загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з оподаткування » Податкові системи зарубіжних країн

Податкові системи зарубіжних країн

ЗМІСТ

Введення ........................... ...................................................... .4

1 Податки як найважливіший складовий елемент податкової системи ............ 5

1. Поняття та визначення податку. Податки та інші державні вилучення і платежі .................................................................. 5

1.1.1 Поняття податку .................. ................................................ ..5

1.1.2 Визначення податку ................................................... ......... ..6

1.1.3 Податки та інші державні вилучення і платежі .................. ..7

1.2 Класифікація податків ............ . ............................................. ..9

3. Склад податкової системи. Принципи побудови податкових систем .................................................................................... ..13

1.3.1 Склад податкової системи ................................................... ..13

1.3.2 Принципи побудови податкових систем ................................. .14

4. Функції податкових систем ................................................... ... 17

2 Податкові системи зарубіжних країн ...... .................................... 20

2.1 Податкова система США ......................................................... 20

2.2 Податкова система Канади ...................................................... .22

2.3 Податкові системи деяких європейських країн .................. ...... .23

2.3.1 Податкова система Німеччини ................................................ ..23

2.3.2 Податкова система Франції ................................................ ... 25

2.3.3 Податкова система Іспанії .................................... ............... 26

2.4 Податкова система Росії та її порівняльний аналіз сучасних систем оподаткування промислово розвинених країн ..................... .27

Висновок ...... ........................................................................ 30

Список використаних джерел ....................................... ......... ..31

ВСТУП

Одним з принципово важливих напрямів вдосконалення будь-якої системи взагалі та системи оподаткування зокрема є її змістовний аналіз, який спрямований на виявлення сильних і слабких сторін системи у всіх аспектах її вивчення: функціональному, елементному й організаційному. При проведенні такого аналізу доцільно використовувати метод порівняння даної системи з її аналогом для зіставлення окремих системних характеристик та визначення їх відповідності цілям та завданням аналізованого об'єкта.

При порівняльному аналізі системи оподаткування, необхідним для вироблення узагальнених, концептуальних, методологічних положень її вдосконалення (реформування), в якості її аналогів виступають податкові системи інших держав, в тому числі і регіональні. Шляхом порівняння загальнодержавних податкових систем з урахуванням їх регіональних особливостей можна виявити найбільш ефективні способи побудови податкової вертикалі «центр - регіони» і в певних випадках принципи і методи горизонтальних зв'язків «регіон - регіон» . Така постановка задачі аналізу передбачає, що об'єктами порівняння повинні бути податкові системи тих країн, де державний устрій є близьким Російської
Федерації за змістом, тобто країн, що несуть в собі нормативно зафіксований або практично реалізований (неформальний) досить сильний елемент федерації.

Важливим положенням пропонованого підходу до порівняльного аналізу систем оподаткування федеративних (по суті) держав є те, що можливість застосування в російській податковій практиці тих чи інших елементів, методів, структурних рішень в обов'язковому порядку повинна оцінюватися з урахуванням реально сформованого рівня соціально-економічного розвитку конкретних країн, особливостей протікання соціально-економічних процесів, а також цілей і завдань (причому не тільки економічних, а й політичних), які стоять перед даною державою.

Відповідно до вищесказаним мета курсової роботи - порівняльний аналіз систем оподаткування економічно розвинених країн з податковою системою Росії, на основі якого пропонуються шляхи вдосконалення даної податкової системи.

Структура курсової роботи соответсвует її мети і включає два основні розділи:

1. Податки як найважливіший складовий елемент податкової системи, де розглядаються теоретичні аспекти налогообоженія;

2. Податкові системи зарубіжних країн. Тут проводиться порівняльна характеристика податкових систем США, Канади, Німеччини, Франції,

Іспанії.

У висновку коротко наводяться шляхи вдосконалення податкової системи Росії на прикладі зарубжних країн.

1. Податки як найважливіший складовий елемент податкової системи

1.1 Поняття та визначення податку. Податки та інші державні вилучення і платежі

1.1.1 Поняття податку

У розумінні податків важливе значення мають два аспекти. По-перше, податок - це об'єктивна економічна категорія, її внутрішня сутність (з об'єктивної сторони); по-друге, існує конкретна видима правова форма прояву внутрішньої сутності податків у процесі їх використання в реальному економічному житті (з суб'єктивної сторони). Обидва ці аспекти тісно взаємопов'язані і взаємозумовлені, представляючи на практиці органічне єдність, проте їх слід розрізняти між собою.

Податки як об'єктивна категорія є вихідним і основним поняттям, визначальним головні, сутнісні риси податків. Вихідна, основна категорія - це узагальнене абстрактне поняття об'єктивно існуючих економічних відносин. Об'єктивна сутність (об'єктивна сторона) податків не залежить від конкретної економічної дійсності, вона визначається лише факторами, що викликали появу цієї категорії.

Виникнення податків зазвичай зв'язується з виникненням держави: становлення його інститутів, покладання на державний апарат суспільно-політичних функцій неминуче зажадало формування фондів фінансових ресурсів і відповідно інструментів, за допомогою яких такі фонди могли б бути сформовані. Таким інструментом і стали податки, головне призначення яких спочатку полягало у формуванні матеріальної бази (фондів фінансових ресурсів) для забезпечення функцій держави в інтересах усього суспільства. З розвитком держави, розширенням його функцій роль податків підвищувалася, проте суть їх залишилася незмінною. Таким чином, податок як економічна категорія виражає грошові відносини між державою, з одного боку, і фізичними та юридичними особами, з іншого боку, що у процесі вторинного розподілу (перерозподілу) новоствореної вартості валового національного продукту і відчуження частини її вартості в розпорядження держави в обов'язковому порядку. Об'єктивна сторона податків проявляється на практиці протягом усього періоду існування податків, при кожному одиничному акті їх сплати і не залежить ні від того, на якому історичному та економічному етапі розвитку перебуває держава, ні від того, яке конкретне держава стягує податки, ні від будь яких інших чинників.

Суб'єктивна сторона податків (конкретні їх види, рівень ставок, система пільг тощо), навпаки, зумовлюються саме зовнішнім середовищем, в якій функціонують податки. Особливо важливе значення тут мають: рівень соціально-економічного розвитку країни, тип державного устрою, масштабність і коло завдань, що стоять перед суспільством в даний період часу, нарешті, традиції, що роблять істотний вплив на національні "риси обличчя" податкової системи держави. Суб'єктивна (видима) сторона проявляється, таким чином, в процесі їх реального використання (у вигляді прибуткового податку, податку на додану вартість, акцизів і т.д.).
Встановлення податків проводиться шляхом прийняття податкового законодавства, що визначає поняття податків, а також зборів, прирівняних до податкових платежів. Далі з'ясуємо, що являє собою поняття податків і зборів, прирівняних до податків у законодавчих актах, а також простежимо еволюцію поняття «податок» .

1.1.2 Визначення податку

У міру розвитку і вдосконалення теорій оподаткування відбувалася еволюція поглядів на розуміння терміна «податок» .

А. Сміт визначав податок як тягар, що накладається державою в законодавчому порядку, в якому передбачені його розмір і порядок сплати.

Сміт висунув тезу про непродуктивну характері державних витрат, згідно з яким податок шкідливий для суспільства. Але одночасно Сміт розумів податок як усвідомлену необхідність, як потреба економічного і соціального розвитку. Тому податки для того, хто їх сплачує, - ознака не рабства, а свободи. «Податок - жертва і в той же час благо, якщо послуги держави за рахунок цієї жертви приносять нам користь» (Ж.Сісмонді).
При цьому «податок є така форма доходів держави, коли ці доходи, одержувані з майна громадян, є їх односторонньої жертвою, без отримання ними будь-якого еквівалента» (Я.Таргулов). У цих поглядах виразно простежується двоїста природа оподаткування.

Сучасні визначення податку роблять акцент на примусовий характер оподаткування і на відсутність прямого зв'язку між вигодою громадянина і податками. «Податки - примусові збори, що стягуються з населення на відомій території, на встановлених законом підставах, з метою покриття загальних потреб держави» (Радянська фінансова енциклопедія, 1924 г.). В підручнику "Економікс" К. Макконнелл і С. Брю вказують, що «податок - примусова виплата уряду домогосподарством або фірмою грошей (або передача товарів і послуг), в обмін на які домогосподарство або фірма безпосередньо не отримують товари чи послуги ...» .

Податковий кодекс Російської Федерації дає наступне визначення шуканого поняттю: «Під податком розуміється обов'язковий, індивідуально безвідплатний платіж, що стягується з організацій і фізичних осіб у формі відчуження належних їм на праві власності, господарського відання або оперативного управління грошових коштів, з метою фінансового забезпечення діяльності держави і (або) муніципальних утворень » .

На рис. 1.1 представлені основні відмітні ознаки податку в трактуванні Податкового кодексу.

Рис. 1.1 - Відмінні ознаки податків російським законодавством

3. Податки та інші державні вилучення і платежі

В області оподаткування вироблені два підходи до вирішення проблеми юридичного трактування податку:

1) до податків відносять будь вилучення коштів для формування доходної частини бюджету;

2) податок це одна з форм фіскальних платежів, що відповідає певним вимогам.

Вибір одного із зазначених підходів залежить від особливостей національного законодавства.

У нашій країні в якості юридичного критерію відмінності податку від неподаткового платежу запропонований ознака нормативно-галузевого регулювання, згідно з яким податкові відносини регламентуються нормами податкового законодавства, а неподаткові обов'язкові платежі - нормами інших галузей права.

Використовуючи цей критерій розмежування види податкових вилучень і відповідні їм визначення можуть бути представлені таким чином
(рис.1.2).

Рис.1.2 - Види податкових вилучень

Розмежування цих понять наступне. Обов'язок по сплаті податку виникає завжди за наявності об'єкта оподаткування. При цьому податок встановлюється і вводиться законом, його сплата носить примусовий характер, він сплачується на основі безплатності, є абстрактним платежем і зазвичай не має цільового призначення.

При сплаті мита або збору завжди присутня спеціальна мета і спеціальні інтереси. Стягуються мита і збори тільки з тих, хто звертається до відповідних органів з приводу надання потрібних йому послуг. У теоретичному плані мета стягнення мита (збору) - лише покриття витрат установи, у зв'язку з діяльністю якого вони сплачуються, без збитку, але і без чистого доходу.

В даний час російське законодавство передбачає відмінність між податками

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар