загрузка...

трусы женские
загрузка...

Державне управління

Державне управління

Русецький Олександр Євгенович

Усі цивілізовані держави в сучасному світі, що не залежно від їх природних відмінностей, сходяться сьогодні в єдиній думці, що досягти гідної якості життя кожного члена суспільства можна тільки лише за рахунок правильної і раціональної організації управління цим суспільством. Це доводить пильну увагу будь-якої розсудливої ??уряду до проблеми організації державної служби. Росія в цьому плані не є винятком. Однак, наша держава знаходиться на початковому етапі свого розвитку, і для того, щоб правильно і найбільш повно виконати завдання побудови та організації державного управління в країні, необхідно, насамперед, враховувати історичні особливості нашої держави.

Державне управління - здійснювана на основі законів та інших нормативних актів організуюча, виконавча і розпорядча діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських та інших недержавних формувань, наділених відповідними державно-владними повноваженнями. Державне управління або управління справами держави взагалі здійснюють всі гілки державної влади: законодавча, виконавча і судова влада. Всі вони реалізують єдині цілі держави, проводячи певну стратегічну лінію внутрішньої і зовнішньої політики. Державне управління являє собою одну з форм цієї діяльності. Державне управління носить державно-владний характер, є організуючою, безпосередньою діяльністю в міжгалузевий, соціально-політичної, соціально-культурної, господарської діяльності та інших областях і здійснюється спеціально на те уповноваженими суб'єктами управління.

Державне управління має чітко виражений публічний характер: проводить у життя містяться в законодавчих актах юридично владні розпорядження, здійснює функції поточного управління, являє собою державну діяльність з управління справами суспільства. У процесі здійснення цієї діяльності суб'єкти управління використовують надані їм розпорядчі повноваження, права щодо прийняття владних актів управління, які є обов'язковими і забезпечуються заходами державного примусу.

Основні риси державного управління:

1. Управління є функція організованих систем різної природи (біологічних, технічних, соціальних), що забезпечує їх цілісність, тобто досягнення поставлених перед ними завдань, збереження їх структури, підтримання режиму їхньої діяльності.

2. Управління служить інтересам взаємодії складових ту або іншу систему елементів і які мають єдине ціле з загальними для всіх елементів задачами.

3. Управління - внутрішня якість цілісної системи, основними елементами якої є суб'єкт (керуючий елемент) і об'єкт (керований елемент), постійно взаємодіючі на засадах самоорганізації (самоврядування).

4. Управління передбачає не тільки внутрішня взаємодія складають систему елементів. Існує безліч взаємодіючих цілісних систем різного ієрархічного рівня, що припускає здійснення управлінських функцій як внутрішньосистемного, так і міжсистемного характеру. В останньому випадку система вищого порядку виступає в ролі суб'єкта управління стосовно системи нижчого порядку, що є в рамках взаємодії між ними об'єктом управління.

5. Управління по своїй суті зводиться до керуючого впливу суб'єкта на об'єкт, змістом якого є упорядкування системи, забезпечення її функціонування в повній відповідності з закономірностями її існування і розвитку. Це - цілеспрямоване впорядкує вплив, що реалізовується в зв'язках між суб'єктом і об'єктом і здійснюване безпосередньо суб'єктом управління.

6. Управління реально тоді, коли в наявності відоме підпорядкування об'єкта суб'єкту управління, керованого елемента системи її керуючому елементу. Отже, що управляє (впорядкує) вплив - прерогатива суб'єкта управління.

Характеристика державного управління:

? державне управління - конкретний вид діяльності по здійсненню єдиної державної влади, що має функціональну і компетенційних специфіку, що відрізняє його від інших видів (форм) реалізації державної влади;

? державне управління - діяльність виконавчо-розпорядчого характеру. Основним напрямком її є виконання, тобто проведення в життя законів та підзаконних нормативних актів. Досягається ця мета використанням необхідних юридично-владних повноважень (распорядительство);

? державне управління - прерогатива спеціальних суб'єктів, що позначаються узагальнено як виконавчо-розпорядчі органи державної влади або ж органи державного управління;

? державне управління - виконавча діяльність, здійснювана в процесі повсякденного і безпосереднього керівництва господарським, соціально-культурним та адміністративно-політичним будівництвом. Безпосередність такого керівництва обумовлена ??тим, що саме у веденні (організаційному підпорядкуванні) органів державного управління знаходилася основна маса об'єктів власності, виражаючи тим самим якість держави як власника основних засобів виробництва;

? державне управління - підзаконна діяльність, здійснювана «на основі та на виконання закону» ; вона вторинна по відношенню до законодавчої діяльності.

 
Подібні реферати:
Необхідність реформування організації та діяльності виконавчої влас ...
У Російській Федерації найважливішим завданням на сучасному етапі є реформування виконавчої влади з метою істотного підвищення її ефективності.
Розробка і прийняття управлінських рішень
Для подальшого дослідження наведемо таке визначення муніципального управління - це управлінське вплив суб'єкта виконавчої влади на суспільні відносини, регулювання яких предусмотр
Прокурорський нагляд і прокурорська діяльність
Наглядова діяльність. Основні нормативні акти. Чотири галузі прокурорського нагляду. Принципи прокурорської діяльності.
Освіта як соціальний інститут
Основні види освіти. Соціальні функції системи освіти. Функції освіти в виробничо-економічній сфері.
Нормативно правові акти федеральних органів державної влади як ос ...
Розглядаючи це питання, слід зазначити, що в даний час його актуальність все також велика як при початковому розвитку муніципальної служби РФ. Незважаючи на закони та статути місцевого самоврядування тог
Російський досвід місцевого самоврядування: історичні моделі та сучасний ...
Російська держава традиційно відрізнялося високим ступенем централізації управління. Але жоден з періодів в історії Російської держави не можна вважати вільним від елементів самоврядування. Але навіть у
Соціальний захист та соціальні гарантії державних службовців
Необхідність існування державної служби [2] та її правового регулювання зумовлена ??самим існуванням держави з її завданнями та функціями. Весь світовий досвід і стан суспільних відносин,
Муніципальна власність як об'єкт муніципального управління (на приклад ...
Тема управління муніципальною власністю в сучасній Росії одна з найактуальніших. По-перше, ще п'ятнадцять років тому такої форми власності на території Російської Федерації не було. Процес її
Місцеве самоврядування в системі публічної влади
«У Російській Федерації визнається і гарантується місцеве самоврядування » (Конституція України, ст. 12) [1]. У даній статті також говориться, що місцеве самоврядування не є частиною системи державної вл
Конституція Італії 1947 року й конституційні реформи
Конституційне розвиток. Загальна характеристика діючої італійської Конституції. Про конституційну реформу.
Законодавче забезпечення місцевого самоврядування
Існує велика кількість публікацій про проблеми місцевого самоврядування, і тільки невелика частина з них присвячена проблемам законодавчого забезпечення місцевого самоврядування.
Правова основа МНС
Види правових актів. Склад Федеральних зборів РФ. Основні напрямки створення нормативно-правової бази у сфері захисту населення і територій від НС.
Поняття система органів місцевого самоврядування
Представницькі органи місцевого самоуправленія.Іние органи місцевого самоврядування та посадові особи місцевого самоврядування.
Компетенція органів місцевого самоврядування
Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на місцях в адміністративно-територіальних одиницях, які діляться на міські та периферійні. До міських одиницям адміністративно-територіальних
Представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування
Виникнення, становлення і розвиток якого держави бере свій початок з найдавніших родоплемінних відносин. Доісторичні племена різних народів, що мають багато спільних рис існування і жізнедеятельнос
Муніципальна власність в Російській Федерації
Місцеве самоврядування - це основний базовий, найбільш наочний для населення елемент влади в країні . Це найближчий до людей, найнижчий, але, разом з тим, найближчий до людей рівень влади. Але при це
Поняття і структура компетенції місцевого самоврядування
Розглядаючи питання про компетенцію органів місцевого самоврядування необхідно відштовхуватися від загальної мети існування місцевого самоврядування. Мета створення місцевого самоврядування - відхід від централізації вла
Місцеве самоврядування і федерація
Проблеми формування місцевого самоврядування в Росії. Різноманіття форм територіальної організації місцевого самоврядування.
Громадські організації: соціальна сутність і роль в житті суспільства
Аналіз стану і тенденцій розвитку політичної системи. Погляд суспільства на партії.
Приватизація муніципального житлового фонду: Проблеми і правові наслідки ...
Інтерес до дослідження теми «Приватизація муніципального житлового фонду: Проблеми і правові наслідки» закономірний. Джерела, які регламентують питання приватизації житлового фонду та реалізації прав гражд
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар