загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з муніципального права » Функції глави місцевого самоврядування

Функції глави місцевого самоврядування

Для розкриття теми контрольної роботи необхідно звернутися до
Федеральному законодавству , зокрема Федеральному Закону від
28.08.1995 N 154-ФЗ (ред. від 04.08.2000) «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в РФ» , Федеральному Закону «Про місцеве самоврядування в РФ» , а також до законодавства суб'єкта федерації. В даній роботі будуть використані нормативні акти Красноярського краю.

Отже, згідно ст. 16 ФЗ зокрема ФЗ від 28.08.1995 N 154-ФЗ (ред. Від 04.08.2000) «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в
РФ» , статутом муніципального освіти може бути передбачені посаду глави муніципального освіти - виборного посадової особи, яка очолює діяльність щодо здійснення місцевого самоврядування на території муніципального освіти, а також посади інших виборних посадових осіб місцевого самоврядування.

Глава муніципального освіти обирається громадянами, які проживають на території муніципального освіти, на основі загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні або представницьким органом місцевого самоврядування зі складу в порядку, встановленому федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації.

Глава муніципального освіти й інші виборні посадові особи місцевого самоврядування наділяються власної компетенцією з вирішення питань місцевого значення відповідно до статуту муніципального освіти. Згідно зі статутом муніципального освіти обраний населенням глава муніципального освіти може бути наділений правом входити до складу представницького органу місцевого самоврядування, головувати на засіданнях представницького органу місцевого самоврядування.

Найменування глави муніципального освіти та інших виборних посадових осіб місцевого самоврядування та терміни їх повноважень визначаються статутом муніципального освіти відповідно до законів суб'єктів
Російської Федерації.

Глава муніципального освіти та інші виборні посадові особи місцевого самоврядування відповідно до статуту муніципального освіти підзвітні населенню безпосередньо і представницькому органу місцевого самоврядування.

Таким чином, згідно з федеральним законодавством, органи місцевого самоврядування та виборні посадові особи, яким є глава муніципального освіти, наділяються відповідно до статутами муніципальних утворень власної компетенцією у вирішенні питань місцевого значення.

Звернімося тепер до законодавства Красноярського краю. Закон красноярського краю «Про місцеве самоврядування в Красноярському краї» містить норми, відповідні нормам ФЗ «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування, Так, (ст. 24) визначає, що глава муніципального освіти - є виборним посадовою особою, яка очолює діяльність щодо здійснення місцевого самоврядування на території муніципального освіти.

Правовий статус глави муніципального освіти відповідно до Закону
Красноярського краю від 10.01.1996 N 8-209 (ред. Від 08.02.2001 р) визначається в Статуті муніципального освіти .

Глава муніципального освіти іменується: глава міста, району, селища, сільради, якщо інше не передбачено статутом муніципального освіти.

Розглянемо правовий статус голови міста Красноярська (Мера) на прикладі
Статуту м Красноярська.

Згідно ст.40 Статуту м Красноярська, глава міста (Мер міста) - обирається населенням посадова особа міста Красноярська, яка очолює діяльність щодо здійснення міського самоврядування. Глава міста обирається строком на чотири роки. Одна особа не може обіймати посаду
Глави міста більше двох термінів поспіль.

Повноваження Глави міста виникають з дня його обрання і припиняються в день офіційного оголошення результатів чергових виборів Глави міста.
Повноваження Глави міста не припиняються в разі, якщо він переобирається на другий термін.

Статут містить обмеження на заняття іншими видами діяльності головою міста. Так, протягом терміну своїх повноважень Глава міста не може займати і зберігати за собою посади в державних, муніципальних органах, в політичних партіях і рухах, а також займатися підприємницькою або іншою оплачуваною діяльністю, крім педагогічної, наукової чи іншої творчої діяльності.

Глава міста володіє недоторканністю, аналогічної недоторканності депутата міської Ради.

Глава міста користується соціальними гарантіями, встановленими чинним законодавством.

Глава міста вправі у час піти у відставку, направивши до міської Ради письмову заяву із зазначенням мотивів відставки.
Міська Рада приймає відставку або відхиляє її, але на строк не більше одного місяця, протягом якого Глава міста має право відкликати заяву про відставку.

Ст.41 Статуту м Красноярська встановлює компетенцію Глави міста.
Глава міста у встановленому Статутом р Красноярська та іншими правовими актами міста порядку здійснює такі повноваження:

1) представляє місто у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, іншими органами та посадовими особами, укладає договори та угоди;

2) здійснює правотворчу ініціативу в міській Раді;

3) підписує рішення міської Ради;

4) керує на принципі єдиноначальності діяльністю адміністрації міста;

5) визначає структуру адміністрації міста, утворює, реорганізовує та ліквідовує її органи та структурні підрозділи, визначає їх повноваження і порядок діяльності, встановлює фонди оплати праці їх працівників в межах коштів, передбачених на ці цілі в бюджеті міста;

6) призначає на посаду та звільняє з посади першого заступника, заступників голови міста, керівників органів та структурних підрозділів адміністрації міста, якщо інше не передбачено чинним законодавством;

7) створює, реорганізовує та ліквідовує муніципальні підприємства та установи, призначає та звільняє з посади їх керівників;

8) здійснює функції розпорядника кредитів при виконанні міського бюджету за винятком витрат, передбачених на утримання міської Ради;

9) здійснює окремі державні повноваження, покладені на органи місцевого самоврядування федеральними і крайовими нормативно - правовими актами, а також інші повноваження, віднесені до предметів відання міста й які входять у виняткову компетенцію міської Ради, якщо інше не передбачено чинним законодавством;

10) приймає загальнообов'язкові правила з усіх предметів ведення міста, які не перебувають у винятковому віданні міської Ради, за відсутності відповідних правил, прийнятих міською Радою. В цьому випадку проекти загальнообов'язкових правил на стадії їх підготовки направляються у відповідні постійні комісії міської Ради, які можуть давати розробникам свої пропозиції рекомендаційного характеру.

Список літератури.
1. Федеральний Закон від 28.08.1995 N 154-ФЗ (ред. Від 04.08.2000) «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в РФ» // "Российская газета",
N 170, 01.09.1995, №185 від 15.08.2000 р
2. Закон Красноярського краю від 10.01.1996 N 8-209 (ред. від 08.02.2001 г .)
«Про місцеве самоврядування в Красноярському краї» // "Красноярський робітник", NN
13 - 14, 20.01.1996, №25, 16. 03.2001 м
3. Статут р Красноярська .// "Міські новини", N 4, 16.01.1998

загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар