загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Решта реферати » Статистичне вивчення інвестиційного процесу

Статистичне вивчення інвестиційного процесу

Зміст.

Введення ............................... ........................... .. ............ 2

1.Соціально - економічна сутність інвестиційного процесу ... .4

1.1. Поняття інвестицій ................................................... 4

1.2 Поняття інвестиційної діяльності підприємства ......... 6

2. Показники статистики інвестицій та методологія їх обчислення ... 7

2.1. Статистичне вивчення фінансових інвестицій ............ .7

2.2. Статистичне вивчення інвестицій в нефінансові активи ........................................................................ ..9

3. Визначення економічної ефективності інвестицій та інтенсивності інвестиційної діяльності ........................ ... 12

3.1. Ефективність фінансових інвестицій ........................ 12

3.2.Еффектівность нефінансових інвестицій

(капіталовкладень) .................................... .................. .16

Висновок ...................................................................

Додаток А ..................................................................... ...

Список використаної літератури ... .......................................... ..

Введення.

Сукупність довгострокових витрат фінансових, трудових і матеріальних ресурсів з метою збільшення накопичень і отримання прибутку називається інвестиціями.

Інвестиційна діяльність вивчається як в рамках окремо взятої організації або фірми, так і для всієї держави в цілому. Процес інвестування відіграє важливу роль в економіці будь-якої країни. Інвестування в значній мірі визначає економічне зростання держави, зайнятість населення і становить суттєвий елемент бази, на якій грунтується економічний розвиток суспільства. Тому проблема, пов'язана з ефективним здійсненням інвестування, заслуговує серйозної уваги.

Інвестиційна діяльність являє собою один з найбільш важливих аспектів функціонування будь-якої комерційної організації. Причинами, які зумовлюють необхідність інвестицій в основний капітал, є відновлення наявної матеріально-технічної бази, нарощування обсягів виробництва, освоєння нових видів діяльності. Інвестування в цінні папери або фінансові активи має на меті отримання прибутку.

Статистичне вивчення інвестицій спрямоване на вирішення таких завдань:

. Визначення обсягів інвестицій, їх структури і темпів змін;

. Визначення економічної ефективності інвестицій та інтенсивності інвестиційної діяльності.

Комплексне економіко - статистичне вивчення інвестиційної діяльності включає в себе як всебічну характеристику окремих її сторін і аспектів, так і виявлення та оцінку властивих їй загальних тенденцій. В даний час є необхідним не просто відстеження і оцінка динаміки і структури інвестицій за джерелами та напрямками використання, а й виявлення та аналіз результативності використання інвестицій на різні цілі та їх впливу на науково - технічний розвиток.

Серед основних напрямків розвитку статистики інвестицій можна виділити наступні:

. Перехід до розробки детальної й повної структури інвестицій в галузевому розрізі, адекватної прийнятої міжнародній практиці.

. Насичення її показниками структури інвестицій в нематеріальні активи, тобто: патенти, ліцензії, ноу-хау, авторські права, торговельні марки і товарні знаки. Зростання обсягу такого роду вкладень і їх частки в сукупних інвестиціях є прямим свідченням прискорення процесів оновлення і структуризації виробництва.

. Конкретизація статистики іноземних інвестицій, зокрема включення до неї поряд з показниками динаміки і показники структури інвестиційних доходів, одержуваних від прямих, портфельних та інших інвестицій.

Одним із самостійних напрямів розвитку статистики інвестиційної діяльності може стати її інтеграція із статистикою підприємств. Тобто характеристика і аналіз інвестиційної діяльності окремих груп підприємств. Першим кроком у розвитку такої інтегрованої статистики може бути перехід до організації одноразових чи регулярних вибіркових статистичних обстежень конкретних груп підприємств за галузями промисловості, які б дозволили отримати інформацію про інвестиційну діяльність у взаємозв'язку з відтворювальним процесом та інноваційною діяльністю з ростом виробництва і доходів.

Потребує вирішення проблема обліку прибутковості інвестицій. При спостерігається зараз в цілому низької прибутковості інвестицій і наявності високого ризику перед статистикою постає завдання відслідковування не тільки динаміки сукупних інвестицій, а й обліку окремих категорій інвестиційних доходів в різних сферах виробництва.

Таким чином, статистика інвестиційних процесів вимагає подальшого вивчення як з теоретичної точки зору, так і з позицій застосування статистичних показників у практичній діяльності окремий підприємств і визначення інвестиційних процесів на державному рівні.

У своїй роботі я розгляну економічну сутність інвестицій, поділ їх на види, тобто на реальні, фінансові та інтелектуальні. А потім досліджую систему статистичних показників, що оцінює інвестиційну діяльність підприємства окремо по кожному виду інвестицій.

1. Соціально - економічна сутність інвестиційного процесу.

1.1.Понятие інвестицій.

Інвестиції - довгострокові вкладення приватного чи державного капіталу в різні галузі національної (внутрішні інвестиції) або зарубіжної (закордонні інвестиції) економіки з метою отримання прибутку. Відповідно до закону "Про інвестиції в РФ" 1991р. під інвестиціями розуміють кошти; цільові банківські вклади; пай; акції та ін. цінні папери; технології; машини та обладнання; ліцензії; кредити; майнові права; інтелектуальні цінності, що вкладаються в підприємницькі та інші види діяльності з метою отримання прибутку
(доходу) та соціального ефекту. Такі вкладення здійснюються шляхом придбання економічних активів, тобто економічних об'єктів, володіння або використання яких приносить і приноситиме надалі їх власникам економічну вигоду. Орієнтація на майбутні доходи при вкладенні капіталу - характерна риса, що відрізняє інвестиції від поточних витрат на виробництво товарів і послуг. У зв'язку з цим інвестиційну діяльність можна також визначити як придбання економічних активів, здатних забезпечити отримання доходів у майбутньому.

Як віддачі від інвестицій приймається різниця між доходами протягом терміну використання інвестиційних ресурсів і витратами грошових коштів в тому ж періоді (витрати виробництва, податки і т. Д.). Ця різниця в разом є або прибутком або збитками.

Інвестиції поділяються на реальні, фінансові та інтелектуальні.

Реальні (прямі) інвестиції - вкладення капіталу приватною фірмою або державою у виробництво будь-якої продукції.

Фінансові інвестиції - вкладення у фінансові інститути, тобто вкладення в акції, облігації та інші цінні папери, випущені приватними компаніями або державою, а також в об'єкти тезаврації, банківські депозити.

Інтелектуальні інвестиції - підготовка фахівців на курсах, передача досвіду, ліцензій і ноу-хау, спільні наукові розробки та ін.

Поняття інвестиційного менеджменту в умовах перехідної економіки, як правило, відноситься до управління двома видами інвестицій: реальними і фінансовими.

По відношенню до сукупності цих двох видів інвестицій на підприємствах застосовують поняття інвестиційного портфеля, а інвестиції в різні види активів, пов'язані єдиної інвестиційної політикою, називаються портфельними інвестиціями.

У розвинених країнах велику частину інвестицій складають фінансові інвестиції. З цієї причини в господарській практиці іноді використовується більш вузьке поняття інвестицій, що охоплює лише фінансові інвестиції. Зокрема, саме такий підхід закладений в міжнародних стандартах бухгалтерського обліку.

Фінансові інвестиції - вкладення в цінні папери з метою наступної гри зміну курсу і (або) отримання дивіденду, а також участі в управлінні господарюючим суб'єктом. Портфельні інвестиції не дозволяють інвестору встановити ефективний контроль над підприємством і не свідчать про наявність у інвестора довгострокової зацікавленості у розвитку підприємства.

Метою портфельних інвестицій є вкладення коштів інвесторів у цінні папери найбільш прибутково працюючих підприємств, а також в цінні папери, що емітуються державними та місцевими органами влади з метою отримання максимального доходу на вкладені кошти. Портфельні інвестиції - основне джерело коштів для фінансування акцій, випущених підприємствами, великими корпораціями та приватними банками.

Фінансові інвестиції (в російській господарській практиці їх називають фінансовими вкладеннями) поділяються на поточні (короткострокові) і довгострокові. Згідно з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, поточними є фінансові інвестиції, які за своєю природою вільно реалізовані й призначені для володіння не більше ніж на один рік.
Довгостроковими інвестиціями вважаються вкладення, здійснені з наміром отримання доходів за ними терміном більше одного року. До них відносяться також вкладення в цінні папери, термін погашення (викупу) яких не встановлений, але є намір отримувати доходи по них більше одного року.

Реальні інвестиції є вкладення коштів з метою придбання нефінансових активів усіх видів (вироблених та невироблених). Таким чином, інвестиції в нефінансові активи складаються з інвестицій у вироблені і невиробничі активи. Інвестиції в вироблені активи включають вкладення в основний капітал, в запаси матеріальних оборотних коштів і в цінності. До інвестицій в невироблені активи відносяться вкладення з метою придбання матеріальних невироблених активів (землі; надр з розвіданими покладами корисних копалин; некультівіруемих біологічних ресурсів, таких, як природні ліси, використовувані для лісозаготівель, і т.п.), а також нематеріальних невироблених активів ( запатентовані економічні об'єкти і деякі інші елементи).

Отже, інвестиції є вкладення у фінансові або в нефінансові активи. Виходячи з цього, інвестиції ділять на фінансові вкладення і капіталовкладення. Крім того, в окремий вид інвестицій виділяють інтелектуальні.
1.2. Поняття інвестиційної діяльності підприємства.

Відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку рух грошових коштів підприємства враховується роздільно за поточною
(операційної), інвестиційної та фінансової діяльності.

Поточна (операційна) діяльність - це основна діяльність організації з метою отримання прибутку, а також інші види діяльності, які не є ні інвестиційної, ні фінансовою діяльністю.

Під інвестиційною розуміється діяльність організацій, пов'язана з придбанням і продажем земельних ділянок, будинків і іншої нерухомості, обладнання, нематеріальних та інших необоротних активів, з здійсненням довгострокових фінансових вкладень в інші організації, випуском облігацій та інших цінних паперів довгострокового характеру і т.п.

Фінансова діяльність організації пов'язана із здійсненням короткострокових фінансових вкладень, випуском облігацій і цінних паперів короткострокового характеру, вибуттям раніше придбаних на строк до 12 місяців акцій, облігацій і т.п.

Таким чином, довгострокові фінансові, а також реальні інвестиції в бухгалтерському обліку відносяться до сфери інвестиційної діяльності, а короткострокові фінансові інвестиції - до сфери фінансової діяльності.

Такий поділ видів діяльності в бухгалтерському звіті про рух грошових коштів організації значно полегшує аналіз інвестицій.

2. Показники статистики

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар