загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Решта реферати » Шпаргалки по Зовнішньо-економічної діяльності (СПбГПУ)

Шпаргалки по Зовнішньо-економічної діяльності (СПбГПУ)

| Поняття і структура світового | Міжнародний поділ праці |
| господарства. | (МРТ) та глобалізації збрешемо-й |
| Современ-й період світ ек-го | ек-ки. |
| Розвитку хар-ся залученням країн | МРТ представляє собою форму |
| в междунар ек взаємозв'язку. | М / дунар орг-ції вироб-ва, |
| Посилюється процес | яка передбачає спеціалізацію |
| интернац-зації виробництва та | окремих країн на произв-ве тих |
| всієї госп життя. Интернац произв | чи інших видів продуктів, і їх |
| являє собою процес | взаємний обмін. |
| Розвитку всебічних зв'язків і | Розвиток МРТ обумовлено системою |
| взаємозалежний-ти між нац | чинників, що мають у різні |
| вироб-вами. | Періоди часу різне значення: |
| Прогрес техніки і технології | Історично і логічно вихідним |
| супроводжувалося ся розвитком | фактором розвитку МРТ явл-ся |
| суспільного розподілу праці. | Природно-географіч відмінності м / д |
| Поступово зрад-ся рівні | країнами: |
| концентрації, спеціалізації та | в климатич умовах |
| кооперування вироб-ва. | В запасах корисних копалин |
| Підсиливши-ся технологич зв'язку між | в родючості грунту |
| виробниками, взаємозв'язок | у величині території |
| виробничих процесів, їх | в числ-ти населення і т. д. |
| інтеграція. (Аудіо, | В збрешемо-х умовах домінуючим |
| відеоапаратура) | фактором стала НТР. |
| Интернац-ція ек-ки означає не | Гол ел-ми МРТ явл-ся м / Днар |
| тільки зростаючу технологич | спеціалізація і м / Днар |
| взаємопов'язаність визна частини | кооперування. |
| Виробничого апарату | Під м / Днар спеціалізацією |
| окремих країн, а й розвиток | виробництва розуміється така |
| особливої ??підсистеми ек-х відносин | форма його орг-ції, кіт |
| - міжнародних ек-х відносин. | Передбачає відокремлення, |
| Це визна спосіб взаємодії | виділення видів виробництв і |
| між госп-ми суб'єктами різних | галузей в м / Днар масштабі. |
| Країн з приводу виробництва, | МРТ передбачає також його |
| розподілу, обміну та | кооперацію. |
| Споживання продукції. | М / Днар кооперація виробництва - |
| Найважливішою їх особливістю | це форма тривалих |
| є те, що ці відносини | виробничих зв'язків, кіт |
| осущ-ся через держ кордону. | Устано-ся м / д спеціалізованими |
| Міжнар ек-кі відносини сущ на | предпріятіямі.На основі спец-ції |
| різних рівнях ек-ки : | і кооперуються-ня вироб-ва |
| мікроекономічний рівень - | формую-ся м / Днар произв-во. |
| Суб'єктами міжнар ек-х | Глобалізація - означ зростаючу ек |
| відносин виступають окремі | взаємозалежність країн усього |
| громадяни та окремі підприємства | світу в рез зростаючого обсягу |
| і фірми, осущ-щие зовнішньоекономічної-кі | транскордонних переміщень ч / з |
| операції. | Кордон товарів, послуг і |
| макроекономічний рівень - | междунар-х потоків капіталу, а |
| ек-ка країни, основними | також завдяки все більш |
| суб'єктами міжнар ек-х | швидкому і широкому распростр |
| відносин явл-ся нац гос-ва, | технологій. |
| Регулюючі та безпосередньо | Осн фактори глоб-ції світ ек-ки: |
| осущ-щие внешнеек діяльність. | Завдяки випереджаючому зростанню |
| М / Днар рівень - діють | обробної промисловості по |
| міжнародні організації та | сравн з добувної, стався |
| м / Днар інститути. | Простий произв-ва готових виробів. |
| Осн форми м / дунар ек отнош-й | Це зумовило швидке |
| (ЗЕД): | різноманітність кінцевих продуктів і |
| междунар торгівля тов-ми і | напівфабрикатів і відкрило нов |
| послугами | можливості для поглиблення МРТ. |
| Закордонне інвестування | На основі НТП останнім |
| міграція робочої сили | 10-річчя покращилася междунар |
| кооперація произв-ва | транспортна інфраструктура, |
| науково-техніч обмін | прискорилися і стали дешевше |
| валютно-кредитні відносини | перевезення вантажів і пасажирів. |
| Процес інтернаціоналізації госп | В рез інформаці революції |
| життя зумовив формування | останніх 10 тисячоліть, на базі |
| мир-го госп-ва. | Бурхливого розвитку електроніки, |
| Світове госп-во - сов-ть нац | кібернетики стався переворот в |
| госп-в, взаимосвяз-х процесом | засобах телекомунікацій. |
| М / дунар поділу праці та | прагнуло розвиток Internet. Це |
| м / дунар ек-ми отнош-ми. | Дозволяє отримувати необх інф-цію |
| В його складі виділяють групи | з будь-якої відстані і швидко |
| одноро-х за своїми соц-ек особен-ят | приймати рішення. Т. о. современ |
| країн - промислово-розвинені, | системи телекомунікацій |
| що розвиваються і країни з | полегшують орг-цію м / Днар |
| перехідною ек-кою. | Інвестування капіталів, |
| Нац ек-ку, інтегровану в світ | коопер-ие виробництва та |
| госп-во, що активно використовує | маркетингу на фірмовому рівні. |
| Різні форми світу госп-х | (мікрорівні). |
| Зв'язків, наз відкритою ек-кою. | Стався стрибок у розвитку ТНК. |
| Це така ек-ка, всі суб'єкти кіт | В рез междунар потоки товарів і |
| можуть без обмежень здійснювати | послуг не тільки стали більш |
| операції на междунар ринку | інтенсивними, але і знайшли нов |
| товарів і капіталів. | Якість. Близько 40% таких потоків |
| Виділяють 2 аспекти ек відкритості | носять тепер внутрішньофірмовий |
| країни: | характер. Це надає їм особливу |
| ф-нальний (ступінь залучена-ти | стійкість. Торгові |
| нац ек-ки в сист МРТ). | Взаємозв'язку нац госп-в доповнилися |
| торгово-політичне життя (визна-ся | м / Днар власністю на |
| ступенем лібералізації | виробничі фонди на основі |
| трансгран-х переміщень тов, | заруб інвестування. |
| послуг, капіталу і раб сили). | Стався кач зрушення у розвитку |
| | междунар ринку позикових капіталів |
| | (кредит). |
| 3. Місце РФ в збрешемо МРТ. | 5.Дінаміка і структура збрешемо |
| Місце Росії в МРТ визна-ся | світової торгівлі. |
| Хар-ром спец-ції РФ в світ ек-ці. | Современ МТ розвинувши-ся високими |
| Спец-ція РФ в світ ек-ці заснована | темпами. Її зріст випереджає ріст |
| на експорті, в 1ую чергу, нафти | виробництва. |
| І газу, також черн і цв | Великі зміни відбуваються в |
| метал-гии, хімія, целюлозно-бум | останні 10-річчя в товарній |
| прозв-во. | Структурі МТ. Відбувається |
| В цілому в структуру ріс експорту | скорочення частки сировинних товарів |
| входить близько 4000 видів прод-ції, | при зростанні частки готових |
| але осн види прод, що дає масу | виробів. |
| Надходження вал в країну, не | Найбільш динамічним сектором світ |
| перевищений 10.В імпорті РФ | торгівлі явл-ся обмін наукомісткими |
| недостатньо висока частка | товарами. |
| Інвестиційних тов-в. У той же | В експорті країн |
| час імпорт багатьох тов | також підвищується частка продукції |
| (продоволств, фармацевтич) | обробній промисло-ти, в т ч |
| осущ-ся в таких кол-вах, що м | машінооборудованія, хімікатів при |
| створ-ся загроза ек безоп-ти країни | уменьш частки сировини і |
| в цих сферах.По даними СОТ в | продовольства. |
| 2000р. частка РФ в світ тов-м | Інтенсивно розвивається світ ринок |
| експорті = 1,5%, в імпорті = 0,7%. | Послуг або невидима торгівля. Вона |
| Участь РФ в м / Днар торгівлі | включ транспортні послуги, |
| послугами і її присутність на світ | торгівлю, капітальне |
| ринку інв-цій оціню-ся, як чисто | будівництво, туризм, зв'язок, |
| сімволіч.Ее частка, як експортера | прогр обеспеч, банківські послуги |
| послуг, = 0,7%, як імпортера | і ін. |
| = 0,9% .Доля РФ в світ накопичених | Причому, для поставки за рубіж |
| прямих заруб інв-ціях з | товарів залучається все більше |
|> 2% Питома вага експорту РФ | послуг, починаючи з аналізу ринків і |
| машінооб-ня в загальному обсязі світ | закінчуючи транспортуванням |
| експорту не перевищений | товарів. Особливо велике |
| 0,3% .Ісключеніем явл-ся експорт | вплив послуг на торгівлю |
| озброєння та військової техніки. По | наукомісткими товарами, требующ |
| цієї прод РФ заним 2 місце на світ | більші обсяги техніч |
| ринку (1м - США) .Перспектівним | обслуговування , інформаційних і |
| напрямком участі РФ в МРТ | різних консультаційних послуг. |
| призн-ся м / Днар внутрішньогалузеве | |
| кооперрір-е, участь в | Розвиток МТ приносить її |
| багатосторонніх-х м / Днар ек-х | учасникам очевидні вигоди. |
| Орг-ціях та спільних ек-х | Базуючись на принципі |
| проектах. (Модерінзація бойових | порівняльних переваг, вона |
| літаків іноз произв-ва, | сприяє ефективнішому |
| поставка воєн кораблів) .По | розміщенню світ ресурсів . |
| Прогнозом Мінпромнаукі найближчим | В рез все світ госп-во має більш |
| роки лідерами зростання д стати | високий рівень виробництва, |
| химич, нафто-химич і машиностроит | виробниц-ти праці => і |
| пром-ть РФ. | Потербленія. |
| | Для споживача це означ |
| | можливість вибору, зниження цін |
| | на товари, підвищення їх кач-ва. |
| Поняття світ ринку. Фактори і | 7. Теорія порівняльних країн. |
| Ф-ції м / Днар торгівлі. | Відомо, що МТ виростає з МРТ |
| МТ - сфера міжнар-х | і соотв-х йому спеціалізацій |
| товарно-грошових відносин, | різних країн на виробництві |
| специфич форма обміну продуктами | визна товарів. |
| Праці, товарами, послугами між | Ще класики ек науки, великі |
| продавцями і покупцями різних | англ економісти Адам Сміт і Давид |
| країн. | Рікардо шукали загальні основи для |
| МР - це сфера стійких | аналізу МРТ. |
| Товарно-грошових відносин між | Питання про рац найкращому МРТ |
| країнами, заснованих на МРТ та ін | вперше бал поставлений Смітом во |
| факторах виробництва. | 2-ї пол 18в. |
| МР хар-ся слід основними рисами: | Сміт писав про абсолютні |
| | перевагах у виробництві |
| він проявляється в межгос-м | продуктів. |
| Переміщенні товарів, що перебувають | Абсолютна перевага має |
| під впливом не тільки | місце тоді, коли дана країна | ??
| внутрішнього, а й зовнішнього попиту | може осущ-ть виробниц-во |
| і пропозиції. | Визна-го товару з меншими |
| Він оптимізує використання | витратами, т е використовуючи меншу |
| факторів виробництва, показуючи | кол-во ресурсів. При цьому на ряду |
| виробнику, в яких галузях і | з природними перевагами, |
| регіонах вони м б застосовані | напр, наявність більш сприятливих |
| найефективніше. | Климатич умов, сущ |
| Зовнішню МТ зазвичай хар-т 3 важливих | придбані преимущ-ва. Напр, |
| характ-ки: | наявність вільних капіталів, |
| Загальний обсяг (товарообіг). Він | високих технологій та ін факторів. |
| Являє собою сукупність | |
| вартості експорту

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар