загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Решта реферати » Квитки з міжнародних економічних організаціям

Квитки з міжнародних економічних організаціям

приблизний перелік екзаменаційних питань

Міжнародні економічні організації

1. Розкрийте суть міжнародних економічних відносин.
2. Міжнародні економічні відносини з інституційної точки зору.
3. Головна передумова виникнення міжнародних організацій.
4. Перелічіть умови, необхідні для створення міжнародних організацій.
5. Найважливіша функція системи міжнародних економічних організацій.
6. Назвіть основні інструменти регулювання міжнародних економічних відносин.
7. Період появи перших міжнародних організацій.
8. Назвіть етапи формування системи МЕВ.
9. Перелічіть риси, характерні для першого етапу розвитку системи міжнародних економічних відносин.
10. Охарактеризуйте другий етап розвитку системи міжнародних економічних відносин.
11. Перелічіть риси, характерні для третього етапу розвитку системи міжнародних економічних відносин.
12. Охарактеризуйте четвертий етап функціонування системи міжнародних економічних організацій.
13. Перелічіть характерні риси системи міжнародних економічних організацій на сучасному етапі.
14. Сутність основної тенденції еволюції системи міжнародних економічних організацій.
15. Дайте визначення міжнародної організації.
16. Перерахуйте ознаки міжнародної організації.
17. Назвіть труднощі класифікації міжнародних організацій.
18. Назвіть дві основні категорії, на які діляться міжнародні організації.
19. Перелічіть критерії класифікації для типології міжнародних організацій.
20. Охарактеризуйте дві групи міжнародних організацій, розмежованих по об'єктах діяльності та кола вирішуваних питань.
21. Розділення міжнародних організацій за географічною ознакою.

Наведіть приклади МЕВ.
22. Характеристика статуту міжнародної організації.
23. Перелічіть специфічні риси статутів міжнародних організацій.
24. В чому полягає головна роль статуту міжнародної організації?
25. Порівняйте дві моделі статуту міжнародної організації.
26. Порядок вирішення питання про членство в міжнародній організації.
27. Назвіть основні види головних функцій міжнародної організації.
28. Охарактеризуйте принцип суверенної рівності держав у міжнародних організаціях.
29. Назвіть способи прийняття рішення в практиці міжнародних організацій.
30. Охарактеризуйте пряме голосування як спосіб прийняття рішення в практиці міжнародних організацій.
31. Охарактеризуйте консенсус голосування як спосіб прийняття рішення в практиці МО.
32. Охарактеризуйте зважування голосів як метод прийняття рішення в МО.
33. Опишіть механізм діяльності міжнародної організації в найбільш загальній формі.
34. Джерело формування фінансових ресурсів МО.
35. Дайте коротку характеристику ООН.
36. У чому проявляється політичний характер діяльності ООН?
37. Назвіть головні напрями економічної діяльності ООН.
38. Перелічіть форми діяльності по головним напрямкам економічної діяльності ООН.
39. Дайте характеристику інформаційної діяльності ООН.
40. Охарактеризуйте техніко-консультативну діяльність ООН.
41. Назвіть три основні структурні підрозділи системи органів економічного співробітництва в рамках ООН.
42. За що несе відповідальність Генеральна Асамблея ООН?
43. У чому полягає основне завдання Генеральної Асамблеї ООН?
44. Діяльність здійснення Економічною і соціальною радою ООН.
45. Перелічіть головні функції в діяльності ЕКОСОР.
46. Назвіть органи, діяльність яких координує ЕКОСОР.
47. Перелічіть завдання, які вирішуються ЕКОСОР у своїй діяльності.
48. Охарактеризуйте Секретаріат ООН.
49. Дайте коротку характеристику ПРООН.
50. Що являють собою Спеціалізовані установи ООН?
51. Дайте коротку характеристику ЮНІДО.
52. Сформулюйте мету ЮНІДО.
53. Назвіть основні діяльності ЮНІДО.
54. Оперативна діяльність ЮНІДО.
55. Допоміжна діяльність ЮНІДО.
56. Назвіть вищий і керівні органи ЮНІДО.
57. Який орган є виконавчим органом ЮНІДО?
58. Назвіть підрозділи, що входять до секретаріату ЮНІДО.
59. За рахунок яких коштів формується бюджет ЮНІДО?
60. Порядок вирішення основного завдання ЮНІДО.
61. Яким чином розвиваються, можуть отримувати доступ до інформації науково-технічного характеру?
62. Дайте визначення ЮНКТАД.
63. Перелічіть головні завдання ЮНКТАД.
64. Назвіть і охарактеризуйте основні органи управління ЮНКТАД.
65. Назвіть спеціалізовані комітети, що функціонують в якості допоміжних органів Ради з торгівлі та розвитку ЮНКТАД.
66. Назвіть чотири групи, на які поділяються країни-члени ЮНКТАД.
67. Яким проблемам відводиться основна увага в роботі ЮНКТАД та її органів?
68. В чому полягає роль ЮНКТАД згідно її мандату?
69. Перелічіть основні функції ЮНКТАД.
70. Дайте визначення регіональних економічних організацій ООН.
71. В чому полягають основні завдання регіональних економічних комісій ООН?
72. Що входить в структуру регіональних економічних комісій ООН?
73. Скільки регіональних економічних комісій діють в рамках ООН в даний час?
74. Що є основним завданням Європейської економічної комісії?
75. Що стало причинами, котрі зумовили тісні економічні зв'язки між країнами?
76. Що можна віднести до причин, що диктуватиме необхідність широкомасштабного економічного співробітництва?
77. Назвіть пріоритетні напрямки в області організації співробітництва та наукових пошуків.
78. Які напрямки охоплює організація співробітництва в сфері міжнародної торгівлі?
79. Що є основним завданням ЄЕК в рамках вирішення проблем, пов'язаних з довгостроковим плануванням і прогнозуванням?
80. Що відмінністю ЕСКАТО?
81. Які напрямки діяльності є пріоритетними для ЕСКАТО в даний час?
82. У чому полягає практична робота ЕСКАТО?
83. Що передбачає стратегія національного розвитку ЕСКАТО?
84. З якою метою була створена ЕКА?
85. Що є метою діяльності ЕКА?
86. Що є відмінною особливістю ЕКЛАК?
87. Що входить в сферу діяльності ЕКЛАК?
88. Що входить в сферу діяльності ЕСКЗА?
89. Чим викликана низька активність діяльності ЕСКЗА?
90. З чим пов'язане зростання ролі регіональних економічних комісій ООН як організаторів міжнародного співробітництва на регіональному рівні?
91. Вкажіть деякі недоліки економічних документів ООН.
92. Що таке ОЕСР?
93. Сформулюйте основну мету ОЕСР.
94. Розкажіть, чим займається кожна з чотирьох основних підрозділів

ОЕСР.
95. Перелічіть основні завдання ОЕСР.
96. Назвіть основні напрямки ОЕСР.
97. У чому полягають основні методи діяльності ОЕСР?
98. Що включає коло питань, за яким розробляються рекомендації

ОЕСР?
99. Що включають в себе питання, розроблені ОЕСР в області ринку праці?
100. З якої точки зору в ОЕСР розглядаються проблеми міжнародної торгівлі?
101. Що включає в себе сфера прогнозів, розроблюваних ОЕСР?
102. Перелічіть основні теми інформаційно-аналітичних прогнозів ОЕСР.
103. Розкажіть про завдання ОЕСР в галузі енергетичної політики.
104. Розкажіть про завдання ОЕСР в галузі охорони навколишнього середовища.
105. На що націлена політика ОЕСР в галузі сільського господарства?
106. З якою метою було створено Центр співпраці з Росією, країнами

Центральної та Східної Європи?
107. Дайте визначення Міжнародного валютного фонду.
108. Порівняйте Бреттон-Вудський валютну систему і систему «золотого стандарту» .
109. Охарактеризуйте спеціальні права запозичення.
110. З чого складається капітал МВФ?
111. Що визначає квота держав-членів МВФ?
112. Розкажіть, що являє собою вищий керівний орган МВФ.
113. Назвіть функції директора-розпорядника МВФ.
114. Який основний метод діяльності МВФ?
115. Назвіть і розкрийте поняття, використовувані в Статуті Фонду для ідентифікації його кредитної діяльності.
116. За яким факторам різниться діяльність спеціальних кредитних фондів МВФ?
117. Назвіть 4 спеціальних кредитних фонду МВФ.
118. Розкрийте термін «програма економічної реформи» .
119. Який концепцією керується МВФ при виробленні своїх рекомендацій?
120. Який характер носять стабілізаційні програми МВФ?
121. Детально освітите суть стабілізаційних програм МВФ.
122. В чому полягає проблема обумовленості кредитів МВФ?
123. Перелічіть міжнародні організації, що входять до групи Світового банку.
124. Що являє собою Міжнародний банк реконструкції та розвитку?
125. Перелічіть офіційні цілі МБРР.
126. Що є спеціалізацією МБРР?
127. Як відбувається реалізація кредитної політики МБРР?
128. Яка сфера діяльності економічних місій МБРР?
129. Чему віддається пріоритет в рекомендаціях місії МБРР і наскільки точно потрібно їм слідувати?
130. Назвіть основні напрямки кредитування МБРР.
131. Дайте визначення Міжнародної асоціації розвитку.
132. У чому полягає основний вид діяльності МАР?
133. Назвіть основний критерій надання кредитів МАР.
134. Дайте визначення Міжнародної фінансової корпорації.
135. У чому полягають основні види діяльності МФК?
136. Які джерела фінансування МФК?
137. Що таке БАГІ?
138. Яка задача БАГІ?
139. Дайте визначення ЄБРР.
140. У чому полягає основна мета ЄБРР?
141. Назвіть основні об'єкти кредитування ЄБРР.
142. Перелічіть використовувані ЄБРР форми фінансової підтримки економічних реформ країн ЦСЄ.
143. У чому полягають основні напрямки діяльності ЄБРР?
144. Що включають в себе стратегії по країнах ЄБРР?
145. Які джерела формування кредитних ресурсів ЄБРР?
146. З яких коштів створюються спеціальні фонди ЄБРР?
147. Перелічіть форми операцій, використовувані ЄБРР в сфері кредитної діяльності.
148. Перерахуйте найбільш важливі напрямки кредитно-фінансової політики

ЄБРР.
149. Дайте визначення ГАТТ.
150. Охарактеризуйте офіційну мету ГАТТ.
151. Як пов'язані ГАТТ і СОТ?
152. Назвіть офіційні цілі СОТ.
153. Сутність основного завдання СОТ.
154. До якого результату в майбутньому призведе освіта СОТ?
155. Чим викликаний процес глобалізації світового господарства?
156. Що означає термін регіоналізація виробництва і ринку?
157. Дайте визначення міжнародної економічної інтеграції (МЕІ).
158. Як проходить процес міжнародної економічної інтеграції на мікрорівні?
159. Як проходить процес міжнародної економічної інтеграції на міждержавному рівні?
160. Що є кінцевим результатом процесу міжнародної економічної інтеграції?
161. Дайте визначення регіональних економічних організацій (РЕО).
162. Порядок поділу РЕО по об'єктах діяльності та кола вирішуваних питань.
163. Поясніть, як можна визначити, до якої форми відноситься інтеграційне угруповання.
164. Розкрийте поняття «зона вільної торгівлі» .
165. Розкрийте суть принципу взаємного мораторію на підвищення мит.
166. Перелічіть негативні моменти, що уповільнюють процес зближення при створенні ЗВТ.
167. Розкрийте поняття «митний союз» (ТС).
168. Порівняйте поняття ЗВТ і МС.
169. Перелічіть причини, що викликали необхідність регулювати інтеграційні процеси всередині МС.
170. Які галузі залишаються поза сферою МС і його

Сторінки: 1 2 3 4
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар