загрузка...

трусы женские
загрузка...

Кредит

Введення

Сучасне кредитно-грошове та фінансове господарство країни переживає серйозні структурні зміни. Перестрайвается кредитно-грошова система, виникають нові види кредитно-фінансових інститутів і операцій, модифікується система взаємовідносини центральних банків і фінансово-кредитних інститутів, складаються нові пропорції в динаміці державного і приватного сектора.

Істотні зміни відбуваються і у функціонуванні банків: підвищується самостійність і роль банків у народному господарстві; розширюються функції діючих і створюються нові фінансово-кредитні інститути; вишукуються шляхи зростання ефективності банківського обслуговування внутрішньогосподарських і зовнішньоекономічних зв'язків; йде пошук оптимального розмежування сфер діяльності і функцій спеціалізованих фінансово-кредитних і банківських установ; розробляється нове банківське законодавство відповідно до завданнями сучасного етапу господарського розвитку.

У зв'язку з становленням економіки нашої країни, найбільший розвиток отримали середнє і дрібне підприємництво. Однак, як відомо для початку навіть дрібного бізнесу необхідний початковий капітал. Звідси виникає питання - де взяти гроші? Таке питання може встати і не тільки перед людиною початківцям "свою справу". Таке питання може виникнути і при покупці автомашини, квартири, земельної ділянки, дачі і так далі.

Звичайно ж можна взяти в позики у своїх родичів або друзів, але якщо такої можливості немає ... то доводиться звертатися в банк за отриманням кредиту.

У своєму рефераті я постарався відповісти на питання подібного характеру. Я спробував роз'яснити яка форма кредиту більше підходить, під який відсоток вигідніше брати позику, виявить зручну форму забезпечення повернення кредиту та ряд інших питань пов'язаних з отриманням кредиту.

Глава 1: Класифікація кредитних операцій

Поняття кредитні операції

Кредитні операції - це відносини між кредитором і позичальником з надання першим останньому певної суми грошових коштів на умовах платності, терміновості і возвpатності.

Банківські кредитні опеpации подpазделяются на дві великі групи: активні, коли банк виступає в особі кpедітоpа, видаючи позики, і пасивні, коли банк виступає в особі позичальника, залучаючи гроші від клієнтів і інших банків у банк на умовах платності, терміновості і возвpатності. Виділяються і дві основні форми здійснення кредитних операцій: позики і депозити. Відповідно активні і пасивні кредитні операції банків можуть здійснюватися як у формі позик, так і у формі депозитів. Активні кредитні операції складаються, по-перше, з позичкових операцій з клієнтами та операцій з Наданої міжбанківського кpедіта; по-друге, з депозитів, розміщених в інших банках. Пасивні кредитні операції аналогічно складаються з депозитів третіх юридичних і фізичних осіб, включаючи клієнтів і інші банки, і позичкові операції з отримання міжбанківського кредиту.

Виходячи із зазначених характеристик можна умовно підкреслити pазличие між кредитними і позичковими операціями, кредитом і позикою. Кредит - ширше поняття, що передбачає наявність різних форм організації кредитних відносин, як формують джерела коштів банку, так і представляють одну з форм їх вкладення. Позика ж є лише однією з форм організації кредитних відносин, виникнення яких супроводжується відкриттям позикового рахунку.

Депозитні операції

Депозитні операції являють собою операції банків та інших кредитних установ із залучення грошових коштів у внески (пасивні депозити) або розміщенню наявних в їх pаспоpяженіі коштів у внески в інших банках або кредитно - фінансових інститутах (активні депозити).

Під депозитом (вкладом) у світовій банківській практиці розуміються грошові кошти або цінні папери, віддані на хpанения у фінансово-Кpедитного або банківські установи. Поняття "депозит" як таке має декілька значень: наяд з внесками в банках та інших кредитно-фінансових інститутах воно може означати також цінні папери, пеpедается на зберігання в кредитно-фінансові інститути; внески під оплату митних зборів, сбоpов, податків; внески в администpативного оpганах в забезпеченні позову, явки і т.д.

Тpадіціонно всі депозити, як до запитання, так і на сpок, вважаються основним джерелом банківських pесуpсов. Серед активних депозитних операцій можна виділити операції з розміщення тимчасово вільних коштів даного банку в інших банках - термінові вклади в банках (або в інших кредитних установах), кошти на резервному рахунку в Центральному банку, а також кошти на кореспондентських рахунках в інших банках.

Кореспондентські відносини - договірні відносини між кредитними установами, банками, встановлювані в цілях здійснення платіжно-розрахункових операцій за дорученням один одного. Кореспондентські відносини можуть включати і інші види послуг, у тому числі банки - кореспонденти можуть прокредитувати клієнта понад суму ліміту, встановленої для одного банку. Крім того, великі банки - кореспонденти для дрібніших можуть давати консультації з управління інвестиційним портфелем, купувати, продавати, зберігати і управляти цінними паперами за їх дорученням. На підставі обміну листами, зразками підписів посадових осіб банки кореспонденти відкривають кореспондентські рахунки один одному, по яких вироблятимуться взаємні розрахунки на підставі укладеного кореспондентського договору. Операції по кореспондентському рахунку здійснюються в межах кредитного сальдо, комісія нараховується з обороту по дебету і з обороту по кредиту рахунку.

Міжбанківські депозити, як термінові, так і до запитання, в більшості випадків являють собою засоби, які банки тримають один у одного короткий час для здійснення розрахунків, регулювання рівня ліквідності балансу, виконання вимог органів грошово - кредитного регулювання.

Клієнтські депозити (вклади) - це грошові кошти, що вносяться клієнтами на зберігання в кредитні установи, які можуть бути використані для безготівкових розрахунків або вилучені готівкою. Вклади утворюються шляхом внесків готівкою і грошовими документами або через надання позики і перерахування суми позички на розрахунковий рахунок

(так звані уявні вклади).

Розрізняються кілька видів вкладів. Залежно від терміну вони підрозділяються на депозити до запитання, строкові квазісрочние, тобто залучені на досить тривалий, але в той же час невизначений термін. Крім того, в окрему групу серед клієнтських вкладів необхідно виділити кошти клієнтів, зарезервовані на спеціальних рахунках для розрахунків (наприклад, акредитивами, лімітованими чековими книжками і т.д.); залучені кошти спецфондів та засоби спец призначення; кредиторську заборгованість; залучені кошти по розрахункових операціях

(наприклад, засобу розрахунку між банками, залучені кошти з факторингових операцій і т.д.).

При аналізі структури пасивних кредитних операцій важливе значення має виділення депозитів до запитання (кошти на поточних, розрахункових рахунках) і внесків на термін. Вклади до запитання можуть бути вилучені в будь-який час на першу вимогу вкладника. Вони використовуються для поточних розрахунків. По них нараховується відносно низький (або взагалі не нараховується) відсоток. Часто даний вид вкладу називають чековими депозитами, оскільки кошти можуть вилучатися по рахунку шляхом виставлення чеків. Строкові вклади представляють собою грошові кошти приватних осіб, компаній, підприємств і організацій, поміщені на зберігання на заздалегідь визначений строк, але, як правило, не менше одного місяця. У більшості випадків це вклади на більші суми. Найбільш типова форма строкових вкладів приватних осіб - ощадні вклади, кошти з яких можуть бути зняті з певними обмеженнями, наприклад з попереднім повідомленням. Останнім часом ощадні рахунки стали використовуватися і для безготівкових платежів, крім того, з'явилися нові види вкладів, режим використання яких поєднує переваги поточних рахунків і строкових депозитів. Режим використання і зберігання коштів на цих "гібридних" видах рахунків визначається при відкритті рахунку.

Як правило, за цими рахунками встановлюються терміни повідомлення (наприклад, за 30 днів) про вилучення певних сум з рахунку. Деякими банками практикується також встановлення ліміту - мінімальної суми, що становить щоденний, середньомісячний, середньоквартальний і т.д. залишок на поточному або розрахунковому рахунку, на який нараховуються відповідно більш високі відсотки, ніж за сумами перевищує цей мінімально допустимий залишок.

Позикові операції

Позикові операції банків можна класифікувати за різними критеріями.

По-перше, в залежності від тієї ролі, в якій виступає банк, - кредитора або позичальника: активні і пасивні позичкові операції. Активні позичкові операції складаються з операцій з кредитування клієнтів і надання кредитів іншими банками і або міжбанківського кредиту.
Пасивні позичкові операції полягають в отриманні міжбанківського кредиту в Центральному банку або інших комерційних банках.

По-друге, за термінами: онкольні або до запитання; короткострокові
(до одного року); середньострокові (від одного року до п'яти років).

По-третє, виходячи з наявності, якості та характеру забезпечення: позики бланкові, не мають забезпечення і засновані на довірі до позичальника, і позики забезпечені. Як забезпечення позики можуть виступати як застава товарно-матеріальних і фінансових цінностей, гарантії

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар