загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з банківської справи » Платіжні системи комерційних банків

Платіжні системи комерційних банків

Глава 1 Безготівкові розрахунки і системи, створювані комерційним банком для їх проведення.

1.1.Платежние системи та їх місце в структурі безготівкових розрахунків.

Розвиток економіки будь-якої держави сьогодні неможливо без високоефективної системи грошового обігу та використання сучасних платіжних механізмів. Практика показує, що щоденні проблеми фінансування, кредитування економіки, виконання бюджету, а також завдання віддаленої перспективи, дозволяє успішно вирішувати інтенсивний розвиток різних форм безготівкових розрахунків.

Платіжний механізм - структура економіки, що здійснює "обмін речовин" у господарській системі. Методи платежу діляться на готівкові і безготівкові. Безготівкові розрахунки поступово витісняють готівково-грошові платежі в грошових системах різних країн. Основна частка проведення безготівкових розрахунків припадає на комерційні банки. Саме їм належить найважливіша розрахунково-платіжна функція в платіжній системі держави.

Якщо розглянути структуру грошової маси Росії, то показник частки безготівкових коштів становить близько 64% ??(див. Таблицю 1.1). Розглядаючи співвідношення готівкової і безготівкової грошової маси, можна зробити висновок про стабілізацію цього показника: за перше півріччя 1996 коливання частки безготівкових коштів склали всього 2,3% близько середнього значення в 63,9%. З одного боку, дані цифри свідчать про успішне контролі Банку
Росії за станом грошового обігу, з іншого - висока питома вага готівки підкреслює нерозвиненість кредитно-розрахункових відносин в російській економіці. Слід зазначити, що в розвиненій ринковій економіці на безготівкові платежі припадає основна частка загальної суми платежів. Так, у Сполучених Штатах безготівкові платежі становлять за наявними оцінками, майже 100 відсотків від суми всіх операцій [1].

Таблиця 1.1.
| | 1.01.96 | 1.02.96 | 1.03.96 | 1.04.96 | 1.05.96 | 1.06.96 |
| | трлн |% | трлн |% | трлн |% | трлн |% | трлн |% | трлн |% |
| | .крб | | .крб | | .крб | | .крб | | .крб | | .крб | |
| |. | |. | |. | |. | |. | |. | |
| Грошова | 220, | 100 | 216, | 100 | 229, | 100 | 241, | 100 | 251 | 100 | 254, | 100 |
| маса М2, | 8 | | 7 | | 2 | | 8 | | | | 2 | |
| усього | | | | | | | | | | | | |
| Щомісячні | | - | |-1, | | 5,8 | | 5,5 | | 3,8 | | 1,3 |
| е темпи | | | | 9 | | | | | | | | |
| приросту, | | | | | | | | | | | | |
|% | | | | | | | | | | | | |
| Готівкові | 80,8 | 36, | 75,4 | 34, | 80,4 | 35, | 86,7 | 35, | 93,1 | 37, | 93,7 | 36, |
| гроші | | 6 | | 8 | | 1 | | 9 | | 1 | | 9 |
| Щомісячні | | - | |-6, | | 6,6 | | 7,8 | | 7,4 | | 0,6 |
| е темпи | | | | 7 | | | | | | | | |
| приросту, | | | | | | | | | | | | |
|% | | | | | | | | | | | | |
| безготівкових | 140 | 63, | 141, | 65, | 148, | 64, | 155, | 64, | 157, | 62, | 160, | 63, |
| е середовищ-ва | | 4 | 3 | 2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 1 |
| Щомісячні | | - | | 0,9 | | 5,3 | | 4,2 | | 1,8 | | 1,6 |
| е темпи | | | | | | | | | | | | |
| приросту, | | | | | | | | | | | | |
|% | | | | | | | | | | | | |

Тісний зв'язок банківських розрахунків і безготівкових коштів обігу передбачає розглядати сутність банківських розрахунків, насамперед через визначення їх місця в системі безготівкових розрахунків.

Розрахунки, проведені комерційним банком можна визначати з різних точок зору: по-перше, з точки зору техніки здійснення розрахунків, по-друге, в залежності від особливості організації розрахунків і, по-третє, з економічної сутності банківських розрахунків. В економічній літературі даються різні визначення банківських розрахунків. М.П. Березина і
Ю.С. Крупнов визначають міжбанківські розрахунки як "систему безготівкових розрахунків між банківськими установами, засновану головним чином на прямих перекладах грошових коштів і регулярних заліках їх взаємних вимог і зобов'язань. В окремих випадках розрахунки між банками можуть вестися і за допомогою готівки" [2]. О.І. Лаврушин розкриває організаційну сторону міжбанківських розрахунків, представляючи їх як
"сукупність платежів через розрахункові центри центрального банку, спеціалізовані розрахункові та клірингові організації, а також розрахунків через кореспондентські субрахунка, відкриті в інших банках" [3].

У зарубіжній літературі при характеристиці міжбанківських розрахунків найчастіше використовуються поняття "платіжний оборот" і "платіжна система".
Наприклад, Е. Роде під платіжним оборотом розуміє "здійснення банками за рахунок клієнтів і за їх власний рахунок готівкових і безготівкових платежів" [4].
Таке визначення платіжного обороту не набуло поширення в сучасній російській літературі, так як традиційно воно передбачає собою інше поняття. Ц.М. Хайтіна визначає платіжний оборот як "частина безготівкового грошового обороту, що включає платежі, що здійснюються шляхом перерахування грошей з рахунку платника на рахунок отримувача, яку обслуговує грошима у формі засобів платежу" [5]. На думку А.М. Косого, "платіжний оборот - частина звернення безготівкових засобів платежу" [6], а Г.А. Шварц розуміє під цим визначенням "сукупність платежів з використанням грошей як платіжного засобу" [7]. Очевидно, що основна відмінність полягає в тому, що зарубіжні економісти пов'язують поняття платіжного обороту з міжбанківськими операціями, а вітчизняні - з функціонуванням грошей як засобу платежу.

Другий термін - "платіжна система" - навпаки, дуже широко використовується в даний час практично у всіх публікаціях, пов'язаних з банківськими розрахунками. Західними фахівцями це поняття розкривається як
"набір механізмів для виконання зобов'язань, прийнятих господарюючими суб'єктами при придбанні ними матеріальних чи фінансових ресурсів" [8]. До числа таких механізмів вони відносять "установи, що надають платіжні послуги, різні інструменти, використовувані для передачі платіжних вказівок
(включаючи канали зв'язку) і договірні відносини між зацікавленими сторонами" [9]. Міжбанківські розрахунки визначаються ними з технологічної позиції. П. Ван ден Берг вважає, що "міжбанківські перекази коштів - це переклади, при здійсненні яких банки виступають в ролі платника і одержувача платежу. Такі переклади мають місце або коли банки роблять платежі одне одному на виконання платежів своїх клієнтів або коли вони виконують зобов'язання один перед одним, наприклад, за операціями на грошовому ринку "[10]. Г.Д. Бломштейн і Б.Д. Саммерс дають майже аналогічне визначення, представляючи міжбанківські розрахунки у вигляді розрахунків "між комерційними банками, здійснюваними для задоволення потреб клієнтів в платежах і проведеними через міжбанківську мережу кореспондентських рахунків" [11].

Можна зупиниться на визначенні безготівкових розрахунків О.І. Лаврушина -
"Система безготівкових розрахунків являє собою сукупність принципів організації розрахунків, пред'явлених до них вимог, форм і способів розрахунків." Дане визначення характеризує не тільки систему безготівкових розрахунків, а й платіжні системи створювані банком для їх проведення.

В економічній науці склалося неоднозначне розуміння принципів безготівкових розрахунків. Традиційно ці принципи формулюються наступним чином: проведення всіх розрахунків підприємствами і організаціями через установи банків; платежі відбуваються, як правило, після відвантаження продукції, надання послуг, виконання робіт, настання термінів погашення фінансових, кредитних та інших грошових зобов'язань; платежі здійснюються за наявності коштів на рахунку платника або права його на кредит; наявність згоди платника на списання коштів з його рахунку.

Укорінені принципи безготівкових розрахунків критично досліджені
В.І. Таракановим [12], який розділив всі принципи на загальноекономічні та специфічні. До загальноекономічних принципам віднесені економічність і диференційованість безготівкових розрахунків. Специфічні принципи, на думку В.І. Тараканова, поділяються на дві групи. Перша група робить організаційні аспекти розрахунків. Друга група, яка розкриває економічні основи платіжних операцій, "включає такі принципи, як цільовий характер, терміновість, забезпеченість платежів". В цьому визначенні відображена близькість принципів безготівкових розрахунків і кредитування.

Свою позицію з приводу принципів безготівкових розрахунків висловили учасники Міжнародної конференції з банківської справи в Росії. У рекомендаціях конференції зазначено, що основоположним принципами розрахунків є рівність всіх платежів, що здійснюють їх за згодою платників.

При всій неоднорідності визначення принципів безготівкових розрахунків можна виділити наступні, найбільш часто зустрічаються в працях вітчизняних економістів:

. обов'язкова умова зберігання грошових коштів в кредитних організаціях;

. принцип згоди платника на списання коштів;

. принцип платежів в межах власних коштів та отриманих кредитів;

. принцип оптимальної швидкості безготівкових розрахунків;

. принцип періодичної черговості платежу;

. принцип підвищення ефективності витрат на ведення безготівкових розрахунках.

Розглянемо деякі принципи більш докладно. Принцип оптимальної швидкості безготівкових розрахунків можна визначити наступним чином. Швидкість платежу в значній мірі обумовлена ??його терміновістю. Терміновість платежу означає дотримання приватних термінів. Припустимо, що при терміні оплати зобов'язання 20 червня і терміні зарахування коштів на рахунок одержувача 28 червня фактично обидві стадії платежу здійснені в ці терміни, і терміновість платежу досягнута. Але при цьому кошти знаходилися протягом тижня в розрахунках, тобто були вилучені з корисного господарського обороту. Сучасна електронна техніка і особливо автоматизовані канали зв'язку надають нова якість поняттю терміновості платежу: створюється можливість з'єднати терміни окремих стадій платежу воєдино. Тим самим принцип терміновості платежу переростає в принцип оптимальної швидкості платежу. Наприклад, при розрахунках за товар швидкість платежу визначається взаємозалежними показниками часу отримання товару покупцем, терміну його оплати і часу зарахування коштів на рахунок постачальника. Оптимальна швидкість безготівкових розрахунків досягається збігом трьох перерахованих показників.

Встановлення черговості платежів обумовлено

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар