення. |
| До компетенції загальних зборів | Компетенція органів територіального |
| (сходів), конференцій громадян | громадського самоврядування |
| належать наступні питання : | населення визначається їх |
| - обрання органів територіального | положеннями (статутами) з урахуванням |
| громадського самоврядування | повноважень, переданих їм місцевими |
| населення і прийняття положень | Радами і місцевою адміністрацією. |
| (Статутів) про них; | Місцеві Ради і місцева |
| - затвердження програм діяльності | адміністрація можуть встановлювати |
| органів територіального | сфери спільної компетенції з |
| громадського самоврядування | органами територіального |
| населення за соціально - | громадського самоврядування |
| економічному розвитку | населення за погодженням з ними, а |??
| відповідній території та звітів | також перелік питань, рішення по |
| про їх виконання; | Яким не можуть бути прийняті без |
| - вирішення інших питань, | узгодження з органами |
| які стосуються компетенції органів | територіального громадського |
| територіального громадського | самоврядування населення. |
| Самоврядування населення, | |
| зачіпають інтереси населення | |
| відповідної території. | |

| Інші форми безпосереднього | |
| самоврядування: | |
| 1.Обращенія громадян - ця форма | |
| досить докладно регламентована | |
| в законодавстві, виділяють два | |
| виду звернень: індивідуальні та | |
| колективні. За функціональним | |
| критерієм: пропозиції, заяви і | |
| скарги. У відповідності зі ст.33 | |
| Конституції РФ, правом на звернення | |
| до органів місцевого самоврядування | |
| володіють виключно громадяни РФ. | |
| У регіональному законодавстві це | |
| право, як правило, надається | |
| також іноземцям та особам без | |
| громадянства. | |
| 2.Нормотворческая ініціатива - під | |
| цією формою розуміється право | |
| внесення проекту нормативного акта в | |
| представницький орган місцевого | |
| самоврядування. Регіональне | |
| законодавство закріплює | |
| різний кворум для такої | |
| ініціативи: | |
| А.1% підписів від усіх володіють | |
| виборчим правом і проживають | |
| на даній території; | |
| В.1000 підписів на підтримку | |
| нормативного акта громадян, | |
| проживають на даній території . | |

3. Задача

Визначте з урахуванням ознак муніципального службовця які з нижче названих працівників не є такими:

. Мер міста,

. Прокурор,

. Суддя,

. Нотаріус,

. Завідувач юридичного відділу міської адміністрації,

. Депутат міської Ради,

. Начальник відділу торгівлі та побутових послуг районної адміністрації,

. Начальник цеху,

. Стенографістка,

. Адвокат

П.1 ст.2 ФЗ «Про основи муніципальної служби Російській Федерації» дає поняття муніципальної служби.

Муніципальна служба - професійна діяльність, яка здійснюється на постійній основі на муніципальної посади, не є виборною.

Згідно ст.7 ФЗ «Про основи муніципальної служби

Сторінки: 1 2
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар