загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Решта реферати » Резерви зниження собівартості

Резерви зниження собівартості

РИЖСКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інженерно-економічний факультет

Професорська група Економіки виробництва та бізнесу

Курсова робота

(предмет - "Економіка підприємницької діяльності")

темa:

РЕЗЕРВИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ

Автор: ДАСТІЯР ЕЛЬДАР

Груп: ArSD 02061

Номер студентського: 021AIB005

Керівник:
Dr.oес, доцент

З.В. Сундукова

Рига-2003
РЕЗЕРВИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ

Зміст

| Вступ | |
| 1.Обзорно-аналітична частина «Теоретичний аналіз проблеми | |
| резервів зниження собівартості» | |
| 1.1 .Поняття собівартість і його структура | |
| 1.2. Основні методи обчислення собівартості | |
| 1.3. Загальна характеристика резервів зниження собівартості | |
| 1.4. Економічні фактори, що впливають на резерви зниження | |
| собівартості | |
| 1.4.1. Впровадження нових технологій - важлива умова зниження | |
| собівартості продукції | |
| 1.4.2. Економія як спосіб зниження собівартості | |
| 2. Розрахункова частина «Аналіз резервів зниження собівартості | |
| різних видів продукції, що випускається латвійськими | |
| виробниками» | |
| 2.1. Коротка характеристика діяльності підприємства | |
| 2.2. Заходи щодо зниження собівартості парфумерної віддушки, | |
| випускається підприємством «Lori-Selaks» | |
| 2.3. Розрахунок зниження собівартості віддушки «діоритів» | |
| Висновки та пропозиції | |
| Бібліографічний список | |
| Додатки | |

ВСТУП

Головний мотив діяльності будь-якої фірми в ринкових умовах - максимізація прибутку. Реальні можливості реалізації цієї стратегічної мети у всіх випадках обмежені витратами виробництва та попитом на продукцію, що випускається.
Cпрос в чому визначається ціною товару або послуги. У зв'язку з цим актуалізується проблема зниження витрат на виробництво і реалізацію цієї продукції, зниження витрат виробництва. Тобто все більшої актуальності набуває проблема зниження собівартості.
Собівартість продукції (робіт, послуг) є одним з важливих узагальнюючих показників діяльності фірми (підприємства), що відображають ефективність використання ресурсів; результати впровадження нової техніки і прогресивної технології; вдосконалення організації праці, виробництва і управління.

Між собівартістю продукції та цінами на неї існує тісний взаємозв'язок. На базі собівартості будуються ціни. У свою чергу, ціни на засоби виробництва дуже впливають на собівартість продукції, яка виготовляється з використанням цих засобів виробництва. Цей взаємозв'язок враховується при плануванні, аналізі собівартості продукції і встановленні цін на неї.

У собівартості продукції відбиваються поточні витрати підприємства за основними напрямками його діяльності: виконання підготовчих робіт, здійсненню робіт, безпосередньо пов'язаних з виробництвом та управлінням цим процесом, вдосконаленню техніки, технології та організації виробництва, а також по стандартизації і підвищенню якості продукції, поліпшення умов праці, охорони природи. (3., 54)

Мета даної роботи - виявлення і аналіз резервів зниження собівартості
.

Також в роботі висуваються наступні завдання: o Визначення поняття резерви зниження собівартості o Розгляд факторів, що впливають на резерви зниження собівартості o Аналіз резервів зниження собівартості конкретних видів продукції

Об'єктом дослідження є резерви зниження собівартості і чинники, що впливають на них.

Робота складається з двох частин - обзорно- аналітичної та розрахункової

В роботі представлені бібліографічний список і додатки.

1.ОБЗОРНО-АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

«ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ резерви зниження собівартості»

1.1.Понятие собівартість і його структура

При здійсненні господарсько-виробничої діяльності на будь-якому підприємстві природним чином споживаються сировину, матеріали, паливо, енергія, працівникам виплачується заробітна плата, відраховуються платежі на їх соціальне та пенсійне страхування, нараховується амортизація, а також здійснюється ще ряд необхідних затрат. За допомогою процесу звернення ці витрати постійно відшкодовуються з виручки підприємства від реалізації продукції (робіт, послуг), що забезпечує безперервність виробничого процесу. Щоб підрахувати суму всіх витрат підприємства, їх потрібно привести до єдиного знаменника, тобто представити в грошовому вираженні.
Таким показником і є собівартість. (3., 21)

Собівартість продукції (робіт, послуг) є комплексним показником, на підставі якого можна судити про ефективність використання підприємством різних видів ресурсів, а також про рівень організації праці на підприємстві. Собівартість продукції знаходиться у взаємозв'язку з показниками ефективності виробництва. Вона відбиває велику частину вартості продукції і залежить від зміни умов виробництва і реалізації продукції. (2., 267)

У собівартість включають всі витрати підприємства на виробництво і збут даної продукції в розрізі калькуляційних статей витрат

Собівартість продукції або послуги - один з найважливіших економічних показників діяльності підприємств, що виражає в грошовій формі всі витрати підприємства, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції або послуги Собівартість показує, у що обходиться підприємству що виходить їм продукція або пропоновані послуги

Структура собівартості має ряд складових. Основним серед ніхявляется оплата праці.

У собівартість включаються перенесені на продукцію витрати минулої праці (амортизація основних фондів, вартість сировини, матеріалів, палива та інших матеріальних ресурсів) і витрати на оплату праці працівників підприємства (заробітна плата). (10., 56)

Витрати підприємств, що включаються до собівартості продукції, діляться на прямі і непрямі. До прямих витрат відносяться витрати, безпосередньо пов'язані з виготовленням продукції і враховуються прямим шляхом по її окремих видах: вартість основних матеріалів, палива та енергії на технологічні потреби, заробітна плата основних виробничих витрат і ін. До непрямих витрат відносяться витрати, які неможливо або недоцільно прямо відносити на собівартість конкретних видів продукції: витрати цехові, загальновиробничі по утриманню та експлуатації обладнання.

Собівартість продукції є якісним показником, що характеризує виробничо-господарську діяльність виробничого підприємства. Собівартість продукції - це витрати підприємства в грошовому вираженні на її виробництво і збут. У собівартості як в узагальнюючому економічному показнику знаходять своє відображення всі сторони діяльності підприємства: ступінь технологічного оснащення виробництва і освоєння технологічних процесів; рівень організації виробництва і праці, ступінь використання виробничих потужностей; економічність використання матеріальних і трудових ресурсів та інші умови і чинники, що характеризують виробничо-господарську діяльність. (7., 90)

У Великому економічному словнику, складеному Борисовим А.Б., собівартості дано таке визначення: це вартісна оцінка використовуваних в процесі виробництва продукції
(робіт, послуг) природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів, а також інших витрат на її виробництво і реалізацію (2 ., 667)

Аналіз собівартості дозволяє з'ясувати тенденції зміни даного показника, виконання плану по його рівню, визначити вплив факторів на його приріст, і на цій основі дати оцінку роботи підприємства по використанню можливостей та встановити резерви зниження собівартості.

Планування та облік собівартості ведедтся за елементами витрат і калькуляції витрат. Регулювання за елементами витрат необхідна для того, щоб вивчити матеріаломісткість, енергоємність і т.д., трудомісткість, фондомісткість і встановити вплив науково-технічного прогресу на структуру витрат.
Витрати:

1) сировину, матеріали - матеріальні,

2) ЗП - на оплату праці та соціальні потреби,

3) амортизація ОС,

4) витрати інші (оренда ...).

Питома вага кожного елемента витрат до загальної схеми собівартості порівнюємо з планом, з минулим роком і т.д.

Угрупування витрат за призначенням, тобто за статтями калькуляції вказує: куди, на які цілі і в яких розмірах витрачені ресурси. Вона необхідна для нарахування собівартості окремих видів виробів в многокомплектного виробництві. Основні статті калькуляції: сировина, матеріали, поворотні відходи, покупні вироби і напівфабрикати, паливо і енергія на технологічні цілі, основна і додаткова ЗП виробничих робітників, відрахування на соціальне страхування, витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування, загально виробничі і загальногосподарські витрати ( ЗП бухгалтера), комерційні витрати (ЗП директора), втрати від браку. (8., 67)

Розрізняють витрати прямі і непрямі. Прямі відносяться на об'єкт калькуляції прямо, а непрямі - шляхом розподілу декількох видів продукції, пропорційно відповідній базі.

У ринковій економіці розглядається поняття витрат виробництва
(витрати на придбання ресурсів виробництва продукції). Витрати поділяються на явні і неявні (зовнішні і внутрішні). Витрати бувають
(постійні, змінні), середні (средн.-заг., Пост., Пер-на од. Продукції), граничні (маргінальні - граничні). (8., 68)

Загальна сума витрат може зміняться: через зміни обсягу продукції, рівня нормативних витрат на одиницю продукції і суми постійних витрат.

(1.1)
? З = З ср - З пл. - Загальна зміна витрати за одиницю.,
Х - кількість продукції,
А - постійні витрати Вплив цих факторів визначається методом ланцюгової підстановки:

(1.2)
? З = З ср - З пл. - Загальна зміна витрат.


З пл. = S (В пл. Х Х пл.) + А пл.


З ум. 1 = S (В пл. Х Х пл.) Х К вп. + А пл.

(1.3)

З ум. 2 = S (В пл. Х Х ф.) + А пл.


З ум. 3 = S (В ф. Х Х ф.) + А пл.

(1.4)
З ф. = S (В ф. Х Х ф.) + А ф., Де К вп. - Коефіцієнт виконання плану в натурально-умовних одиницях - за рахунок зміни обсягу виробництва: = 3 ум. 1 - 3 пл. =? 3 об'єму; за рахунок зміни структури:? 3 стор. = 3 ум. 2 - 3 ум. 1; за рахунок зміни рівня пров. затрат на одиницю продукції:? 3 пров. = 3 ум. 3 - 3 ум. 2; за рахунок зміни суми постійних витрат:? 3 пост. = 3 ф. - 3 ум 3.
? 3 заг. =? 3 об'єм. +? 3 стор. +? 3 пров. +? 3 пост.

1.2. Основні методи обчислення собівартості

Правильне обчислення собівартості продукції має важливе значення: чим краще організований облік, чим здійснено методи калькулювання, тим легше виявити

Сторінки: 1 2 3 4 5
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар