загрузка...

трусы женские
загрузка...
На главную » Рефераты по налогообложению » Налогообложение предприятия

Налогообложение предприятия

Вступ.

Вихідним положенням для поняття сутності податків є розуміння того, що податки є найважливішою і найдавнішою формою фінансових відносин між державою і членами суспільства. Поява податків зумовлена виникненням держави і виконанням державою суспільно необхідних функцій. За економічним змістом податки - це фінансові відносини між державою і платниками податків з метою створення загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів, необхідних для виконання державою її функцій.

Централізований фонд грошових коштів держави може бути сформованим як за рахунок податків, так і за рахунок інших надходжень, таких як плата, відрахування, власні доходи держави і неподаткові доходи. Ці поняття необхідно розрізняти за допомогою ознак, що характеризують ту чи іншу фінансову категорію. Важливо звернути увагу на різну структуру податкових надходжень до централізованого фонду грошових коштів держави в країнах з ринковою економікою та в країнах з перехідною економікою. В перспективі в
Україні має змінитися структура у бік зростання питомої ваги прямих податків.
За останні роки Державний бюджет України поповнюється за рахунок нових видів податків, зборів і платежів та неподаткових надходжень:
- плата за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин;
- рентна плата за нафту та природний газ, які видобуваються в Україні;
- надходження до інноваційного фонду;
- надходження від реалізації дорогоцінних металів та ін.
Постійні зміни та доповнення податкового законодавства України призводять до недоодержання спрогнозованих показників виробничо-господарської діяльності підприємств та її недосягнення кінцевого результату - прибутку, рентабельності, окупності капіталовкладень та ін. Це створює фактор невизначеності підприємств у податковій системі України.

В цій курсовій роботі ми приділимо особу увагу сутності та функціям податків, їх видам, а також розглянемо процес обчислення та сплати податків на підприємстві.

1. Техніко-економічна характеристика підприємства.

Повне найменування підприємства: державне відкрите акціонерне товариство «Шахта імені М.И. Калініна» - ДПДХК «Донвугілля» .

Форма власності - державна .

Чисельність працівників - 1757 чоловік (на 01.01.2000 року).

Статутний фонд - 23216179 грн.

Об'єм виробництва 310 тис. тонн.

Рік заснування підприємства - 1961 рік

Адреса підприємства: 83017, м. Донецьк, проспект Мира 44. Тел. 90-33-
62.

Керівник підприємства - Панфілов Юрій Миколайович.

Метою діяльності ДВАТ «Шахта імені М.И. Калініна» є:
1. Задоволення потреб на вугільну продукцію, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках;
2. Одержання прибутку, як результату виробничої діяльності, дотримуючи діючого законодавства України;
3. Реалізація соціально-економічних інтересів акціонерів ДВАТ і його працівників.

Предметом діяльності ДВАТ «Шахта імені М.И. Калініна» є:
1. видобуток, переробка і збагачення вугілля, підвищення конкурекнтноспроможності вугільної продукції;
2. ефективне використання вугільних запасів, основних фондів, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів;
3. залучення інвестицій і інвестиційна діяльність;
4. упровадження нових технологій, сучасної техніки, засобів автоматизації;
5. капітальний ремонт, реконструкція і будівництво промислових об'єктів;
6. своєчасне матеріально-технічне забезпечення виробництва;
7. своєчасне відновлення очисного фронту;
8. збут і торгівля вугільної продукції;
9. зміст і експлуатація автомобільного транспорту, перевезення вантажів і людей;
10. операції з цінними паперами, здійснення власних фінансових, комерційних, маркетингових, лізингових, експортних, імпортних операцій, зовнішньоекономічна діяльність, а також інша діяльність не заборонена законом.

Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюватися при наявності ліцензії.
Засновником ДВАТ «Шахта імені М.И. Калініна» є Міністерство вугільної промисловості України.

Органи керування товариства складаються з:

1. Вищого органа керування Товариства;
2. Наглядацької Ради Товариства;

3. Правління Товариства;
4. Ревізійної комісії Товариства.

Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів.

Виконавчим органом Товариства, що здійснює керування його потоковою діяльністю, є Правління.

Правління вибирається терміном на один рік і підзвітне у своїй діяльності Вищому Органу і Наглядацькій раді Товариства, а також організовує виконання їхніх рішень. Воно складається з 11 чоловік:
- голова Правління;
- 1-й заступник голови Правління;
- заступники голови Правління;
- головний бухгалтер Товариства;
- інші члени Правління Товариства.

Засідання Правління проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні ? його членів. Рішення
Правління приймаються більшістю голосів (у випадку розподілу голосів нарівно - голос голови Правління є вирішальним).

Позачергове засідання Правління збирається за вимогою голови Правління або 1/3 частини членів Правління.

Перевірка господарської діяльності Суспільства здійснюється Ревізійною комісією, що затверджується Вищою радою Товариства. Перевірки фінансової діяльності ДВАТ «Шахта ім. М.І, Калініна» здійснюється також державною податковою інспекцією, а також аудиторськими службами, контрольно-ревізійним керуванням Міністерства вугільної промисловості України і
ДХК "Донвугілля"» .

Організаційну структуру керування підприємством можна представити в такий спосіб:

На чолі Шахти знаходитися директор-голова правління. У директора в підпорядкуванні знаходитися: апарат при керівнику (який сприяє прийняттю рішень по окремих питаннях), а також заступники директора по окремих організаційно-технічних питаннях. До них відносяться наступні керівники:
- зам. Директора по економічних питаннях;
- головний бухгалтер;
- юрист-консультант;
- начальник штабу цивільної оборони;
- начальник відділу МТЗ;
- головний інженер;
- головний механік;
- головний енергетик;
- зам. директора по виробничій діяльності;
- зам. директора по реалізації і якості реалізованої продукції;
- помічник директора по комерційній діяльності;
- зам. директора по охороні праці;
- помічник директора по кадрам і побуту;
- начальник автотранспортної ділянки.

Зам. директору по виробничій діяльності Шахти підкоряється:
1. виробнича служба;
2. ділянки по видобутку вугілля;
3. ділянки шахтного транспорту (колісний і конвеєрний);
4. технологічний комплекс поверхні.

У головного інженера Шахти в підпорядкуванні знаходяться:
1. технічна служба;
2. Технологічна служба;
3. Маркшейдерська геологічна служби;
4. Ділянки підготовчих і гірничо-капітальних робіт;

У підпорядкуванні в помічника директора по кадрам і побуту знаходитися:
1. відділ кадрів;
2. лад цех;
3. ділянка господарських робіт;
4. автотранспортна ділянка.

Зам. директора по економічних питаннях керує:
1. планово-економічним відділом;
2. відділом організації праці і заробітної плати.

Економіст по претензійній роботі і договорам, а також начальник відділу матеріально-технічного постачання підкоряються безпосередньо головою правління - директору шахти ім. М.И. Калініна.

Чисельність працівників по категоріях за листопад 2000 року зазначена в додатку №1.

Структура шахти ім. М,И. Калініна ДП ГХК «Донвугілля» на 01,04,1999 року зазначена в додатку №2.

Техніко-економічні показники за жовтень 2000 року.
|№ |Найменування |За місяць |За рік |
| | |План |Факт | % |+/-|План |Факт |% |+/-|
| |Видобуток |24000 |18208 |75,9|-5792 |248000|244005|98,4|-3995|
| |вугілля | | | | | | | | |
| |Зольність |30,5 |31,1 |102 |0,60 |30,5 |30,3 |99,3|-0,20|
| |вугілля | | | | | | | | |
| |Видобуток по | | | | | | | | |
| |ділянках: №8 |12800 |10658 |83,8|-2142 |122300|125058|102 |2758 |
| |№9 |11200 |7550 | |-3650 | | |94,6|-6753|
| | | | |67,4| |125700|118947| | |
| |Виїмка вугілля |9477 |7090 |74,8|-2387 |88668 |82741 |93,3|-5927|
| |Реалізація в |24000 |19018 |79,2|-4982 |248000|241015|97,2|-6985|
| |натуральному | | | | | | | | |
| |вираженні | | | | | | | | |
| |Реалізація в |1709 |1605,5|93,9|-103,5|17660 |18824 |107 |1164 |
| |розрахункових | | | | | | | | |
| |цінах | | | | | | | | |
| |Валова продукція|1549 |1227,4|79,2|-321,6|16006 |15561 |97,2|-445,|
| | | | | | | | | |4 |
| |Робітників |1700 |1445 |85 |-255 |1717 |1509 |87,9|-208 |
| |Вироблення 1 |799 |737 |92,2|-62 |8183 |9000 |110 |817 |
| |трудящого | | | | | | | | |
| |Продуктивність 1|14,1 |12,6 |89,4|-1,5 |14,4 |16,2 |113 |1,80 |
| |робітника | | | | | | | | |
| |Кількість |2 |2 |100 | |2 |2 |100 | |
| |очисних забоїв | | | | | | | | |
| |Середня довжина |514 |516 |100,|2 |517 |516 |99,8|-1,00|
| |забоїв | | |4 | | | | | |
| |Навантаження на |462 |325 |70,3|-137 |490 |431 |88,0|-59,0|
| |забоїв | | | | | | | |0 |
| |Штат на очисних |392 |308 |78,6|-84,00|410 |339,00|82,7|-71,0|
| | | | | | | | | |0 |
| |Штат на |315 |298 |94,6|-17 |321 |313 |97,5|-8,00|
| |підготовчих | | | | | | | | |
| |На підземному |217 |149 |68,7|-68,00|217 |154 |71,0|-63,0|
| |транспорті | | | | | | | |0 |
| |На ремонті |158 |133 |84,2|-25 |151 |126 |83,4|-25,0|
| | | | | | | | | |0 |
| |Інші підземні |313 |276 |88,2|-37,00|312 |295 |94,6|-17,0|
| | | | | | | | | |0 |
| |На поверхні |305 |281 |92,1|-24,00|306 |282

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7
 
Подобные рефераты:
Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюд ...
Дещо з історії. Праобразом казначейства можна вважати княжу казну, яка за часів правління великих князів слугувала сховищем матеріальних цінностей князівств. Але функції казни заключалися не тільки у цьому - т
Особливості оподаткування прибутків комерційних банків
Таке співвідношення двох видів прибуткового оподаткування зумовлене кількома причинами. Насамперед, протягом багатьох років платежі в бюджет із прибутку підприємств завжди мали високу питому вагу в доходах дер
Проблеми удосконалення оподаткування
Податкова система - це сукупність податків, зборів, інших обов'язкових платежів і внесків у бюджет і державні цільові фонди, що діють у встановленому законом порядку. Сутність, структура і роль системи оподат
Налоговая система
Обов'язкові платежі перераховуються в бюджет держави, а також в інші цільові державні фонди. Вони можуть здійснюватися в кількох формах: податки, плата за ресурси, цільові відрахування.
Поняття непрямих податків
План 1.Особливості непрямих податків 3 2.Податок на додану вартість 3 3.Акцизний збір 8 4.Мито 9 5.Роль непрямих податків у формуванні бюджетів різних рівнів 11 Література 13 Історія людства виробила різні форми й методи оподаткування.
Закон о налоговой службе Украины
Україні" Верховна Рада України постановляє: I. Внести до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст. 84; 1995 р., N 1, ст.
Звіт про проходження практики в ДПІ
Інстенсивний розвиток ринкових механізмів вимагає перетворення всіх елементів системи оподаткування. З'являються нові податки, механізми їх обчислення і сплати, конкретизуються повноваження органів влади різно
Режим оподаткування капітального будівництва
. самостійне виготовлення основних фондів для власних виробничих потреб, включаючи витрати на виплату заробітної плати працівникам, які були зайняті на виготовленні таких основних фондів;
Налоги в системе финансовой поддержки малых предприятий
Коли розпалася система тотального планового господарювання й загального одержавлювання економіки, природньо, виникло питання про потрібність, ступінь і кордонах її регулювання. Серед економістів виникли прихил
Податкова система
Таким чином, платник (суб'єкт) податку - це фізична чи юридична особа, а також група осіб без статусу юридичної особи, на яку згідно із законодавчими актами покладено обов'язок сплачувати податки та інші обо
Відповідальність за порушення податкового законодавства
Податки являють собою обов'язкові збори, стягнуті державою із суб'єктів, що хазяюють, і з громадян по ставці, встановленій в законному порядку. Податки є необхідною ланкою економічних відносин у суспільстві
Податкова система Франції
Податкова система є головним джерелом надходжень до центрального бюджету, які складають понад 90% його прибуткової бази. Основними видами податків, що надходять до центрального бюджету, є непрямі і прямі п
Податкова система Японії, Місцеві податки в Україні
В данній роботі будуть розглянуті два питання. Спочатку розглянемо про місцеві податки в фінансовій системі України, так як на сьогодні місцеві податки є важливою структурною ланкою податкових систем більшості
Місцеві податки в розвинених країнах
Говорячи про фінанси закордонних країн, варто мати на увазі, що вони не мають єдиної бюджетної системи, причому це стосується як федеративних, так і унітарних держав. Фінанси значних регіонів - штатів, земель,
Податок на прибуток підприємств
Кожна держава для виконання своїх функцій повинна мати відповідні кошти, які концентруються в державному бюджеті та інших централізованих фондах. Джерелами формування цих коштів можуть бути, по-перше, власні д
Прибутковий податок
Держава відображає інтереси суспільства в різних сферах життєдіяльності, розробляє і здійснює відповідну політику - економічну, соціальну, екологічну, демографічну тощо. При цьому, в якості засобів взаємодії о
Податкова політика України
Податки - дуже складна і надзвичайно впливова на всі економічні явища та процеси фінансова категорія. Можна без перебільшення сказати, що, з одного боку, податки - це фінансове підгрунтя існування держави, мір
Налогообложение операций с ценными бумагами (Украина)
Налоговая система в каждой стране является одной из стержневых основ экономической системы. Она, с одной стороны, обеспечивает финансовую базу государства, а с другой - выступает главным орудием реализации ее
Отчет по учебно-производственной практике (в ФСНП по Северному Кавказу)
Задачами федеральных органов налоговой полиции являются: выявление, предупреждение и пресечение налоговых преступлений и правонарушений. О выявленных при этом других экономических преступлениях органы налогово
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар