загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з банківської справи » Міжбанківські розрахунки

Міжбанківські розрахунки


Введення

1

1.Необходімость, суть і значення міжбанківських розрахунків

1.1. Правове забезпечення діяльності банків

3

1.2. Основи організації кореспондентських відносин

8

1.3. Еволюція міжбанківських розрахунків

11


2.Учет і характеристика міжбанківських розрахунків, та їх вплив на грошово-кредитну сферу діяльності клієнтів

2.1 . Загальні положення і поняття про компанію SWIFT

14

2.2. Характеристика форми розрахунків з валютних операцій у вигляді банківського переказу

18

2.3.Клірінговие розрахунки

35

2.4. Виконання банківських переказів в білоруських рублях

39

2.5. Бухгалтерський облік операцій виконання банківського переказу в іноземній валюті і білоруських рублях за зовнішньоекономічними угодами клієнтів банку

44

3.Проблеми міжбанківських розрахунків і рекомендації щодо поліпшення схеми міжбанківських розрахунків.

3.1. Збої і затримки платежів.

50

3.2. Порушення в розрахунках з вини комерційних банків

53
3.3. Матеріальна відповідальність учасників безготівкових розрахунків за несвоєчасність платежів

55
3.4. Сутність банківських ризиків та їх класифікація

3.5. Методи оцінки банківських ризиків

3.6. Характеристика Х-банку і аналіз платежів проводяться банком

Висновок

58


Список літератури


Додаток

Введення

Міжбанківські платежі і розрахунки - кровоносна система економіки будь-якої країни, і їй притаманні всі ті характерні риси, які визначають стан суспільства в цілому.

Міжбанківські кореспондентські відносини включають різні форми співпраці між банками, засноване на здійсненні банками платежів і розрахунків за дорученням один одного.

Найчастіше встановлення кореспондентських відносин між банками пов'язане з необхідністю здійснення міжбанківських розрахунків, які виникають в результаті проведення безготівкових розрахунків між суб'єктами господарювання, що обслуговуються різними банками, а також при взаємному кредитуванні банків, переміщенні між ними коштів, готівки, цінних паперів і т.д.

Необхідність в кореспондентських відносинах виникає також і в тих випадках, коли банк не може надати своїм клієнтам який-небудь вид послуг чи інший банк може запропонувати ці послуги за нижчими тарифами, або здійснити їх в більш короткі терміни.

Кореспондентське угода містить в собі всі умови і порядки на підставі яких будуть будуватися взаємини банків.

Для зручності розрахунків банки-кореспонденти відкривають один одному кореспондентські рахунки в різних валютах. Для торгових партнерів наявність кореспондентських відносин між банками експортера й імпортера має велике значення, оскільки дозволяє здійснювати без затримок міжнародні розрахунки і уникати включення в них третіх банків (і тим самим уникати додаткових витрат).

Збільшення обсягів міжнародних банківських операцій, розширення їх видів при одночасному збільшенні ризиків за подібними операціями викликали зміну традиційних поглядів на кореспондентські відносини. Якщо раніше банки відводили кореспондентським відносинам другорядну, чисто технічну роль, то в даний час вони розглядаються банками як інструмент зниження ризиків за операціями, важливе джерело отримання додаткового прибутку.

Залучені можливістю отримання високих доходів від кредитних операцій, багато банків (у тому числі дрібні і середні, що не мають достатніх резервних коштів і досвіду) стали учасниками ринків капіталів. Тому кореспондентські відносини з'явилися гнучким інструментом пристосування до нових умов. Важливе значення придбали особисті зв'язки, і в пошуках надійних партнерів банки стали звертатися в першу чергу до своїх традиційних кореспондентам.

В рамках роботи з розвитку кореспондентських відносин банки розробляють і реалізують свою політику по відношенню до інших банківських установам, визначають, з якими банками, в яких областях і на яких умовах розвивати операції. Ця робота включає в себе аналіз фінансового становища банків-кореспондентів, їх репутації і платоспроможності, розробку заходів щодо забезпечення інтересів банків, захисту від ризику неплатежу за операціями з кореспондентом, вдосконалення умов міжбанківських розрахунків і підвищення їх ефективності.

Таким чином, поняття "кореспондентські відносини" в даний час вийшло за традиційні рамки тільки домовленості між банками про порядок вчинення взаємних операцій і поширилося практично на всі сфери банківської діяльності, включаючи широкий комплекс міжбанківських взаємовідносин, роботу з вдосконаленню практики міжнародних розрахунків, якість банківського обслуговування клієнтури. Під кореспондентськими відносинами в їх сучасному виразі слід розуміти відносини, що опосередковують проведення між банками взаємних операцій, які вони здійснюють за дорученням своїх клієнтів і від власного імені. Поняття "кореспондентські відносини" включає форми, методи та умови здійснення операцій, порядок їх проведення.

Якщо раніше встановлення кореспондентських відносин припускала отримання чисто технічної можливості проведення розрахунків з тим чи іншим банком, забезпечувало певні гарантії чіткості і своєчасності здійснення розрахунків, зниження ризиків неплатежів, конкурентоспроможність наданих банком послуг, то тепер в рамках кореспондентських відносин стає можливим отримання додаткового прибутку, зокрема шляхом отримання оперативної інформації про рухи коштів на кореспондентських рахунках.

1.1 ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

БАНКІВ.

Банківське законодавство - система нормативних правових актів, що регулюють відносини, що виникають при здійсненні банківської діяльності, і які визначають права, обов'язки і відповідальність суб'єктів банківських правовідносин.

Відносини, регульовані банківським законодавством, складають систему економічних відносин, головним чином, по мобілізації і використанню тимчасово вільних грошових коштів.

Майнові, а також пов'язані з ними немайнові відносини, що виникають при здійсненні банківської діяльності, регулюються також цивільним законодавством.

Суб'єктами банківських правовідносин є Національний банк, банки, небанківські кредитно-фінансові організації та інші юридичні особи, фізичні особи, а також республіканські органи державного управління і місцеві виконавчі і розпорядчі органи.

Банківським законодавством встановлюються принципи функціонування банківської системи, правове положення суб'єктів банківської діяльності, регулюються відносини між ними.

Банківським законодавством визначаються правовий статус

Цілі і функції Національного банку, особливості його функціонування, а також дається характеристика комерційних банків, їх видів, операцій, порядок державної реєстрації банків, порядок створення, реорганізації, ліквідації банків, взаємовідносини з клієнтурою.

До актів законодавства належать: Конституція Республіки

Білорусь; Цивільний кодекс республіки Білорусь; Банківський кодекс

Республіки Білорусь; закони Республіки Білорусь; декрети і укази

Президента Республіки Білорусь; постанови Уряду

Республіки Білорусь; нормативні правові акти Національного банку

Республіки Білорусь або республіканських органів державного управління, прийняті на підставі та на виконання банківського законодавства.

Національний банк на виконання своїх наглядових функцій регламентує порядок здійснення банківських операцій.

Банківське законодавство Республіки Білорусь наділило

Національний банк правом видавати відповідні правила, інструкції, положення, інші нормативні документи, обов'язкові для виконання всіма банками на території республіки, а також обов'язкові для виконання республіканськими та місцевими органами управління, всіма юридичними та фізичними особами, які діють на території Республіки Білорусь, Національний банк має право видавати нормативні акти спільно з урядом Республіки

Білорусь або за його дорученням з республіканськими органами державного управління. Нормативні правові акти

Національного банку підлягають включенню до Національного реєстру правових актів Республіки Білорусь на основі укладання

(експертизи) Міністерства юстиції Республіки Білорусь.

Нормативні правові акти Національного банку підлягають офіційному опублікуванню в Національному реєстрі правових актів

Республіки Білорусь, а також в офіційному виданні Національного банку. Нормативні правові акти Національного банку набирають чинності з дня їх включення до Національного реєстру правових актів

Республіки Білорусь, якщо в цих актах не встановлений інший строк.

Республіка Білорусь визнає пріоритет міжнародного права і забезпечує відповідність їм банківського законодавства. Норми банківського законодавства, що містяться в міжнародних договорах Республіки Білорусь, є складовою частиною чинного банківського законодавства. Суб'єкти банківської діяльності при здійсненні банківських операцій з нерезидентами

Республіки Білорусь використовують міжнародні уніфіковані правила і звичаї, нормативні акти міжнародних організацій, міжнародні банківські стандарти та інші міжнародні правові акти, якщо це не суперечить законодавству Республіки

Білорусь.

Важливе значення для правового забезпечення діяльності банків має статуту банку. Діяльність будь-якого комерційного банку визначається статутом і ліцензією. Статут банку приймається відповідно до законодавства, підготовленим за допомогою рекомендацій центрального банку і включає в себе всі необхідні положення і дані, що не суперечать вимогам законодавчих нормативів та пов'язані з особливостями діяльності конкретного банку.

Ліцензія дає право комерційному банку здійснювати свою діяльність згідно зі статутом. Банкам можуть бути видані такі види ліцензій: загальна, внутрішня, ліцензія на залучення у внески і депозити коштів фізичних осіб у національній грошовій одиниці і в іноземній валюті, генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій, ліцензія на здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, разова ліцензія на здійснення конкретної банківської операції в іноземній валюті.

Національний банк може вносити зміни і доповнення в видавані їм ліцензії у зв'язку із зміною законодавства, а також відкликати і припиняти дії ліцензій на окремі види операцій у разі виявлення порушень законодавства, що регулює банківську діяльність.

При наявності загальної ліцензії банки

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар