загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з банківської справи » Сучасний стан та розвиток іпотечного кредитування в Республіці Казахстан

Сучасний стан та розвиток іпотечного кредитування в Республіці Казахстан

ВСТУП.
Актуальність теми дипломної роботи. Придбання власного житла - першочергова потреба для кожної сім'ї. Традиційна схема фінансування будівництва житла в Казахстані, як частина колишньої радянської системи житлового фінансування, представляла собою централізований розподіл бюджетних ресурсів для будівництва державного житла та його безкоштовного розподілу серед громадян, що стоять в черзі на поліпшення житлових умов. Ця схема показала свою неспроможність у період здобуття Казахстаном незалежності та переходу до ринкової економіки. В умовах скорочення бюджетного фінансування будівництва та забезпечення населення житлом, основним джерелом коштів для придбання житла стають власні кошти населення, а також кредити банків, як це відбувається в більшості економічно розвинених країн світу. У цих умовах об'єктивно виникає потреба в довгострокових кредитах населенню на житлове будівництво, мінімально піддаються впливу інфляції і максимально забезпечених своєчасним поверненням. Саме цим вимогам відповідає іпотечний кредит забезпечений заставою товарно-матеріальних цінностей. Досвід багатьох зарубіжних країн свідчить про те, що при правильній організації та веденні виваженої державної політики іпотека поступово трансформується в самофінансованим систему, яка забезпечує і в значній мірі визначає функціонування ринку житла. При цьому за рахунок різкого розширення платоспроможного попиту з боку населення активізується нове будівництво, збільшується випуск будівельних матеріалів, спеціалізованої техніки, з'являються нові поліпшені архітектурні проекти, відбувається прискорений розвиток багатьох суміжних галузей економіки.
Мета дипломної роботи - дати оцінку сучасного стану та розвитку іпотечного кредитування в Республіці Казахстан. Для досягнення зазначеної мети були поставлені такі завдання:

1. Охарактеризувати систему іпотечного кредитування як інструмент подолання кризових явищ в умовах транзитивної економіки;

2. Вивчити зародження інституту іпотеки;

3. Розглянути можливі моделі розвитку системи іпотечного кредитування в Казахстані на основі досвіду зарубіжних країн;

4. Описати житлову ситуацію в Республіці Казахстан до початку реалізації системи іпотечного житлового кредитування;

5. Проаналізувати процес впровадження і розвитку іпотечного кредитування в РК;

6. Проаналізувати діяльність іпотечних компаній на ринку іпотечного кредитування на прикладі ВАТ «БТА Іпотека» і ВАТ «Астана-Фінанс» .
Поставлені завдання зумовили структуру дипломної роботи, яка складається зі вступу, 5 розділів, висновків, списку літератури, що складається з 40 найменувань і 4 додатків.
Теоретична значимість даної роботи у тому, що в ній докладно розглянуто процес становлення та розвитку іпотечного кредитування в Казахстані з самого зародження і до сьогоднішнього дня, тобто, зроблена спроба підвести підсумки за 3 роки існування іпотечної системи в РК.
Практична значущість роботи полягає в тому, що її можливо використовувати для подальшого вивчення цієї теми, а також у тому, що знання, отримані в процесі виконання роботи дуже цінні і можуть стати в нагоді в майбутній професійній діяльності.
Глава 1 Система іпотечного кредитування як інструмент подолання кризових явищ в умовах транзитивної економіки.
1.1. Зародження інституту іпотеки.
Світовий досвід розвитку країн свідчить про те, що практично всі країни різною мірою піддавалися кризам, переживали економічні труднощі. У всі часи самим живучим економічним механізмом для підняття платоспроможного попиту населення є той, який приносить помітні вигоди, розвиває ринок нерухомості, отже, витягає економіку з прірви. Таким ефективним важелем для залучення капіталів була і залишається в даний час іпотека.
Іпотека - не сучасний слово, яке прийшло до нас з країн розвиненого капіталізму, як думають багато хто. Історія іпотечного кредитування сягає корінням у глиб цивілізації. Іпотека вперше стала розвиватися в Греції в
VI столітті до нашої ери. Тоді вперше позикодавець прийняв земельну ділянку боржника в якості забезпечення свого позики: на межі земельної ділянки боржника був встановлений стовп, на якому було написано, що дана земельна ділянка взятий в заставу на таку-то суму і на певний термін.
Цей стовп був названий грецьким словом "іпотека", що значить підставка.
Стародавні римляни перейняли інститут іпотечного кредитування у грецьких колоній, і потім свій новий розвиток інститут іпотеки отримує в Римській імперії. В I в. н. е. створювалися іпотечні інститути, які видавали кредити під заставу майна приватним особам. У правління імператора Антонія
Пія (II ст. Н. Е.) Було розроблено особливе законодавство для іпотечних банків. Вже тоді існувало близько 50 банків і діяло більш 800 лихварських і міняльних контор. Поступово іпотека входить і в середньовічне європейське законодавство. У Німеччині вона з'являється не раніше XIV, у Франції - з кінця XVI століття. Це був другий сплеск розвитку іпотеки. Тоді на кредитуванні зробили свої статки італійські банкіри
Медічі і німецькі Вейзер. Подібна форма кредитних відносин, при якій ступінь ризику для обох сторін зведена до мінімуму, діяла і на території дореволюційної Росії. При згадці про іпотеку майже завжди асоціюється Америка - її 60-річний досвід не тільки у вирішенні "квартирного питання" громадян, а й у формуванні такої іпотечної системи, яка свого часу витягла країну з глибокої економічної кризи. Сьогодні можна сказати, що середній клас в Америці вже відбудувався, іпотечне кредитування почало своє поширення на низькодохідні верстви населення.
Являє живий інтерес досвід виведення економіки США з глибокої економічної кризи 1920-1930 рр. шляхом проведення реформ в галузі житлового інвестування. Це дало можливість у досить короткий термін здійснити прорив зі стану затяжної кризи в стабільну, високорозвинену економіку. Після розпаду СРСР на території колишніх радянських республік іпотечне кредитування також отримує активний розвиток. [7, c.
22]

1.2. Роль іпотечного кредитування в умовах переходу до ринкової економіки.
Іпотечне кредитування - це застава нерухомого майна при отриманні позики в банку, що дає право кредитору переважного задоволення претензій до боржника на суму закладеного майна; [24, c. 25]
Іпотечний кредит - це довгостроковий кредит, що видається банками під заклад нерухомого майна, право власності на яке переходить на час кредитування до кредитора, хоча саме майно перебуває в користуванні позичальника; [24, c. 25]
Довгостроковий іпотечний кредит - це кредит, виданий банком фізичній особі на мети придбання готового житла (квартири, житлового будинку) на термін від 3 і більше років під заставу житла в якості забезпечення зобов'язань позичальника. [24, c. 25]
Іпотечне кредитування виступає істотним чинником економічного і соціального розвитку країни. Його роль стає особливо помітною для країни в період виходу з економічної кризи. Для постійного зростання сукупного виробництва, і, отже, сукупного доходу і сукупного споживання необхідно, щоб частина заощаджень від сукупного доходу прямувала через інвестиції в розвиток виробництва. Тоді може виникнути ланцюгова реакція нарощування економічних показників.
Однією з найбільш значущих проблем є проблема "конвертованості" матеріальних активів у готівку та депозитні кошти, у цінні папери.
Особливо значущим механізмом такої "конвертації" є іпотека через капіталу, який входить в поняття "нерухомість", та наявності у нерухомості унікального властивості-неспособності переміщатися через кордон. Іпотека є не тільки найважливішим механізмом вирішення житлової проблеми, а й найважливішим механізмом поліпшення інвестиційного клімату, регулювання грошової маси, соціально-економічного прогресу в цілому.
Не випадково "новий курс" Рузвельта розпочався з розвитку кредитування домовласників (житлова іпотека). Так було не тільки в США, але і в інших країнах, де оздоровлення економіки, як правило, супроводжувалося розвитком іпотечного кредитування.
Розвиток іпотечного бізнесу позитивно позначається на розвитку реального сектора економіки.
Іпотека сприяє реалізації побудованих будинків, зростання ж будівництва викликає пожвавлення у виробництві будівельних матеріалів і конструкцій, будівельного і дорожнього машинобудування, в деревообробці і виробництві меблів і т.д. Промислове іпотечне кредитування дає можливість модернізувати виробництва, що призводить до підвищення якості та конкурентоспроможності продукції-все це веде до збільшення економічного потенціалу країни. [8, c. 49]
Розвиток іпотечного кредитування робить позитивний вплив на подолання соціальної нестабільності.
Іпотека впливає на проблему зайнятості (додаткові робочі місця в будівництві та інших галузях) і допомагає задовольнити потребу населення в житлі. [27, с. 54]
Величезне значення іпотека має і для підвищення стабільності та ефективності функціонування банківської системи країни. Забезпечені кредити більш безпечні (порівняно з бланковими) для банків, так як при неповерненні кредиту банк реалізує заставу і повертає свої кошти.
(Зрозуміло, у випадку з іпотекою для цього необхідна правильна оцінка нерухомості, а також розвинений ринок нерухомості.) Зниженню ризику при іпотечному кредитуванні також сприяє цільовий характер позичок. Операції з нерухомістю часто є менш ризикованими у порівнянні з поточними кредитними операціями комерційних банків.
Іпотечне кредитування, безперечно, - перспективний напрям банківської діяльності. Іпотечний банк є відносно стійким і рентабельним економічним інститутом. Тому, чим більше в банківській системі таких надійних банків, тим стабільніше і ефективніше її діяльність в економічній системі в цілому.
Іпотечні банки на національному рівні зазвичай об'єднуються в асоціації.
Створення в рамках асоціації іпотечних банків додаткових резервів, які гарантують вклади, поміщені в іпотечні банки, також зміцнює банківську систему.
Існує ще одна важлива сторона впливу системи іпотечного кредитування на стабільність банківської системи, пов'язана з функціонуванням вторинного ринку позичок, забезпечених заставами. Цей ринок сприяє переливу капіталу в більш рентабельну сферу економіки (диверсифікація банківського капіталу), а також зменшує різницю між процентними ставками в різних географічних районах, що сприяє формуванню єдиної ціни капіталу в масштабі країни. [28, c. 78]
Тому на даному етапі розвитку Республіки Казахстан необхідно приділяти належну увагу розвитку системи іпотечного кредитування. Т.к. розвиток даної

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар