загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Решта реферати » Питання і відповіді по держіспиту МГСУ (МІБІ) 2004р.

Запитання і відповіді по держіспиту МГСУ (МІБІ) 2004р.

1. Роль і місце будівництва народного господарства. 2
2. Інфраструктура будівельного комплексу. 3
3. Аудит, мети, основні поняття. 4
4. Підрядні та господарські способи будівництва. 5
5. Особливості застосування лизингов будівництва. 6
43. Управління лізинговими операціями в будівельній галузі. Розрахунок лізингових платежів. 6
6. Економічна сутність виробничої праці. Резерви і фактори росту продуктивності праці. Методи вимірювання. 8
30. Аналіз продуктивність праці оцінка факторів впливу на її динаміку.
8
7. Статистичне вивчення динаміки витрат на будівельну продукцію. 10
8. Банкрутство будівельної організації та шляхи виходи з цього стану.
12
9. Прибуток і рентабельність діяльності будівельного підприємства. 14
20. Кошторисна і фактична прибуток підприємства. 14
21. Самотній, плановий, фактичний рівень рентабельності. 14
10. Статистичне вивчення вплив структури робіт на динаміку продуктивності праці. 16
11. Приватизація державних і муніципальних будівельних організацій.
17
12. Фінансовий менеджмент як навчальна дисципліна і як наука. 18
15. Іпотека, поняття і сутність. 19
16. Організація оплати праці в будівництві. 20
17. Кошторисна вартість будівництва. 21
47. Способи визначення кошторисної вартості будівництва й склад кошторисної вартості. 21
18. Економічна суть амортизації основних фондів. 22
19. Ефективність використання оборотних коштів. 23
22. Кошторисні витрати на оплату праці - один з елементів прямих витрат. 24
23. Кошторисні витрати на експлуатацію будівельних машин. 24
24. Кошторисна справа і ціноутворення в будівництві. 25
25. Динамічні ряди: поняття, призначення, показники, порядок їх визначення. 26
26. Економічні індекси: поняття, призначення, види, порядок обчислення.
27
27. Статистичне вивчення трудових ресурсів. 28
28. Середні величини: поняття, призначення, види, порядок обчислення. 30
31. Основні фонди: склад і структура. Ефективність їх використання. 31
32. Цілі і завдання будівельного проектування. 33
33. Статистичне вивчення основних фондів. 34
36. Технологічні карти. Проект організації. 37
37. Мережеві графіки та календарний план в будівництві. 38
38. Форми власності в будівництві та їх особливості. 39
39. Ринок і його характерні риси. 40
40. Методи і принципи бухгалтерського обліку. 41
41. 58. Правове регулювання підприємницької діяльності в будівництві. 43
42. Господарське і трудове право. 44
45. Стратегічне і поточне планування в будівництві. 45
48. Основи ціноутворення в будівництві, методи визначення кошторисної вартості об'єктів будівництва. 47
49. Бізнес план, призначення, порядок розробки, основні розділи. 48
53. Показники народногосподарської ефективності інвестицій. 51
55. Комерційна ефективність інвестицій. 54
56. Бюджетна ефективність інвестицій. 55
57. Економічна сутність фактора часу в будівництві. 56
59. Договірні ціни 57
60. Статистичні угруповання, застосовувані при вивченні незавершеного будівництва. 58
ЗАПИТАННЯ 59


1. Роль і місце будівництва народного господарства.

БУДІВНИЦТВО ЯК ГАЛУЗЬ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА бере участь у створенні основних фондів (див.) Для всіх галузей народного господарства. Продукцією капітального будівництва є запроваджувані в дію та прийняті в установленому порядку виробничі потужності і об'єкти невиробничого призначення. Принаймні введення в дію вони стають основними фондами. В їх створенні беруть участь і численні галузі народного господарства (промисловість будівельних матеріалів і будіндустрія, машинобудування та хімічна промисловість тощо.). Будівлі та споруди, оснащені технологічним, енергетичним та іншим обладнанням і технікою, становлять натурально-речовий зміст основних виробничих фондів.

Капітальне будівництво створює, таким чином, матеріальні умови, що забезпечують можливість функціонування засобів виробництва.

Більше 70 галузей народного господарства обслуговують галузь будівництва, в ній використовується близько 20% продукції чорної металургії, велика частина продукції промисловості будівельних матеріалів, конструкцій, деталей і ін.

Галузь будівництва об'єднує діяльність проектно-вишукувальних, науково-дослідних організацій, підприємств будіндустрії, а також організацій, що виконують роботи господарським способом. До сфери капітального будівництва відносять також замовників, що розпоряджаються капітальними вкладеннями, джерелами яких є кошти державного бюджету та власні кошти підприємств.

Характерні риси та особливості капітального будівництва багато в чому залежать від своєрідності його продукції (см. Продукція будівельного підприємства) і особливостей виробничого процесу.

Продукція будівництва (будівлі, споруди) нерухома, має, як правило, великі розміри і вага, дуже різноманітна, многодетальна, складна.
Виробничий процес перериваючи.

Виробництво має кочующий характер, ведеться на відкритому повітрі, триває іноді роками. Переважають транспортні операції. Засоби праці, люди рухливі. Умови праці часто незручні і важкі, що зумовлює змінюваність кадрів.

Розвиток будівництва, підвищення його ефективності відбувається на основі індустріалізації, основними напрямами якої є: перенесення виконання частини технологічних процесів з будівельних майданчиків на заводи, в стаціонарні умови виробництва із забезпеченням підвищення сборности зведених будинків і споруд; поліпшення технологічних проектних рішень будівель і споруд, їх подальша типізація і уніфікація; механізоване потокове виробництво конструкцій, виробів, деталей і матеріалів на заводах або в підсобних цехах будівельних організацій з високим ступенем їх будівельної готовності, механізоване потокове виконання технологічних операцій і процесів зведення будівель і споруд із застосуванням інвентарних засобів; комплектна доставка матеріалів, деталей і конструкцій в інвентарних засобах за графіками, що забезпечує безперервне виробництво будівельних робіт; економічно доцільна заміна на будівельних майданчиках тимчасових будівель і споруд інвентарними.

Схема управління будівництвом постійно змінюється від галузевої до територіальної організації. В сучасних умовах прагнення до ринкової моделі економіки організаційні форми управління будівництвом вдосконалюються за двома напрямками: 1) скорочується звенность (ступені) управління; 2) зростає роль територіального самоврядування.

У Російській Федерації будівельні організації мають різні організаційно-правові форми (концерни, асоціації, акціонерні товариства, товариства ін.) І форми власності (державна, колективна, приватна). Зберігаються трести, управління, ділянки і бригади (комплексні, спеціалізовані, підрядні та ін.).

Центральним органом управління капітальним будівництвом є
Державний комітет РФ з питань архітектури та будівництва
(Держбуд РФ).

У будівництво поступово проникають ринкові елементи: попит, пропозиція, конкуренція, вільне ціноутворення, підприємництво, підрядні торги на аукціонах, тендери (див.) І ін.

2 . Інфраструктура будівельного комплексу.

В цілях завершення будівництва в задані терміни з мінімальними витратами, необхідно створення умов, що забезпечують нормальну діяльність будівельної системи в цілому, тобто створення відповідної інфраструктури - сукупності галузей і видів діяльності, обслуговуючих будівельне виробництво.

Інфраструктура - складова частина народного господарства, що має допоміжний характер і забезпечує умови для функціонування основної діяльності будівельного комплексу.

Для безперебійного функціонування будівельної системи необхідні комунікації, транспорт, зв'язок, лінії електропередачі та інші енергопередавальні системи, засоби життєзабезпечення працівників будівництва (житлово-комунальне господарство, торгове забезпечення, установи медицини, культури, відпочинку і т. д.). Нерозвиненість інфраструктури, особливо в необжитих і віддалених районах, викликає істотне збільшення витрат, облік яких необхідний при визначенні кошторисної вартості будівництва.

3. Аудит, мети, основні поняття.

Аудиторська діяльність є підприємницьку діяльність аудиторів та аудиторських фірм у здійсненні незалежних позавідомчих перевірок бухгалтерської звітності, розрахунково-платіжних документів, податкових декларацій та інших фінансових зобов'язань господарюючих суб'єктів.

Метою аудиту є встановлення достовірності фінансової звітності підприємства та відповідності скоєних їм фінансових і господарських операцій нормативним актам, чинним на території РФ.

Аудитори і аудиторські фірми крім проведення перевірок можуть надавати послуги з постановки, відновлення та ведення бухгалтерського обліку, складання податкових декларацій та бухгалтерської (фінансової) звітності, аналізу фінансово-господарської діяльності, оцінці активів і пасивів економічного суб'єкта , консультуванню з питань фінансового, податкового й іншого господарського законодавства РФ, а також здійснювати навчання й надавати інших послуг профілем своєї діяльності.

Аудиторська перевірка може бути: ініціативної, коли вона здійснюється за рішенням ладу підприємства.
Мета ініціативного аудиту - виявити недоліки у веденні бухгалтерського обліку, складанні звітності, в оподаткуванні, провести аналіз фінансового стану господарюючого суб'єкта та допомогти йому в організації обліку та звітності; обов'язковою - ця перевірка проводиться у випадках, встановлених безпосередньо законодавством РФ; або за дорученням державних органів. Обсяг і порядок проведення обов'язкового аудиту регламентується законодавчими нормами.

Результатом аудиторської перевірки має бути аудиторський висновок.
Висновок складається з трьох частин - вступної, аналітичної та підсумкової.
Вступна частина містить: назву аудиторської фірми; її юридична адреса; телефон; порядковий номер, дату видачі ліцензії та найменування органу, що видав ліцензію на здійснення аудиторської діяльності, а також термін дії ліцензії, номер реєстраційного свідоцтва, прізвища всіх аудиторів, що брали участь в перевірці.

В аналітичній частині вказуються: найменування економічного суб'єкта і період діяльності, за який проводиться перевірка; результати експертизи з питань організації бухгалтерського обліку, зіставлення відповідної звітності і стану внутрішнього контролю; факти виявлених порушень встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а також порушень законодавства при здійсненні фінансово-господарських операцій, які завдали або можуть завдати шкоди інтересам власника, держави і третіх осіб.

У підсумковій частині аудиторського висновку утримується запис про підтвердження достовірності фінансової звітності підприємства.

Аудиторська діяльність є ліцензованої. Всі юридичні особи, які займаються аудиторською діяльністю, зобов'язані пройти атестацію на право здійснення цієї діяльності, отримати кваліфікаційний атестат і відповідні ліцензії.

Аудитори і аудиторські фірми не можуть займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, крім аудиторської та пов'язаної з нею.

4. Підрядні та господарські способи будівництва.

Інвестор - суб'єкт інвестиційної діяльності, який здійснює з власних або позикових коштів фінансування будівництва об'єкта.
Інвестор має юридичні права на повне розпорядження результатами інвестицій.

Замовник - юридична або фізична особа, яка прийняла на себе функції організатора і керівника по будівництву об'єкта, починаючи від розробки техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) і закінчуючи здачею об'єкта в експлуатацію або виходом об'єкта будівництва на проектну потужність .

Забудовник - юридична або фізична особа, що володіє правами на земельну ділянку під забудову. Він є землевласником. Замовник на відміну від забудовника тільки використовує земельну ділянку під забудову на правах оренди.

Підрядник

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар