загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з муніципального права » Поняття система органів місцевого самоврядування

Поняття система органів місцевого самоврядування

Поняття система органів місцевого самоврядування

Згідно з Конституцією Російської Федерації (ст. 130) місцеве самоврядування в Російській федерації здійснюється громадянами як шляхом різних форм прямого волевиявлення, так і через органи місцевого самоврядування.

Органи місцевого самоврядування - це органи місцевих самоврядних територіальних співтовариств, якими вони формуються і перед якими вони несуть відповідальність за належне здійснення своїх повноважень.

Органам місцевого самоврядування належить особливе місце в демократичній системі управління суспільством і державою. Це місце визначається насамперед тим, що наявність органів самоврядування забезпечує таку децентралізацію системи управління, яка робить цю систему управління найбільш придатною до забезпечення інтересів населення на місцях з урахуванням історичних та інших місцевих традицій.

Однак органи місцевого самоврядування - це не тільки спосіб децентралізації управління, але і спосіб організації та здійснення влади на місцях, який забезпечує самостійне рішення громадянами питань місцевого життя, організаційне відокремлення управління місцевими справами в системі управління суспільством і державою.

Згідно з Конституцією Російської Федерації (ст. 3) народ здійснює свою владу як безпосередньо, так і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Це означає, що і державні органи та органи місцевого самоврядування - це органи влади народу, органи, через які народ здійснює свою владу.

Разом з тим органи державної влади та органи місцевого самоврядування - це різні форми здійснення влади народу. Органи, що здійснюють державну владу, є структурними одиницями державного апарату, державними органами. Тому здійснювана ними влада народу має форму державної влади.

Органи місцевого самоврядування не є складовою частиною державного механізму управління. Вони, згідно з Конституцією Російської Федерації (ст. 12), не входять до системи органів державної влади, тому являють собою самостійну форму реалізації народом своєї влади.

Однак, не будучи органами державної влади, органи місцевого самоврядування здійснюють діяльність, яка носить владний характер, оскільки вони виступають одноі_із__ форм реалізації влади народу. Тому прийняті ними в межах своїх повноважень рішення обов'язкові на території місцевого самоврядування для всіх підприємств, організацій, установ, посадових осіб, громадян, громадських об'єднань.

Згідно з Конституцією Російської Федерації (ст. 12) місцеве самоврядування в межах своїх повноважень самостійно. Однак це не означає, що органи місцевого самоврядування можуть діяти незалежно від наявних в країні законів та інших актів органів державної влади. Ці акти для них є обов'язковими.

Будучи відносно самостійними, органи місцевого самоврядування тісно пов'язані з державними органами. Вони відповідно до Конституції Російської Федерації (ст. 132) можуть наділятися законом окремими державними повноваженнями з передачею необхідних для їх здійснення матеріальних і фінансових коштів. І в цій якості органи місцевого самоврядування виступають як державно-владні органи, діяльність яких по реалізації переданих їм повноважень підконтрольна державі.

Згідно з Федеральним законом "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській федерації" (ст. 6) наділення органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями здійснюється лише федеральними законами і законами суб'єктів Російської федерації. Ними ж визначаються умови, а також порядок контролю держави за здійсненням органами місцевого самоврядування окремих державних повноважень. Разом з тим згідно з цим Законом (ст. 14), здійснення місцевого самоврядування органами державної влади та державними посадовими особами не допускається. Рішення органів місцевого самоврядування можуть бути скасовані органами, їх прийняли, або визнані недійсними за рішенням суду (ст. 44).

У відповідності з федеральним законом "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" (ст. 14) до органів місцевого самоврядування належать:

представницькі органи місцевого самоврядування;

Інші органи місцевого самоврядування, утворені відповідно до статутами муніципальних утворень.

Згідно із Законом (ст. 14) наявність виборних органів місцевого самоврядування муніципальних утворень є обов'язковим. Органи місцевого самоврядування наділяються відповідно до статутами муніципальних утворень власної компетенцією у вирішенні питань місцевого значення. Вони управляють муніципальної власністю, формують, затверджують і виконують місцевий бюджет, встановлюють місцеві податки і збори, здійснюють охорону громадського порядку, а також вирішують інші питання місцевого значення.

Органи місцевого самоврядування організовують виконання федеральних законів, указів Президента Російської Федерації, правових актів суб'єктів Російської Федерації. Вони сприяють федеральним органам державної влади, розташованим на їх території, і органам державної влади суб'єктів Російської Федерації, здійснюють координацію діяльності органів територіального громадського самоврядування.

Найменування органів місцевого самоврядування встановлюються статутами муніципальних утворень відповідно до законів суб'єктів Російської Федерації з урахуванням національних, історичних та інших місцевих традицій.

Структура органів місцевого самоврядування визначається населенням самостійно.

Органи місцевого самоврядування є юридичними особами відповідно до статуту муніципального освіти.

Особи, які здійснюють службу на посадах в органах місцевого самоврядування, є муніципальними службовцями. Правова регламентація муніципальної служби, що включає вимоги до посад, статус муніципального службовця, умови і порядок проходження муніципальної служби, управління службою, визначається статутом муніципального освіти відповідно до законів суб'єктів Російської Федерації і федеральними законами.

Органи місцевого самоврядування та посадові особи місцевого самоврядування з питань свого ведення приймають (видають) правові акти. Найменування і види правових актів органів місцевого самоврядування, виборних та інших посадових осіб місцевого самоврядування, повноваження по виданню цих актів, порядок їх прийняття і вступу в силу визначаються статутом муніципального освіти відповідно до законів суб'єктів Російської Федерації.

Представницькі органи місцевого самоврядування

Представницькими органами місцевого самоврядування є думи, муніципальні збори, муніципальні комітети і т.п. Вони складаються з депутатів, що обираються на основі загального

рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні відповідно до федеральних законів і законами суб'єктів Російської Федерації.

Встановлений Федеральним законом "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" (ст. 15) порядок безпосереднього обрання представницьких органів місцевого самоврядування населенням виключає можливість формування районних органів місцевого самоврядування з представників органів місцевого самоврядування міських і сільських поселень, як це було передбачено Положенням про основи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації на період поетапної конституційної реформи 'або, скажімо, визнання представницьким органом місцевого самоврядування в сільському окрузі зборів старост, як це було встановлено, наприклад, в Положенні про місцеве самоврядування в Московської області на період поетапної конституційної реформи від 3 лютого 1994 г.2

Чисельний склад представницького органу місцевого самоврядування визначається статутом муніципального освіти.

У винятковому віданні представницьких органів місцевого самоврядування знаходяться:

прийняття загальнообов'язкових правил з предметів ведення муніципального освіти, передбачених статутом муніципального освіти;

Затвердження місцевого бюджету та звіту про його виконання;

Прийняття планів і програм розвитку муніципального освіти, затвердження звітів про їх виконання;

Встановлення місцевих податків і зборів;

Встановлення порядку управління і розпорядження муніципальної власністю;

Контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування та посадових осіб місцевого самоврядування, передбачених статутами муніципальних утворень.

Федеральний закон "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській федерації" наділяє представницькі органи місцевого самоврядування правом законодавчої ініціативи в законодавчому (представницькому) органі суб'єкта Російської Федерації (ст. 45).

Повноваження представницьких органів місцевого самоврядування визначаються статутами муніципальних утворень.

Представницький орган місцевого самоврядування приймає рішення в колегіальному порядку.

Як вже зазначалося, в окремих поселеннях статутом муніципального освіти відповідно до законів суб'єктів Російської Федерації може бути передбачена можливість здійснення повноважень представницьких органів місцевого самоврядування зборами (сходами) громадян.

Федеральний закон "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" (ст. 18) гарантує депутату представницького органу місцевого самоврядування умови для безперешкодного і ефективного здійснення повноважень, захист прав, честі і гідності.

Термін повноважень депутата представницького органу місцевого самоврядування не може бути менше двох років, а встановлений термін повноважень не може бути змінений протягом поточного терміну повноважень.

Повноваження депутата представницького органу місцевого самоврядування починається з дня його обрання і припиняється з моменту початку роботи представницького органу місцевого самоврядування нового складу.

Депутати представницьких органів місцевого самоврядування можуть відповідно до статуту муніципального освіти здійснювати свої повноваження на постійній основі.

Як вже раніше зазначалося, статутами муніципальних утворень відповідно до законів суб'єктів РФ може бути передбачена можливість відкликання населенням депутата представницького органу місцевого самоврядування. Статус депутата представницького органу місцевого самоврядування та обмеження, пов'язані з цим статусом, встановлюються Конституцією РФ, федеральними законами і законами суб'єктів РФ.

Депутати представницьких органів місцевого самоврядування не можуть бути затримані (за винятком випадків затримання на місці злочину), піддані обшуку за місцем проживання або роботи, заарештовані, притягнуті до кримінальної відповідальності без згоди прокурора суб'єкта РФ.

Депутатам представницьких органів місцевого самоврядування, що здійснює свої повноваження на постійній основі, соціальні гарантії, пов'язані з перебуванням на цій посаді, встановлюються законами суб'єктів РФ.

Інші органи місцевого самоврядування та посадові особи місцевого самоврядування

Статутом муніципального освіти може бути передбачена посада глави муніципального освіти - виборного посадової особи, яка очолює діяльність щодо здійснення місцевого самоврядування на території муніципального освіти.

Глава муніципального освіти обирається громадянами, які проживають на території муніципального освіти, на основі загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні або представницьким органом місцевого самоврядування зі складу в порядку, встановленому федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації.

Глава муніципального освіти наділяється власної компетенцією з вирішення питань місцевого значення відповідно до статуту муніципального освіти.

Згідно зі статутом муніципального освіти обраний населенням глава муніципального освіти може бути наділений правом входити до складу представницького органу місцевого самоврядування, головувати на його засіданнях.

Найменування глави муніципального освіти і терміни його повноважень визначаються статутом муніципального освіти відповідно до законів суб'єктів Російської Федерації.

Так, в Законі Московської області "Про місцеве самоврядування в Московській області" від 13 червня 1996 року передбачено наступні варіанти структури та повноважень органів і посадових осіб місцевого самоврядування: а) якщо не передбачена посада глави муніципального освіти, то Радою обирається голова Ради і призначається голова адміністрації;

Б) якщо передбачена посада глави

Сторінки: 1 2
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар