загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з науки і техніки » Розробка системи стабілізації температури низькотемпературного киплячого шару

Розробка системи стабілізації температури низькотемпературного киплячого шару

Ткаченко О.Є., студент, Гавриленко Б.В., к.т.н., доц.

Донецький національний технічний університет

Для досягнення високої якості протікання процесу горіння твердого палива в топці з низькотемпературним киплячим шаром (НТКШ) необхідно постійно здійснювати комплексний контроль за станом технологічних показників - температури НТКШ, розрідження, витрати твердого палива, швидкості дуттєвого повітря і т.д.

В даний час для автоматизації котелень з НТКШ застосовується апаратура автоматизації "Контур", яка здійснює контроль технологічних параметрів горіння вугілля за окремими невзаємопов'язаних контурам [1]. Отже, питання стабілізації режимних параметрів процесу горіння низькокалорійного палива на основі їх взаємопов'язаного комплексного контролю залишається актуальним.

Для досягнення необхідної якості керування технологічним об'єктом необхідно контролювати стан таких параметрів як температура НТКШ і подача твердого палива в топку. Ефективне протікання процесу горіння досягається шляхом регулювання кількості палива, що подається в топковий простір залежно від поточної температури НТКШ [2].

На рис. 1 приведена двоконтурна підпорядкована система автоматичного регулювання процесом закидання твердого палива з корекцією по температурі НТКШ, а також з додатковою корекцією за швидкістю подачі твердого палива.

Регулювання температури НТКШ у головному контурі регулювання «Температура НТКШ» (рис.1) здійснюється за допомогою термоелектричного перетворювача ТП, а корекція температури НТКШ по швидкості закидання палива в топковий простір - за допомогою тахогенераторного перетворювача ТГ під допоміжному контурі - «Витрата твердого палива» .

В системі стабілізації передбачений задатчик швидкості ЗТ, вихідний сигнал якого Х31 надходить на регулятор швидкості подачі твердого палива РС і далі у вигляді керуючого сигналу Х32 на приводний двигун ПД, що має кутову швидкість V1. Обертаючий момент від приводного електродвигуна передається на вал живильника ВП, кутова швидкість якого V2. Як приводного двигуна використовується малопотужний електродвигун постійного струму (ДПТ), що дозволяє легко реалізувати різні режими управління швидкістю обертання ВП через м'яких динамічних характеристик.

Для досягнення необхідної якості управління в системі введена негативний зворотний зв'язок (ООС) по швидкості обертання вала живильника з передавальним коефіцієнтом К2. Кутова швидкість обертання вала живильника V2 вимірюється тахогенераторним перетворювачем. Вихідний сигнал тахогенераторного перетворювача УТГ допомогою ООС з передавальним коефіцієнтом К2 надходить на суматор, в якому визначається різниця УOC2 = К2 · УТГ і сигналу з РС. На вхід ПД надходить результуючий керуючий сигнал ?Х2 = Х32 - УOC2, який за критерієм стабілізації повинен прагнути до нуля.

Разработка системы стабилизации температуры низкотемпературного кипящего слоя

Більш глибока ООС вводиться по температурі НТКШ з передавальним коефіцієнтом К1. Поточне значення температури НТКШ фіксується термоелектричним перетворювачем ТП з вихідним сигналом Утп. Цей сигнал підсумовується з сигналом тахогенераторного перетворювача УТГ і у вигляді сигналу суми Ув через ООС надходить на суматор, де з сигналу ЗТ віднімається УOC1 = К1 · Ув, в результаті чого на регулятор швидкості РС впливає різницевий керуючий сигнал ?Х1 = Х31 - УOC1, який за критерієм стабілізації повинен прагнути до нуля.

Тахогенераторний перетворювач і вал живильника є безінерційними ланками з відповідними передавальними функціями W (p) = Kтг і W (p) = К вп. Інерційністю приводного двигуна можна знехтувати через малих робочих швидкостей обертання і також розглядати його як безінерційні ланка з передавальної функцією W (p) = Ккд. При недостатньому діапазоні регулювання температури НТКШ по витраті палива необхідно регулювання кількості дуттєвого повітря, що подається в топковий простір.

Таким чином, застосуванням двоконтурною системи автоматичного регулювання досягається повний контроль двох найбільш важливих технологічних параметрів процесу горіння палива і з урахуванням цього будується ефективна система стабілізації температури НТКШ.

Список літератури

Батицький І.А. та ін Автоматизація виробничих процесів і АСУ ТП в гірській промисловості. - М.: Надра, 1991 р.

Ж.В. Віскін та ін Спалювання вугілля в киплячому шарі і утилізація його відходів. - Донецьк: «Новий світ» , 1997 р.

 
Подібні реферати:
Розробка пристрою вимірювання витрати твердого палива в САУ шахтної коте ...
Ефективність роботи котельної установки з топкою низькотемпературного киплячого шару (НТКШ) залежить від надійності засобів відбору інформації. Для автоматизації котелень даного типу застосовують апаратуру «Контур» .
Багатоконтурна система автоматичного управління шахтними котельними устано ...
Завдяки впровадженню технології НТКС стає можливим використання запасів низькосортного твердого палива, утилізація відходів вуглезбагачення та вуглевидобутку. Даним способом можливо спалювати вугілля зольністю до 70%.
Динамічні характеристики засобів контролю температури киплячого шару
В якості теплоносія при роботі автономного повітропідігрівника використовуються димові гази, одержувані в результаті спалювання високозольного вугілля в котлоагрегаті з топкою низькотемпературного киплячого шару ( НТКШ).
Ядерний паливний цикл
Ядерний паливний цикл до і після АЕС. Видобуток і переробка руди. Зберігання відпрацьованого палива. Три категорії відходів, їх зберігання і переробка.
Система автоматичного регулювання
Опис вихідної схеми автоматичного регулювання. Розробка функціональної схеми САР. Параметричний синтез і аналіз одноконтурної САР. Розробка контуру регулювання заданих параметром.
Газотурбінні двигуни
Газотурбинная установка складається з повітряного компресора, камер згоряння і газової турбіни.
Карбюратор
Призначення. Основні частини. Принцип роботи. Несправності та методи їх усунення.
Розрахунок обсягів ентальпій повітря і продуктів згоряння
Визначення витрати палива, газів і повітря на котел.
Інформаційні параметри сигналів
Вивчення розвитку коливальних процесів в піддослідних виробах, шляхом проведення досліджень одиночних імпульсних сигналів випромінюваних даним виробом, вимагає знання їх параметрів.
Тепловий і динамічний розрахунок двигуна внутрішнього згоряння
Досить повний технічний розрахунок бензинового карбюраторного двигуна з числовими розрахунками.
Паливо
Паливо. Його види і характеристика. Області ефективного використання. Паливний баланс країни.
Двигуни
Особливості конструкції та експлуатації. Методи контролю.
Сировина для виробництва метанолу
Вихідний газ для синтезу метанолу. Коксовий газ. Рівняння хімічних реакцій виробництва метанолу. Природний газ.
Паливний насос Б9В
У роботі описаний паливний насос Б9В-діафрагмовий, з механічним приводом від ексцентрика кулачкового вала двигуна.
Паливні елементи
Паливні елементи відносяться до хімічних джерел струму. Вони здійснюють пряме перетворення енергії палива в електрику минаючи малоефективні, що йдуть з великими втратами, процеси горіння.
Реакція поділу ядер. Життєвий цикл нейтронів
Основи ядерної енергетики. Загальні відомості про ядерні реакціях взаємодії нейтронів з ядрами. Енергетичний баланс реакції поділу. Життєвий цикл нейтронів.
Новий адаптивний фрикційний варіатор для безступінчатим трансмісії автомо ...
В даний час перспективність використання варіаторів для безступінчатим автоматичної трансмісії автомобіля не викликає сумнівів. Особливо великий економічний і екологічний ефект очікується від застосування гібридних силових агрегатів.
Тепловий розрахунок автомобільного двигуна
Наводиться тепловий розрахунок і визначаються основні параметри двигуна внутрішнього згоряння.
Характеристики феррорезонансного стабілізатора
ВАХ роботи стабілізатора для трьох довільно вибраних значень навантаження. Вплив величини ємності на ефект стабілізації.
Воднева авіація
Водень - авіаційне паливо. Літальні апарати. Наземне обладнання. Двигуни.
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар